Bosch GHP 8-15 XD manual

Få vist brugermanualen for Bosch GHP 8-15 XD below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: GHP 8-15 XD
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 57
58 | Dansk
1 609 92A 3ES | (22.11.16) Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Ret aldrig vandstrålen mod
mennesker, dyr, maskinen
eller elektriske dele.
Paspå:Højtryksstrålenkanværefarlig,
hvis den anvendes til formål, den ikke
er beregnet til.
Iht. de gældende forskrifter
må maskinen uden systemaf-
brydelse ikke tilsluttes til et
drikkevandsnet. Brug en systemad-
skiller iht. IEC 61770 type BA.
Vand, der løber igennem systemaf-
bryderen, er ikke mere drikkevand.
Bruget3 mlangtopsugningssættil
selvopsugning (F 016 800 335).
Sikkerhedsinstrukser til højtryks-
renser
Læs alle sikkerhedsinstruk-
seroganvisninger.Itilfældeaf
manglende overholdelse af sik-
kerhedsinstrukserne og anvisningerne
er der risiko for elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige kvæstelser.
Advarsels- og henvisningsskiltene
på maskinen giver vigtige henvisnin-
ger til, hvordan maskinen benyttes
sikkert.
Udover henvisningerne i denne
betjeningsvejledning skal man også
tage hensyn til de generelle sikker-
heds- og uheldsforebyggelsesfor-
skrifter.
Strømtilslutning
Strømkildens spænding skal stemme
overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt.
Det anbefales, at denne maskine kun
tilsluttes til en stikdåse, der er sikret
med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
Denne maskine fra beskyttelsesklas-
se I må kun tilsluttes til forskriftmæs-
sigt jordede spændingskilder.
Træk stikket ud af stikdåsen, også
selv om du kun forlader maskinen
uden opsyn i kortere tid.
Den elektriske spændingsforsyning
skal være i overensstemmelse med
IEC 60364-1.
Hvis det er nødvendigt at erstatte til-
slutningsledningen, skal dette arbej-
de udføres af producenten, et af pro-
ducenten autoriseret servicecenter
eller en kvalificeret person for at und-
gå farer.
Tagaldrigfatomkringnetstikketmed
våde hænder.
Træk ikke netstikket ud, mens du ar-
bejder med maskinen.
Kør ikke hen over ledningen eller for-
længerledningen, mas dem ikke og
træk ikke i dem, da de kan blive be-
skadiget. Beskyt ledningen mod var-
me, olie og skarpe kanter.
Brug ikke maskinen, hvis netkablet
eller vigtige dele som f.eks. højtryks-
slange,sprøjtepistolellersikkerheds-
anordninger er beskadiget.
Pas på: Ikke forskriftsmæssige for-
længerledninger kan være farlige.
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 58 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 58
Dansk | 59
Bosch Power Tools 1 609 92A 3ES | (22.11.16)
Anvendes en forlængerledning, skal
stik og kobling være vandtætte mo-
deller. Forlængerledningen skal have
et ledertværsnit, der svarer til det,
der er angivet i betjeningsvejlednin-
gen, og være beskyttet mod stænk-
vand.Stikforbindelsenmåikkeliggei
vand.
Skal stik skiftes på strømforsynings-
eller forlængerledninger, skal stænk-
vandsbeskyttelse og mekanisk stabi-
litet bibeholdes.
Vandtilslutning
Følg forskrifterne fra dit lokale vand-
værk.
Skrueforbindelsen på alle tilslut-
ningsslangerne skal være tætte.
Maskinen bør aldrig tilsluttes til en
drikkevandsforsyning uden tilbage-
strømningsventil. Vand, der er strøm-
met gennem tilbagestrømningsventi-
len, anses som vand, der ikke kan
drikkes mere.
Højtryksslangen må ikke være beska-
diget (eksplosionsfare). Højtryks-
slangen skal udskiftes med det sam-
me, hvis den er beskadiget. De
benyttede slanger og forbindelser
skal være godkendt af producenten.
Højtryksslanger,armaturerogkoblin-
ger er vigtige for maskinens sikker-
hed. De benyttede slanger, armatu-
rer og koblinger skal være anbefalet
af producenten.
På vandtilslutningen må der kun bru-
ges rent eller filtreret vand.
Anvendelse
Kontrollér maskinen og tilbehøret for
manglerogværsikkerpå,atbådema-
skine og tilbehør er sikre, før maski-
nen tages i brug. Maskine og tilbehør
må ikke benyttes, hvis den/det udvi-
ser mangler.
Ret ikke vandstrålen mod dig selv el-
ler andre for at rengøre tøj eller sko-
tøj.
Der må ikke opsuges opløsningsmid-
delholdige væsker, ufortyndede sy-
rer, acetone eller opløsningsmidler
inkl. benzin, farvefortynder og fy-
ringsolie,daderessprøjtetågeerhøjt
antændeligt, eksplosivt og giftigt.
Overhold gældende sikkerhedsfor-
skrifter, hvis maskinen benyttes i far-
lige områder (f. eks. på tankstatio-
ner). Det er forbudt at benytte
maskinen i eksplosionsfarlige rum.
Maskinen skal stå på et fast underlag.
Brug kun rengøringsmidler, der er an-
befalet af maskinfabrikanten, og
overhold fabrikantens anvendelses-,
bortskaffelses- og advarselsforskrif-
ter.
Alle strømførende dele i arbejdsom-
rådet skal være stænkvandsbeskyt-
tet.
Udløsningsarmen på sprøjtepistolen
må ikke være klemt fast i position
„ON“, når maskinen er i brug.
Brug egnet beskyttelsestøj mod
stænkvand. Brug ikke maskinen i
nærheden af personer, medmindre
disse bærer beskyttelsestøj.
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 59 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 59
60 | Dansk
1 609 92A 3ES | (22.11.16) Bosch Power Tools
Højt tryk kan få genstande til at sprin-
ge tilbage. Brug egnet, personligt be-
skyttelsesudstyr som f.eks. beskyt-
telsesbriller, hvis det er nødvendigt.
For at undgå beskadigelser fra høj-
tryksstrålenskalbildæk/ventileraltid
renses med en afstand på mindst
30 cm. Første tegn på beskadigelse
er at dækket misfarves. Beskadigede
bildæk/ventiler er livsfarlige.
Asbestholdige og andre materialer,
der indeholder sundhedsfarlige stof-
fer, må ikke rengøres med en høj-
tryksrenser.
De anbefalede rengøringsmidler må
ikke benyttes ufortyndet. Produkter-
ne er sikre på den måde, at de hver-
ken indeholder syrearter, ludarter el-
ler miljøskadelige stoffer. Det
anbefales at opbevare rengørings-
midlerne utilgængeligt for børn. Hvis
øjnene kommer i kontakt med rengø-
ringsmidlerne: Skyl straks med store
mængder vand. Ved synkning: Søg
læge med det samme.
Brug aldrig højtryksrenseren uden
filteret, med snavset filter eller
med beskadiget filter. Garantien
bortfalder, hvis højtryksrenseren
bruges uden filter, med snavset eller
beskadiget filter.
Brugegnetbeskyttelsesudstyr(PSA)
mod stænkvand som f.eks. beskyttel-
sesbriller, støvbeskyttelsesmaske
osv.,hvisdeternødvendigt,foratbe-
skytte mod vand, partikler og/eller
aerosoler, der reflekteres fra gen-
stande.
Metaldele kan blive varme, hvis de
bruges i længere tid. Brug beskyttel-
seshandsker efter behov.
Arbejd ikke med højtryksrenseren,
hvis det er dårligt vejr, især ikke hvis
der er tegn på uvejr.
Betjening
Brugeren må kun benytte maskinen i
henholdtilovenståendepunkter.Tag
hensyn til omgivelserne. Hold øje
med andre personer, især børn, når
der arbejdes med maskinen.
Maskinenmåkunbrugesafpersoner,
der er instrueret i brug og håndtering
af denne eller som kan dokumentere,
at de kan betjene maskinen. Maski-
nenmåikkebetjenesafbørnogunge.
Tillad aldrig børn, personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med manglende
erfaring og/eller med manglende vi-
den og/eller personer, der ikke er for-
troligemeddisseinstrukser,atbruge
haveværktøjet. Nationale forskrifter
kan bestemme alderen på den per-
son, som må betjene haveværktøjet.
Børn bør holdes under opsyn for at
forhindre, at de leger med haveværk-
tøjet.
Maskinen må aldrig forlade uden op-
syn, når den er tændt.
Vandstrålen, der kommer ud af høj-
tryksdysen, fremstiller et rykstød.
Derfor skal sprøjtepistol og sprøjte-
lanse holdes fast med begge hænder.
Transport
Sluk for maskinen og sikre den før
transport.
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 60 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 60
Dansk | 61
Bosch Power Tools 1 609 92A 3ES | (22.11.16)
Vedligeholdelse
Sluk for maskinen, før rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde udføres og
tilbehør skiftes. Træk stikket ud, hvis
maskinen drives med netspænding.
Reparationer må kun gennemføres af
autoriserede Bosch serviceværkste-
der.
Tilbehør og reservedele
Det er kun tilladt at benytte tilbehør
ogreservedele,dererfrigivetaffabri-
kanten.Originalttilbehørogoriginale
reservedele sikrer en fejlfri drift af
maskinen.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at rengøre overflader og genstande
udendørs, apparater/maskiner, køretøj og både, såfremt det
tilsvarende tilbehør som f.eks. af Bosch frigivede rengørings-
midler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 40 °C.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60335-2-79.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 85,5 dB(A); lydeffektniveau 93 dB(A). Usik-
kerhed K =3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335-2-79:
ah=4,91 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Montering og drift
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Vægt
On
Off
Lo Lavt tryk
Hi Højt tryk
Tilbehør
Højtryksrenser GHP 8-15 XD
Typenummer 3 600 J10 3..
Nom. forbrug kW 4
Temperatur tilløb max. °C 50
Vandmængde tilløb min. l/min 12,6
Nominelt tryk MPa 15
Maks. arbejdstryk MPa 16
Flow l/min 12,6
Maksimalt indgangstryk MPa 1
Lansens rekylkraft ved maks. tryk N 33,24
Motorisolation Klasse F
Motorbeskyttelsestype IPX5
Rengøringsmiddeltank l
Autostop-funktion 
Netimpedans –
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01:2014 kg 40,6
Beskyttelsesklasse /I
Serienummer Se serienummer (type-
skilt) på højtryksrenseren
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Un-
der ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre appara-
terblivepåvirketheraf.Hvisstrømtilførslenssystemimpedansermindre
end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Handlingsmål Fig. Side
Leveringsomfang 1 226
Håndgreb monteres 2 227
Slange monteres 3 228
Isætning ventilationsdyse 4 229
Rengøringsmiddeltank påfyldes 5 229
Vandtilslutning 6 230
Rens filter 7 230
Højtryksslange/sprøjtepistol tilsluttes 8 231
Tryk indstilles 9 231
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 61 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 61
62 | Dansk
1 609 92A 3ES | (22.11.16) Bosch Power Tools
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde på-
begyndes. Gør det samme, når strømkablet er
beskadiget, hvis der er blevet skåret i kablet
eller hvis kablet har viklet sig sammen.
Din højtryksrenser har brug for en jordledningstilslutning.
Spændingener400 V AC,50 Hz.Brugkungodkendteforlæn-
gerledninger. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
din nærmeste autoriserede forhandler.
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af maskinen,
skal følgende ledningstværsnit overholdes:
– 2,5 mm2
til maks. 20 m længde
– 4,0 mm2
til maks. 50 m længde
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal den-
ne – som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne – være
forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med
jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.
Hvisdueritvivl:Kontaktenuddannetelektrikerellerhenvend
dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.
VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige for-
længerledninger kan være farlige. Forlænger-
ledning, stik og kobling skal være vandtætte
og de skal være godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge på jorden.
ForatøgesikkerhedenskaldubrugeenFI-kontakt(RCD)med
en fejlstrøm på maks. 30 mA. Denne FI-kontakt bør altid kon-
trolleres før brug.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PASPÅ:Fordinsikkerhedsskylderdetnødvendigt,atstikket
på maskinen forbindes med forlængerledningen. Koblingen
på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand,
være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.
Vand opsuges fra åbne beholdere
– Skru sugeslangen med filter (special-sugeslangesæt-
art.nr. F 016 800 335) på vandtilslutningen.
– Tænd for maskinen i lavtryksindstillingen.
– Lad til slut maskinen køre i ca. 10 sekunder og sluk så for
den.Gentagdenneprocesfleregange,tilvandetstrømmer
jævnt og boblefrit ud.
Vær opmærksom på, at denne maskine ikke må køre uden
vand.
Brug
Tænding
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vandtilslutningen
og maskinen.
Sørg for, at netkontakten står på „0“ og tilslut maskinen til
stikdåsen.
Vandhanen åbnes.
Betjen kontaktspærren for at frigive aftrækket. Tryk aftræk-
keren helt ibund, tilvandet strømmer ensartetog der ikke er
mere luft i maskinen og højtryksslangen. Slip aftrækkeren.
Ret sprøjtepistolen nedad. Betjen kontaktspærren for at fri-
give aftrækket. Tryk aftrækkeren helt i bund.
Tryk på start-stop-kontakten .
Autostop-funktion
Maskinen slukker for motoren, så snart aftrækkeren slippes
på pistolgrebet.
Arbejdsvejledning
Generelt
Sørg for, at højtryksrenseren står sikkert på et jævnt underlag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og træk ikke
højtryksrenseren vha. slangen. Dette kan medføre, at høj-
tryksrenseren ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøj henover den.
Beskyt højtrykslangen mod skarpe kanter eller hjørner.
Brug ikke rotationsdysen til bilvask.
Foretag ingen ikke-tilladte ændringer eller justeringen på sik-
kerhedsventilen.
Oliemålepind
Højtryksrenseren udleveres til lejring med en olielukkekappe
og til brug med en kappe med ventilationsåbning (oliemåle-
stav).
Arbejdsanvisninger til arbejde med rengørings-
midler
 Brug kun rengøringsmiddel, der er udtrykkeligt egnet
til højtryksrensere.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af hensyn til
miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på beholderen skal
overholdes.
Bosch sikrer en fejlfri drift af maskinen, hvis de udbudte ren-
gørings- og plejemidler benyttes.
Anbefalet rengøringsmetode
Trin 1: Snavs løsnes
Sprøjt rengøringsmidlet på i små mængder og lad det virke i
kort tid.
Trin 2: Snavs fjernes
Fjern det løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Start med snavs-/rengøringsmidlet forneden til
rengøring af lodrette flader og arbejd dig opad. Under afskyl-
ningen arbejder du oppefra og nedad.
Dysestråle indstilles 10 232
Tænd/sluk 11 232
Rens dyse 12 232
Handlingsmål Fig. Side
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 62 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 62
Dansk | 63
Bosch Power Tools 1 609 92A 3ES | (22.11.16)
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Fastfrosset Sørg for at optø pumpe, vandslange eller
tilbehør
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den skal stem-
me overens med angivelserne på type-
skiltet
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Sikring gået Sikring for svag Tilslutdentilenstrømkreds,derkanklare
den effekt, der kræves af højtryksrense-
ren
Motoren kører, men der er ikke noget tryk Dyse delvis tilstoppet Rens dyse
Motorstøj er til stede, men motor arbej-
der ikke
Utilstrækkelig netspænding Kontroller, at strømnettets spænding
svarer til angivelserne på typeskiltet
Spændingen er for lav, fordi der bruges
en forlængerledning
Kontroller, om forlængerledningen er eg-
net
Maskineharikkeværetbrugtilængeretid Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Problemer med autostop-funktionen Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med åben
sprøjtepistol, åben vandhane og dyse,
der er indstillet på lavtryk, til et jævnt ar-
bejdstryk nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er i over-
ensstemmelse med de tekniske data. De
mindste vandslanger, der må anvendes,
er 1/2" eller Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller knækket Sørg for at vandslange kommertilat ligge
lige
Højtryksslange for lang Tag højtryksslange-forlængerstykke af,
max. vandslangelængde 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Henvisning: Bestemt tilbehør fører til et
lavt tryk
Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hurtigt efter
hinanden
Motorenkører,mentrykketerbegrænset
eller der er ikke noget arbejdstryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Dyse tilstoppet Rens dyse
Højtryksrenser starter af sig selv Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Maskine er utæt Pumpe er utæt Små vandlækager er tilladte; konstateres
større lækager, kontaktes kundeservice
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 63 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM
Side: 63
64 | Svenska
1 609 92A 3ES | (22.11.16) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
 Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen, før der ar-
bejdes med maskinen.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regelmæssige
mellemrum som f.eks. en løs fastgørelse og slidte eller beska-
digede dele.
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogat de
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Transport
Højtryksrenseren bevæges ved at tage fat i den omkring det
øverste greb og rulle den på hjulene hen til det ønskede sted.
Højtryksrenseren transporteres hen over trapper eller forhin-
dringer ved at tage fat i dens øverste greb og bære den.
Efter brug/opbevaring
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren med en blød
børste og en klud. Det er ikke tilladt at benytte vand, opløs-
ningsmidler og poleringsmidler. Fjern al form for snavs, især
snavs i motorens ventilationsåbninger.
Opbevaring når sæsonen er forbi: Tøm alt vandet ud af pum-
pen ved at lade motoren køre i et par sekunder og betjen af-
trækket.
Anbring ikke andre genstande oven på maskinen.
Sikre,atledningerne/kablerneikkekommertilatsiddeiklem-
me under opbevaringen. Knæk ikke højtryksslangen.
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-do-it.com
Det 10-cifrede typenummer på maskinens typeskilt skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Miljøbeskyttelse
Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i undergrun-
den, grundvandet, damme, floder osv.
Rengøringsmidler skal benyttes iht. instruktionerne på em-
ballagen og den foreskrevne koncentration.
Motorkøretøjer skal rengøres iht. de lokale forskrifter: Det
skal forhindres, at afsprøjtet olie trænger ned i grundvandet.
Bortskaffelse
Højtryksrenser, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke højtryksrenseren ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht.deteuropæiskedirektiv2012/19/EUom
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE)ogomsætningafdettetilnationalret
skal kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
indsamles separat og genbruges iht. gælden-
de miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Allmän varning för riskmoment.
Rikta aldrig vattenstrålen
mot människor, djur, hög-
tryckstvätten eller elek-
triska delar.
Observera! Högtrycksstrålen kan vara
farlig om den hanteras på fel sätt.
Rengøringsmiddel opsuges ikke Justerbar dyse i stilling højtryk Stil dyse på „Lo“
Rengøringsmiddel for tyktflydende Fortynd med vand
Højtryksslangen er blevet forlænget Tilslut den originale slange
Rester eller indsnævring i rengøringsmid-
delkredsløbet
Skyl med rent vand og afhjælp indsnæv-
ring. Kontakt Bosch Service Center, hvis
problemet ikke forsvinder.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1763-002.book Page 64 Tuesday, November 22, 2016 10:12 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GHP 8-15 XD.

Stil et spørgsmål om Bosch GHP 8-15 XD

Har du et spørgsmål om Bosch GHP 8-15 XD men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GHP 8-15 XD. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GHP 8-15 XD så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.