Bosch GHP 6-14 manual

Få vist brugermanualen for Bosch GHP 6-14 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: GHP 6-14
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Kinesisk, Indonesisk,

Indholdsfortegnelse

Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools F 016 L72 355 | (16.8.12)
Afvalverwijdering
Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi de hogedrukreiniger niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende oude elektrische en elektroni-
sche apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische en elektronische ap-
paraten worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Ret aldrig vandstrålen mod mennesker,
dyr, maskinen eller elektriske dele.
Pas på: Højtryksstrålen kan være farlig,
hvis den anvendes til formål, den ikke er
beregnet til.
Iht. de gældende forskrifter må maskinen
uden systemafbrydelse ikke tilsluttes til et
drikkevandsnet. Brug en systemadskiller iht.
IEC 61770 type BA.
Vand, der løber igennem systemafbryderen,
er ikke mere drikkevand.
Bruget 3 m langt opsugningssæt til selvopsug-
ning (F 016 800 335).
Sikkerhedsinstrukser til højtryksrenser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
I tilfælde af manglende overholdelse af sikker-
hedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen giver vig-
tige henvisninger til, hvordan maskinen benyttes sikkert.
Udoverhenvisningerneidennebetjeningsvejledningskal
man også tage hensyn til de generelle sikkerheds- og
uheldsforebyggelsesforskrifter.
Strømtilslutning
f Strømkildensspændingskalstemmeoverensmedangivel-
serne på maskinens typeskilt.
f Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttes til en stikdå-
se, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
f DennemaskinefrabeskyttelsesklasseImåkuntilsluttestil
forskriftmæssigt jordede spændingskilder.
f Træk stikket ud af stikdåsen, også selv om du kun forlader
maskinen uden opsyn i kortere tid.
f Den elektriske spændingsforsyning skal være i overens-
stemmelse med IEC 60364-1.
f Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen,
skal dette arbejde udføres af producenten, et af producen-
ten autoriseret servicecenter eller en kvalificeret person
for at undgå farer.
f Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
f Træk ikke netstikket ud, mens du arbejder med maskinen.
f Kørikkehenover ledningenellerforlængerledningen, mas
dem ikke og træk ikke i dem, da de kan blive beskadiget.
Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
f Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller vigtige dele som
f.eks. højtryksslange, sprøjtepistol eller sikkerhedsanord-
ninger er beskadiget.
f Paspå:Ikkeforskriftsmæssigeforlængerledningerkanvæ-
re farlige.
f Anvendes en forlængerledning, skal stik og kobling være
vandtætte modeller. Forlængerledningen skal have et le-
dertværsnit, der svarer til det, der er angivet i betjenings-
vejledningen, og være beskyttet mod stænkvand. Stikfor-
bindelsen må ikke ligge i vand.
f Skal stik skiftes på strømforsynings- eller forlængerlednin-
ger, skal stænkvandsbeskyttelse og mekanisk stabilitet bi-
beholdes.
Vandtilslutning
f Følg forskrifterne fra dit lokale vandværk.
f Skrueforbindelsen på alle tilslutningsslangerne skal være
tætte.
f Maskinen bør aldrig tilsluttes til en drikkevandsforsyning
uden tilbagestrømningsventil. Vand, der er strømmet gen-
nem tilbagestrømningsventilen, anses som vand, der ikke
kan drikkes mere.
f Højtryksslangen må ikke være beskadiget (eksplosionsfa-
re). Højtryksslangen skal udskiftes med det samme, hvis
den er beskadiget. De benyttede slanger og forbindelser
skal være godkendt af producenten.
f Højtryksslanger, armaturer og koblinger er vigtige for ma-
skinens sikkerhed. De benyttede slanger, armaturer og
koblinger skal være anbefalet af producenten.
f På vandtilslutningen må der kun bruges rent eller filtreret
vand.
Anvendelse
f Kontrollér maskinen og tilbehøret for mangler og vær sik-
ker på, at både maskine og tilbehør er sikre, før maskinen
tages i brug. Maskine og tilbehør må ikke benyttes, hvis
den/det udviser mangler.
f Retikkevandstrålenmoddigselvellerandreforatrengøre
tøj eller skotøj.
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 49 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM
Side: 49
50 | Dansk
F 016 L72 355 | (16.8.12) Bosch Power Tools
f Der må ikke opsuges opløsningsmiddelholdige væsker,
ufortyndede syrer, acetone eller opløsningsmidler inkl.
benzin,farvefortynderogfyringsolie,daderessprøjtetåge
er højt antændeligt, eksplosivt og giftigt.
f Overhold gældende sikkerhedsforskrifter, hvis maskinen
benyttesifarligeområder(f. eks.påtankstationer).Deter
forbudt at benytte maskinen i eksplosionsfarlige rum.
f Maskinen skal stå på et fast underlag.
f Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af maskinfa-
brikanten, og overhold fabrikantens anvendelses-, bort-
skaffelses- og advarselsforskrifter.
f Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være stænk-
vandsbeskyttet.
f Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke være klemt
fast i position „ON“, når maskinen er i brug.
f Brug egnet beskyttelsestøj mod stænkvand. Brug ikke ma-
skinen i nærheden af personer, medmindre disse bærer
beskyttelsestøj.
f Højttrykkanfågenstandetilatspringetilbage.Brugegnet,
personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbril-
ler, hvis det er nødvendigt.
f For at undgå beskadigelser fra højtryksstrålen skal bil-
dæk/ventiler altid renses med en afstand på mindst
30 cm. Første tegn på beskadigelse er at dækket misfar-
ves. Beskadigede bildæk/ventiler er livsfarlige.
f Asbestholdige og andre materialer, der indeholder sund-
hedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en højtryksren-
ser.
f De anbefalede rengøringsmidler må ikke benyttes ufortyn-
det. Produkterneersikrepådenmåde,atdehverkeninde-
holder syrearter, ludarter eller miljøskadelige stoffer. Det
anbefales at opbevare rengøringsmidlerne utilgængeligt
for børn. Hvis øjnene kommer i kontakt med rengørings-
midlerne: Skyl straks med store mængder vand. Ved synk-
ning: Søg læge med det samme.
f Brug aldrig højtryksrenseren uden filteret, med snav-
setfilterellermedbeskadigetfilter.Brugeshøjtryksren-
seren uden eller med beskadiget filter, bortfalder garanti-
en.
f Brugegnetbeskyttelsesudstyr(PSA)modstænkvandsom
f.eks. beskyttelsesbriller, støvbeskyttelsesmaske osv.,
hvis det er nødvendigt, for at beskytte mod vand, partikler
og/eller aerosoler, der reflekteres fra genstande.
f Metaldele kan blive varme, hvis de bruges i længere tid.
Brug beskyttelseshandsker efter behov.
f Arbejd ikke med højtryksrenseren, hvis det er dårligt vejr,
især ikke hvis der er tegn på uvejr.
Betjening
f Brugeren må kun benytte maskinen i henhold til ovenstå-
ende punkter. Tag hensyn til omgivelserne. Hold øje med
andre personer, især børn, når der arbejdes med maski-
nen.
f Maskinen må kun bruges af personer, der er instrueret i
brugoghåndteringafdenneellersomkandokumentere,at
de kan betjene maskinen. Maskinen må ikke betjenes af
børn og unge. Hold øje med børn for at forhindre, at de le-
ger med værktøjet.
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer(inkl.børn)medfysiske,sensoriskeellermentale
skavanker eller af personer, der ikke råder over tilstrække-
lig erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges af en
person,dersørgerforderessikkerhed,ellerdenneperson
instruerer dem i brugen af dette værktøj.
f Maskinen må aldrig forlade uden opsyn, når den er tændt.
f Vandstrålen, der kommer ud af højtryksdysen, fremstiller
etrykstød.Derforskalsprøjtepistologsprøjtelanseholdes
fast med begge hænder.
Transport
f Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
f Sluk for maskinen, før rengørings- og vedligeholdelsesar-
bejde udføres og tilbehør skiftes. Træk stikket ud, hvis ma-
skinen drives med netspænding.
f Reparationer må kun gennemføres af autoriserede Bosch
serviceværksteder.
Tilbehør og reservedele
f Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele, der er
frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og originale reser-
vedele sikrer en fejlfri drift af maskinen.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at rengøre overflader og genstande
udendørs, apparater/maskiner, køretøj og både, såfremt det
tilsvarende tilbehør som f.eks. af Bosch frigivede rengørings-
midler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 40 °C.
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Vægt
On
Off
Lo Lavt tryk
Hi Højt tryk
Tilbehør
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 50 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools F 016 L72 355 | (16.8.12)
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 27
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.06.2012
Højtryksrenser GHP 5-14 GHP 6-14
Typenummer 3 600 J10 1.. 3 600 J10 2..
Nom. forbrug kW 2,4 2,6
Temperatur tilløb max. °C 50 50
Vandmængde tilløb min. l/min 8,3 10,5
Nominelt tryk MPa 14 14
Maks. arbejdstryk MPa 15 15
Flow l/min 8,3 10,5
Maksimalt indgangstryk MPa 1 1
Lansens rekylkraft ved maks. tryk N 22,98 32,24
Motorisolation Klasse F Klasse F
Motorbeskyttelsestype IPX5 IPX5
Rengøringsmiddeltank – z
Autostop-funktion z z
Netimpedans Ω Ω
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 23,4 25,6
Beskyttelsesklasse /I /I
Serienummer Se serienummer (typeskilt) på højtryksrenseren
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand). 3 600 ... J 10 1.. J10 2..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
84,5
92
=3
82,5
90
=3
Samlede svingningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht. EN 60335:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
=4,91
=1,5
=4,91
=1,5
3 600 ... J 10 1.. J10 2..
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske da-
ta“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:
EN 60335 iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
dB(A) 92 90
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Headof Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 51 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM
Side: 51
52 | Dansk
F 016 L72 355 | (16.8.12) Bosch Power Tools
Montering og drift
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
Paspå!Slukmaskinenogtrækstikketud,førved-
ligeholdelses- eller rengøringsarbejde påbegyn-
des. Gør det samme, når strømkablet er beskadi-
get, hvis der er blevet skåret i kablet eller hvis
kablet har viklet sig sammen.
Din højtryksrenser har brug for en jordledningstilslutning.
Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande
220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug kun godkendte
forlængerledninger. Nærmere oplysninger fås ved henven-
delse til din nærmeste autoriserede forhandler.
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af maskinen,
skal følgende ledningstværsnit overholdes:
– 2,5 mm2
til maks. 20 m længde
– 4,0 mm2
til maks. 50 m længde
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal den-
ne – som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne – være
forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med
jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.
Hvisdueritvivl:Kontaktenuddannetelektrikerellerhenvend
dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.
VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlæn-
gerledninger kan være farlige. Forlængerled-
ning, stik og kobling skal være vandtætte og de
skal være godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge på jorden.
ForatøgesikkerhedenskaldubrugeenFI-kontakt(RCD)med
en fejlstrøm på maks. 30 mA. Denne FI-kontakt bør altid kon-
trolleres før brug.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PASPÅ:Fordinsikkerhedsskylderdetnødvendigt,atstikket
på maskinen forbindes med forlængerledningen. Koblingen
på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand,
være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.
Vand opsuges fra åbne beholdere
– Skru sugeslangen med filter (special-sugeslangesæt-
art.nr. F 016 800 335) på vandtilslutningen.
– Tænd for maskinen i lavtryksindstillingen.
– Lad til slut maskinen køre i ca. 10 sekunder og sluk så for
den.Gentagdenneprocesfleregange,tilvandetstrømmer
jævnt og boblefrit ud.
Vær opmærksom på, at denne maskine ikke må køre uden
vand.
Brug
Tænding
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vandtilslutningen
og maskinen.
Sørg for, at netkontakten står på „0“ og tilslut maskinen til
stikdåsen.
Vandhanen åbnes.
Betjen kontaktspærren for at frigive aftrækket. Tryk aftræk-
keren helt ibund, tilvandet strømmer ensartetog der ikke er
mere luft i maskinen og højtryksslangen. Slip aftrækkeren.
Ret sprøjtepistolen nedad. Betjen kontaktspærren for at fri-
give aftrækket. Tryk aftrækkeren helt i bund.
Tryk på start-stop-kontakten .
Autostop-funktion
Maskinen slukker for motoren, så snart aftrækkeren slippes
på pistolgrebet.
Arbejdsvejledning
Generelt
Sørg for, at højtryksrenseren står sikkert på et jævnt under-
lag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og træk ikke
højtryksrenseren vha. slangen. Dette kan medføre, at høj-
tryksrenseren ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøj henover den.
Beskyt højtrykslangen mod skarpe kanter eller hjørner.
Brug ikke rotationsdysen til bilvask.
Foretag ingen ikke-tilladte ændringer eller justeringen på sik-
kerhedsventilen.
Arbejdsanvisninger til arbejde med rengørings-
midler
f Brug kun rengøringsmiddel, der er udtrykkeligt egnet
til højtryksrensere.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af hensyn til
miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på beholderen skal
overholdes.
Bosch sikrer en fejlfri drift af maskinen, hvis de udbudte ren-
gørings- og plejemidler benyttes.
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Håndgreb monteres 2
Rengøringsmiddeltank påfyldes 3
Vandtilslutning 4
Filter rengøres 5
Højtryksslange/sprøjtepistol tilsluttes 6
Tryk indstilles 7
Dysestråle indstilles 8
Tænd/sluk 9
Rens dyse 10
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 52 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM
Side: 52
Dansk | 53
Bosch Power Tools F 016 L72 355 | (16.8.12)
Anbefalet rengøringsmetode
Trin 1: Snavs løsnes
Sprøjt rengøringsmidlet på i små mængder og lad det virke i
kort tid.
Trin 2: Snavs fjernes
Fjern det løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Start med snavs-/rengøringsmidlet forneden til
rengøring af lodrette flader og arbejd dig opad. Under afskyl-
ningen arbejder du oppefra og nedad.
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Fastfrosset Sørgforatoptøpumpe,vandslangeeller
tilbehør
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den skal stem-
me overens med angivelserne på type-
skiltet
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Sikring gået Sikring for svag Tilslutden til en strømkreds, der kan kla-
re den effekt, der kræves af højtryksren-
seren
Motoren kører, men der er ikke noget
tryk
Dyse delvis tilstoppet Rens dyse
Motorstøj er til stede, men motor arbej-
der ikke
Utilstrækkelig netspænding Kontroller, at strømnettets spænding
svarer til angivelserne på typeskiltet.
Spændingen er for lav, fordi der bruges
en forlængerledning
Kontroller, om forlængerledningen er
egnet
Maskine har ikke været brugt i længere
tid
Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Problemer med autostop-funktionen Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med åben
sprøjtepistol, åben vandhane og dyse,
der er indstillet på lavtryk, til et jævnt ar-
bejdstryk nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er i over-
ensstemmelsemeddetekniskedata.De
mindstevandslanger, der må anvendes,
er 1/2" eller Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller knækket Sørg for at vandslange kommer til at lig-
ge lige
Højtryksslange for lang Tag højtryksslange-forlængerstykke af,
max. vandslangelængde 7 m
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 53 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM
Side: 53
54 | Dansk
F 016 L72 355 | (16.8.12) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
f Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen, før der ar-
bejdes med maskinen.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regelmæssige
mellemrum som f.eks. en løs fastgørelse og slidte eller beska-
digede dele.
Kontrollératdækslerog skærmeikkeerbeskadigedeogatde
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kontrol alli-
gevelholdeopmedatfungere,skalreparationenudføresafet
autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj.
Det 10-cifrede typenummer på maskinens typeskilt skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Transport
Højtryksrenseren bevæges ved at tage fat i den omkring det
øverste greb og rulle den på hjulene hen til det ønskede sted.
Højtryksrenseren transporteres hen over trapper eller forhin-
dringer ved at tage fat i dens øverste greb og bære den.
Efter brug/opbevaring
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren med en blød
børste og en klud. Det er ikke tilladt at benytte vand, opløs-
ningsmidler og poleringsmidler. Fjern al form for snavs, især
snavs i motorens ventilationsåbninger.
Opbevaring når sæsonen er forbi: Tøm alt vandet ud af pum-
pen ved at lade motoren køre i et par sekunder og betjen af-
trækket.
Anbring ikke andre genstande oven på maskinen.
Sikre,atledningerne/kablerneikkekommertilatsiddeiklem-
me under opbevaringen. Knæk ikke højtryksslangen.
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Miljøbeskyttelse
Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i undergrun-
den, grundvandet, damme, floder osv.
Rengøringsmidler skal benyttes iht. instruktionerne på em-
ballagen og den foreskrevne koncentration.
Motorkøretøjer skal rengøres iht. de lokale forskrifter: Det
skal forhindres, at afsprøjtet olie trænger ned i grundvandet.
Bortskaffelse
Højtryksrenser, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke højtryksrenseren ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Tryk jævnt, men for lavt
Henvisning: Bestemt tilbehør fører til et
lavt tryk
Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hurtigt efter
hinanden
Motoren kører, men trykket er begræn-
set eller der er ikke noget arbejdstryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Dyse tilstoppet Rens dyse
Højtryksrenser starter af sig selv Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Maskine er utæt Pumpe er utæt Små vandlækager er tilladte; konstate-
res større lækager, kontaktes kundeser-
vice.
Rengøringsmiddel opsuges ikke Justerbar dyse i stilling højtryk Stil dyse på „Lo“
Rengøringsmiddel for tyktflydende Fortynd med vand
Højtryksslangen er blevet forlænget. Tilslut den originale slange.
Rester eller indsnævring i rengørings-
middelkredsløbet
Skyl med rent vand og afhjælp indsnæv-
ring.KontaktBoschServiceCenter,hvis
problemet ikke forsvinder.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1762-001.book Page 54 Thursday, August 16, 2012 10:03 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GHP 6-14.

Stil et spørgsmål om Bosch GHP 6-14

Har du et spørgsmål om Bosch GHP 6-14 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GHP 6-14. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GHP 6-14 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.