Bosch GHP 5-55 Professional manual

Få vist brugermanualen for Bosch GHP 5-55 Professional below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: GHP 5-55 Professional
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 74
Dansk | 75
Bosch Power Tools F 016 L81 097 | (13.5.15)
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-professional.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van de machine.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Milieubescherming
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mogen niet in
de grond, het grondwater of het oppervlaktewater terechtko-
men.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de voorschriften op
de verpakking en de voorgeschreven concentratie nauwkeu-
rig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaatselijke
voorschriften in acht: Afgespoelde olie mag niet in het grond-
water terechtkomen.
Afvalverwijdering
Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi de hogedrukreiniger niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende oude elektrische en elektroni-
sche apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische en elektronische ap-
paraten worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Symboler på maskinen
Læs alle sikkerhedsinstruk-
seroganvisninger.Itilfældeaf
manglende overholdelse af sik-
kerhedsinstrukserne og anvisningerne
er der risiko for elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige kvæstelser.
Generel sikkerhedsadvarsel.
Ret aldrig vand-
strålen mod men-
nesker, dyr, ma-
skinen eller
elektriske dele.
Paspå:Højtryksstrålenkanværefarlig,
hvis den anvendes til formål, den ikke
er beregnet til.
Iht. de gældende forskrifter
må maskinen uden systemaf-
brydelse ikke tilsluttes til et
drikkevandsnet. Brug en sy-
stemadskilleriht.IEC 61770typeBA.
Vand, der løber igennem systemaf-
bryderen, er ikke mere drikkevand.
Brug et 3 m langt opsugningssæt til
selvopsugning (F 016 800 335).
Brugerkvalifikationer og personligt
beskyttelsesudstyr
Denne maskine kan bruges af perso-
ner med begrænsede fysiske, senso-
riske eller psykiske evner eller mang-
lende erfaring og viden, hvis de
overvåges eller har modtaget instruk-
tioner om, hvordan maskinen skal
håndteres, og forstår de farer, der
kan opstå i denne forbindelse.
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 75 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 75
76 | Dansk
F 016 L81 097 | (13.5.15) Bosch Power Tools
Maskinenmåikkebetjenesafbørnog
unge. Sørg for, at børn er under op-
syn og sikr, at disse ikke spiller med
maskinen.
Maskinenmåkunbrugesafpersoner,
der er instrueret i brug og håndtering
af denne eller som kan dokumentere,
at de kan betjene maskinen.
Brug personligt beskyttelses-
udstyr som f.eks. beskyttelses-
briller, støvmaske osv. som be-
skyttelse mod vand, partikler og/eller
aerosoler, der sprøjter tilbage. Indånd
ikke aerosoler, hvis vand opsuges fra
eneksternkilde,davandetkanindehol-
de sygdomsfremkaldende stoffer.
Brug ikke højtryksrenseren i nærhe-
den af personer, medmindre disse li-
geledes bruger personligt beskyttel-
sesudstyr.
Strømtilslutning
Strømkildens spænding skal stemme
overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt.
Driftsspændingen er 230 V AC (i ik-
ke-europæiske lande evt. 220 V eller
240 V).
Denne maskine fra beskyttelsesklas-
se I må kun tilsluttes til forskriftmæs-
sigt jordede spændingskilder.
Den elektriske spændingsforsyning
skal være udført af en kvalificeret
elektriker iht. IEC 60364-1.
Det anbefales, at denne maskine kun
tilsluttes til en stikdåse, der er sikret
med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
Krav til forlængerledninger og stik
Forlængerledningen skal have en
jordledning. Forlængerledningens
stik og kobling skal være udført vand-
tætte, være beskyttet mod stænk-
vand og være beregnet til brug ude i
det frie. Hvis du er i tvivl: Kontakt en
uddannetelektrikerellerhenvenddig
til det nærmeste Bosch-serviceværk-
sted.
Følgende ledningstværsnit kræves:
op til maks. 20 m længde 2,5 mm2
,
op til maks. 50 m længde 4,0 mm2
.
Hvis elstikket på strømforsyningsled-
ningen ikke passer til den anvendte
stikdåse, skal det klippes over af en
autoriseret servicemand og erstattes
af et passende stik. Har det originale
stik en indbygget sikring, skal reser-
vestikket have den samme sikrings-
værdi som det originale stik. Det af-
klippede stik skal bortskaffes for at
undgå elektrisk stød og må ikke sæt-
tes i nogen anden stikdåse.
Kun til maskiner/apparater, der sæl-
ges i Storbritannien: Maskinen er ud-
styret med et elstik med indbygget
sikringiht.BS1363/A(ASTA-kontrol-
leret iht. BS1362).
Træk stikket ud af stikdåsen, også
selv om du kun forlader maskinen
uden opsyn i kortere tid.
Tag aldrig fast omkring stik og stikdå-
se med våde hænder.
Træk ikke netstikket ud, mens du ar-
bejder med maskinen.
Stikforbindelsen mellem strømforsy-
nings- og forlængerledning skal altid
være tør og må ikke ligge på jorden
(60 cm afstand).
Brug ikke maskinen, hvis netkablet
eller vigtige dele som f.eks. højtryks-
slange,sprøjtepistolellersikkerheds-
anordninger er beskadiget.
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 76 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 76
Dansk | 77
Bosch Power Tools F 016 L81 097 | (13.5.15)
Kør ikke hen over ledningen eller for-
længerledningen, mas dem ikke og
træk ikke i dem, da de kan blive be-
skadiget. Beskyt ledningen mod var-
me, olie og skarpe kanter.
Vandtilslutning
Følg forskrifterne fra dit lokale vand-
værk.
Maskinen bør aldrig tilsluttes til en
drikkevandsforsyning uden tilbage-
strømningsventil. Vand, der er strøm-
met gennem tilbagestrømningsventi-
len, anses som vand, der ikke kan
drikkes mere.
Højtryksslange
Højtryksslanger,armaturerogkoblin-
ger er vigtige for maskinens sikker-
hed. De benyttede slanger, armatu-
rer og koblinger skal være anbefalet
af producenten.
Højtryksslangen skal udskiftes med
det samme, hvis den er beskadiget,
da den kan eksplodere. Træk aldrig
højtryksslangen hen over skarpe kan-
ter. Træk ikke i højtryksslangen, hvis
den har viklet sig ind.
Brug af rengøringsmiddel
Brug kun rengøringsmidler, der er an-
befalet af maskinfabrikanten, og
overhold fabrikantens anvendelses-,
bortskaffelses- og advarselsforskrif-
ter.
Det anbefales at bruge fortyndede
rengøringsmidler. Produkterne er
sikre på den måde, at de hverken in-
deholder syrearter, ludarter eller mil-
jøskadelige stoffer. Det anbefales at
opbevare rengøringsmidlerne util-
gængelige for børn. Hvis øjnene kom-
mer i kontakt med rengøringsmidler-
ne: Skyl da straks med store
mængder vand. Ved synkning: Søg
læge med det samme.
Der må ikke opsuges opløsningsmid-
delholdige væsker, ufortyndede sy-
rer, acetone eller opløsningsmidler
inkl. benzin, farvefortynder og fy-
ringsolie,daderessprøjtetågeerhøjt
antændeligt, eksplosivt og giftigt.
Før maskinen tages i brug
Brugeren må kun benytte maskinen i
henholdtilovenståendepunkter.Tag
hensyn til omgivelserne. Hold øje
med andre personer, især børn, når
der arbejdes med maskinen.
Kontrollér maskinen og tilbehøret for
manglerogværsikkerpå,atbådema-
skine og tilbehør er sikre, før maski-
nen tages i brug. Maskine og tilbehør
må ikke benyttes, hvis den/det udvi-
ser mangler.
Sørgfor,athøjtryksrenserenstårlod-
reteller vandret på et jævnt underlag.
Alle strømførende dele i arbejdsom-
rådet skal være stænkvandsbeskyt-
tet.
Vandstrålen fra dysen medfø-
rer,atsprøjtepistolenfrembrin-
ger et betydeligt tilbageslag.
Hold derfor fast i sprøjtepistolen med
begge hænder.
Ret ikke vandstrålen mod høj-
tryksrenseren.
Ret ikke vandstrålen mod dig
selv eller andre for at rengøre
tøj eller skotøj.
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 77 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 77
78 | Dansk
F 016 L81 097 | (13.5.15) Bosch Power Tools
Sprøjtepistolens aftrækker må hver-
ken temporært eller permanent klem-
mes fast i position „ON“.
Metaldele kan blive varme, hvis de
bruges i længere tid. Brug beskyttel-
seshandsker efter behov.
Arbejd ikke med højtryksrenseren,
når det stormer eller regner meget,
frem for alt ikke når der er fare for lyn-
nedslag.
Overhold gældende sikkerhedsfor-
skrifter, hvis maskinen benyttes i far-
lige områder (f. eks. på tankstatio-
ner). Det er forbudt at benytte
maskinen i eksplosionsfarlige rum.
Bearbejed ikke overflader, der inde-
holder sundhedsfarlige substanser
(f.eks. asbest).
For at undgå beskadigelser fra
højtryksstrålen skal bildæk/
ventiler altid renses med en af-
stand på mindst 30 cm. Første tegn på
beskadigelse er at dækket misfarves.
Beskadigede bildæk/ventiler er livsfar-
lige.
Før maskinen vedligeholdes
Sluk for maskinen og træk elstikket
ud, før rengørings- og vedligeholdel-
sesarbejde udføres.
Reparationer må kun gennemføres af
autoriserede Bosch serviceværkste-
der.
Det er kun tilladt at benytte tilbehør
ogreservedele,dererfrigivetaffabri-
kanten.Originalttilbehørogoriginale
reservedele sikrer en fejlfri drift af
maskinen.
Symboler i anvisningen
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til professionel brug til at rengøre over-
flader omkring huse og genstande, til at rengøre værktøjer,
køretøjerogbåde,såfremtdettilsvarendetilbehørsomf.eks.
af Bosch frigivede rengøringsmidler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 50 °C.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationerne på illustrationssiderne.
1 Aftrækker
2 Kontaktspærre for aftrækker
3 Sprøjtepistol
4 Skrueforbindelse til sprøjtelanse
5 Sprøjtelanse af rustfrit stål
6 Dyse
7 Højtryksslange tilslutning (sprøjtepistol)
8 Håndgreb
9 Ekstra opbevaringsplads
(GHP 5-55/GHP 5-65/GHP 5-75)
10 Sprøjtelanseholder oppe
11 Afbryder
12 Sprøjtelanseholder nede
13 Tilslutningsstuds til højtryksslange
(GHP 5-55/GHP 5-65/GHP 5-75)
14 Vandtilslutning
15 Ekstra bæregreb
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Vægt
On
Off
Lo Lavt tryk
Hi Højt tryk
Tilbehør
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 78 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 78
Dansk | 79
Bosch Power Tools F 016 L81 097 | (13.5.15)
16 Transporthjul
17 Fodpedal
18 Doseringsskrue rengøringsmiddel
19 Sugeslange rengøringsmiddel
20 Gummifod
21 Opbevaringsplads
22 Bæregreb bagved
23 Ledningsholder
24 Håndsving til slangetromle
(GHP 500 X/GHP 5-65 X/GHP 5-75 X)
25 Slangetromle
(GHP 500 X/GHP 5-65 X/GHP 5-75 X)
26 Trykindstilling
(GHP 5-75/GHP 5-75 X)
27 Manometer
(GHP 5-75 X)
28 Højtryksslange
(GHP 5-55/GHP 5-65/GHP 5-75)
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ik-
ke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores
tilbehørsprogram.
Tekniske data
Højtryksrenser GHP 5-55 GHP 500X GHP 5-65 GHP 5-65X GHP 5-75 GHP 5-75X
Typenummer 3 600 ... J10 4.. J10 9.. J10 5.. J10 6.. J10 7.. J10 8..
Nom. forbrug kW 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6
Temperatur tilløb max. °C 50 50 50 50 50 50
Nominelt flow l/h 500 500 485 485 560 560
Nominelt tryk MPa 11,5 11,5 13,0 13,0 14,0 14,0
Maks. arbejdstryk MPa 13,0 13,0 16,0 16,0 18,5 18,5
Flow l/h 520 520 520 520 570 570
Maksimalt indgangstryk MPa 1 1 1 1 1 1
Lansens rekylkraft ved maks. tryk N 19,71 19,71 20,46 20,46 24,37 24,37
Motorisolation Klasse F Klasse F Klasse F Klasse F Klasse F Klasse F
Motorbeskyttelsestype IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
Autostop-funktion      
Manometer – – – – – 
Trykindstilling – – – –  
Slangetromle –  –  – 
Netimpedans Ω 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 22,0 24,8 23,5 25,0 26,7 28,2
Beskyttelsesklasse /I /I /I /I /I /I
Serienummer Se serienummer (typeskilt) på højtryksrenseren
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 79 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 79
80 | Dansk
F 016 L81 097 | (13.5.15) Bosch Power Tools
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 27
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
12.05.2015
Vandtilslutning (se Fig. F)
Bemærk:Detnominelletrykkankunnås,hvisderernokvand
i tilløbet. Vandtilløbet er tilstrækkeligt, når en spand til 10 li-
ter kan fyldes i løbet af under et minut.
ADVARSEL: Varig drift uden vand kan beskadige pumpen.
BEMÆRK:Foratsikreentilstrækkeligvandforsyningskalder
helst bruges en kort slange med en diameter på mindst
13 mm (1/2"). Ved en slangelængde på over 10 m kræves en
diameter på 19 mm (3/4"). Drej helt op for vandhanen. Alle
forbindelser skal være tætte. Rengør vandfiltrene med regel-
mæssige mellemrum (se kapitel Vedligeholdelse).
– Det anbefales altid at bruge et eksternt vandfilter (tilbe-
hør). Kontroller, at vandfilteret er tæt.
– Monter en slangeadapter (følger ikke med leveringen) ef-
ter behov.
– Tilslut en egnet vandslange, der helst skal have en diame-
ter på 13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4").
– Drej helt op for vandhanen og kontroller, at alle forbindel-
serne er tætte.
Strømtilslutning (se Fig. G)
BEMÆRK: Den nominelle ydelse står kun til rådighed, hvis
højtryksrenseren er tilsluttet til en stabil strømkilde. Lange
forlængerledninger med lille ledningstværsnit, en ikke afvik-
let ledningstromle, flere apparater/maskiner, der er tilsluttet
samtidigt til en tilslutning, eller spændingssvingninger, der
befinder sig uden for de tilladte grænser, kan forhindre, at
motoren går i gang, eller kan føre til lavere højtryksydelse.
Udluftning af højtryksrenser og slan-
ger (se Fig. G)
BEMÆRK: Udluft højtryksrenseren på følgende måde, hver
gang den har været tilsluttet til vandforsyningen:
Stil elstikket på AUS/OFF (0).
Fjern lansen fra sprøjtepistolen.
Støjemissionsværdier bestemt iht.
EN 60335-2-79.
3600 ... J 10 4.. J10 5.. J10 6.. J10 7.. J10 8.. J10 9..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
78
92
=2,5
78
92
=2,5
78
92
=2,5
78
92
=2,5
77
91
=2,3
77
91
=2,3
Samledevibrationsværdierah (vektorsumfortre
retninger) og usikkerhed K beregnet iht.
EN 60335-2-79:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
=1,841
=1,5
=1,841
=1,5
=1,841
=1,5
=1,841
=1,5
=1,841
=1,5
=1,841
=1,5
3 600 ... J 10 4.. J10 5.. J 10 6.. J10 7.. J10 8.. J10 9..
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt,
dererbeskrevetunder„Tekniskedata“,opfylder
alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU,
frem til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20.
april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2000/14/EF med tilhørende ændringer samt
følgende standarder: EN 60335-1,
EN 60335-2-79.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau:
Procedurer for overensstemmelsesvurdering
iht. bilag V.
dB(A) 92 92 92 92 91 91
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 80 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 80
Dansk | 81
Bosch Power Tools F 016 L81 097 | (13.5.15)
– Så snart der trykkes på aftrækkeren, undviger luft og vand
fra sprøjtepistolen, hvilket kan høres. Hold aftrækkeren
trykket ned, til vandet strømmer ensartet ud. Slip aftræk-
keren.
– Monter lansen.
– Tænd for højtryksrenseren med kontakten.
– Betjen kontaktspærren og herefter aftrækkeren på sprøj-
tepistolen.
Brug af alternative vandaftapnings-
steder (se Fig. I)
Højtryksrenseren kan suge vand op fra beholdere eller natur-
lige vandkilder. Her er det VIGTIGT, at der kun opsuges rent
vand, og at det interne og det eksterne vandfilter er monteret
og rent (se kapitel Vedligeholdelse).
Åbne tanks/beholdere og naturlige
vandkilder (se Fig. I)
Brug selvopsugningstilbehøret, der består af:
– Opsugningssi med kontraventil
– 3 m tyk sugeslange
– Universalkobling til højtryksrenser
Med dette tilbehør kan højtryksrenseren opsuge vand 0,5 m
over vandniveauet. Dette kan vare op til ca. 25 – 50 sekun-
der.
Dyp3 mslangenheltnedivandet,såluftenfor-
trænges. Tilslut 3 m sugeslangen til højtryks-
renseren og sikr, at opsugningssien forbliver
under vandet.
Lad højtryksrenseren køre med aftaget sprøjtepistol, til van-
det strømmer ensartet ud af højtryksslangen. Hvis der ikke
strømmer vand ud efter 25 – 50 sekunder, sluk da maskinen
og kontroller alle tilslutninger. Strømmer vand ud, slukkes
højtryksrenseren, hvorefter sprøjtepistolen og sprøjtelansen
tilsluttes til arbejdet.
Detervigtigt, atslange ogkoblinger er af god kvalitet, atde er
tæt forbundet, og at pakningerne er ubeskadiget og lagt lige
ind. Utætte tilslutninger kan forhindre opsugningen.
Vandbeholder med tømmehane
(se Fig. I)
Skal højtryksrenseren tilsluttes til en tank med en passende
tømmehane, skal der først tilsluttes en vandslange (følger ik-
ke med) til hanen. Åbn hanen, så al luften kommer ud af slan-
gen, og tilslut den så til højtryksrenseren.
Brug af rengøringsmiddel (se Fig. J)
 Brug kunrengøringsmidler, der er anbefaletaf maskin-
fabrikanten, og overhold fabrikantens anvendelses-,
bortskaffelses- og advarselsforskrifter.
Træk sugeslangen ud bag på maskinen og stik den i en flaske
med rengøringsmiddel (følger ikke med leveringen).
Træk dysen ud (= lavt tryk).
Tryk på aftrækkeren. Efter kort tid kommer skum ud af dysen.
Indstil mængden af rengøringsmiddel vha. doseringsskruen
bag på højtryksrenseren.
Drej på dysen for at indstille strålen.
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Fastfrosset Sørg for at optø pumpe, vandslange eller til-
behør
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den skal stemme
overens med angivelserne på typeskiltet
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds, der kan klare
den effekt, der kræves af højtryksrenseren
Motoren kører, men der er ikke noget
tryk
Dyse delvis tilstoppet Rens dyse
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 81 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM
Side: 81
82 | Dansk
F 016 L81 097 | (13.5.15) Bosch Power Tools
Tømning af højtryksrenser efter brug
(se Fig. L)
Fjern slangen fra vandhanen.
Fjern lansen fra sprøjtepistolen.
Ret sprøjtepistolen nedad og tænd for højtryksrenseren.
Tryk på aftrækkeren og tøm hele systemet.
ADVARSEL:Højtryksrensermåikkekøreitomtilstandimere
end 25 sekunder.
Opbevar højtryksrenseren et tørt sted.
ADVARSEL: Skader som følge af frost er ikke dækket af ga-
rantien.Vand,derblivertilbageihøjtryksrenseren,fryserved
temperaturer under 0 °C og ødelægger pumpen. I områder
med temperaturer under 4 °C skal højtryksrenseren tømmes
efter sidste brug, og før det bliver koldt.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
 Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen, før der ar-
bejdes med maskinen.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler som f.eks. løse fast-
gørelser og slidte eller beskadigede dele.
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogatde
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Det anbefales at få produktet vedligeholdt af eller på et auto-
riseret Bosch servicecenter hver 200 (GHP 5-55, GHP 5-65,
GHP 5-65 X, GHP 500 X)/300 (GHP 5-75, GHP 5-75 X) drift-
stime.
Motorstøjertilstede,menmotorarbej-
der ikke
Utilstrækkelig netspænding Kontroller, at strømnettets spænding svarer
til angivelserne på typeskiltet
Spændingen er for lav, fordi der bruges
en forlængerledning
Kontroller, om forlængerledningen er egnet
Maskine har ikke været brugt i længere
tid
Kontakt et autoriseret Bosch serviceværk-
sted
Problemer med autostop-funktionen Kontakt et autoriseret Bosch serviceværk-
sted
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med åben sprøjte-
pistol, åben vandhane og dyse, der er indstil-
let på lavtryk, til et jævnt arbejdstryk nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er i overens-
stemmelsemeddetekniskedata.Demindste
vandslanger, der må anvendes, er 1/2" eller
Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller knækket Sørg for at vandslange kommer til at ligge lige
Højtryksslange for lang Tag højtryksslange-forlængerstykke af, max.
vandslangelængde 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Henvisning: Bestemt tilbehør fører til
et lavt tryk
Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hurtigt efter hinan-
den
Motoren kører, men trykket er begræn-
set eller der er ikke noget arbejdstryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Dyse tilstoppet Rens dyse
Højtryksrenser starter af sig selv Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch serviceværk-
sted
Maskine er utæt Pumpe er utæt Små vandlækager er tilladte; konstateres
større lækager, kontaktes kundeservice
Rengøringsmiddel opsuges ikke Justerbar dyse i stilling højtryk Stil dysen på lavt tryk (trækkes ud).
Rengøringsmiddel for tyktflydende Fortynd med vand
Højtryksslangen er blevet forlænget Tilslut den originale slange
Rester eller indsnævring i rengørings-
middelkredsløbet
Skyl med rent vand og afhjælp indsnævring.
Kontakt Bosch Service Center, hvis proble-
met ikke forsvinder.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-2319-003.book Page 82 Wednesday, May 13, 2015 10:35 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GHP 5-55 Professional.

Stil et spørgsmål om Bosch GHP 5-55 Professional

Har du et spørgsmål om Bosch GHP 5-55 Professional men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GHP 5-55 Professional. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GHP 5-55 Professional så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.