Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah manual

Få vist brugermanualen for Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batteri
  • Model/navn: GBA 14,4 V 1,5 Ah
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Slovakisk, Græsk, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 43
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
44 | Dansk
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Leesdeaanwijzingeninhetge-
deelte„Vervoer”,pagina 42en
neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser til Li-Ion-
Akkuer
Læs alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger. I tilfælde af manglende
overholdelse af sikkerhedsinstruk-
serne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og instrukser
til senere brug.
f Disse sikkerhedsinstrukser gælder kun for
Bosch Li-Ion-akkuer!
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 44 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Side: 44
Dansk | 45
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også
mod varige solstråler, brand, vand og
fugtighed). Fare for eksplosion.
f Beskadiges akkuen eller bruges den forkert,
kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft og søg
læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irri-
tere luftvejene.
f Erakkuendefekt,kanvæsketrængeudogbefug-
tenærliggendegenstande.Kontrollérberørtede-
le.Rengørdisseellerskiftdemigivetfaldud.
f AnvendkunakkueniforbindelsemedditBosch
el-værktøj. Kun på denne måde beskyttes akkuen
mod farlig overbelastning.
f Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er an-
befaletaffabrikanten.Etladeaggregat,derereg-
net til en bestemt type batterier, må ikke benyttes
med andre batterier – brandfare.
f Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-
værktøjet. Brug af andre akku’er kan føre til kvæ-
stelser og er forbundet med brandfare.
f Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berø-
ring med kontorclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En kortslutning
mellem batteri-kontakterne øger risikoen for per-
sonskader i form af forbrændinger.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 45 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Side: 45
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
46 | Dansk
f Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe
væskeudafakku’en.Undgåatkommeikontakt
meddennevæske.Hvisdetalligevelskulleske,
skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kom-
mer i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation
eller forbrændinger.
Brug
Henvisningertiloptimalhåndteringafakkuen
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleverin-
gen. For at sikre at akkuen fungerer 100 % oplades
akkuen helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at leve-
tiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beska-
diger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, sluk-
kes el-værktøjet med en beskyttelseskontakt: Ind-
satsværktøjet bevæger sig ikke mere.
Tryk ikkeviderepåstart-stop-kon-
takten efter automatisk slukning
af el-værktøjet. Akkuen kan blive beskadiget.
Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervåg-
ning,somkuntilladerenopladningitemperaturområ-
PAS PÅ
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 46 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
det mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås en høj leve-
tid for akkuen.
Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem
0 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om
sommeren.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er
det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imel-
lem med en blød, ren og tør pensel.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et
autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj.
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmel-
serne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af
brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: luft-
transport eller spedition) skal særlige krav vedr. em-
ballage og mærkning overholdes. Her skal man kon-
takte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket
forberedes.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 47 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Side: 47
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
48 | Dansk
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb
åbne kontakter og indpak akkuen på en sådan måde,
at den ikke kan bevæge sig i emballagen.
Følgvenligstogså eventuelle,videreførende,nationa-
le forskrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal
genbruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen
med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF skal kasseret elektro-
værktøj og iht. det europæiske di-
rektiv 2006/66/EF skal defekte el-
ler opbrugte akkuer/batterier
indsamles separat og genbruges
iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs ogoverhold henvisninger-
ne i afsnit „Transport“,
side 47.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 48 Friday, April 15, 2011 8:56 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah.

Stil et spørgsmål om Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah

Har du et spørgsmål om Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GBA 14,4 V 1,5 Ah så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.