Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah manual

Få vist brugermanualen for Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batteri
  • Model/navn: GBA 10.8 V 4.0 Ah
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Græsk, Kroatisk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 47
48 | Dansk
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser til Li-Ion-
Akkuer
Læs alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger. I tilfælde af manglende
overholdelse af sikkerhedsinstruk-
serne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Opbevarallesikkerhedsinstrukseroganvisninger
til senere brug.
 Disse sikkerhedsinstrukser gælder kun for
Bosch Li-Ion-akkuer!
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også
mod varige solstråler, brand, vand og fug-
tighed). Fare for eksplosion.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berø-
ring med kontorclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En kortslutning
mellem batteri-kontakterne øger risikoen for per-
sonskader i form af forbrændinger.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 48 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools 1 609 92A 1A6 | (21.6.16)
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe
væskeudafakku’en.Undgåatkommeikontakt
meddennevæske.Hvisdetalligevelskulleske,
skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kom-
mer i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation
eller forbrændinger.
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert,
kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft og søg
læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irri-
tere luftvejene.
 Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er an-
befaletaffabrikanten.Etladeaggregat,derereg-
net til en bestemt type batterier, må ikke benyttes
med andre batterier – brandfare.
 Er akkuen defekt, kan væske trænge ud og be-
fugte nærliggende genstande. Kontrollér be-
rørte dele. Rengør disse eller skift dem i givet fald
ud.
 AnvendkunakkueniforbindelsemedditBosch
produkt. Kun på denne måde beskyttes akkuen
mod farlig overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstan-
de som f.eks. nåle eller skruetrækkere eller
ekstern kraftpåvirkning. Der kan opstå indven-
dig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge,
eksplodere eller overophedes.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 49 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Side: 49
50 | Dansk
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
Brug
Henvisninger til optimal håndtering af ak-
kuen
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleverin-
gen. For at sikre at akkuen fungerer 100 % oplades
akkuen helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at leve-
tiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beska-
diger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, sluk-
kes el-værktøjet med en beskyttelseskontakt: Ind-
satsværktøjet bevæger sig ikke mere.
 Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter
automatiskslukningafel-værktøjet.Akkuenkan
blive beskadiget.
Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervåg-
ning,somkuntilladerenopladningitemperaturområ-
det mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås en høj leve-
tid for akkuen.
Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem
–20 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks.
om sommeren.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 50 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools 1 609 92A 1A6 | (21.6.16)
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er
det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imel-
lem med en blød, ren og tør pensel.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et
autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj.
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmel-
serne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af
brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: luft-
transport eller spedition) skal særlige krav vedr. em-
ballage og mærkning overholdes. Her skal man kon-
takte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket
forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb
åbne kontakter og indpak akkuen på en sådan måde,
at den ikke kan bevæge sig i emballagen.
Følgvenligstogsåeventuelle, videreførende, nationa-
le forskrifter.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 51 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM
Side: 51
52 | Dansk
1 609 92A 1A6 | (21.6.16) Bosch Power Tools
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal
genbruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen
med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU skal kasseret elektro-
værktøj og iht. det europæiske di-
rektiv 2006/66/EF skal defekte el-
ler opbrugte akkuer/batterier
indsamles separat og genbruges
iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisninger-
ne i afsnit „Transport“,
side 51.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-1305-002.book Page 52 Tuesday, June 21, 2016 9:51 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah.

Stil et spørgsmål om Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah

Har du et spørgsmål om Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GBA 10.8 V 4.0 Ah så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.