Bosch GAL 1830 W manual

Få vist brugermanualen for Bosch GAL 1830 W below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: GAL 1830 W
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 21
22 | Dansk
1 609 92A 2KW | (14.3.16) Bosch Power Tools
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude
apparaten en deomzetting vanderichtlijnin
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
oplaadapparaten apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % oggennemføredemudenindskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader må kun bruges af børn
fra 8 år samt af personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaringogkendskab,hvisdetsker
under opsyn, eller de modtager an-
visninger på sikkeromgang med la-
deren og således forstår de farer,
dererforbundethermed.Imodsats
fald er der risiko for fejlbetjening og
personskader.
Hold børn under opsyn ved brug,
rengøring og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at børn ikke bruger la-
deren som legetøj.
Oplad kun Bosch lithium-ion-akku-
er med en kapacitet fra 2,0 Ah (fra
3 akkuceller). Akku-spændingen
skal passe til laderens akku-lade-
spænding. Oplad ikke genopladeli-
ge batterier. I modsat fald er der risi-
ko for brand og eksplosion.
OBJ_BUCH-2159-005.book Page 22 Monday, March 14, 2016 10:42 AM
Side: 22
Dansk | 23
Bosch Power Tools 1 609 92A 2KW | (14.3.16)
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Lægikkemetalgenstandepåladerenellermellemakku
og lader. Metalgenstande kan blive varme og forårsage
personskade.
 Undgå, at kreditkort og andre mangetiske medier kom-
merinærhedenafladeren.Detkanresultereidatatabpå
de berørte medier.
Beregnet anvendelse
Laderen er beregnet til opladning af induktie 10,8V- og 18-V-
lithium-ion-akkuer.Deninduktiveopladningskermedmagne-
tisk induktion uden kontakt.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Induktiv akku*
2 Standby-visning (grøn)
3 Visning af opladningssstatus
4 Fejlvisning (rød)
5 Ladeflade
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart laderens netstik er sat i stikkon-
takten, og den induktive akku 1 eller el-værktøjet med isat
akku 1 (med akku-underside) er anbragt på ladefladen 5.
Opladningen starter først, når akkuens kapacitet er under
85 – 90 %. Det forlænger akkuens levetid.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesogladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Betydning af de forskellige displayelementer
Konstant lys ved standby-visning (grøn) 2
Det konstante lys på den grønne standby-visning
2 angiver, atnetstikketer sat i stikkontakten, og at
opladeren er klar til brug.
Blinkende ladestatusvisning 3
Lynopladningen vises ved, at den grønne
LED på ladestatusvisningen blinker 3. Hvis
den pågældende del af akkuen er opladet,
skifter den grønne blinken til et konstant
grønt lys.
Akkuenkanaltidtagesudogbruges.HvisallefemLED’erviser
et konstant grønt lys, er akkuen helt opladet.
Konstant lys ved fejlvisning (rød) 4
Det konstante lys ved den røde fejlvisning 4 er
tegnpå,atbatteritemperaturenliggerudenfordet
tilladte område, se afsnittet „Tekniske data“. Så
snart det tilladte temperaturområde er nået, skif-
ter laderen automatisk til lynladning.
Blinkende lys ved fejlvisning (rød) 4
Det blinkende lys i den røde fejlvisning 4 angiver,
at der foreligger en fejl under opladningen, se af-
snittet „Fejl – Årsager og afhjælpning“.
Ladeaggregat GAL 1830 W
Typenummer 2 607 225 8..
Akku-opladningsspænding
(automatisk spændingsregistre-
ring) V 10,8–18
Ladestrøm A 3,0
Tilladt temperaturområde for
opladning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. (80%) 100%
– 2,0 Ah min (35) 45
– 2,5 Ah min (45) 65
– 4,0 Ah min (65) 85
Antal akkuceller 3 – 10
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01:2014 kg 0,58
Beskyttelsesklasse / II
Ladeaggregat GAL 1830 W
OBJ_BUCH-2159-005.book Page 23 Monday, March 14, 2016 10:42 AM
Side: 23
24 | Svenska
1 609 92A 2KW | (14.3.16) Bosch Power Tools
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladning forkortesvæsentligt,er dettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditprodukt samt reservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säker-
hetsanvisningar och instruk-
tioner. Fel som uppstår till
följd av att säkerhetsanvis-
ningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga per-
sonskador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.
Användladdarenendastomduärförtrogenmeddessfunktio-
ner och utan inskränkning behärskar hanteringen eller om du
fått de anvisningar för manövrering som krävs.
Säkerhetsanvisningar
Denna laddare är inte avsedd för
användning av barn eller personer
med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
Denna laddare får användas av
barn från 8 år och personer med
begränsad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om
de övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet, eller
som instruerar dem i säker hante-
ring av laddaren och gör att de för-
står riskerna. I annat fall föreligger
fara för felanvändning och skador.
Håll barn under uppsikt vid
användning, rengöring och under-
Årsag Afhjælpning
Den røde fejlvisning 4 blinker
Opladning er ikke mulig
Akkuen er ikke (korrekt)
placeret
Placer akkuen centreret med
akku-undersiden på
ladefladen 5
Registrering af fremmedlege-
mer
Der ligger en anden genstand
end akkuen på ladefladen
Fjern genstanden
Forkert akku anbragt Anbring en kompatibel akku
Akku defekt Skift akkuen
Standby-visningen (grøn) 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i
stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen,
lad evt. ladeaggregatet blive
kontrolleret af en autoriseret
servicecenter for Bosch-
el-værktøj
OBJ_BUCH-2159-005.book Page 24 Monday, March 14, 2016 10:42 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GAL 1830 W.

Stil et spørgsmål om Bosch GAL 1830 W

Har du et spørgsmål om Bosch GAL 1830 W men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GAL 1830 W. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GAL 1830 W så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.