Bosch GAL 12V-40 Professional manual

Få vist brugermanualen for Bosch GAL 12V-40 Professional below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batteri
  • Model/navn: GAL 12V-40 Professional
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Kroatisk, Indonesisk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 23
24 | Dansk
1 609 92A 48Y | (02.05.2018) Bosch Power Tools
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende elektrische en elektronische oude apparaten en de
omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet
meer bruikbare oplaadapparaten apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gere-
cycled.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsin-
strukser og anvisninger.
Overholdes sikkerhedsin-
strukserne og anvisninger-
ne ikke, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar anvisningerne et sikkert sted.
Brug kun laderen, hvis du har fuldt overblik over alle funktio-
ner og uden begrænsninger kan gennemføre dem, eller du
har modtaget relevante anvisninger.
u Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden. Den-
ne lader må kun bruges af børn fra
8 år samt af personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaring og kendskab, hvis det
sker under opsyn, eller de mod-
tager anvisninger på sikker om-
gang med laderen og således for-
står de farer, der er forbundet her-
med. I modsats fald er der risiko for
fejlbetjening og personskader.
u Hold børn under opsyn ved brug,
rengøring og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at børn ikke bruger
laderen som legetøj.
u Oplad kun Bosch lithium-ion-akku-
er med en kapacitet fra 2,0 Ah (fra
3 akkuceller). Akku-spændingen
skal passe til laderens akku-
ladespænding. Oplad ikke genop-
ladelige akkuer. I modsat fald er der
risiko for brand og eksplosion.
Laderen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand i en lader øger risikoen for elektrisk stød.
u Hold laderen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elek-
trisk stød.
u Kontrollér altid ledning og stik før anvendelse af
laderen. Brug ikke laderen, hvis den er beskadiget.
Åbn aldrig laderen på egen hånd, og sørg for, at repa-
rationer kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der
kun benyttes originale reservedele. Beskadigede
ladere, ledninger og stik øger risikoen for elektrisk stød.
u Brug ikke laderen på et letantændeligt underlag
(f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare omgivel-
ser. Der er brandfare på grund af den opvarmning af
laderen, der forekommer under ladning.
u Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
også sive dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du
føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
u Undlad at tildække laderens udluftningsåbninger. El-
lers kan laderen blive overophedet og ikke længere funge-
re korrekt.
Produkt- og ydelsesbeskrivelse
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af laderen på illustrationssiden.
(1) Akku A)
(2) Ladeskakt
(3) Rød akku-ladevisning
(4) Grøn akku-ladevisning
A) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige til-
behør findes i vores tilbehørsprogram.
Side: 24
Tekniske data
Ladeaggregat GAL 12V-40
Varenummer 2 607 226 2..
Akku-ladespænding (auto-
matisk spændingsdetekte-
ring)
V 10,8 – 12
Ladestrøm A 4,0
Tilladt ladetemperaturområ-
de
°
C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet,
ca.
(80%) / 100%
– 2,0 Ah min (24) / 35
– 3,0 Ah min (36) / 50
– 4,0 Ah min (48) / 65
– 6,0 Ah min (72) / 95
Antal akkuceller 3 – 6
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01:2014
kg 0,45
Beskyttelsesklasse / II
Brug
Vægmontering
Laderen kan benyttes enten stående (som bordmodel/desk-
top use) eller hængende på væggen.
For fastgørelse på væggen: Udfør to borehuller med afstand
iht. tegning.
Brug rundhovede skruer med en diameter fra 5 mm til maks.
6,5 mm til fastgørelsen.
72 mm
Ibrugtagning
u Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på laderens typeskilt.
Lader til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen begynder, så snart laderens netstik sættes i
stikkontakten, og akkuen (1) stikkes ind i ladeskakten (2).
Takket være den intelligente opladningsproces registreres
akkuens ladetilstand automatisk, så opladningen altid sker
med den optimale ladestrøm afhængigt af akkutemperatur
og -spænding.
Derved skånes akkuen og holdes altid fuldstændig opladet
ved opbevaring i laderen.
Visningselementernes betydning
Blinklys grøn akku-ladevisning (4)
Hurtigopladningen angives ved en blinkende
grøn akku-ladevisning (4). Batteriet kan altid
tages ud og bruges.
Bemærk: Opladning er kun mulig, hvis akkutemperaturen
befinder sig inden for det tilladte ladetemperaturområde, se
afsnit "Tekniske data".
80 %
Så snart ca. 80 % af batterikapaciteten er nået,
blinker den grønne batteriladevisning lang-
sommere. Hurtigopladningen er nu afsluttet.
Hvis batteriet forbliver siddende i laderen, af-
brydes opladningen i Long Life-ladetilstand.
Konstant lys grøn akku-ladevisning (4)
Den konstant lysende grønne akku-ladevisning
(4) angiver, at akkuen er fuldstændig opladet.
Akkuen kan efterfølgende tages ud og bruges
med det samme.
Uden isat akku angiver den konstant lysende akku-lade-
visning (4), at netstikket er sat i stikkontakten, og laderen er
klar til brug.
Konstant lys rød akku-ladevisning (3)
Den konstant lysende røde akku-ladevisning
(3) er tegn på, at akkuens temperatur ligger
uden for det tilladte område, se afsnittet "Tek-
niske data". Så snart det tilladte temperatur-
område er nået, starter opladningen.
Blinklys rød akku-ladevisning (3)
Den blinkende røde akku-ladevisning (3) angi-
ver en anden fejl ved opladningen, se afsnittet
"Fejl – årsager og afhjælpning".
Fejl – årsager og afhjælpning
Årsag Afhjælpning
Rød akku-ladevisning (3) blinker
Opladning ikke mulig
Akkuen er ikke (korrekt) på-
sat
Sæt akkuen korrekt på
laderen
Akkukontakter snavsede Rengør akkukontakter, f.eks.
ved isætning/udtagning af
akkuen flere gange, udskift
evt. akku
Akku defekt Udskift akku
Dansk | 25
Bosch Power Tools 1 609 92A 48Y | (02.05.2018)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GAL 12V-40 Professional.

Stil et spørgsmål om Bosch GAL 12V-40 Professional

Har du et spørgsmål om Bosch GAL 12V-40 Professional men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GAL 12V-40 Professional. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GAL 12V-40 Professional så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.