Bosch GAL 1230 CV manual

Få vist brugermanualen for Bosch GAL 1230 CV below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: GAL 1230 CV
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 21
22 | Dansk
1 609 92A 3VT | (6.6.17) Bosch Power Tools
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % oggennemføredemudenindskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader må kun bruges af børn
fra 8 år samt af personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaringogkendskab,hvisdetsker
under opsyn, eller de modtager an-
visninger på sikker omgang med la-
deren og således forstår de farer,
dererforbundethermed.Imodsats
fald er der risiko for fejlbetjening og
personskader.
Hold børn under opsyn ved brug,
rengøring og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at børn ikke bruger la-
deren som legetøj.
Oplad kun Bosch lithium-ion-akku-
er med en kapacitet fra 1,3 Ah (fra
3 akkuceller). Akku-spændingen
skal passe til laderens akku-lade-
spænding. Oplad ikke genopladeli-
ge batterier. I modsat fald er der risi-
ko for brand og eksplosion.
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Undlad at tildække laderens udluftningsåbninger. El-
lers kan laderen blive overophedet og ikke længere funge-
re korrekt.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Ladeskakt
3 Rød akku-kontrollampe
4 Grøn akku-kontrollampe
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Ladeaggregat GAL 1230 CV
Typenummer 2 607 226 1..
Akku-opladningsspænding V 10,8 – 12
Ladestrøm A 3,0
Tilladt temperaturområde for
opladning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. (80%) 100%
– 1,3–1,5 Ah min (25) 35
– 2,0 Ah min (35) 45
– 2,5 Ah min (40) 65
– 4,0 Ah min (65) 85
Antal akkuceller 3
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,46
Beskyttelsesklasse / II
OBJ_BUCH-2869-002.book Page 22 Tuesday, June 6, 2017 4:19 PM
Side: 22
Dansk | 23
Bosch Power Tools 1 609 92A 3VT | (6.6.17)
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen 1 placeres i ladeskak-
ten 2.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesogladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Betydning af de forskellige displayelementer
Blinklys grøn akku-kontrollampe 4
Lynopladningen signaliseres ved at den
grønne akku-kontrollampe 4 blinker.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatureridettilladteladetemperaturområde,seaf-
snit „Tekniske data“.
Konstant grøn akku-kontrollampe 4
Når den grønne akku-kontrollampe 4 lyser
konstant, er akkuen helt opladet.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelikkelig brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen4,at netstikket ersat i stikdåsenog ladeaggregatet er
klart.
Konstant lys rød akku-kontrollampe 3
Når den røde akku-kontrollampe 3 lyser
konstant, er akkuens temperatur uden for
det tilladte ladetemperaturområde, se af-
snit „Tekniske data“. Så snart det tilladte
temperaturområdeernået,koblerladeaggregatetautomatisk
om til hurtigopladning.
Blinklys rød akku-kontrollampe 3
Nårdenrøde akku-kontrollampe3blinker,
er der en fejli ladeprocessen, se afsnit „Fejl
– Årsager og afhjælpning“.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Årsag Afhjælpning
Rød akku-kontrollampe 3 blinker
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeag-
gregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks.
ved at sætte akkuen i og tage
den ud flere gange eller er-
statte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-kontrollamper 4 hhv. 3 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i
stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen,
lad evt. ladeaggregatet blive
kontrolleret af en autoriseret
servicecenter for Bosch-
el-værktøj
OBJ_BUCH-2869-002.book Page 23 Tuesday, June 6, 2017 4:19 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GAL 1230 CV.

Stil et spørgsmål om Bosch GAL 1230 CV

Har du et spørgsmål om Bosch GAL 1230 CV men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GAL 1230 CV. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GAL 1230 CV så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.