Bosch GAA 18V-24 manual

Få vist brugermanualen for Bosch GAA 18V-24 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: GAA 18V-24
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kinesisk, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 49
50 | Dansk
1 609 92A 3UP | (22.5.17) Bosch Power Tools
Afvalverwijdering
Accu-adapters, accu’s, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi accu-adapters en accu’s/batterijen niet bij het huisvuil!
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Vervoer”, pagina 49 en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Læsallesikkerhedsinstrukser og anvisninger. Itilfældeafmanglen-
de overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.
Sikkerhedsanvisninger på korrekt omgang med batteriet
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand,
vand og fugtighed). Fare for eksplosion.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter,
nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte
kontakterne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for person-
skader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku’en. Undgå at
komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med
vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan give hudirrita-
tion eller forbrændinger.
OBJ_BUCH-2986-002.book Page 50 Monday, May 22, 2017 9:34 AM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools 1 609 92A 3UP | (22.5.17)
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Tilfør
frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Opladkunakku’eriladeaggregater,dereranbefaletaffabrikanten.Etladeag-
gregat, der er egnet til en bestemt typebatterier, må ikke benyttes med andre bat-
terier – brandfare.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch produkt. Kun på denne måde
beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.
 FORSIGTIG! Brug udelukkende de batterier, der er nævnt under „Tekniske
data“. Ved brug af andre batterier er der risiko for eksplosion.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. nåle eller skrue-
trækkere eller ekstern kraftpåvirkning. Der kan opstå indvendig kortslutning,
så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
 Sætikkebatterietiadapteren,hvis oplåsningsknapperneerknækketellerer
defekte. I så fald kan batteriet falde ud under brug.
 Brugtebatterierskalbortskaffesmiljømæssigtkorrekt,sådekangenvindes.
Bemærk i den forbindelse anvisningerne i afsnittene „Transport“ og „Bortskaffel-
se“.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Akku-adapterenerberegnettilatoptageetBosch14,4-eller18-V-lithium-ion-batteri
som spændingskilde. Med akku-adapteren kan maks. to USB-enheder samt et var-
meelement til varmejakken forsynes med spænding samtidig.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationerne på illu-
strationssiderne.
1 Akku-adapter
2 USB-bøsning
3 Bøsning for tilslutningsstik til varmejakkens varmeelement
4 Bælteholdeclip
5 Tænd-knap til aktivering af akku-adapteren
6 Akku*
7 Akku-udløserknap
*Tilbehør,somer illustreret ogbeskrevet ibrugsanvisningen,er ikkeindeholdtileveringen.
Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-2986-002.book Page 51 Monday, May 22, 2017 9:34 AM
Side: 51
52 | Dansk
1 609 92A 3UP | (22.5.17) Bosch Power Tools
Tekniske data
Drift
Isæt og udtag akkuen (se Fig. A1 – A2)
 Brug ikke vold, når du isætter batteriet. Batteriet er konstrueret, så det kun kan
sættes i batteriadapteren på én måde.
– Når du skal isætte batteriet 6, skal du skubbe batteriet i batteriadapteren 1 til an-
slag.
– Når du skal tage batteriet ud 6, skal du trykke på oplåsningsknapperne 7 på batte-
riet og trække det ud af batteriadapteren 1.
Akku-adapter GAA 18V-24
Typenummer 1 600 A00 J..
USB-tilslutning
– Ladespænding
– Ladestrøm (maks.)* ved 1 USB-enhed
– Ladestrøm (maks.)* ved 2 USB-enheder
V=
A
A
2 x Typ A
5
2,4
1,2
Tilslutning varmeelement
– Ladespænding
– Ladestrøm (maks.)**
V=
A
Bosch Heat+ Jacket
12
2,2
Maks. tilladt længde USB-kabel m 1,5
Tilladt omgivelsestemperatur
– ved opladning
– ved drift***
og opbevaring
°C
°C
0...+45
–10...+50
Anbefalede batterier GBA 14,4 V...
GBA 18 V...
Anbefalede ladere AL 18.. CV
GAL 18.. CV
GAL 36.. CV
GAX 18 V-30
* Den faktiske ladestrøm er afhængig af den tilsluttede USB-enhed.
** Den faktiske ladestrøm er afhængig af Heat+ Jacket indstilling.
*** begrænset effekt ved temperaturer <0 °C
Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.
OBJ_BUCH-2986-002.book Page 52 Monday, May 22, 2017 9:34 AM
Side: 52
Dansk | 53
Bosch Power Tools 1 609 92A 3UP | (22.5.17)
Opladning af USB-udstyr (se Fig. B)
Ved hjælp af USB-tilslutningerne på akku-adapteren kan du forlænge batteridriftsti-
den for forskellige batteridrevne USB-enheder, f.eks. mobiltelefoner, MP3-afspillere
eller tablet-pc.
 Sørg for, at den eksterne USB-enhed kan oplades med USB-tilslutningen på
batteriopladeren. Overhold i den forbindelse angivelserne under „Tekniske
data“.
– Sæt ladekablet på din USB-enhed ind i USB-bøsningen 2 på akku-adapteren 1.
– Tryk på Tænd-knappen 5 for at aktivere akku-adapteren. Tænd-knappen 5 lyser.
Hvisderikkeertilsluttetnogetladekabel,deaktiveresUSB-tilslutningerneautoma-
tisk efter 30 sekunder. Lyset i Tænd-knappen 5 slukkes.
For at spare energi deaktiveres USB-tilslutningerne automatisk, når opladningen er
afsluttet.
Tilslutning af varmeelement (se Fig. B)
– Sæt varmeelementets tilslutningsstik i bøsningen 3 på akku-adapteren 1.
– Tryk på Tænd-knappen 5 for at aktivere akku-adapteren. Tænd-knappen 5 lyser.
Foretag indstillingen på Heat+ jakken. Vær opmærksom på driftsvejledningen til
Heat+ jakken.
– Skub batteriadapteren 1 ind i lommen i beklædningsgenstanden, og hægt batteri-
adapteren fast i bæltet med bælteklipsen 4.
Afhjælpning af fejl
Problem Afhjælpning
Eksterne USB-enheder kan ikke
oplades i USB-tilslutningen.
Opladning af akku
Forbind ladekablet på den eksterne USB-enhed
med USB-bøsningen 2 på akku-adapteren 1. Ak-
tivér akku-adapteren 1 med Tænd-knappen 5.
Den eksterne USB-enhed kan ikke oplades med
USB-tilslutningen på batteriadapteren (overhold
angivelserne under „Tekniske data“*).
Varmeelement opvarmes ikke Opladning af akku
Forbindvarmeelementetskabelmedbøsningen3
på akku-adapteren 1. Aktivér akku-adapteren 1
med Tænd-knappen 5.
* Mange eksterne USB-enheder kan ikke oplades med batteriadapteren, selvom de tekniske data
stemmer overens.
OBJ_BUCH-2986-002.book Page 53 Monday, May 22, 2017 9:34 AM
Side: 53
54 | Dansk
1 609 92A 3UP | (22.5.17) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit pro-
duktsamtreservedele.Eksplosionstegningeroginformationeromreservedelefindes
også under:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr.
vores produkter og deres tilbehør.
Produktets10-cifredetypenummer(setypeskilt)skalaltidangivesvedforespørgsler
og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparati-
ons ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne
kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særli-
gekravvedr. emballageog mærkningoverholdes. Herskalmankontakteenfaregods-
ekspert, før forsendelsesstykket forberedes.
Sendkunakkuer,hvishuseterubeskadiget.Tilklæbåbnekontakterogindpakakkuen
på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.
OBJ_BUCH-2986-002.book Page 54 Monday, May 22, 2017 9:34 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GAA 18V-24.

Stil et spørgsmål om Bosch GAA 18V-24

Har du et spørgsmål om Bosch GAA 18V-24 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GAA 18V-24. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GAA 18V-24 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.