Bosch ErgoMixx MSM67110W manual

Få vist brugermanualen for Bosch ErgoMixx MSM67110W below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Blender
  • Model/navn: ErgoMixx MSM67110W
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 27
28
da Tiltænkt anvendelse
Tiltænkt anvendelse
Læs brugsanvisningen grundigt, følg den, og opbevar den
på et sikkert sted! Ved overdragelse af apparatet skal denne
­vejledning vedlægges.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af
apparatet. Brug kun apparatet til forarbejdningsmængder og -tider,
som er almindelige i husholdningen.
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger
og i hjemmet.
Apparatet er kun egnet til at småhakke og blande fødevarer. Appa-
ratet er ikke egnet til tilberedelse af kartoffelmos (eller mos af føde-
varer med lignende konsistens). Det må ikke bruges til at forarbejde
andre substanser eller genstande. Brug kun apparatet med originale
dele og tilbehør. Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af
varme overflader, f.eks. komfur. Blenderbægeret er ikke egnet til
brug i mikrobølgeovnen.
Dette apparat kan benyttes af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og / eller
viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbun-
det med brugen af apparatet. Børn må ikke komme i kontakt med
apparatet og den elektriske ledning og må ikke betjene apparatet.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligehol-
delse må ikke udføres af børn.
Sikkerhedsanvisninger
W
W Advarsel!
Fare for elektriske stød og brandfare!
Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og
maks. 2000 m over havets overflade. Apparatet må kun tilsluttes en
strømforsyning med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er
installeret forskriftsmæssigt. Kontrollér, at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation er installeret forskriftmæssigt.
Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.
Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er
ubeskadigede. Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en
beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for
at undgå tilskadekomst. Apparatet må aldrig tilsluttes eller anvendes
med timere eller fjernbetjente stikdåser. Apparatet skal altid være
under opsyn, når det anvendes! Det anbefales, at apparatet kun er
tændt, så længe blenderen er i brug.
Side: 28
 29
 da
 Sikkerhedsanvisninger
Tillykke med købet af dit nye apparat fra
firmaet Bosch. Yderligere informationer
om vores produkter finder du på vores
internetside.
Indhold
Tiltænkt anvendelse���������������������������������28
Sikkerhedsanvisninger�����������������������������28
Overblik����������������������������������������������������30
Betjening��������������������������������������������������30
Rengøring�������������������������������������������������31
Hjælp i tilfælde af fejl (MSM67..)��������������31
Opskrifter og tips��������������������������������������31
Bortskaffelse���������������������������������������������32
Reklamationsret���������������������������������������32
Netkablet må ikke komme i kontakt med varme dele eller trækkes
over skarpe kanter. Apparatet må aldrig dyppes ned i vand eller
kommes i opvaskemaskine. Hænderne må ikke være fugtige, når
der arbejdes med apparatet. Benyt ikke apparatet i tomgang. Dyp
ikke apparatet så langt ned i væsken, at forbindelsesstedet mellem
blenderfod og motorenhed er dækket af væske.
Apparatet skal efter hver brug, når det ikke er under opsyn, altid
afbrydes fra strømnettet, før det samles, adskilles eller rengøres
og i tilfælde af fejl.
W
W Advarsel!
Fare for tilskadekomst!
Vær forsigtig, når skarpe skæreknive håndteres, skålen tømmes og
under rengøringen. Vent, indtil blenderfodkniven står helt stille efter
brug af ­
apparatet. Inden tilbehørsdele eller ekstra dele udskiftes,
skal apparatet slukkes og afbrydes fra strømnettet. Tilbehør må
kun sættes på og tages af, når apparatet står stille. Grib aldrig ind
i blenderfod­
kniven. Rengør aldrig blenderfodkniven med de bare
fingre. Brug en børste.
W
W Advarsel!
Fare for skoldning!
Forsigtig ved forarbejdning af varme fødevarer. Varme fødevarer
kan sprøjte ved forarbejdningen. Stil aldrig blenderfoden på
varme overflader eller ned i meget varme fødevarer. Lad kogende
fødevarer afkøle til mindst 80°C før forarbejdning. Skal blenderen
bruges i en varm gryde, skal gryden fjernes fra kogepladen, før
blenderen tages i brug.
W
W Advarsel!
Kvælningsfare!
Lad ikke børn lege med emballagen.
Side: 29
30
da Overblik
Betjening
Apparatet er egnet til at mikse mayonnaise,
sovse, blandede drikkevarer, babymad,
kogt frugt og grønt. Til purering af supper.
Minihakkerens bruges til finhakning / hakning
af rå fødevarer (løg, hvidløg, krydderurter, ...)!
Det anbefales at bruge det medleverede
blenderbæger. Det er dog også muligt at
bruge andre egnede beholdere.
OBS!
Bunden i den anvendte beholder må
hverken have forhøjninger eller trin.
■
■ Rengør alle dele, før de tages i brug
første gang.
X Billede B
■
■ Træk hele netkablet ud.
■
■ Sæt blenderfoden på motorenheden og
få den til at falde i hak.
■
■ Sæt netstikket i.
■
■ Fyld fødevarer i blenderbægeret eller en
anden høj beholder.
Stavblenderen fungerer bedre, hvis de
fødevarer, der skal forarbejdes, ligger i en
væske.
■
■ Indstil den ønskede hastighed med
hastighedsreguleringen (billede B-5).
Det anbefales at bruge en lav hastighed
i forbindelse med blanding af væsker,
varme fødevarer og ved iblanding
(f.eks. af mysli i yoghurt). Det anbefales
at anvende de høje hastigheder til
forarbejdning af faste fødevarer.
■
■ Hold fast i stavblender og bæger.
■
■ Tænd for stavblenderen ved at trykke på
den ønskede tænd-taste.
Hold stavblenderen en smule på skrå, når
den tændes for at undgå, at den „suger
sig fast“ på bunden af blenderbægeret.
Stavblenderen er tændt, så længe tænd-
tasten holdes inde.
Overblik
Fold billedsiderne ud.
X Billede A
1 Motorenhed
2 Netkabel
3 Hastighedsregulering
Arbejdshastighed kan indstilles
trinløst mellem laveste (●) og højeste
(12) hastighed (kun i forbindelse med
tasten 4a).
4 Tænd-tast
Stavblenderen er tændt, så længe
tænd-tasten (a eller b) holdes inde.
a Regulerbar hastighed
(med hastighedsreguleringen 3)
b Turbo-hastighed
Turbo-hastigheden bruges til
minihakkeren (hvis den følger med
leveringen).
5 Sikkerhedstaster
Tryk samtidigt på begge sikkerheds-
taster for at tage blenderfoden af.
6 Blenderfod
Af plast eller metal (afhængigt af model)
Sæt blenderfoden på, og lad den falde
i hak.
7 Blenderfodkniv
8 Blenderbæger med låg
Arbejdet i blenderbægeret forhindrer
stænk og sprøjt af fødevarerne. Sæt
låget på blenderbægeret for opbevaring
af forarbejdede fødevarer.
Afhænger af modellen:
9 Piskeris med motor
10 Stamperpåsats med motor
11 Multifunktionstilbehør med redskab
og terningsnitter
12 Minihakker med låg
Med minihakkeren bruges apparatets fulde
ydelse. Hvis minihakkeren ikke medfølger,
kan den bestilles hos kundeservice
(best.-nr. 657247).
Side: 30
 31
 da
 Rengøring
Tryk først på tænd-tasten, når blenderfoden
er dykket ned i fødevarerne, så stænk og
sprøjt af fødevarerne undgås.
Stavblenderen skal altid slukkes, før den
tages ud af de blendede fødevarer.
■
■ Slip tændetasten efter forarbejdning.
Efter brug:
■
■ Træk netstikket ud.
■
■ Tryk på sikkerhedstasterne, og tag
blenderfoden af motorenheden.
Rengøring
Apparatet skal rengøres grundigt efter
hver brug.
W
W Fare for elektrisk stød
Dyp aldrig motorenheden i væske, og
rengør den aldrig i opvaskemaskinen.
Træk netstikket ud, før rengøringsarbejdet
påbegyndes! Anvend ikke nogen
damprenser!
OBS!
Overfladerne kan beskadiges. Brug ikke
skurende rengøringsmidler.
Bemærk: Ved forarbejdning af f.eks. rødkål
og gulerødder opstår der misfarvninger på
plastdelene, som kan fjernes med nogle
dråber madolie.
■
■ Træk netstikket ud!
■
■ Tør motorenheden af med en fugtig klud
og herefter med en tør klud.
■
■ Bægeret kan tåle opvaskemaskine.
■
■ Sæt blenderfoden i opvaskemaskinen,
eller rengør den under rindende vand.
■
■ Blenderfoden skal stå ret op (med
blenderfodkniven opad) under tørringen,
så evt. vand i foden kan løbe ud.
Bemærk:
Ved apparater med spiralkabel:
Vikl aldrig kablet omkring apparatet!
Hjælp i tilfælde af fejl
(MSM67..)
Fejl
Apparatet slukker under brug.
Afhjælpning
Overbelastningssikringen er aktiveret.
■
■ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.
■
■ Lad apparatet afkøle i ca. 1 time for at
deaktivere overbelastningssikringen.
■
■ Tænd for apparatet igen.
Kan en fejl ikke afhjælpes, så kontakt
kundeservice.
Opskrifter og tips
Mayonnaise
–
– 1 æg (æggeblomme og æggehvide)
–
– 1 spsk. sennep
–
– 1 spsk. citronsaft eller eddike
–
– 200-250 ml olie
–
– Salt og peber efter smag
Ingredienserne skal have samme
temperatur!
■
■ Kom ingredienserne i bægeret.
■
■ Stil stavblenderen på bunden af bægeret,
og bland ingredienserne sammen (turbo-
hastighed), indtil blandingen begynder at
samle sig.
■
■ Løft den tændte blender langsomt op til
den øverste kant af blandingen, og sænk
den igen, til mayonnaisen er færdig.
Tip: Denne opskrift kan også benyttes
til at fremstille mayonnaise kun med
æggeblommer. Brug så kun den halve
mængde olie.
Side: 31
32
da Bortskaffelse
Grøntsagssuppe
–
– 300 g kartofler
–
– 200 g gulerødder
–
– 1 lille stykke selleri
–
– 2 tomater
–
– 1 løg
–
– 50 g smør
–
– 2 l vand
–
– Salt og peber efter smag
■
■ Fjern skind og kerner fra tomaterne.
■
■ Skær de rengjorte og vaskede
grøntsager i mindre stykker, og brun
dem i varmt smør.
■
■ Tilsæt vand og salt.
■
■ Lad det hele koge i 20-25 min.
■
■ Tag gryden af kogezonen.
■
■ Purér suppen i gryden med
stavblenderen.
■
■ Smag til med salt og peber.
Pandekagedej
–
– 250 ml mælk
–
– 1 æg
–
– 100 g mel
–
– 25 g smeltet, afkølet smør
■
■ Kom alle ingredienserne i bægeret i den
angivne rækkefølge, og bland det hele
til en glat dej.
Mælkedrik med smag
–
– 1 glas mælk
–
– 6 store jordbær eller 10 hindbær eller
1 banan (skåret i skiver)
■
■ Kom ingredienserne i bægeret, og bland
det hele sammen.
■
■ Tilsæt sukker efter behag.
Tip: Tilsæt en kugle is eller meget kold
mælk for at lave en milkshake.
Bortskaffelse
J
Emballagen skal bortskaffes på
miljøvenlig vis. Dette apparat er klas-
sificeret iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du
kan få nærmere informationer om
aktuelle muligheder for bortskaffelse
i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch ErgoMixx MSM67110W.

Stil et spørgsmål om Bosch ErgoMixx MSM67110W

Har du et spørgsmål om Bosch ErgoMixx MSM67110W men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch ErgoMixx MSM67110W. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch ErgoMixx MSM67110W så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.