Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW manual

Få vist brugermanualen for Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Blender
  • Model/navn: CleverMixx Fun MSM2410YW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 35
36
da Tiltænkt anvendelse
Tiltænkt anvendelse
Læs brugsanvisningen grundigt, følg den, og opbevar den
på et sikkert sted! Ved overdragelse af apparatet skal denne
­vejledning vedlægges.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af
apparatet.
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger
og i hjemmet.
Apparatet er kun egnet til at småhakke og blande fødevarer. Appa-
ratet er ikke egnet til tilberedelse af kartoffelmos (eller mos af føde-
varer med lignende konsistens). Det må ikke bruges til at forarbejde
andre substanser eller genstande. Brug kun apparatet med originale
dele og tilbehør. Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af
varme overflader, f.eks. komfur. Blenderbægeret er ikke egnet til
brug i mikrobølgeovnen.
Dette apparat kan benyttes af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller
viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbun-
det med brugen af apparatet. Børn må ikke komme i kontakt med
apparatet og den elektriske ledning og må ikke betjene apparatet.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligehol-
delse må ikke udføres af børn.
Sikkerhedsanvisninger
W
W Advarsel!
Fare for elektriske stød og brandfare!
Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og
maks. 2000 m over havets overflade. Tilslut og anvend kun appara-
tet iht. angivelserne på typeskiltet. Brug kun apparatet, når netled-
ningen og apparatet er ubeskadigede. Reparationer på apparatet,
f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af
vores kundeservice for at undgå tilskadekomst. Apparatet må aldrig
tilsluttes eller anvendes med timere eller fjernbetjente stikdåser.
Apparatet skal altid være under opsyn, når det anvendes! Det
anbefales, at apparatet kun er tændt, så længe blenderen er i brug.
Netkablet må ikke komme i kontakt med varme dele eller trækkes
over skarpe kanter. Apparatet må aldrig dyppes ned i vand eller
kommes i opvaskemaskine. Hænderne må ikke være fugtige, når
der arbejdes med apparatet. Benyt ikke apparatet i tomgang. Dyp
ikke apparatet så langt ned i væsken, at forbindelsesstedet mellem
blenderfod og motorenhed er dækket af væske.
Side: 36
37
 da
Sikkerhedsanvisninger
Apparatet skal efter hver brug, når det ikke er under opsyn, altid
afbrydes fra strømnettet, før det samles, adskilles eller rengøres og i
tilfælde af fejl.
W
W Advarsel!
Fare for tilskadekomst!
Vent, indtil blenderfodkniven står helt stille efter brug af ­
apparatet.
Inden tilbehørsdele eller ekstra dele udskiftes, skal apparatet
slukkes og afbrydes fra strømnettet. Grib aldrig ind i blenderfod­
kniven. Rengør aldrig blenderfodkniven med de bare fingre.
W
W Advarsel!
Fare for skoldning!
Forsigtig ved forarbejdning af varme fødevarer. Varme fødevarer
kan sprøjte ved forarbejdningen. Stil aldrig blenderfoden på varme
overflader eller ned i meget varme fødevarer. Lad kogende fødeva-
rer afkøle til mindst 80°C før forarbejdning. Skal blenderen bruges
i en varm gryde, skal gryden fjernes fra kogepladen, før blenderen
tages i brug.
W
W Advarsel!
Kvælningsfare!
Lad ikke børn lege med emballagen.
W
W Vigtigt!
Rengør altid apparatet grundigt efter hver brug eller efter længere
tid, hvor det ikke har været i brug. X ”Pleje og daglig rengøring” se
side 40
Side: 37
38
da Overblik
Indhold
Tillykke med købet af dit nye apparat fra
firmaet Bosch.
På de følgende sider i denne brugsanvis-
ning kan du finde nyttige henvisningerne
angående sikker brug af apparatet.
Vi beder dig om at læse denne vejledning
grundigt igennem og følge alle anvisninger.
Dermed får du glæde at dette apparat i
lang tid, og resultaterne af dit arbejde vil
bekræfte dig i, at du har købt det helt rigtige
produkt.
Opbevar denne brugsanvisning til senere
brug, og giv den videre til en senere ejer.
Yderligere informationer om vores produk-
ter finder du på vores internetside.
Overblik
X Billede A
1 Motorenhed MSM14... / MSM24...*
a Tænd-tast
b Netkabel
2 Motorenhed MSM16... / MSM26...*
a Tænd-tast
b Netkabel
3 Blenderfødder med blenderfodkniv*
a Blenderfod i plast
b Blenderfod i rustfrit stål
c Mini-blenderfod
4 Blenderbæger i rustfrit stål*
5 Blenderbæger i plast med skala*
a Frisk-låg*
6 Minihakker*
(separat brugsanvisning)
7 Piskeris*
(separat brugsvejledning)
* afhængigt af model
Følger et tilbehør ikke med leveringen, kan
det bestilles via kundeservice.
Tilbehør Best.-nr.
Blenderbæger i plast 00481139
Minihakker 12009171
Piskeris 00750665
Blenderfod i plast 12010787
Blenderfod i rustfrit stål 12010785
Mini-blenderfod 12010905
Med minihakkeren bruges apparatets fulde
ydelse.
Brug blenderfoden i plast eller rustfrit stål til
at opnå de bedste resultater.
Før første brug
Før det nye apparat kan bruges, skal det
pakkes helt ud, rengøres og testes.
Bemærk!
Tag aldrig et beskadiget apparat i brug!
1. Tag motorenheden og alle tilbehørsdele
ud af emballagen.
2. Fjern emballagematerialet.
3. Kontrollér, om alle dele er fuldstændige.
X Billede A
4. Kontrollér alle dele for synlige skader.
Tiltænkt anvendelse���������������������������������36
Sikkerhedsanvisninger�����������������������������36
Overblik����������������������������������������������������38
Før første brug������������������������������������������38
Blenderfødder�������������������������������������������39
Betjening��������������������������������������������������39
Pleje og daglig rengøring�������������������������40
Opskrifter til blenderfoden i plast /
rustfrit stål�������������������������������������������������40
Opskrifter til mini-blenderfod��������������������41
Bortskaffelse���������������������������������������������41
Reklamationsret���������������������������������������41
Side: 38
39
 da
Blenderfødder
5. Før den første brug skal alle dele
rengøres grundigt. X ”Pleje og daglig
rengøring” se side 40
Blenderfødder
Henvisninger:
■
■ Blenderfødderne egner sig til at
hakke og blande mayonnaise, saucer,
blandede drikkevarer, babymad, kogte
frugter og kogte grøntsager samt til at
purere supper.
■
■ Blenderfødderne egner sig ikke til
tilberedelse af puréer, som kun består
af kartofler eller fødevarer med lignende
konsistens.
■
■ Brug derfor en Bosch-stavblender med
„ProPuree“-stamperpåsats.
■
■ Skær fødevarer i store stykker før forar-
bejdning. Skær i lidt mindre stykker ved
anvendelse af mini-blenderfoden.
Blenderfod i plast / rustfrit stål
Blenderfoden egner sig til forarbejdning
af fødevarer i større beholdere, direkte
i gryden eller i det specielle bæger.
X ”Opskrifter til blenderfoden i plast / rust-
frit stål” se side 40
Mini-blenderfod
Mini-blenderfoden egner sig især til forar-
bejdning af små mængder i små beholdere.
De anvendte beholdere skal have en
diameter på 45-60 mm. X ”Opskrifter til
mini-blenderfod” se side 41
Betjening
W
W Advarsel
Fare for skoldning!
Forsigtig ved forarbejdning af varme føde-
varer. Varme fødevarer kan sprøjte ved
forarbejdningen. Lad kogende fødevarer
afkøle til mindst 80°C før forarbejdning.
Fare for at komme til skade!
Vent, indtil blenderfodkniven står helt stille
efter slukning af apparatet.
Grib aldrig ind i blenderfodkniven.
Bemærk!
■
■ Blenderfoden skal være fast forbundet
med motorenheden. Blenderfoden på
ikke vippe eller falde ned.
■
■ Det anbefales, at apparatet kun er
tændt, så længe blenderen er i brug.
■
■ Faste fødevarer som æbler, kartofler
eller kød skal skæres i små stykker
og koges bløde før forarbejdning. Til
finhakning/hakning af rå fødevarer
(løg, hvidløg, krydderurter, ...) bruges
minihakkeren.
X Billede B
1. Forbered de ønskede fødevarer. Skær
store dele i mindre stykker.
2. Hæld fødevarerne i en egnet, høj og
stabil beholder, eller forarbejd dem i
gryden.
3. Træk hele ledningen ud.
4. Hold fast i blenderfoden, anbring moto-
renheden på blenderfoden, og drej med
uret, indtil begge er fast forbundet.
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Hold apparatet fast med en hånd, og
kom blenderfoden ned i fødevarerne.
Hold beholderen sikkert fast med den
anden hånd.
7. Tryk på tænd-tasten. Apparatet er
tændt, så længe tænd-tasten holdes
inde.
8. Slip tænd-tasten, når fødevarerne har
den ønskede konsistens.
9. Træk stikket ud.
Henvisninger:
■
■ Blenderfodkniven skal være helt dækket
af fødevarerne for at undgå sprøjt.
■
■ Ved flydende fødevarer holdes blen-
derfoden lidt på skrå for at opnå en
bedre sammenblanding og for at undgå
”fastsugning” til beholderens bund.
Side: 39
40
da Pleje og daglig rengøring
Pleje og daglig rengøring
Apparatet skal rengøres grundigt efter hver
brug.
W
W Advarsel
Fare for elektrisk stød!
■
■ Træk netkablet ud af stikdåsen inden
rengøringen.
■
■ Dyp aldrig motorenheden i væske, og
rengør den aldrig i opvaskemaskinen.
Bemærk!
■
■ Der må ikke anvendes rengøringsmidler,
der indeholder alkohol eller sprit.
■
■ Der må ikke anvendes skarpe, spidse
eller metalliske genstande.
■
■ Der må ikke anvendes skurrende klude
eller rengøringsmidler.
X Billede C
1. Adskil motorenheden og tilbehørsdelene
fra hinanden.
2. Tør motorenheden af med en blød og
fugtig klud, og tør den.
3. Tilbehørsdelene rengøres med sæbe-
vand og en blød klud eller svamp eller
rengøres i opvaskemaskinen.
4. Blenderfoden skal stå ret op (med blen-
derfodkniven opad) under tørringen, så
evt. vand i foden kan løbe ud.
Henvisninger:
■
■ Hold blenderfoden ned i en beholder
med rent vand, og tryk flere gange kort
på tænd-tasten for at gøre rengøringen
lettere.
■
■ Ved forarbejdning af f.eks. rødkål eller
gulerødder kan der opstå misfarvninger
på plastdelene. Det kan fjernes med
nogle dråber madolie.
Opskrifter til blenderfoden i
plast / rustfrit stål
Mayonnaise
–
– 1 æg (æggeblomme og æggehvide)
–
– 1 spsk. sennep
–
– 1 spsk. citronsaft eller eddike
–
– 200–250 ml olie
–
– Salt og peber efter behag
Ingredienserne skal have samme
temperatur!
■
■ Kom alle ingredienserne i et bæger.
■
■ Stil blenderfoden på bunden af bægeret,
og rør ingredienserne sammen, til blan-
dingen begynder at samle sig.
■
■ Løft den tændte blender langsomt op
til den øverste kant af blandingen, og
sænk den igen, til mayonnaisen er
færdig.
Tip: Denne opskrift kan også benyttes til at
fremstille mayonnaise kun med æggeblom-
mer. Brug så kun den halve mængde olie.
Grøntsagssuppe
–
– 300 g kartofler
–
– 200 g gulerødder
–
– 1 lille stykke selleri
–
– 2 tomater
–
– 1 løg
–
– 50 g smør
–
– 2 l vand
–
– Salt og peber efter behag
■
■ Fjern skind og kerner fra tomaterne.
■
■ Skær rengjorte og skrællede grøntsager
i små stykker, og svits dem i varm smør.
■
■ Tilsæt vand og salt.
■
■ Lad det koge i 20–25 minutter.
■
■ Tag gryden af kogezonen.
■
■ Bland suppen i gryden til den ønskede
konsistens.
■
■ Smag til med salt og peber.
Pandekagedej
–
– 250 ml mælk
–
– 1 æg
–
– 100 g mel
–
– 25 g smeltet, afkølet smør
■
■ Kom alle ingredienserne i et bæger i
den anførte rækkefølge.
■
■ Bland dem sammen til en glat dej.
Mælkedrik med smag
–
– 1 glas mælk
–
– 6 store jordbær eller
10 hindbær eller
1 banan (skåret i skiver)
■
■ Kom alle ingredienserne i et bæger.
■
■ Bland dem til den ønskede konsistens.
■
■ Tilsæt sukker efter behag.
Side: 40
41
 da
 Opskrifter til mini-blenderfod
Tip: Tilsæt en kugle is, eller brug meget
koldt mælk.
Opskrifter til
mini-blenderfod
Disse opskrifter er udviklet specielt til tilbe-
redning af små mængder med mini-blender-
foden. Skær ingredienserne i små stykker,
og forarbejd dem i en smal beholder med
en diameter på ca. 45-60 mm.
Babymad
–
– 30 g kartofler
–
– 30 g gulerødder
–
– 30 g kalvekød
–
– 30 ml vand
■
■ Skær rengjorte og skrællede grøntsager
i små stykker.
■
■ Skær kalvekød i små stykker.
■
■ Kog alle ingredienser bløde.
■
■ Hæld de kogte ingredienser i et lille
bæger.
■
■ Bland dem med mini-blenderfoden til
den ønskede konsistens.
Yoghurtdressing
–
– 125 g flydende yoghurt (3,5 %)
–
– 10 g olivenolie
–
– 5 g citronsaft
–
– 2 g persille
–
– Salt og peber efter behag
■
■ Kom alle ingredienserne i et lille bæger.
■
■ Bland dem med mini-blenderfoden til
den ønskede konsistens.
Mayonnaise
–
– 1 æggeblomme (15 g) fra et lille æg
–
– 10 g eddike
–
– 100 ml olie
–
– 5 g citronsaft
–
– 5 g sennep
–
– Salt og peber efter behag
Ingredienserne skal have samme
temperatur!
■
■ Kom alle ingredienserne i et lille bæger.
■
■ Stil mini-blenderfoden på bunden
af bægeret, og rør ingredienserne
sammen, til blandingen begynder at
samle sig.
■
■ Løft den tændte blender langsomt op
til den øverste kant af blandingen, og
sænk den igen, til mayonnaisen er
færdig.
Bortskaffelse
J
Emballagen skal bortskaffes på
miljøvenlig vis. Dette apparat er klas-
sificeret iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du
kan få nærmere informationer om
aktuelle muligheder for bortskaffelse
i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW.

Stil et spørgsmål om Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW

Har du et spørgsmål om Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch CleverMixx Fun MSM2410YW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.