Bosch C7 manual

Få vist brugermanualen for Bosch C7 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: C7
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 86
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
85 | dansk
	86	 Introduktion
	86	 Leveringsomfang
	 87	 Beskrivelse af delene
	 87	 Tekniske data
	88	 Sikkerhed
	88	 Sikkerhedsanvisninger
	89	 Produktegenskaber
	90	 Betjening
	 91	 Inden ibrugtagning
	91	 Tilslutning
	91	 Adskillelse
	91	 Memory-funktion
	 92	 Valg af driftsform
	 92	 Støttedrift / netdel
	93	 Regenerationsmodus
	94	 Ladestatus
	94	 Impulsopladning
	94	 Apparatbeskyttelsesfunktion
	94	 Overophedningsbeskyttelse
	 95	 Vedligeholdelse og pleje
	95	 Bortskaffelse
	95	 Informationer
	95	 Service
	95	 Garanti
Indholdsfortegnelse
Side: 87
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 86
Introduktion
Læs brugsanvisningen opmærksomt igennem og
klap hertil siden med illustrationerne ud. Opbevar
brugsanvisningen godt og giv den med ved videregi-
velse til tredjemand.
Bosch C7 egner sig til opladning og vedligehol-
delses-ladning af 12 V og 24 V-blybatterier
med elektrolyt-opløsning, AGM, eller -gel. Brug
opladeren i et godt ventileret rum.
I denne brugsanvisning bruges følgende piktogrammer eller symboler:
For skader, som opstår pga. brug i modstrid med
formålet, fralægger producenten sig ethvert ansvar.
Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Leveringsomfang:
1	oplader
1	 netledning med netstik
2	 tilslutningsklemmer (1 rød, 1 sort)
1	 ladekabel med 2 ringkabelsko
1	brugsanvisning
1	vægholder
Læs brugsanvisningen!
Overhold advarsels- og sikkerheds-
henvisningerne!
Forsigtig: elektrisk stød! Farlig elektrisk
spænding – Livsfare
Eksplosionsfare!
Brandfare!
Hold børn og andre personer væk under
brugen af batteriopladeren.
Kast ingen el-apparater i skraldespanden!
Kun til indendørs brug.
Støvtæt, vandtæt
Fare for ætsning!
IP65
Side: 88
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
87 | dansk
Beskrivelse af delene
	 1	 Oplader
	2	 Fastgørelseskrog
	 3	 Netledning med netstik
	 4	 Ladekabel med ringkabelsko
		 (rød og sort)
	4a	 Sikring
	4b	 Stik
	5	 (+)	Tilslutningsklemme (rød)
	6	 (–) Tilslutningsklemme (sort)
	 7	 Standby- / Power-indikator
	 8	 Valgtast Mode
	 9	 Beskyttelse mod forkert polaritet
	10	 Ladestatus
	 11	 Ladestatus ”ok” (lyser)
		Vedligeholdelsesopladning (blinker)
	 12	 Mode 1 | 12 V (opladning motorcykel / bil)
	 13	 Mode 2 | 12 V (opladning vinter, AGM)
	 14	 Mode 3 | 12 V (netdel)
	 15	 Mode 4 | 12 V (regeneration)
	 16	 Mode 5 | 24 V (opladning lastvogn)
	 17	 Mode 6 | 24 V (opladning vinter, AGM)
Tekniske data
Primär
Mærke-
indgangsspænding:	 230 V / 50 Hz
Indkoblingsstrøm:	 < 50 A
Mærke-
indgangsstrøm: 	 max. 1,2 A (effektiv værdi)
Optaget effekt:	 135 W
Sekundær
Mærke-vedligeholdel-
sesspænding:	 12 V
			 24 V
Ladespænding:	 28,8 V / 29,4 V (± 0,6 V),
 			 14,4 V /14,7 V (± 0,25 V),
			 13,6 V / 16,5 V (± 0,25 V)
Ladestrøm:		 7 A (± 0,7 A),
			 5 A (± 0,5 A),
			 3,5 A (± 0,35 A),
			 1,5 A (± 0,3 A)
Mærke-vedligeholdel-
sesstrøm:		 3,5 A / 7 A
Ripple 1:		 max. 150 mV
Returstrøm 2:	 < 5 mA (ingen AC indgang)
Kapslingsklasse:	 IP 65 (støvtæt, vandtæt)
Batteritype:		 12 V + 24 V- bly-syre-	
			 batteri (AGM, GEL, 	
			 åben og VRLA)
Batterikapacitet:	 12 V:14 Ah–230 Ah /
			 24 V:14 Ah–120 Ah
Sikring (indvendig):	 10 A
Støjniveau:		 < 50 dBA
Omgivelses-
temperatur:		 0 til + 40 °C
Mål:		 197 x 108 x 65 mm
			 (L x B x H)
Side: 89
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 88
Sikkerhedsanvisninger
		 Forsigtig! Beskadigede netledninger 	
		 betyder livsfare pga. elektrisk stød.
3	 Brug ikke apparatet med beskadiget 		
	 ledning, netledning eller netstik.
3	 I tilfælde af beskadigelse skal du lade
	 kvalificeret fagpersonale foretage re-
	parationen!
		 Hold børn og andre personer væk 	
		 under brugen af batteriopladeren.
	
	
3	 Børn skal altid være under opsyn for at sikre,
	 at de ikke leger med apparatet
3	 Børn kan ikke vurdere eventuelle farer ved 	
	 omgangen med el-apparater.
3	 Dette apparat er ikke beregnet til at blive
	 brugt af personer (inklusive børn) med ind-	
	 skrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige 	
	 evner eller manglende erfaring og / eller viden, 	
	 medmindre de er under opsyn af den person, 	
	 som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller af
	 denne er instrueret i, hvordan apparatet
	 skal bruges.
		 Fare for kvæstelser!
3	 Ved et batteri, som er monteret fast i køretøjet, 	
	 skal det kontrolleres, at køretøjet er ude af 	
	 drift! Slå tændingen fra og bring køretøjet 	
	 i parkeringsposition med trukket håndbremse 	
	 (f.eks. personbil) eller fastgjort tov (f.eks. 	
	 elektrisk båd).
3	 Ved fast tilslutning af opladeren skal du bruge
	 en skruetrækker og skruenøgle med beskyttel-	
	 sesisoleret greb!
		 Eksplosionsfare! Beskyt dig selv 	
		 mod en højeksplosiv knaldgas-
		 reaktion!
3	 Ved opladning og vedligeholdelsesopladning
	 kan der strømme gasformig brint (knaldgas)
	 ud af batteriet. Knaldgas er en eksplosiv	
	 blanding af gasformig brint og ilt. Ved kontakt 	
	 med åben ild (flammer, gløder eller gnister) 	
	 udløses den såkaldte knaldgasreaktion!
3	 Gennemfør opladningen og vedligeholdelses-
	 opladningen i et vejrbeskyttet rum med god 	
	ventilation.
3	 Kontroller, at der ved opladningen og vedlige-
	 holdelsesopladningen ikke foreligger åbent lys
	 (flammer, gløder eller gnister)!
Sikkerhed
Side: 90
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
89 | dansk
		 Eksplosions- og brandfare!
3	 Brug ikke ladeapparatet til at oplade tørbatterier 	
	 eller batterier, som ikke kan genoplades.
3	 Kontroller, at eksplosive eller brændbare stoffer, 	
	 f.eks. benzin eller opløsningsmidler, ikke kan 	
	 antændes ved brugen af	opladeren!
3	 Ladetilslutningsledningen må ikke have kontakt
	 til en drivstofledning (f.eks. benzinledning).
3	 Sørg for tilstrækkelig ventilation under
	opladningen.
3	 Stil det afmonterede batteri på en godt flade 	
	 under opladningen.
3	 Brug ikke opladeren til at opladning og vedlige-	
	 holdelsesopladning af et beskadiget eller frosset 	
	batteri.
3	 Inden tilslutningen til lysnettet skal man sikre 	
	 sig, at netstrømmen er korrekt udstyret med 	
	 230 V ~ 50 Hz, jordforbundet nulleder, en 	
	 16 A sikring og et fejlstrømsrelæ!
3	 Undlad at anbringe opladeren i nærheden af 	
	 ild, varme og længere temperatur-påvirkning 	
	 over 50 °C!
3	 Opladeren må ikke tildækkes under driften!
3	 Beskyt batteriets elektrokontaktflader mod 	
	kortslutning!
3	 Stil ikke opladeren på eller direkte ved batteriet!
3	 Opstil opladeren så langt væk fra
	 batteriet, som ladeledningen tillader.
		 Fare for ætsning!
3	 Bær beskyttelsesbriller! Bær beskyttelses-	
	handsker! Hvis øjne eller hud er kommet i 	
	 kontakt 	med batterisyren, skal du straks skylle 	
	 den pågældende del af kroppen med rindende, 	
	 rent vand og omgående kontakte en læge!
	 	 Fare for elektrisk stød!
3	 Skil aldrig opladeren ad. En ikke korrekt
	 sammen-bygget oplader kan føre til livsfare 	
	 pga. elektrisk stød.
3	 Gennemfør altid kun montagen, vedligeholdel-	
	 sen og plejen af batteriopladeren uden strøm 	
	 fra lysnettet!
3	 Tag altid kun fat i tilslutningsklemmen
	 (–) og (+) i det isolerede område!
Side: 91
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 90
3	 Tag aldrig fat i begge tilslutningsklemmer 	
	 samtidigt, hvis opladeren er i brug.
3	 Inden du forbinder ladeledningen med batteriet
	 eller skiller den fra batteriet, skal du først trække
	 netledningen ud af stikkontakten.
3	 Når opladningen eller vedligeholdelses-	
	 opladningen er afsluttet ved et batteri, som
	 hele tiden er tilsluttet i køretøjet, skal man
	 altid først skille opladerens tilslutningsklemme 	
	 (–) (sort) fra batteriets (–) pol.
3	 Skil straks opladeren fra netstrømmen ved	
	 driftsforstyrrelser og beskadigelser!
3	 Lad altid kun opladeren reparere af 		
	fagpersonale!
3	 Skil opladeren fra netstrømmen og batteriet, 	
	 når den ikke er i brug!
Produktegenskaber
Dette apparat er konstrueret til opladningaf åbne
og mange lukkede bly-syre batterier, som bruges
i personbiler, motorcykler og andre køretøjer –
f.eks. WET-(med flydende elektrolyt), GEL- (med
gelformig elektrolyt) eller AGM-batterier (med
elektrolyt absorberende måtter). Batterikapaciteten
rækker herved fra 12 V (14 Ah) til 12 V (230 Ah)
resp. fra 24 V (14 Ah) til 24 V (120 Ah).
Apparatets specielle konstruktion gør det muligt
at genoplade batteriet til næsten 100 % af dets
kapacitet.
Opladeren råder over ialt 6 lademodi til forskellige
batterier i forskellige tilstande. Det gør det muligt
at oplade effektivt og sikkert.
I modsætning til gængse produkter råder opladeren
over en speciel funktion (impulsopladning), som gør
det muligt at genoplade næsten udladede batterier.
Vedligeholdelsesopladning: For at bevare batteriets
fulde opladningstilstand kan opladeren forblive
tilsluttet hele tiden. Efter opladningen skifter opla-
deren automatisk til vedligeholdelseslade-modus.
Højeste beskyttelsesforholdsregler mod forkert
brug og kortslutning gør det muligt at arbejde sik-
kert. Pga. en integreret kobling begynder opladeren
først at oplade nogle sekunder efter, at lademodu-
sen er valgt. På den måde undgås gnister, som ofte
forekommer under tilslutninsprocessen.
Desuden bliver batteriopladeren styret af en intern
MCU (micro-computer-enhed).
Side: 92
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
91 | dansk
Inden ibrugtagning
3	 Inden opladeren tilsluttes, skal brugsanvisnin-	
	 gen til batteriet læses.
3	 Desuden skal man være opmærksom på	
	 forskrifterne fra køretøjets producent ved et 	
	 batteri, som altid er tilsluttet i køretøjet.
3	 Rengør batteripolerne. Sørg for, at dine øjne 	
	 herved ikke kommer i kontakt med snavset.
3	 Sørg for en tilstrækkelig ventilation. Gasformig 	
	 brint (knaldgas) kan strømme ud af batteriet
	 ved opladning og vedligeholdelsesopladning.
Tilslutning
3	 Klem opladerens (+) tilslutningsklemme (rød) 	
	 (5) til batteriets (+) pol.
3	 Klem opladerens (–) tilslutningsklemme (sort) 	
	 (6) til batteriets (–) pol.
3	 (–) tilslutningsklemmen (sort) (6) kan også 	
	 tilsluttes til karosseriet. Dette skal i så fald 	
	 foregå på afstand af brændstofledningerne.
	
Henvisning: Sørg for, at hhv. (+) og (–) tilslutnings-
klemmen sidder fast.	
	
3	 Tilslut så først netledningen til netstrømmen.
Straks efter, at du har tilsluttet opladeren til net-
strømmen, skifter opladeren automatisk til standby-
drift. “Power”-indikatoren lyser blåt.
Henvisning: Opladeren råder over en beskyttelse
mod forkert polaritet. LED'en (–)(+) (9) lyser,
hvis (+) og (–) tilslutningsklemmerne (5) (6) er
forbyttet ved tilslutningen.
Adskillelse
3	 Stil opladeren i standby ved at trykke på
	 udvalgstast Mode.
3	 Skil altid først netledningen fra netstrømmen.
3	 Tag opladerens (–) tilslutningsklemme (sort) 	
	 (6) fra batteriets (–) pol.
3	 Klem opladerens (+) tilslutningsklemme (rød) 	
	 (5) af batteriets (+) pol.
Memory-funktion
Hvis apparatet bliver skilt fra strømmen under en
opladning, gemmer det den udførte modus. Næste
gang, det tilsluttes til strømmen, og ved samme
batteritype (12 V eller 24 V) starter apparatet
automatisk i den forudgående modus. Ved en anden
batteritype (12 V og 24 V) skifter det til standby.
Forsigtig: bliver forinden modus 2 eller 6 (batteri
i kold tilstand eller AGM batteri) udført, og der
derefter tilsluttes et WET- eller GEL-batteri < 14 Ah,
kan det medføre overopladning og beskadigelse
af batteriet. I så fald skal man ubetinget tilpasse
modussen for det batteri, som skal oplades. Ingen
memory-funktion ved modus 3 og 4!
Betjening
Side: 93
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 92
Apparatet skifter efter kort tid automatisk til vedlige-
holdelseslademodus, LED-indikatoren (11) blinker.
Mode 3 | Støttedrift / netdel
Støttedrift
Egner sig som støttedrift, for at udskifte batteriet
er det ved nogle køretøjer nødvendigt, at instrumen-
ternes elektronik ikke afbrydes fra spændings-
forsyningen. C7 kan ved disse køretøjer bruges til at
forsyne instrumenternes elektronik med spænding,
mens batteriet udskiftes.
Tilsluttes til det batteri, som er indbygget i
køretøjet
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 3,
LED-indikatoren (14) blinker.
Henvisning: Støttedrift, sluk for alle elektriske
forbrugere (f.eks. tænding, radio, lys).
Henvisning: Støttedrift, så snart strømkredsen
afbrydes, skifter opladeren automatisk til standby-
drift.
Forsigtig! I denne modus kan batteriet ikke oplade
over længere tid. Batteriet kan blive ødelagt
Netdel
Uden at tilslutte et batteri
Hold valgtasten Mode (8) nede i ca. tre sekunder.
Så snart den integrerede kontakt skifter over, lyser
Supply-LED'en (14). Strømforsyningen starter med
en strømstyrke på 13,6 V (± 0,25 V) / 5 A (± 10 %).
Henvisning: Egner sig som netdel til 12 V-forbruge-
re, f.eks. en køleboks.
Henvisning: I denne modus råder opladeren over
en overbelastningsbeskyttelse (max. 6,0 A).
Valg af driftsform
3	 Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge
	 den ønskede driftsform.
3	 LED'en for den ønskede driftsform lyser.
Der står følgende driftsformer til rådighed:
Mode 1 | 12 V (14,4 V / 7 A)
Egner sig til batterier med en kapacitet over
14 Ah i normal tilstand. Lademodus for WET- og
for de fleste GEL-batterier.
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 1.
LED-indikatoren (12) lyser. Hvis du derefter ikke
foretager dig andet, starter opladningen efter nogle
sekunder automatisk, og LED-indikatoren (10)
lyser også. Efter en succerig opladning af batteriet
lyser LED-indikatoren (11), og LED-indikatoren (10)
går ud.
Apparatet skifter efter kort tid automatisk til vedlige-
holdelseslademodus, LED-indikatoren (11) blinker.
Mode 2 | 12 V (14,7 V / 7 A)
Egner sig til batterier med en kapacitet over
14 Ah i kold tilstand eller til mange AGM-batterier
(med elektrolyt absorberende måtter).
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 2.
LED-indikatoren (12+13) lyser. Hvis du derefter
ikke foretager dig andet, starter opladningen efter
nogle sekunder automatisk, og LED-indikatoren
(10) lyser også. Efter en succerig opladning af
batteriet lyser LED-indikatoren (11), og LED-indika-
toren (10) går ud.
Side: 94
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
93 | dansk
Henvisning: I denne modus er der ingen beskyttelse
mod forkert polaritet (se “Tilslutning”)!
Forsigtig! I denne modus er der også uden tilslut-
ning af en forbruger spænding ved tilslutningsklem-
merne
Mode 4 | Regenerationsmodus (16 V Boost)
Velegnet til regeneration af batterier, som i kort tid
har været totalt udladet. Batteriet skal være skilt fra
instrumentbrættet. Til batterier med en kapacitet
over 14 Ah.
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 4.
LED-indikatoren (12+15) lyser. Hvis du derefter
ikke foretager dig andet, starter regenerations-
modusen efter nogle sekunder automatisk, og LED-
indikatoren (15) blinker. Hvis batteriet er næsten
fuldstændig afladet, kan LED (15) blinke i op til
3 timer. I løbet af denne tid strømmer en ensartet
strømstyrke på 1500 mA ind i batteriet for at
genoprette dets ydeevne. Efter maksimalt fire timer
slår regenerationsmodusen fra. Hvis batteriet endnu
ikke er opladet fuldstændigt, skifter opladeren til en
normal lademodus. Efter en succerig opladning af
batteriet lyser LED-indikatoren (11), og LED-indika-
toren (10) går ud.
Apparatet skifter efter kort tid automatisk til vedlige-
holdelseslademodus, LED-indikatoren (11) blinker.
Henvisning: Denne modus egner sig kun til
12 V-batterier.
Henvisning: I denne modus skal batteriet oplades
fuldstændigt! Undlad at afbryde opladningen for
tidligt.
Mode 5 | 24 V (28,8 V / 3,5 A)
Egner sig til batterier med en kapacitet over
14 Ah i normal tilstand. Lademodus for WET- og
for de fleste GEL-batterier.
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 5.
LED-indikatoren (16) lyser. Hvis du derefter ikke
foretager dig andet, starter opladningen efter nogle
sekunder automatisk, og LED-indikatoren (10) lyser
også. Efter en succerig opladning af batteriet lyser
LED-indikatoren (11), og LED-indikatoren (10)
går ud.
Apparatet skifter efter kort tid automatisk til vedlige-
holdelseslademodus, LED-indikatoren (11) blinker.
Mode 6 | 24 V (29,4 V / 3,5 A)
Egner sig til batterier med en kapacitet over
14 Ah i kold tilstand eller til mange AGM-batterier
(med elektrolyt absorberende måtter).
Tryk på valgtasten Mode (8) for at vælge modus 6.
LED-indikatoren (13+16) lyser. Hvis du derefter
ikke foretager dig andet, starter opladningen efter
nogle sekunder automatisk, og LED-indikatoren
(10) lyser også. Efter en succerig opladning af
batteriet lyser LED-indikatoren (11), og LED-indika-
toren (10) går ud.
Apparatet skifter efter kort tid automatisk til vedlige-
holdelseslademodus, LED-indikatoren (11) blinker.
Side: 95
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 94
Ladestatus
Ladestatus fra det tilsluttede batteri indikeres på
følgende måde på opladeren.
Impulsopladning
Dette er en automatisk funktion fra opladeren,
som ikke kan vælges manuelt. Hvis batterispæn-
dingen i 12 V-modus ved opladningens begyndelse
ligger mellem 7,5 V (± 0,5 V) og 10,5 V (± 0,5 V)
og i 24 V-modus mellem 16 V (± 0,5 V) og 21 V
(± 1,0 V), skifter opladeren automatisk til impuls-
opladning. Når en batterispænding over 10,5 V
(± 0,5 V)/21 V (± 1,0 V) er nået, skifter opladeren
af sig selv til den forinden valgte lademodus. Herved
opnås en bedre opladning.
Apparatbeskyttelsesfunktion
Ved følgende andre situatione skifter opladeren til
standby-drift.
3	 Regenerationsproces > 7 timer
3	 Opladning > 41 timer
3	 Batterispænding < 7,5 V (12 V batterier)
3	 Batterispænding < 16 V (24 V batterier),
3	 Åben strømkreds
3	 Tilslutning med forkert polaritet
Ved tilslutning med forkert polaritet lyser desuden
LED (9). Hvis der ikke foretages nogen anden
indstilling, forbliver systemet i standby-drift.
I tilfælde af en kortslutning ved ladekablet beskytter
sikringen (4a) apparatet og det elektriske system
mod skader. Hvis det ikke er muligt at vælge Mode,
skal sikring (4a) kontrolleres.
Overophedningsbeskyttelse
Skulle apparatet under opladningen blive for varmt,
reduceres udgangseffekten automatisk. Det beskyt-
ter apparatet mod beskadigelse.
25 %
50 %
75 %
OK
Mode
∞ = Vedligeholdelsesopladning
Rød
Gul
Grøn
Side: 96
12.2011 | C7 | Batterioplader	 Automotive Aftermarket
95 | dansk
Træk altid netstikket ud, inden du gennemfører
arbejder på opladeren!
Apparatet er vedligeholdelsesfrit.
3	 Sluk for apparatet.
3	 Rengør apparatets kunststoffoverflader med 	
	 en tør klud.
3	 Brug aldrig opløsningsmidler
	 eller andre aggressive rengøringsmidler.
Vedligeholdelse og pleje
Service
Lad dine apparater altid kun reparere af kvalificeret
fagpersonale og kun med originale reservedele.
Hermed sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.
Garanti
På dette apparat får du 2 års garanti fra datoen for
købet. Apparatet er produceret omhyggeligt og
kontrolleret samvittighedsfuldt inden leveringen.
Du bedes opbevare kvitteringen som dokumentation
for købet. Ved garantitilfælde bedes du kontakte
dit salgssted. Kun herved kan der tilbydes en gratis
indsending af varen.
Denne garanti gælder kun for første køber og kan
ikke gives videre.
Garantien dækker materiale- eller fabrikationsfejl,
men ikke sliddele eller beskadigelser på skrøbelige
dele, f.eks. kontakter. Produktet er kun beregnet til
privat brug, ikke til erhvervsmæssig brug.
Ved misbrug og ukorrekt behandling, anvendelse
af vold og ved indgreb bortfalder garantien. Dine
rettigheder ifølge loven indskrænkes ikke af denne
garanti.
Informationer
Gælder kun i EU-lande:
		
		 Kast ingen el-apparater i
		 skraldespanden!
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat
og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Emballagen består af miljøvenlige materialer, som
kan bortskaffes over de stedlige genbrugsstationer.
Bortskaffelse
Side: 97
1 	 Støjværdien beskriver støjværdierne fra strøm
	 og spænding.
2	 Returstrømmen angiver den strøm, som opladeren 	
	 bruger fra batteriet, når der ikke er tilsluttet netstrøm.
Automotive Aftermarket	 Batterioplader | C7 | 12.2011
dansk | 96

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch C7.

Stil et spørgsmål om Bosch C7

Har du et spørgsmål om Bosch C7 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch C7. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch C7 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.