Bosch Benvenuto Classic TCA5401 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Benvenuto Classic TCA5401 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Benvenuto Classic TCA5401
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk, Bulgarsk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 25
22
da
10 Højdejusterbart kaffeudløb
11 Låg til vandbeholder
12 Aftagelig vandbeholder
13 Bønnebeholder med aromalåg
14 Rum til pulverkaffe/rensetabletter
15 Hylde til kopper (forvarmningsfunktion)
16 
Skydekontakt til indstilling af kaffens
malingsgrad
17 Dør til bryggeenhed
18 
Bryggeenhed
a Trykknap (rød)
b Greb
19 Gitter
20 Skål til kaffegrums
21 Skål til restvand
22 Svømmer
23 Ledningsrum
Før brug
Generelle oplysninger
Kom kun hhv. rent vand uden kulsyre og
kaffeblandinger til espresso eller fuldauto-
mat ned i de pågældende beholdere. Der
må ikke benyttes glaserede, karamelise-
rede eller andre sukkerholdige kaffebønner,
da de tilstopper møllekværnen. Vandets
hårdhedsgrad aflæses ved hjælp af med­
følgende prøvestrimmel. Fremkommer der
en anden værdi end hårdhedsgrad 4, skal
maskinen programmeres tilsvarende (se ka-
pitel ”Indstilling af vandets hårdhedsgrad”).
Ibrugtagning af maskinen
● Træk stikket ud af ledningsrummet i en
passende længde og slut det til.
● Aftag vandbeholderen 12, skyl den og
fyld den med rent, koldt vand.
Bemærk markeringen “max“.
● Anbring vandbeholderen 12 lodret på
maskinen og tryk den helt ned.
● Fyld bønnebeholderen med kaffebønner.
● Stil afbryderen 1 på I. Knap a (“stand by“)
lyser svagt rødt.
● Forvis dig om, at drejeknappen 8 står på
”O“.
● Tryk på knap a. På displayet blinker 8.
Sikkerhedshenvisninger
Læs betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den.
Vejledningen opbevares til senere brug!
Maskinen er beregnet til den
private husholding og uegnet til
erhvervsmæssig brug.

! Fare for elektrisk stød!
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget. Maskinen er beregnet til inden­
dørs brug ved stuetemperatur. Børn må ikke
komme i nærheden af maskinen. I tilfælde
af forstyrrelser trækkes stikket ud med det
samme. Af hensyn til sikkerheden skal
reparationer, f.eks. af en defekt ledning,
udføres af vor kundeservice. Hverken
maskinen eller ledningen må dyppes i vand.
Hold fingrene væk fra maleværket.

! Fare for forbrænding!
Dysen til varmt vand/damp 9 bliver meget
varm. Hold om dysens 9 plastelement og
lad være med at rette den mod legemsdele.
Dysen 9 kan godt give nogle sprøjt fra sig i
starten i forbindelse med damp eller varmt
vand.
Oversigt
Fig. A
1 Netafbryder
2 
Drejeknap til justering af
påfyldingmængde
3 Display
4 Knap til kaffebrygning 4
5 Knap 5 (kaffestyrke)
6 Knap a (stand by/on)
7 Knap h (opvarmning af damp)
8 Drejeknap g/h (varmt vand/damp)
9 
Dyse (til varmt vand/damp)
a) Dyseholder
b) Hætte
c) Dysespids
Side: 26
23
da
Når maskinen tages i brug, skal man huske
at fylde vandledningssystemet.
● Stil en kop under dysen 9.
● Stil drejeknappen 8 på g/h. Der løber
lidt vand ned i koppen.
Stil drejeknappen 8 tilbage på ”O”.
● Nu blinker knappen a, maskinen skylles
og opvarmes.
Maskinen er klar til drift, når alle fire
knapper 4, 5, a, h og kaffestyrken
(bønner) lyser i displayet.
iMaskinen er på fabrikken blevet program-
meret med standardindstillingerne for
optimal drift.
Bemærk: Den første kop kaffe, der brygges
lige når maskinen tages i brug eller efter en
længere stilstandsperiode, har endnu ikke
udviklet sin fulde aroma og bør derfor ikke
drikkes.
Betjeningselementer
1 Netafbryder
Med netafbryderen 1 på bagsiden af
maskine tændes og slukkes der for
strømforsyningen.
Når netafbryderen slås til, lyser knap a
svagt rødt. Maskinen befinder sig nu i
“stand by“.
Bemærk
Der må ikke trykkes på netafbryderen
under driften. Vent med at slukke for
maskinen, til den befinder sig i “stand by“.
2	Drejeknap til indstilling af
påfyldningsmængden
Ved hjælp af drejeknappen kan vandmæng-
den indstilles trinløst fra en lille E til en stor
kop F.
3 Display
Maskinens indstillinger og meldinger
fremgår af symbolerne på displayet.
6 2 kopper kaffe
7 blinker 
Låg til rum 14 pulverkaffe er
åbent
7 lyser Pulverkaffe/Rensning
5   lyser Kaffestyrke mild
55 lyser Kaffestyrke normal
555 lyser Kaffestyrke stærk
555 blinker Kaffebønnebeholder er tom
S lyser 
Service: Opfordring til
afkalkning/rensning
S blinker Serviceprogram kører
9 lyser Vandbeholder 12 fyldes,
+ 8 blinker 
Koppen holdes under dysen
9, drejeknap 8 stilles på g/
h.
8 blinker Drejeknap 8 stilles på g/h
8 lyser Drejeknap 8 stilles på ”O”
Dlyser Skål tømmes
Dblinker Skål mangler
4 Knap 4 til kaffebrygning
Når der trykkes på denne knap, brygges der
kaffe:
Tryk 1x (svarer til 1 kop). Kaffen males,
brygges og løber ned i koppen. Knap 4
blinker, når kaffen efterspørges.
Tryk 2x inden for 3 sek. for at få to kopper.
Kaffen males, brygges og løber ned i
kopperne, herefter gentages kaffemaling
og -brygning. Tast 4 blinker og på
displayet lyser 6 (2 kopper), når kaffen
efterspørges.
iKaffebrygningen kan afbrydes før tid ved
at trykke en gang til på knappen 4 til
kaffebrygning.
5 Knap 5 til kaffestyrke
Kaffestyrken kan indstilles til
5 mild
55 normal
555 stærk
ved at trykke på knap 5.
Den aktuelle indstilling fremgår af displayet.
Side: 27
24
da
6 Knap a ”stand by“
Maskinen tændes eller stilles i “stand
by“ med knap a. Efter tryk på knap a
opvarmes maskinen, knap a blinker, mens
maskinen opvarmes og under sidste skyl.
Maskinen er klar til drift, når knapperne 4,
5, a, h lyser og der kommer en, to eller
tre bønner til syne i displayet, afhængigt af
indstillingen. Maskinen skyller ikke, hvis:
– den stadig er varm, når den tændes
– der ikke blev brygget kaffe, inden den
blev stillet i “stand by“
– den befandt sig i damp-modus lige inden
den blev slukket
7 Knap h til opvarmning af damp
Når der trykkes på knap h, producerer
maskinen damp til opskumning eller
opvarmning.
8 Drejeknap til damp
Når drejeknappen stilles på varmt vand
g eller damp h, producerer maskinen
varmt vand eller damp efter ønske.
Ønskes der damp, skal der også trykkes
på dampknappen h (se kapitel “Damp til
opskumning af mælk“).
Indstillinger og optisk
visning
Indstilling af vandhårdheden
Det er vigtigt, at vandhårdheden indstilles
korrekt, så maskinen melder i god tid,
hvornår den skal afkalkes. Vandhårdheden
er forhåndsfastsat til værdien 4. Den
kan måles ved hjælp af medfølgende
prøvestrimmel eller efterspørges hos de
lokale vandværker.
Trin Hårdhedsgrad (vand)
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
● Vandhårdheden måles ved hjælp af
medfølgende prøvestrimmel.
f.eks T = hårdhed 2
● Maskinen stilles i “stand by“.
● Knappen h til damp holdes nedtrykket
i mindst 3 sek. Den indstillede
vandhårdhed fremgår nu af antallet af
lysende betjeningsknapper 4, 5, a, h.
● Tryk nu så længe på dampknappen h,
til betjeningsknapperne for den ønskede
vandhårdhed lyser.
● Tryk 1x på knap a. De indstillede knapper
lyser kort, den valgte vandhårdhed
gemmes i hukommelsen.
Ved brug af vandfilter (specialtilbehør)
indstilles en vandhårdhed svarende til 1.
Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen
af knapperne i 90 sek., slår maskinen over
i kaffemodus, uden at gemme værdierne,
dvs. den gamle vandhårdhed bevares.
Maskinen skylles i forbindelse med
ibrugtagning af filter eller efter udskiftning
af filter.
● Fyld vandbeholderen med vand op til
markeringen ”0,5l“.
● Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5l) under
dysen 9.
● Stil drejeknappen 8 på g/h.
● Når der ikke kommer mere vand ud af
dysen 9, stilles drejeknappen tilbage på
”O“.
● Vandbeholder og vandledningssystem
fyldes (se “Ibrugtagning af maskinen“).
Indstilling af malingsgrad
Med skydekontakten 16 kan man indstille,
hvor fint kaffen skal males (malingsgrad).
Bemærk
Malingsgraden indstilles, når maleværket er
i gang! Ellers kan maskinen tage skade!
● Tryk på knap 4.
● Når maleværket kører, stilles
skydekontakten 16 i den ønskede
Side: 28
25
da
position: jo mindre prikken er, jo finere
bliver kaffen malet.
iDen nye indstilling gør sig først bemærket
ved den anden eller tredje kop kaffe.
Tip: Til kraftigt ristede bønner indstilles en
grovere malingsgrad, og til lyse bønner en
finere malingsgrad.
Svømmer
Svømmeren 22 i skålen 21 viser, hvornår
denne skal tømmes.
● Når det meste af svømmeren 22 kan ses,
tømmes skålen 21.
Tilberedning
Denne fuldautomat til espresso/kaffe maler
frisk kaffe til hver brygning. Der skal helst
benyttes kaffeblandinger til espresso- eller
fuldautomater. Opbevares køligt, lufttæt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Kaffebønnerne kan også males i dybfros-
sen tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt
med vand i beholderen til drift af maskinen
– pas på tørkogning.
Godt råd: Kopper, især de små tykke
espressokopper, forvarmes på hylden 15
eller skylles med varmt vand.
Tilberedning med
kaffebønner
Maskinen skal være klar til drift.
● Indstil den ønskede mængde med
drejeknappen 2.
● Indstil den ønskede kaffestyrke med
knap 5.
● Stil de(n) forvarmede kop(per) under
kaffeudløbet 10.
● Alt efter hvor mange kopper kaffe der
ønskes, trykkes knap 4 1x (1 kop) eller
2x inden for 3 sek. (2 kopper). Kaffen
brygges og løber herefter ned i koppen/
kopperne.
Bemærk
Vælges der 2 kopper, males og brygges
kaffen 2x efter hinanden.
● Kaffeudløbet stopper automatisk, så snart
den ønskede mængde er løbet ned i
kopperne.
iBrygningen kan afbrydes før tid ved at
trykke på knap 4. Vælges der 2 kopper,
kan disse stilles ved siden af hinanden
under hver sin dyse (udløb med 2 dyser).
Tilberedning med
espresso-/kaffepulver
Maskinen skal være klar til drift.
● Den ønskede mængde indstilles med
drejeknappen 2.
● Forvarmede kopper stilles under
kaffeudløbet 10.
● Låget til kaffepulverrummet 14 åbnes
● Kom en til to strøgne måleskeer med
mellemfin malet kaffe ned i rummet til
kaffepulver 14.
Bemærk
Der må ikke benyttes hele bønner
eller instantkaffe! Kom max. to strøgne
måleskeer kaffe ned i maskinen.
● Låget til kaffepulverrummet 14 lukkes.
● Tryk på knap 4.
iHvis der ønskes endnu en kop
pulverkaffe, gentages proceduren.
Bemærk: Hvis kaffen ikke efterspørges
inden for 90 sek., tømmes bryggekammeret
automatisk for at undgå overfyldning.
Maskinen skyller.
Varmt vand
Maskinen skal være driftsklar. Med denne
funktion kan man koge varmt vand, f.eks. til
en kop te.
Side: 29
26
da

! Fare for forbrænding
Dysen bliver meget varm, rør kun ved
plastdelen.
● Kop i passende størrelse stilles under
dyse 9.
● Hætten på dysen 9 trykkes helt ned.
● Drejeknappen 8 stilles på g/h.

! Fare for forbrænding
Når drejeknappen er blevet stillet på g/
h, kan der komme et par sprøjt. Dysen
9 må ikke berøres eller rettes mod andre
personer.
● Proceduren afsluttes ved at stille
drejeknappen 8 tilbage på O.
Damp til opskumning af
mælk
Maskinen skal være driftsklar. Start med at
skumme mælken op, før du efterspørger
kaffen eller opskum mælken separat og
hæld den over kaffen.

! Fare for forbrænding
Dysen bliver meget varm, rør kun ved
plastdelen.
● Hætten på dysen 9 trykkes helt ned.
● Koppen fyldes med 1/3 mælk.
● Tryk på knap h. Den begynder at blinke.
iMaskinen opvarmer i ca. 20 sek.
● Stik dysen 9 langt ned i koppen, men pas
på ikke at berøre koppens bund.
●Når knap h lyser og displayet viser 8,
stilles drejeknappen 8 på g/h.

! Fare for forbrænding
Efter indstilling på g/h kan der komme
et par sprøjt. Dampen, der kommer ud af
maskinen, er meget varm og kan få væsken
til at sprøjte. Dysen 9 må ikke berøres eller
rettes mod andre personer.
● Drej koppen langsomt rundt, til mælken er
tilpas opskummet.
● Afslut ved at stille drejeknappen 8 tilbage
på “O“.
Bemærk: Dysen 9 renses lige efter den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige at fjerne.
Godt råd: Det anbefales at benytte kold
mælk med 1,5% fedt.
Damp til varme drikke

! Fare for forbrænding
Dysen bliver meget varm, rør kun ved
plastdelen.
Maskinen skal være driftsklar.
● Hætten på dysen 9 skubbes op.
● Tryk på knap h. Den begynder at blinke.
iMaskinen opvarmer nu i ca. 20 sek.
● Stik dysen 9 langt ned i væsken, der skal
opvarmes.
● Når knap h lyser og displayet viser 8,
stilles drejeknappen 8 på g/h.

! Fare for forbrænding
Efter indstilling på g/h kan der komme
et par sprøjt. Dampen, der kommer ud af
maskinen, er meget varm og kan få væsken
til at sprøjte. Dysen 9 må ikke berøres eller
rettes mod andre personer.
● Stil til sidst drejeknappen 8 tilbage på ”O“.
Bemærk: Dysen 9 renses lige efter den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige at fjerne.
Vedligeholdelse og daglig
rensning

! Fare for elektrisk stød!
Træk stikket ud i forbindelse med rensning
af maskinen. Maskinen må ikke dyppes i
vand. Der må ikke benyttes damprens.
● Tør kabinettet af med en fugtig
klud. Undgå brug af skurende
rengøringsmidler.
● Alle løse dele skylles med hånden.
● Vandbeholderen 12 må kun skylles med
vand.
● Skåle til hhv. kaffegrums 20 og restvand
21 udtages, tømmes og renses.
Side: 30
27
da
● Det indvendige af maskinen (skålholdere)
støvsuges eller viskes rent.
Bemærk: Hvis maskinen tændes med
knap a ”stand by“ i kold tilstand eller stilles
i “stand by“-modus efter kaffebrygning,
skyller den automatisk, dvs. systemet er
selvrensende.
Dyse 9 til varmt vand/damp
● Dyse 9 skrues af damprøret.
● Alle dele skilles ad (fig. E).
● Renses med sæbelud og en blød børste.
Det forreste af dysespidsen 9/c renses
med en stump nål.
● Alle dele skylles grundigt og tørres.
Rensning af bryggeenhed
Bryggeenheden kan udtages til rensning
(fig. D).
● Sluk for maskinen med knap a.
● Stil netafbryderen 1 på 0.
● Døren 17 ind til bryggeenheden 18
åbnes.
● Hold den røde knap 18a nedtrykket og vip
grebet 18b opad, til det falder i hak (skal
kunne høres).
● Træk bryggeenheden 18 forsigtigt ud (tag
fat i grebet)  og skyl den under rindende
vand uden opvaskemiddel. Må ikke
kommes i opvaskemaskinen.
● Det indvendige af maskinen støvsuges
eller viskes rent med en fugtig klud.
● Bryggeenhed 18 placeres i maskinen (til
stop).
● Den røde knap 18a holdes nedtrykket
og grebet 18b drejes ned til anslaget,
til det falder i hak (skal kunne høres).
Bryggeenheden er sikret.
● Døren til bryggeenheden genmonteres.
Serviceprogram:
Kombineret afkalknings-
og rengøringsproces
Hvis maskinen er tændt og “S“ lyser i
dis­playet, betyder det, at maskinen skal
afkalkes og renses med service­pro­gram­
met så hurtigt som muligt. Hvis service­
programmet ikke benyttes som anvist, kan
maskinen tage skade.
Specialudviklet afkalkningsmiddel
(ordre-nr. 310451) og rengøringstabletter
(ordre-nr. 310575) følger med ved
levering og kan desuden bestilles hos
vores kundeservice.
Bemærk
I forbindelse med serviceprogrammet
benyttes afkalknings- og rengøringsmiddel
efter anvisning. Serviceprogrammet må
under ingen omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes! Der må ikke
benyttes eddike eller eddikeholdige midler!
Der må ikke kommes afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i rummet
til rengøringstabletter!
iMens serviceprogrammet kører (ca. 40
min.), blinker “S“-symbolet.
Vigtigt: Hvis der befinder sig et filter i
vandbeholderen, skal dette fjernes før
opstart af serviceprogrammet.
Start af serviceprogram
● Maskinen stilles i “stand by“-modus med
knap a.
● Knap 4 Café holdes nedtrykket i mindst
3 sek.
† På displayet lyser D .
● De to skåle (20, 21) tømmes og sættes
på plads igen.
† På displayet lyser 7.
● Låg til rum 14 til pulverkaffe/
rengøringstabletter åbnes.
Side: 31
28
da
● En rengøringstablet lægges ned i
rummet 14, og låget lukkes.
†På displayet lyser 9 og tast 4 blinker.
● Vandbeholderen fyldes med lunkent vand,
afkalkningsmiddel tilsættes og opløses
fuldstændigt i vandet (væskemængde i alt
0,5 liter).
eller
● Færdig afkalkningsblanding kommes i
vandbeholderen (væskemængde i alt 0,5
liter).
● Tryk på knap 4, maskinen begynder at
afkalke. Afkalkningen varer ca. 10 min.
Afkalkningsvæsken løber ned i skålen 21.
†På displayet blinker 8.
● En tilpas stor beholder (ca. 0,5 liter) stilles
under dysen 9.
● Drejeknappen 8 stilles på g/h,
maskinen fortsætter afkalkningen. Varer
ca. 5 min. Afkalkningsvæsken løber ned i
beholderen.
†På displayet lyser D.
● Skålen 21 tømmes og sættes på plads
igen.
†På displayet lyser 9, tast 4 blinker.
● Vandbeholderen 12 tømmes, renses,
fyldes med vand til markeringen “max“ og
sættes på plads igen.
● En tilpas stor beholder (ca. 0,5 liter) stilles
under dysen 9.
● Tryk på knap 4, maskinen begynder
at skylle, der løber lidt vand ned i
beholderen.
†På displayet lyser 8.
● Drejeknappen 8 stilles på “O“, maskinen
starter rengøringsprocessen, der varer
ca. 10 min. Først løber der væske ned i
skålen 21 inde i maskinen, derefter løber
der væske ud af kaffeudløbet.
†På displayet lyser D.
● De to skåle (20, 21) tømmes, renses og
sættes på plads igen.
Maskinen opvarmer og er klar til drift igen,
når alle fire knapper 4, 5, a og h lyser
vedvarende.
Vigtigt: Hvis serviceprogrammet er blevet
afbrudt som følge af f.eks. strømsvigt, skal
vandbeholderen tømmes, skylles og fyldes
med friskt vand, inden maskinen tages i
brug igen.
● Maskinen skyller ned i skål 21.
† På displayet blinker 8.
● Hold en kop under dysen 9 og stil
drejeknappen 8 på g/h. Der løber vand
ned i koppen.
† På displayet lyser 8.
● Drejeknappen 8 stilles tilbage på “O“.
Maskinen skyller og er klar til drift igen.
Side: 32
29
Frostbeskyttelse
Maskinen tømmes for at undgå
frostrelaterede skader i forbindelse med
transport og opbevaring.
Maskinen skal være brugsklar.
● Vandbeholderen aftages, tømmes og
sættes på plads igen.
● Stil en stor, smal beholder under dysen 9.
● Tryk på knap h.
● Så snart 8 blinker på displayet, stilles
drejeknappen 8 på g/h.
Maskinen lukker nu damp ud i et stykke
tid.
● Når der ikke kommer mere damp ud af
dysen 9, stilles drejeknappen tilbage på
”O“.
● Maskinen slukkes.
Bortskaffelse A
Maskinen er mærket iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske
og elektroniske produkter (waste electrical
and electronic equipment-WEEE).
Direktivet fastsætter fælles EU-regler om
tilbagetagelse, håndtering og genbrug af
elskrot. Du kan få nærmere informationer
om aktuelle muligheder for bortskaffelse i
faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder BOSCH 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklama-
tion. Medfølger købs­nota ikke, vil reparatio-
nen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes
da
Side: 33
30
da
Små fejl kan man selv afhjælpe
Fejl Årsag Afhjælpning
555 blinker, selvom
bønnebeholderen er fuld.
Maleværket er ikke fyldt
helt op.
Tryk på knappen 4 en gang
til.
Der kommer ingen varmt
vand eller damp.
Dyse 9 er forstoppet. Dyse 9 renses.
For lidt skum eller for
tyndtflydende skum.
Hætten b på dyse 9 står i
den forkerte position
Uegnet mælk.
Hætten b på dyse 9 trykkes
ned.
Benyt kold mælk med 1,5%
fedt.
Der kommer kun et par
dråber kaffe.
For fin malingsgrad.
For fin pulverkaffe.
Indstil grovere malings-
grad. Benyt mere groft
kaffepulver.
Kaffen løber ikke. Vandbeholder er ikke fyldt
op eller også sidder den
forkert.
Vandbeholder fyldes. Tjek
at den sidder korrekt. Evt.
fyldes vandledningssystem
(se “Ibrugtagning af
maskinen“).
Kaffen har ingen “crema“
(skumlag).
Uegnet kaffesort, bønnerne
er ikke friskristede.
Malingsgraden svarer ikke
til kaffebønnerne.
Benyt anden kaffesort
og friske bønner.
Malingsgraden optimeres.
Maleværket maler ingen
kaffebønner.
Bønnerne falder ikke ned i
maleværket (for olieholdige
bønner).
Bank ganske let på
bønnebeholderen.
Maleværket giver høje lyde
fra sig.
Fremmedlegeme i male-
værket (f.eks. små sten, der
også kan forekomme ved
de finere kaffesorter).
Kontakt vor hotline.
Bemærk: Der kan stadig
benyttes pulverkaffe.
Knap a or stand by og
knap h for damp blinker
skiftevis.
Bryggeenheden 18
mangler, sidder ikke rigtigt
eller er ikke låst fast.
Bryggeenheden 18
placeres rigtigt og låses
fast.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, så ring til vor hotline.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Benvenuto Classic TCA5401.

Stil et spørgsmål om Bosch Benvenuto Classic TCA5401

Har du et spørgsmål om Bosch Benvenuto Classic TCA5401 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Benvenuto Classic TCA5401. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Benvenuto Classic TCA5401 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.