Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL manual

Få vist brugermanualen for Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Benvenuto Classic Piano TCA529NL
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 44
41
TCA52 09/2007
da
Sikkerhedshenvisninger
Læs betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den.
Vejledningen opbevares til senere brug!
Maskinen er beregnet til den
private husholding og uegnet til
erhvervsmæssig brug.

! Fare for elektrisk stød!
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget. Maskinen er beregnet til inden­
dørs brug ved stuetemperatur.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller perso-
ner, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn for at
forhindre, at de benytter maskinen til leg.
I tilfælde af forstyrrelser trækkes stikket ud
med det samme. Af hensyn til sikkerheden
skal reparationer, f.eks. af en defekt
ledning, udføres af vor kundeservice.
Hverken maskinen eller ledningen må
dyppes i vand. Hold fingrene væk fra
maleværket.

! Risiko for forbrænding!
Dysen til varmt vand/damp 8 bliver meget
varm. Tag fat om dysens 8 plastdel og lad
være med at vende den ind mod kroppen.
Dysen 8 kan godt give nogle sprøjt fra sig
i starten i forbindelse med efterspørgsel af
damp eller varmt vand.
Oversigt
Fig. A-E
1 Netafbryder I/0 (On/Off)
2 Knap a (standby/On)
3 Kaffeknap 5 (mild kaffe)
4 Kaffeknap K (stærk kaffe)
5 Knap h (opvarmning af damp)
6	
Drejeknap g/h
(varmt vand/damp)
7 
LED-visning
a Påfyldning af vand H
b Tømning af bakker I
c Brug af serviceprogram S
d Brug af drejeknap J
8	
Dyse (til varmt vand/damp)
a Plastdel
b Hætte
c Dysespids
9 Højdejustérbart kaffeudløb
10 Låg til vandbeholder
11 Aftagelig vandbeholder
12 Bønnebeholder med aromalåg
13 Rum til rengøringstabletter
14 Hylde til kopper (forvarmningsfunktion)
15 Glidekontakt til malingsgrad
16 Gitter
17 Bakke til kaffegrums
18 Bakke til restvand
19 Svømmer
20 Kabelopbevaring
21 Dør til bryggeenhed
22	
Bryggeenhed
a Trykknap (rød)
b Greb
Før brug
Generelle oplysninger
Kom kun hhv. rent vand uden kulsyre og
kaffeblandinger til espresso eller fuldauto­
mat ned i de pågældende beholdere. Der
må ikke benyttes glaserede, karameliserede
eller andre sukkerholdige kaffebønner,
da de tilstopper møllekværnen. Vandets
hårdhedsgrad kan indstilles (se kap.
“Indstilling af vandets hårdhedsgrad“).
Side: 45
42
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Ibrugtagning af maskinen
● Træk stikket ud af ledningsrummet i en
passende længde og slut det til.
● Aftag vandbeholderen 11, skyld den og
fyld den med rent koldt vand. Bemærk
markeringen “max“.
● Anbring vandbeholderen 11 lodret på
maskinen og tryk den helt ned.
● Fyld bønnebeholderen med kaffebønner.
● Stil afbryderen 1 på I. Knap a lyser rødt.
● Forvis dig om, at drejeknappen 6 står på
O.
● Tryk på knap a. LED´en J blinker.
Påfyldning af systemet
Når maskinen tages i brug, skal man huske
at fylde vandledningssystemet.
● Stil en kop under dysen 8.
● Stil drejeknappen 6 på g/h, så der
løber lidt vand ned i koppen.
Når J lyser, stilles drejeknappen 6
tilbage på O.
● Nu blinker dioden på knap a, maskinen
skylles og opvarmes.
Maskinen er klar til drift, når dioden på
knap a lyser grønt.
iMaskinen er på fabrikken blevet program-
meret med standardindstillingerne for
optimal drift.
Betjeningselementer
1 Netafbryder
Med netafbryderen 1 på bagsiden af
maskinen tændes og slukkes der for
strømforsyningen.
Når netafbryderen slås til, lyser dioden på
knap a rødt. Maskinen befinder sig nu i
standby.
Bemærk
Der må ikke trykkes på netafbryderen
under driften. Vent med at slukke for
maskinen, til den befinder sig i standby.
2 Knap a “standby“
Med knap a tændes maskinen fra standby
modus.
Efter tryk på knap a opvarmes maskinen.
Dioden på knap a blinker, mens maskinen
opvarmes og skylles. Maskinen er klar til
drift, når dioden på knap a lyser grønt.
Maskinen skyller ikke, hvis:
– den stadig er varm, når der tændes for
den
– der ikke blev brygget kaffe, før den blev
stillet i standby.
Bemærk: Maskinen slår automatisk over i
standby efter 3 timer.
3 Kaffeknap 5 (mild kaffe)
Med denne knap får kaffen en mild smag.
Efter tryk på knappen males og brygges
kaffen, hvorefter den løber ned i koppen.
4 Kaffeknap K (stærk kaffe)
Med denne knap får man kaffe med en
stærkere smag. Efter tryk på knappen
males og brygges kaffen, hvorefter den
løber ned i koppen.
5 Knap h til damp
Når der trykkes på knap h producerer
maskinen damp til opskumning eller
opvarmning efter ønske.
6 Drejeknap til damp
Hvis drejeknappen stilles på g eller h
produceres hhv. varmt vand eller damp.
Ønskes der damp, skal der tillige trykkes på
knap h (se kap. “Damp til opskumning af
mælk“)
7 LED-visninger
I det følgende forklares, hvorfor de
forskellige dioder lyser eller blinker:
H lyser	
Vandbeholderen er tom. Skal
fyldes.
I lyser	
Bakkerne er fulde. Skal tømmes
og sættes på plads igen.
Side: 46
43
TCA52 09/2007
da
I blinker	
Bakker mangler:
Sæt bakkerne på plads igen.
S lyser	
Opfordring til gennemførelse
af serviceprogram, se kap.
”Serviceprogram“
S blinker Serviceprogram kører
J blinker	
Drejeknappen skal stå på g/h.
J lyser Drejeknappen skal stå på O.
Indstillinger og optisk
visning
Indstilling af vandhårdheden
Det er vigtigt, at vandhårdheden indstilles
korrekt, så maskinen melder i god tid,
hvornår den skal afkalkes. Vandhårdheden
er forhåndsfastsat til værdien 4 og kan
efterspørges hos de lokale vandværker.
Trin Vandhårdhed
tysk (°dH) fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
● Maskinen stilles i standby.
● Hold knap h nedtrykket i mindst 5 sek.
Den indstillede vandhårdhed fremgår nu
af antallet af lysende LED-dioder 7a H,
b I, c S, d J.
● Tryk på knap h, til LED-dioderne for den
ønskede vandhårdhed lyser, f.eks. lyser
7a,b og c (H, I, S) for vandhårdhed 3.
● Tryk 1x på knap a. De indstillede dioder
blinker kort, og den valgte vandhårdhed
gemmes i hukommelsen.
Ved brug af vandfilter (specialtilbehør,
ordre-nr. 461732) indstilles en vandhårdhed
svarende til 1.
Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen
af knapperne i 90 sek., slår maskinen over
i kaffemodus, uden at værdierne gemmes,
dvs. den gamle vandhårdhed bevares.
Maskinen skylles i forbindelse med
ibrugtagning af filter eller ved udskiftning af
samme.
● Fyld vandbeholderen med vand op til
markeringen “0,5 l“.
● Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
● Stil drejeknappen 6 på g/h.
● Når der ikke kommer mere vand ud af
dysen 8, stilles drejeknappen tilbage på
O.
● Vandbeholderen og
vandledningssystemet fyldes (se
“Ibrugtagning af maskine/Påfyldning af
system“).
Indstiling af malingsgrad
Med skydekontakten 15 kan man indstille,
hvor fint kaffen skal males (malingsgrad).
Bemærk
Malingsgraden indstilles, når maleværket er
i gang! Ellers kan maskinen tage skade.
● Tryk på knap K.
● Når maleværket kører, stilles skydekon-
takten 15 i den ønskede position. Jo
mindre prikken er, jo finere bliver kaffen
malet.
iDen nye indstilling kommer først til at
gælde ved den anden eller tredje kop
kaffe.
Godt råd: Til kraftigt ristede bønner
indstilles en grovere og til lyse bønner en
finere malingsgrad.
Svømmer
Svømmeren 19 i bakken 18 viser, hvornår
denne skal tømmes.
● Når det meste af svømmeren 19 kan ses,
tømmes bakken 18.
Side: 47
44
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Tilberedning med
kaffebønner
Denne fuldautomat til espresso/kaffe maler
frisk kaffe til hver brygning. Der skal helst
benyttes kaffeblandinger til espresso- eller
fuldautomater. Opbevares køligt, lufttæt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Kaffebønnerne kan også males i dybfrossen
tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
hver dag. Der skal altid være tilpas meget
vand i beholderen til drift af maskinen – pas
på tørkogning.
Godt råd: Kopper, især de små tykke
espressokopper, forvarmes på hylden 14
eller skylles med varmt vand.
Maskinen skal være klar til drift.
● Stil de(n) forvarmede kop(per) under
kaffeudløbet 9.
● Tryk på knap 5 eller K alt efter hvilken
kaffearoma der ønskes. Kaffen brygges
og løber herefter ned i koppen/kopperne.
● Kaffestrømmen stopper automatisk, så
snart den ønskede mængde kaffe er
løbet ned i kopperne (fabriksindstilling ca.
125 ml).
iBrygningen kan afbrydes før tid ved at
trykke på 5 eller K.
Ekstra væskemængde
Det er muligt at rekvirere nøjagtigt den
samme kaffemængde én gang til.
● Tryk igen på kaffeknappen 5 eller K
senest 3 sek. efter at kaffen er brygget
færdig.
Bemærk: Kaffen brygges på den samme
kaffe som sidste gang.
Varig ændring af
væskemængden
Det er muligt at ændre den
forhåndsfastsatte mængde (ca. 125 ml) til
en kop mild eller stærk kaffe.
● Hold kaffeknappen 5 eller K nedtrykket,
indtil den ønskede kaffemængde er løbet
igennem (valgmulighed fra ca. 30 - ca.
220 ml).
iMængden kan altid ændres igen. Ønsker
du at vende tilbage til den fabriksindstil-
lede mængde på ca. 125 ml, udføres
“reset“.
Reset: Stil maskinen i standby og træk
bakken 17 og 18 ud. Hold knappen til kaffe
5 og K nedtrykket samtidigt i mindst 5
sek. LED-dioderne 7a,b,c og d (H, I, S,
J) blinker kort som bekræftelse. Bakke 17
og 18 sættes tilbage på plads og maskinen
tændes med knap a.
Varmt vand
Maskinen skal være driftsklar.
Med denne funktion kan der koges varmt
vand, f.eks. til en enkelt kop te.

! Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
● Kop i passende størrelse stilles under
dysen 8.
● Hætten på dysen 8 trykkes helt ned.
● Stil drejeknappen 6 på g/h.

! Risiko for forbrænding
Når drejeknappen er blevet stillet på g/h
kan der komme et par sprøjt. Pas på ikke at
røre ved dysen 8 eller rette den mod andre
personer.
● Proceduren afsluttes ved at stille
drejeknappen 6 tilbage på O.
Side: 48
45
TCA52 09/2007
da
Damp til opskumning af
mælk
Maskinen skal være driftsklar. Start med at
skumme mælken op, inden du efterspørger
kaffen, eller opskum mælken separat og
hæld den over kaffen.

! Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
● Hætten på dyse 8 trykkes helt ned.
● Fyld ca. 1/3 af koppen med mælk.
● Tryk på knap h. Dioden begynder at
blinke.
iMaskinen opvarmer i ca. 20 sek.
● Stik dysen 8 langt ned i koppen, men pas
på, at den ikke rører ved koppens bund.
● Når dioden J blinker, stilles
drejeknappen 6 på g/h.

! Risiko for forbrænding
Når drejeknappen er blevet stillet på g/h,
kan der komme et par sprøjt. Dampen fra
maskinen er meget varm og kan få væsken
til at sprøjte. Pas på ikke at røre ved dysen
8 eller retten den mod andre personer.
● Drej koppen langsomt rundt, til mælken er
tilpas opskummet.
● Afslut ved at stille drejeknappen 6 tilbage
på O.
iHvis der skal opskummes mere mælk,
trykkes på knap h hvorefter hele proce-
duren gentages.
Bemærk: Dysen 8 renses lige efter at den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige af fjerne.
Godt råd: Det anbefales at benytte kold
mælk med max. 1,5% fedt.
Damp til varme drikke

! Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
Maskinen skal være klar til drift.
● Hætten på dysen 8 skubbes op.
● Tryk på knap h. Dioden begynder at
blinke.
iMaskinen opvarmer nu i ca. 20 sek.
● Stik dysen 8 tilpas langt ned i væsken,
der skal opvarmes.
● Når dioden J blinker, stilles drejeknap-
pen 6 på g/h.

! Risiko for forbrænding
Når drejeknappen stilles på g/h, kan der
komme et par sprøjt. Dampen fra maskinen
er meget varm og kan få væsken til at
sprøjte. Pas på ikke at røre ved dysen 8
eller rette den mod andre personer.
● Afslut ved at stille drejeknappen 6 tilbage
på O.
iØnskes der mere damp, trykkes på knap
h, hvorefter proceduren gentages.
Bemærk: Dysen 8 renses lige efter at den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige at fjerne.
Vedligeholdelse og daglig
rensning

! Risiko for elektrisk stød!
Træk altid stikket ud i forbindelse med
rensning af maskinen.
Maskinen må ikke dyppes i vand, og der
må ikke benyttes damprens.
● Tør kabinettet af med en fugtig klud.
Undgå brug af skurende rengøringsmid-
ler.
● Alle løse dele skylles i hånden.
● Vandbeholderen 11 må kun skylles med
vand.
● Bakker til hhv. kaffegrums 17 og restvand
18 udtages, tømmes og renses.
● Det indvendige af maskinen (bakkehol-
dere) tørres med en klud eller støvsuges.
● Døren til bryggeenheden 21 åbnes og
indvendige kafferester fjernes. Husk at
lukke døren igen.
Bemærk: Hvis en kold maskine tændes
med knap a (standby) eller stilles i standby
efter kaffebrygning, skylles den automatisk,
dvs. systemet er selvrensende.
Side: 49
46
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Dyse 8 til varmt vand/damp
● Dyse 8 skrues af damprøret.
● Alle dele skilles ad (fig. D).
● Renses med sæbelud og en blød børste.
Dysens spids 8/c renses med en stump
nål.
● Alle dele skylles grundigt og tørres.
Rensning af bryggeenhed
Bryggeenheden kan udtages til rensning
(fig. E).
● Sluk for maskinen med knap a.
● Stil netafbryderen 1 på 0.
● Døren 21 ind til bryggeenheden 22
åbnes.
● Hold den røde knap 22a nedtrykket og
drej grebet 22b opad, til det falder i hak
(skal kunne høres).
● Træk bryggeenheden 22 forsigtigt ud (tag
fat i grebet) og skyl den under rindende
vand uden opvaskemiddel.
Må ikke kommes i opvaskemaskinen.
● Det indvendige af maskinen støvsuges
eller tørres med en fugtig klud.
● Sæt bryggeenheden 22 tilbage på plads
igen (til stop).
● Hold den røde knap 22a nedtrykket og
drej grebet 22b nedad til stop, så det
falder i hak (skal kunne høres).
Bryggeenheden er nu sikret.
● Døren til bryggeenheden sættes på plads
igen.
Serviceprogram:
Kombineret afkalknings-
og rengøringsproces
Hvis LED-dioden „S“ lyser, når maskinen er
tændt, betyder det, at maskinen skal afkal-
kes og renses med serviceprogrammet så
hurtigt som muligt. Hvis serviceprogrammet
ikke benyttes som anvist, kan maskinen
tage skade.
Special-afkalkningsmiddel (ordre-nr.
310451) og rengøringstabletter (ordre-nr.
310575) kan bestilles hos vor kundeser-
vice.
Bemærk
I forbindelse med brug af serviceprogram
benyttes afkalknings- og rengøringsmiddel
som beskrevet.
Serviceprogrammet må under ingen
omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller
eddikeholdige midler!
Der må ikke lægges afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i rummet
til rengøringstabletter!
iMens serviceprogrammet kører (ca. 40
min.), blinker dioden ”S“.
Vigtigt: Hvis der befinder sig et filter i
vandbeholderen, skal dette fjernes før
opstart af serviceprogrammet.
Start af serviceprogram
● Stil maskinen i standby med knap a.
● Tøm bakke 17 og 18 og sæt dem tilbage
på plads igen.
● Hold knap 5 nedtrykket i mindst 5 sek.
 Dioden S begynder at blinke og maskinen
skyller 2x gennem kaffeudløbet.
● Bakke 17 tømmes og sættes tilbage på
plads igen.
 Dioden på knap h blinker og H
“påfyldning af vand“ lyser.
● Læg en rengøringstablet ned i rum 13.
● Fyld vandbeholderen med lunkent vand,
tilsæt afkalkningsmiddel og vent til det er
fuldstændig opløst (væskemængde i alt:
0,5 l).
eller
kom færdig afkalkningsblanding i vandbe-
holderen (væskemængde i alt: 0,5 l).
● Tryk på knap h, maskinen begynder at
afkalke. Afkalkningsprocessen varer ca.
10 min. Afkalkningsvæsken løber ned i
bakken 18.
 Dioden J blinker.
● Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
Side: 50
47
TCA52 09/2007
da
● Stil drejeknappen 6 på g/h. Afkalk­
ningen fortsættes i ca. 5 min. Afkalk­nings­
væsken løber ned i beholderen.
Dioden I lyser.
● Tøm bakke 17 og sæt den tilbage på
plads igen.
LED-knappen h blinker.
● Vandbeholderen 11 tømmes, renses,
fyldes med vand til markeringen (“max“)
og sættes tilbage på plads igen.
● Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
● Tryk på knap h. Maskinen skylles og der
løber lidt vand ned i beholderen.
LED-dioden J lyser.
● Stil drejeknappen 6 på O. Maskinen
starter rengøringsprocessen, der varer
ca. 10 min. Først løber der væske ned i
bakken 17 inde i maskinen og derefter
kommer der væske ud af kaffeudløbet.
LED-dioden I lyser.
● Bakke 17 og 18 tømmes, renses og
sættes på plads igen.
Maskinen opvarmes og er klar til drift igen,
når dioden på knap a lyser grønt.
Vigtigt: Hvis serviceprogrammet er blevet
afbrudt som følge af f.eks. strømsvigt, skal
maskinen skylles, før den tages i brug igen.
● Tryk først på knap a (standby).
Dioderne a og h blinker.
● Vandbeholderen 11 skylles grundigt og
fyldes med rent vand.
● Tryk på knap h, maskinen skyller ned i
bakken.
 Dioden J blinker.
● Hold en kop ind under dysen 8 og stil
drejeknappen 6 på g/h. Der løber nu
vand ned i koppen.
Dioden J lyser.
● Stil drejeknappen 6 tilbage på O.
Maskinen skyller og er så klar til drift igen.
Frostbeskyttelse
Maskinen tømmes for at undgå frostrelate-
rede skader i forbindelse med transport og
opbevaring. Maskinen skal være brugsklar.
● Vandbeholderen aftages, tømmes og
sættes på plads igen.
● Stil en stor, smal beholder under dysen 8.
● Tryk på knap h.
● Så snart J blinker på displayet, stilles
drejeknappen 6 på g/h. Maskinen
lukker nu damp ud i et stykke tid.
● Når der ikke kommer mere damp ud af
dysen 8, stilles drejeknappen tilbage på
O.
● Maskinen slukkes.
Bortskaffelse A
Maskinen er mærket iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske
og elektroniske produkter (waste electrical
and electronic equipment-WEEE).
Direktivet fastsætter fælles EU-regler om
tilbagetagelse, håndtering og genbrug af
elskrot. Du kan få nærmere informationer
om aktuelle muligheder for bortskaffelse i
faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder BOSCH 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklama-
tion. Medfølger købs­nota ikke, vil reparatio-
nen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes
Side: 51
48
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Små fejl, som nemt kan afhjælpes
Fejl Årsag Afhjælpning
Der kommer hverken
damp eller varmt vand
Dyse 8 er tilstoppet. Dyse 8 renses.
For lidt eller for
tyndtflydende skum
Hætten b på dysen 8 er
indstillet forkert.
Hætten b på dysen 8 trykkes
ned.
Uegnet mælketype. Benyt kold mælk med 1,5%
fedt.
Der kommer kun et par
dråber kaffe
For fin malingsgrad. Indstil grovere malingsgrad.
Der kommer ingen kaffe Vandbeholder er ikke fyldt op
eller også sidder den forkert.
Vandbeholder fyldes. Tjek at
den sidder rigtigt, evt. fyldes
vandledningssystemet (se
”Ibrugtagning af maskinen“).
Kaffen har ingen
skumlag
Uegnet kaffetype.
Bønnerne er ikke friskristet.
Benyt anden kaffetype og
friske bønner.
Malingsgrad er ikke afstemt
efter kaffebønnerne.
Malingsgraden optimeres.
Maleværket maler ingen
kaffebønner
Bønnerne er ikke faldet ned
i maleværket (for olieholdige).
Bank let på bønnebeholde-
ren.
Støjende maleværk Der er kommet fremmedle-
gemer med ind i maleværket
(f.eks. små sten, der også
kan forekomme i forbindelse
med kvalitetskaffe).
Kontakt vor hotline.
Knap a og knap S
blinker skiftevis.
Bryggeenheden 22 mangler,
sidder ikke rigtigt eller er ikke
låst fast.
Bryggeenheden 22 placeres
rigtigt og låses fast.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, så ring til vor hotline.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL.

Stil et spørgsmål om Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL

Har du et spørgsmål om Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Benvenuto Classic Piano TCA529NL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.