Bosch AXT Rapid 200 manual

Få vist brugermanualen for Bosch AXT Rapid 200 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kompostkværn
  • Model/navn: AXT Rapid 200
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 47
Dansk - 1
Obs! Læs denne betjeningsvejledning omhygge-
ligt igennem. Gør dig fortrolig med maskinens be-
tjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Op-
bevar betjeningsvejledningen til senere brug. Sørg
for at få en sagkyndig person til at vise dig, hvor-
dan maskinen fungerer, før den tages i brug.
Læs betjeningsvejledningen.
Pas på – knivene roterer! Stik hverken hånd eller fod
ind i åbningerne, mens maskinen er tændt.
Maskinen skal være slukket og stikket trukket ud af
stikdåsen, før der arbejdes på kniven. Beskadiges el-
ler skæres ledningen over under arbejdet, må lednin-
gen ikke berøres; i dette tilfælde deaktiveres sikringen
til den pågældende strømkreds med det samme. Ma-
skinen må aldrig benyttes, hvis ledningen er beskadi-
get.
Benyt ikke denne maskine i nærheden af andre perso-
ner. Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.
Vent til alle maskinens dele er standset helt, før de be-
røres.
Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar altid maski-
nen et tørt sted.
Brug beskyttelseshandsker, fast fodtøj og lange buk-
ser.
Brug altid beskyttelsesbriller og høreværn, når maski-
nen benyttes.
Stik ikke hånden ind i påfyldningstragten 1 eller kompo-
studkastningsåbningen 8. Maskinen kører et par sekunder
efter, den er blevet slukket.
Maskinen skal være monteret iht. vedlagte vejledning, før den
tændes.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et
fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA.
Kontrollér altid fejlstrømsrelæet, hver gang maskinen anvendes.
Benyt kun en stænkvandsbeskyttet forlængerledning, som er til-
ladt til udeområdet.
Rør ikke stik og stikkontakt med våde hænder.
Kablet må ikke køres over, mases eller trækkes i.
Børn må ikke bruge maskinen.
Fremmede personer eller dyr skal under hækkeklipningen op-
holde sig i en radius på mindst 3 m væk fra arbejdsområdet.
Den, som betjener maskinen, bærer i arbejdsområdet ansvaret
over for tredjemand.
Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes origi-
nalt tilbehør.
Gør dig fortrolig med betjeningsvejledningen, før du begynder at
arbejde med kompostkværnen.
Undgå løse beklædningsgenstande, hængende tovbælter eller
slips.
Maskinen skal stå frit på lige grund, ikke alt for tæt op ad en væg
eller andre faststående genstande.
Maskinen må ikke stilles på en brolagt eller gruset grund. Det ud-
kastede materiale kan føre til kvæstelser.
Kontrollér at alle skruer, møtrikker og andre fastgørelsesdele
sidder rigtigt, og at beskyttelsesskærme og afskærmninger er
placeret korrekt, før maskinen tages i brug. Udskift beskadigede
eller ulæselige advarsels- og henvisningsskilte.
Kontrollér at påfyldningstragten er fri, før maskinen startes.
Hold ansigt og krop væk fra påfyldningstragten.
Hold hænder eller andre legemsdele eller tøj væk fra påfyld-
ningstragten, udkastningsåbningen eller dele, der bevæger sig.
Maskinen skal altid være slukket, når sækken sættes i eller ta-
ges ud.
Sørg altid for at maskinen står helt lige og sikkert på jorden. Buk
dig ikke alt for meget fremover.
Stå ikke over maskinens fodhøjde under påfyldningen.
Hold afstand til udkastningszonen, når maskinen kører.
Det er meget vigtigt at sørge for, at metaldele, sten, flasker, då-
ser eller andre fremmedlegemer ikke er blandt det materiale, der
skal køre igennem maskinen.
Rammer kniven en fremmed genstand eller udsender maskinen
usædvanlig støj eller begynder den at vibrere, slukkes maskinen
med det samme, så kniven stopper. Træk stikket ud af stikdåsen
og gør følgende:
– inspicér skaden
– udskift alle beskadigede dele eller reparér dem
– kontrollér om nogle dele er løse og spænd dem efter behov.
Forsøg ikke selv at reparere hækkeklipperen, medmindre du har
den nødvendige uddannelse.
Sørg for at forarbejdede materialer ikke kommer til at sidde fast
i udkastningszonen; dette forhindrer transporten af kompost og
kan føre til tilbageslag i påfyldningstragten.
Hvis maskinen tilstopper: sluk maskinen og vent til knivene stop-
per. Træk stikket ud af stikdåsen, før kompost løsnes.
Sørg for at alle beskyttelsesskærme og afdækninger er monteret
og kontrollér, at de fungerer i henhold til hensigten.
Forsøg ikke at ændre motorens indstillede hastighed. Kontakt
Bosch-kundeservice, hvis der er problemer.
Hold ventilationsåbninger fri for rester og andre aflejringer, da
motoren ellers kan gå i stykker eller endda brænde.
Maskinen må ikke transporteres, mens motoren går.
Før arbejdspladsen forlades: sluk maskinen og vent til knivene
stopper; træk herefter stikket ud.
Forsøg ikke at tippe maskinen, mens den kører.
Vedligeholdelse og opbevaring:
– Tages maskinen ud af drift, fordi den skal serviceres, kontrol-
leres, stilles til opbevaring eller fordi tilbehør skal udskiftes,
trækkes stikket ud af stikdåsen og maskinen afkøles. Sørg
for at alle bevægelige dele står helt stille, før maskinen inspi-
ceres eller justeres.
– Plej og renhold maskinen, som den skal.
– Udskift slidte eller beskadigede dele for din egen sikkerheds
skyld. Kontrollér at alle reservedele er kontrolleret og frigivet
af Bosch.
– Benyttes en forlængerledning, må den ikke være svagere
end den normale ledning, der benyttes til maskinen.
– Kontrollér forsyningsledningerne og forlængerledningen for
beskadigelser eller ældning med regelmæssige mellemrum.
Brug ikke maskinen, hvis ledningerne er beskadiget.
– Når kniven indstilles, skal du tænke på, at kniven kan bevæ-
ges, hvis motoren drejes med hånden, selv om motoren er
afbrudt (låget er taget af) og derfor ikke kan tændes.
– Forsøg aldrig at afbryde tvangsfrakoblingen.
Sikkerhedsforskrifter
STOP
F 016 L70 340.book Seite 1 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
48 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05
Side: 48
Dansk - 2
1 Påfyldningstragt
2 Start-stop-kontakt
3 Sikkerhedsknap
4 El-stik**
5 Ventilationsåbninger
6 Chassis
7 Opfangningssæk *
8 Kompostudkastningsåbning
9 Krog til kompostfang
10 Serienummer
11 Låg
12 Indvendig sekskantnøgle
13 Skubber
*Ekstratilbehør
**landsspecifk
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Kværnen er beregnet til findeling af kompost af træ-
agtige og fibrede materialer fra hus og have.
Hvis maskinen tilsluttes et strømaggregat, er der
brug for et apparat med en kapacitet på 4 KVA.
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbin-
delse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen).
Brug kun godkendte forlængerledninger.
Den benyttede forlængerledning skal være af typen
H05VV-F eller H05RN-F.
Er der brug for en forlængerledning, må der kun bru-
ges ledninger med følgende ledertværsnit:
– 1,0 mm2: max. længde 40 m
– 1,5 mm2: max. længde 60 m
– 2,5 mm2: max. længde 100 m
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
Koblingen på forlængerledningen skal være beskyt-
tet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en træk-
aflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadi-
gelser med regelmæssige mellemrum og må kun
benyttes, når den er fejlfri.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Tekniske data
Kompostkværn AXT Rapid 180 AXT Rapid 200
Bestillingsnummer 0 600 853 0.. 0 600 853 1..
Optagen effekt [W] 1800 2000
Omdrejningstal, ubelastet [/min] 3650 3650
Maks. kapacitet * [kg/h] 80 90
Grendiameter, maks. * [mm] 33 38
Vægt, ca. [kg] 11,5 12
Isolationsklasse / II / II
Serienummer Se serienummer 10 (typeskilt) på maskinen.
*) afhængigt af kompostens beskaffenhed
Maskinelementer
Foreskrevet anvendelse
For din egen sikkerheds
skyld
Pas på! Sluk for maskinen og tag stikket ud af
stikkontakten, inden maskinen justeres, ren-
gøres eller hvis ledningen er skåret i stykker,
beskadiget eller sammenfiltret.
Knivene fortsætter med at rotere et par sekun-
der efter maskinen er afbrudt.
Pas på - Rør ikke ved roterende knive.
F 016 L70 340.book Seite 2 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
49 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05
Side: 49
Dansk - 3
Tag maskinen ud af emballagen.
Montér hjul og kørestativ.
Fastgør unbraconøglen 12 som vist.
Knivene roterer et par sekunder efter at
der er slukket for plæneklipperen.
Motoren/kniven skal stå helt stille, før den
tændes igen.
Sluk og tænd ikke for plæneklipperen hur-
tigt efter hinanden.
Sådan startes maskinen:
For at starte kompostkværnen, skal start-stop-kon-
takten 2 drejes fra position „0“ til position „II“, lad
maskinen gå i gang og slip kontakten. Den går til-
bage på position „I“ (normaldrift).
Vigtig henvisning: Hvis tænd-sluk-kontakten 2
trykkes ind, mens den drejes, kan maskinen ikke
gå i gang.
Af sikkerhedsgrunde kan maskinen kun gå i gang,
hvis sikkerhedsknappen 3 er spændt fast.
Sådan standses maskinen:
Drej start-stop-kontakten 2 hen på „0“.
Bemærk: Knivene stopper automatisk, hvis låget 11
fjernes.
Nød-Stop:
Tryk på start-stop-kontakten 2.
Beskyttelse mod genstart
Efter strømsvigt eller frakobling på grund af overbe-
lastning kan maskinen ikke gå i gang af sig selv, når
strømmen vender tilbage, eller når overbelastningen
ikke mere er til stede.
Start maskinen igen:
Stil start-stop-kontakten 2 på „0“.
Drej start-stop-kontakten 2 hen på posi-
tion „II“, lad maskinen gå i gang og slip kon-
takten. Den går tilbage på position „I“ (normal-
drift).
Vigtig henvisning: Hvis tænd-sluk-kontakten 2
trykkes ind, mens den drejes, kan maskinen ikke
gå i gang.
Overbelastningsbeskyttelse
Overbelastning (f.eks. fordi kniven er blokeret) kan
medføre, at maskinen stopper i løbet af få sekunder.
Vent et lille stykke tid og tænd så maskinen igen.
Sluk maskinen, hvis den blokerer igen.
Fjern blokeringen (se „Afhjælpning af blokering“) og
start igen.
For at opfange komposten skal bæreremmene på
kompostfanget 7 (tilbehør) hænges rigtigt ind i kro-
gene 9.
Tilfør kompostaffaldet gennem påfyldningstragten.
Kvas, der rager ud af maskinen, kan slå ud
i et ryk, når det trækkes ind! Små stykker
kværnet kvas kan slynges ud af tragten.
Brug altid beskyttelsesbriller, beskyttel-
seshandsker og høreværn, når der arbej-
des med maskinen.
Tilfør altid kun så mange grene, at påfyldningstrag-
ten 1 ikke tilstoppes.
Blødt affald uden fast konsistens som f.eks. køk-
kenaffald må ikke hakkes, men kan bruges som
kompost med det samme.
Vær opmærksom på, at den kværnede kompost fal-
der frit ud af udkastningsskakten 8 – fare for at
kværnen sætter sig fast.
Ventilationsåbninger 5 må ikke dækkes til at kom-
postfanget eller det kværnede materiale.
Undgå at udkastningsåbningen 8 blokerer, da dette
kan medføre, at kompost slås tilbage i påfyldnings-
tragten.
Sluk maskinen og tag stikket ud af stik-
kontakten.
Drej sikkerhedsknappen 3 helt ud, tag låget 11 af og
rengør området omkring knivene. Er der for mange
grene og kvas i nærheden af kniven, fjernes dette
med et stykke træ eller en plastgenstand. Rengør
også udkastningsåbningen 8 for alle rester.
Samling
Start
A
B
E
C
Findeling af kompost
Afhjælpning af blokering
F 016 L70 340.book Seite 3 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
50 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05
Side: 50
Dansk - 4
Grenenes hårdhed afhænger af grentype, grenenes
alder og deres tørhedsgrad.
Det bedste resultat opnås ved at køre friske grene
igennem kværnen, så snart de er klippet af.
Blødt materiale tilføres bedst med skubberen 13 .
Blødt haveaffald kværnes bedst, hvis det tilføres i
små portioner, især hvis det er vådt.
En tilstopning kan undgås ved at tilføre grene ind
imellem.
Sluk maskinen og tag stikket ud af stik-
kontakten.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Kontrollér maskinen jævnligt for tydelige defekter
som f.eks. løse eller beskadigede knive, løse forbin-
delser og slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beskadi-
gede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt. fornø-
den vedligeholdelse eller reparationer før brug.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op med at fungere, skal repa-
rationen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Sluk maskinen og tag stikket ud af stik-
kontakten.
Kniven har en snitkant på begge sider.
Når snitkanten er uskarp, vendes kniven. Udskift
kniven, når begge sider er blevet uskarpe.
Kniven fjernes, vendes eller udskiftes på følgende
måde:
➊ Drej sikkerhedsknappen 3 ud.
➋ Tag låget 11 af som vist på billedet .
Brug havehandsker (følger ikke med). Drej kni-
ven 13 og anbring den rigtigt i forhold til markerin-
gerne på modpladen 17.
➌ Stik en skruetrækker ind i hullet 14 for at blokere
drevet.
➍ Brug en unbraconøgle 12 til at fjerne kniv-
skruen 16 og knivskiven 15.
➎ Tag kniven 13 af ved at løfte den og skubbe den
nedad som vist på billedet .
Sæt kniven på plads igen og fastgør den med kniv-
skive og knivskrue.
Brug kun en knivskrue, der er frigivet af Bosch.
Spænd skruen fast (fastspændingsmoment 12 Nm).
Kontrollér at unbranøglen 12 og skruetrækkeren er
blevet fjernet. Kontrollér ligeledes, at låget 11 og sik-
kerhedsknappen 3 er monteret, før du forsøger at
tænde maskinen.
Skærekniv .........................................F 016 800 164
Opfangningssæk...............................2 605 411 073
Beskyttelseshandsker .......................2 607 000 134
Beskyttelsesbriller .............................2 607 990 041
Smøremiddel-spray...........................1 609 200 399
Sluk maskinen og tag stikket ud af stik-
kontakten.
Rengør maskinen grundigt udvendigt med en blød
børste og en klud. Brug ikke vand, opløsningsmidler
eller polermidler. Fjern aflejringer, især fra ventilati-
onsåbninger 5.
Opbevar maskinen på et tørt sted. Anbring ikke an-
dre genstande oven på maskinen.
Sikkerheden kan øges ved at forsyne start-stop-
kontakten 2 med en hængelås som vist på
billedet (ikke medleveret).
Arbejdshenvisninger
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kniven
E
E
Tilbehør
Efter findeling af kompost/
opbevaring
E
D
F 016 L70 340.book Seite 4 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
51 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05
Side: 51
Dansk - 5
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Maskine arbejder ikke Kontakt fungerer ikke
Sikkerhedsknap 3 var ikke spændt rig-
tigt
Strømmen er afbrudt
Stikkontakten er defekt
Forlængerledningen er beskadiget
Defekt/sprunget sikring
Overbelastningsbeskyttelse er aktive-
ret
Strømforsyning svinger
Start-stop-kontakten 2 går tilbage i
position „0“.
Se under „Start maskinen igen“ (Start)
Tryk ikke på start-stop-kontakten 2,
når der drejes.
Spænd sikkerhedsknap 3
Tænd for strømmen
Prøv en anden stikkontakt
Kontrollér ledningen; udskift den, hvis
den er beskadiget
Udskift sikringen/Tænd
Gør som beskrevet under „Overbe-
lastningsbeskyttelse“ (Start)
Gør som beskrevet under „Overbe-
lastningsbeskyttelse“ (Start)
Lad maskinen køle af og følg beskri-
velsen under „Overbelastningsbeskyt-
telse“. (Start)
Maskine kører i interval-
ler
Forlængerledningen er beskadiget
Maskinens indvendige ledninger er
beskadiget
Overbelastningsbeskyttelse er aktive-
ret
Start-stop-kontakten 2 går tilbage i
position „0“.
Kontrollér ledningen; udskift den, hvis
den er beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Gør som beskrevet under „Overbe-
lastningsbeskyttelse“ (Start)
Lad maskinen køle af og følg beskri-
velsen under „Overbelastningsbeskyt-
telse“. (Start)
Dårlig snitydelse Kniv er uskarp
Kniv snavset
Påfyldningstragt eller udkastningsåb-
ning er blokeret
Udskift kniv (se „Vedligeholdelse af
kniv“)
Tag kniv ud og rengør den (se „Vedli-
geholdelse af kniv“)
Rengør maskine (se „Afhjælpning af
blokering“) og tøm sæk
Kniv roterer ikke Kniv er blokeret
Knivmøtrik/-skrue er løs
Løsne blokeringen (se „Afhjælpning af
blokering“)
Spænd knivmøtrikken/-skruen
For stor vibration/støj Knivmøtrik/-skrue er løs
Kniv er beskadiget
Maskine er beskadiget indeni
Spænd knivmøtrikken/-skruen
Udskift kniv
Kontakt serviceforhandleren
F 016 L70 340.book Seite 5 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
52 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05
Side: 52
Dansk - 6
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m
højde, 1 m afstand).
AXT Rapid 180:
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 89 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA
er lavere en 106 dB (A). Procedurer for overens-
stemmelsesvurdering iht. bilag V.
AXT Rapid 200:
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 90 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA
er lavere en 107 dB (A). Procedurer for overens-
stemmelsesvurdering iht. bilag V.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 60 335,
pr EN 13683 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF, 98/37/EF og 2000/14/EF.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Bortskaffelse
Service
Overensstemmelseserklæring
F 016 L70 340.book Seite 6 Dienstag, 25. Oktober 2005 9:36 09
53 • F 016 L70 340 • TMS • 20.10.05

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AXT Rapid 200.

Stil et spørgsmål om Bosch AXT Rapid 200

Har du et spørgsmål om Bosch AXT Rapid 200 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AXT Rapid 200. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AXT Rapid 200 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.