Bosch AXT 2550 TC manual

Få vist brugermanualen for Bosch AXT 2550 TC below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kompostkværn
  • Model/navn: AXT 2550 TC
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 67
68 | Dansk
F 016 L81 145 | (28.8.14) Bosch Power Tools
Bær beskyttelseshandsker,
fastsiddende fodtøj og lange
bukser.
Pas på – kniven roterer. Stik
hverken hånd eller fod ind i åb-
ningen, mens haveværktøjet er
tændt.
Paspåudkastedeellerflyvende
genstande, der kan kvæste til-
skuere.
Advarsel: Hold god afstand til
haveværktøjet, når det arbej-
der.
Venttilallehaveværktøjetsdele
er standset helt, før de berøres.
Brug beskyttelsesbriller.
Brug høreværn.
Brug ikke haveværktøjet, når
det regner, og udsæt ikke værk-
tøjet for regn.
Kravl ikke op på fangboksen.
Betjening
Stikikkefingreneindipåfyldnings-
tragten,nårhaveværktøjetertændt
8.Haveværktøjetkøreretparsekun-
derefter,deterblevetslukket.
Lad aldrig børn eller personer, der ik-
kehargennemlæstdennebetjenings-
vejledning, anvende haveværktøjet.
Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene have-
værktøjet. Haveværktøjet skal opbe-
vares utilgængeligt for børn, når det
ikke er i brug.
Dette haveværktøj er ikke egnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn)
medbegrænsedefysiske,sensoriske
eller psykiske evner eller manglende
erfaring og/eller manglende viden,
medmindre de overvåges af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modta-
ger instruktioner fra denne person
om, hvordan haveværktøjet skal
håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de
ikke leger med haveværktøjet.
Haveværktøjet skal være monteret
iht. vedlagte vejledning, før det tæn-
des.
Det anbefales, at man for ekstra elek-
trisk sikkerhed anvender et fejl-
strømsrelæmedenafbrydelsesstrøm
på ikke over 30 mA. Dette fejlstrøms-
relæ skal altid kontrolles, før have-
værktøjet anvendes.
Benyt kun en stænkvandsbeskyttet
forlængerledning, som er tilladt til
udeområdet.
Tag aldrig fast omkring stik og stikdå-
se med våde hænder.
Kør ikke hen over ledningen eller for-
længerledningen, mas dem ikke og
træk ikke i dem, da de kan blive be-
skadiget. Beskyt ledningen mod var-
me, olie og skarpe kanter.
Fremmede personer eller dyr skal un-
der arbejdet opholde sig i en radius
på mindst 3 meter væk fra arbejds-
området. I arbejdsområdet bærer
brugeren ansvaret over for tredje-
mand.
Boschkankunsikreenkorrektfunkti-
on af haveværktøjet, hvis der udeluk-
kende benyttes originalt tilbehør.
OBJ_BUCH-895-004.book Page 68 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 68
Dansk | 69
Bosch Power Tools F 016 L81 145 | (28.8.14)
Gør dig fortrolig med betjeningsvej-
ledningen,førdubegynderatarbejde
med haveværktøjet.
Undgå løse beklædningsgenstande,
hængende tovbælter eller slips.
Haveværktøjet skal stå frit på lige
grund (f.eks. ikke alt for tæt op ad en
væg eller andre faststående genstan-
de).
Haveværktøjet må ikke stilles på en
brolagt eller gruset grund. Det udka-
stede materiale kan føre til kvæstel-
ser.
Kontrollératalleskruer,møtrikkerog
andre fastgørelsesdele sidder rigtigt,
og at beskyttelsesskærme og af-
skærmninger er placeret korrekt, før
haveværktøjet tages i brug. Udskift
beskadigede eller ulæselige advar-
sels- og henvisningsskilte.
Kontrollér at påfyldningstragten er
fri, før haveværktøjet startes.
Hold ansigt og krop væk fra påfyld-
ningstragten.
Hold hænder eller andre legemsdele
eller tøj væk fra påfyldningstragten,
udkastningsåbningen eller dele, der
bevæger sig.
Sørg altid for, at haveværktøjet står
helt lige og sikkert på jorden. Buk dig
ikke alt for meget fremover. Stå ikke
over haveværktøjets fodhøjde under
påfyldningen.
Hold afstand til udkastningszonen,
når haveværktøjet kører.
Det er meget vigtigt at sørge for, at
metaldele, sten, flasker, dåser eller
andre fremmedlegemer ikke er
blandt det materiale, der skal køre
igennem haveværktøjet.
Rammer skæremekanismen en frem-
med genstand, eller udsender have-
værktøjet usædvanlig støj eller be-
gynder den at vibrere, slukkes
haveværktøjet med det samme, så
skæreværket stopper. Træk stikket
ud af stikdåsen og gør følgende:
– Inspicér skaden.
– Skift alle beskadigede dele eller re-
parér dem.
– Kontrollér, om dele er løse og
spænd dem efter behov.
Forsøg ikke selv at reparere have-
værktøjet, medmindre du har den
nødvendige uddannelse.
Sørg for at forarbejdede materialer
ikke kommer til at sidde fast i udkast-
ningszonen; dette forhindrer trans-
porten og kan føre til tilbageslag i på-
fyldningstragten.
Er haveværktøjet tilstoppet, slukkes
det; vent til skæreværket stopper.
Træk stikket ud af stikdåsen, før du
frigør haveværktøjet for kompost.
Kontrollératdækslerogskærmeikke
er beskadigede og at de er monteret
rigtigt. Udfør evt. fornøden vedlige-
holdelse eller reparationer før brug.
Forsøg ikke at ændre motorens ind-
stillede hastighed. Kontakt Bosch-
kundeservice, hvis der er problemer.
Holdudluftningshullernefriforrester
ogandreaflejringer,damotorenellers
kangåistykkerellerenddabrænde.
Løft eller bær aldrig haveværktøjet,
når motoren kører.
Sluk for haveværktøjet; vent til skæ-
reværket stopper og træk altid net-
stikket ud, før du forlader arbejdsom-
rådet.
OBJ_BUCH-895-004.book Page 69 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 69
70 | Dansk
F 016 L81 145 | (28.8.14) Bosch Power Tools
Forsøg ikke at vippe haveværktøjet,
når det kører.
Udsætikkehaveværktøjetforregn.Op-
bevaraltidhaveværktøjetettørtsted.
Bruger du en aggregator, så skal du
brugeenmedautomatiskspændings-
regulering for at undgå skader, der
skyldes overspænding.
Vedligeholdelse og opbevaring
Tages haveværktøjet ud af drift, fordi
det skal serviceres, kontrolleres, stil-
les til opbevaring eller fordi tilbehør
skaludskiftes,slukkesdet,førstikket
trækkesudafstikdåsenoghaveværk-
tøjet afkøles. Sikre, at alle bevægeli-
ge dele står stille, før inspektions- el-
ler justeringsarbejde udføres.
Plej haveværktøjet og hold det ren.
Kontroller haveværktøjet og erstat
forensikkerhedsskyldslidteellerbe-
skadigede dele.
Sørg for kun at montere reservedele,
der er godkendt af Bosch.
Benyttes en forlængerledning, må
den ikke være svagere end den nor-
male ledning, der benyttes til have-
værktøjet.
Kontrollér forsyningsledningerne og
forlængerledningen for beskadigel-
ser eller ældning med regelmæssige
mellemrum. Brug ikke haveværktø-
jet, hvis ledningerne er beskadiget.
Nårskæreværketindstilles,skaldu
tænkepå,atstrømtilførslentilmotoren
godtnokerafbrudtaftvangsfrakoblin-
genogatmotorenikkekantændes,
menatskæreværketbevægersig,hvis
motorendrejesmedhånden.
Forsøgunderingenomstændigheder
atsættetvangsfrakoblingenudafkraft.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
I tilfælde af manglende overholdelse af sikker-
hedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til at småhakke fiber- og træhol-
digt affald fra private haver til kompost.
Fangboksenerberegnettilatrummehakketmaterialeogtilat
fastgøre påfyldningstragt og stopper.
Fangboksen bør ikke anvendes til andre formål.
Leveringsomfang
Tag haveværktøjet forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at
delene er fri for mangler:
– Lydsvag kompostkværn
– Påfyldningstragt
– Stopper
– Fangboks
– Driftsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-
takte den forhandler, hvor du har købt haveværktøjet.
Haveværktøjet vejer i fuldstændigt samlet tilstand ca.
30,5–31,3 kg. Få om nødvendigt hjælp med at fjerne have-
værktøjet fra emballagen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af haveværktøjet på illustrationssiden.
1 Kørestativ
2 Elstik**
3 Ventilationsåbninger
4 Grøn taste
5 Rød „stop“-taste
6 Gul taste
7 Stopper
8 Påfyldningstragt
9 Låseknap
10 Indstillingsknap
11 Fangboks
12 Serienummer
13 Skæreværkafdækning
14 Kontrollampe (kun AXT 23 TC/ 25 TC 2550 TC)
15 Trykplade
16 Skærevalse
17 Indvendig sekskantnøgle*
** landespecifik
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-895-004.book Page 70 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 70
Dansk | 71
Bosch Power Tools F 016 L81 145 | (28.8.14)
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 50
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
01.08.2014
Lydsvag kompostkværn AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC AXT2550TC
Typenummer 3 600 ... H03 0.. H03 1.. H03 2.. H03 3.. H03 3..
Optagen effekt, S 6 (40/60 s)1)
W 2200 2500 2300 2500 2500
Optagen effekt, S 1 W 2000 2300 2100 2300 2300
Omdrejningstal, ubelastet min-1
40 40 40 40 40
Skæresystem Fræsevalse Fræsevalse „Turbine-
Cut“
„Turbine-
Cut“
„Turbine-
Cut“
Max. materialeproduktion kg/h 1802)
1902)
2152)
2302)
2302)
Max. grendiameter mm 382)
402)
422)
452)
452)
Fangboks l 53 53 53 53 53
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 31,3 31,3 30,5 30,5 30,5
Beskyttelsesklasse /I /I /I /I /I
1)
Driftsformen S 6 (40 %) betegner en belastningsprofil, der antager 40 s belastning og 60 s tomgang. Konstant drift er tilladt til praktisk brug.
2)
Afhængigt af kompostens beskaffenhed.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,36 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 50434. 3 600 ... H03 0..
H03 1..
H03 2..
H03 3..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
81
89
=3
82
90
=2
3 600 ... H03 0..
H03 1..
H03 2..
H03 3..
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“,
opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2000/14/EF med tilhørende ændringer samt følgende standarder:
EN 60335-1, EN 50434.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau:
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
dB(A) 92 92
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-895-004.book Page 71 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 71
72 | Dansk
F 016 L81 145 | (28.8.14) Bosch Power Tools
Montering
For din egen sikkerheds skyld
 Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes.
Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis
der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig
sammen.
Overholdnetspændingen:Strømkildensspændingskalstem-
meoverensmedangivelsernepåhaveværktøjetstypeskilt.Have-
værktøjertil230Vkanogsåtilsluttes220V/240V.
Strømkredsen skal mindst være sikret på følgende måde:
AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC/2500 TC = 13 A
En forlængerledning med et for lille ledningstværsnit fører til
en tydelig reduktion af haveværktøjets kapacitet. Ved lednin-
ger med en længde på op til 25 m kræves et ledningstværsnit
påmindst3 x 1,5 mm2
,vedledningermedenlængdepåover
25 m skal ledningstværsnittet være mindst 2,5 mm2
.
 VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlænger-
ledninger kan være farlige. Forlængerledning, stik og
kobling skal være vandtætte og deskal være godkendt
til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge på jorden.
Detanbefales,atmanforekstraelektrisk sikkerhedanvender
et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over
30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid kontrolles, før have-
værktøjet anvendes.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Anvendes kabeltromler, skal disse være rullet ud.
Montering
Tag haveværktøjet ud af emballagen. (se Fig. A–D).
Montering af påfyldningstragten (se Fig. E–F)
Brug
Ibrugtagning (se Fig. G)
 Stil altid haveværktøjet fra på en fast, vandret under-
grund. Forsøg ikke at vippe eller bevæge haveværktø-
jet, når det kører.
 Motorenharetefterløbefterslukningafhaveværktøjet!
Befri rodklumper for jord. Fremmedlegemer som f.eks. sten,
glas,metal,tekstilerogkunststofmåikkekommenedipåfyld-
ningstragten 8. Ellers kan skærevalsen 16 beskadiges.
Påfyldningstragten 8 skal være tom.
Tænding
Tryk på den grønne taste 4.
Slukning
Tryk på den røde „stop“-taste 5.
For at beskytte mekanikken kan du ikke starte haveværktøjet
igen i 2 sekunder.
Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
Haveværktøjet slukkes efter et netsvigt. Aktiveres energifor-
syningen, kan haveværktøjet ikke tændes automatisk igen.
Tilbageløb
Tryk på den gule taste og hold den nede 6 for at vende dreje-
retningen.
Skærevalsen 16 kører modsat og befrier derved blokeret ma-
teriale.
Overbelastningsbeskyttelse
For høj belastning (f.eks. blokering af skærevalsen 16) med-
fører, at haveværktøjet stopper efteret par sekunder,der hø-
res en biptone.
Tryk på den røde stoptaste for at slette fejlen. Start herefter
haveværktøjet i omvendt retning.
Tryk på den gule taste og hold den nede 6 for at befri det blo-
kerede skæreværk.
Tagerduhaveværktøjetibrugidensammeretning,kandetik-
ke starte, og der høres en biptone.
Erdetikkemuligt at afhjælpe blokeringen, skaltrykpladen 15
fjernes fra skæreværket.
Indstillingsknappen 10 drejes her en smule til venstre, til det
„blokerede“ materiale er frit. Herefter skal trykpladen 15 ind-
stilles (se „Trykplade indstilles (se Fig. H)“).
Arbejdsvejledning
 Brug altid beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttel-
seshandsker, når haveværktøjet benyttes.
 Kontrolléraltidførbrug,atfangboksenogpåfyldnings-
tragten er monteret rigtigt.
Haveværktøjet er udstyret med sensorer. Er fangboksen 11
ogpåfyldningstragten8ikke positioneretrigtigt,starter have-
værktøjet ikke, og der høres en signaltone (ved AXT 23 TC/
25 TC 2550 TC blinker desuden de 2 LED-lamper 14).
Tryk på den røde stoptaste for at slette fejlen.
TIlfør kompostaffaldet. Indskubbet materiale trækkes auto-
matisk ind af skærevalsen 16.
 Kvas,derragerudafhaveværktøjet,kanslåudietryk,
når det trækkes ind; overhold derfor en tilstrækkelig
sikkerhedsafstand!
– Føraltidsåmegetmaterialeind,atpåfyldningstragten8ik-
ke tilstoppes.
– Småhakvisnet,fugtigtogfleredagegammelthaveaffaldpå
skift med grene.
Det forhindrer en blokering af skærevalsen 16.
 Sving skæreværkafdækningen 13 bagud.
  Hæng påfyldningstragten 8 ind i haveværktøjet og slip
herefter skæreværksafdækningen 13.
 Tryk påfyldningstragten 8 nedad og drej den røde stil-
leknap 9 helt til højre for at låse påfyldningstragten 8;
dette kræver, at stilleknappen 9 drejes ca. 5 fulde om-
drejninger.
OBJ_DOKU-42377-001.fm Page 72 Thursday, August 28, 2014 11:10 AM
Side: 72
Dansk | 73
Bosch Power Tools F 016 L81 145 | (28.8.14)
– Småhak ikke blødt affald uden fast konsistens (som f.eks.
køkkenaffald), men kompostér dette direkte.
– Sørg for, at det hakkede materiale kan falde frit ud af
udkastningsåbningen – Fare for tilstopning!
– Ventilationsåbningerne 3 må ikke tildækkes af hakket ma-
teriale.
– Undgå at udkastningsåbningen blokerer, da dette kan
medføre, at kompost slås tilbage i påfyldningstragten 8.
Arbejdshenvisninger
Afhængigtaf træets type,alderogtørhedsgradergrenemere
eller mindre vanskelige at småhakke.
Det bedste resultat opnås ved at køre friske grene igennem
kværnen, så snart de er klippet af.
Blødt haveaffald bør småhakkes i små mængder, især hvis
kompostmængden er våd. Blokeringer kan undgås ved at
småhakke grene med regelmæssige mellemrum.
Trykplade indstilles (se Fig. H)
Trykpladen15 er justere på fabrikken og kræver ingen indstil-
ling før den første ibrugtagning.
Trykpladen skal indstilles 15, hvis den er slidt (f.eks. hvis
kompost som f.eks. grene hænger kædeagtigt sammen og ik-
ke kan småhakkes korrekt).
Drej – mens motoren kører i fremadgående retning (grøn ta-
ste 4) – indstillingsknappen 10 til højre i små trin, til der hø-
res en let slibende lyd (skærevalsen 16 sliber trykpladen 15 i
den rigtige afstand; i denne forbindelse falder nogle små alu-
miniumsspåner ud af udkastningsåbningen).
Kontroller dette ved at kigge efter spåner i fangboksen 11.
Indstil kun i det nødvendige omfang, da trykpladen 15 ellers
slides unødvendigt meget.
Fejlsøgning
Efterfølgende tabel indeholder fejlsymptomer, den mulige årsag samt den korrekte afhjælpning, hvis haveværktøjet ikke funge-
rer som det skal. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
 Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes. Gør det
samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig sammen.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Haveværktøj kører ikke Fangboks er ikke monteret rigtigt Monter fangboks rigtigt
Påfyldningstragt er ikke monteret rig-
tigt
Monter påfyldningstragt rigtigt
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er
beskadiget
Haveværktøjet er overophedet Vent, til haveværktøjet er afkølet
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Der høres en signaltone (ved
AXT 23 TC/ 25 TC 2550 TC blinker
desuden to LED-lamper) og have-
værktøjet starter ikke
Fangboks/påfyldningstragt er ikke
monteret rigtigt
Sørg for, at fangboksen er positioneret rig-
tigt
Sørgfor, at påfyldningstragten er positione-
retrigtigtogatdenerklemtfastvedatdreje
den røde låseknap til højre
Haveværktøjet udsender en biptone
tre gange og starter ikke. (ved
AXT 23 TC/25 TC/2550 TC blinker
desuden to LED-lamper)
Den elektroniske styreenhed er over-
ophedet
Tryk på stoptasten. Vent, til maskinen er af-
kølet. Maskinen udsender en biptone i 2 se-
kunder og skifter så til standby.
En LED-lampe blinker (ved
AXT 23 TC/ 25 TC 2550 TC)
Ingen; det er korrekt, at LED-lamperne
blinker; haveværktøjet er tilsluttet
strømforsyningen og klar til drift
OBJ_BUCH-895-004.book Page 73 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 73
74 | Dansk
F 016 L81 145 | (28.8.14) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og rengøring
 Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes.
Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis
der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig
sammen.
 Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med
haveværktøjet eller gennemfører vedligeholdelses-/
rengøringsarbejde.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Kontrollér haveværktøjet jævnligt for synlige mangler som
f.eks.løseellerbeskadigedeknive,løseforbindelserogslidte
eller beskadigede dele.
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogat de
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Skulle haveværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres
af et autoriseret servicecenter for Bosch haveværktøj.
Trykplade udbygges (se Fig. J)
 Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes.
Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis
der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig
sammen.
 Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med
haveværktøjet eller gennemfører vedligeholdelses-/
rengøringsarbejde.
Ved normal brug ogindstilling iht. instruktionen har skæreval-
sen 16 og trykpladen 15 en flerårig levetid.
Udbygning, rengøring eller udskiftning af trykpladen 15 gen-
nemføres på følgende måde:
Sammenbygningen gennemføres i omvendt rækkefølge; tryk-
pladen 15 skal indstilles herefter (se „Trykplade indstilles
(se Fig. H)“).
Haveværktøjet udsender en biptone i
intervaller og starter ikke, fejlen kan
ikke afhjælpes ved at trykke på STOP-
tasten (ved AXT 23 TC/25 TC/
2550 TC blinker desuden to LED-lam-
per)
Underspændingsbeskyttelse Start haveværktøj igen.
Kontroller forlængerledning for at finde ud
af, om den lever op til kravene (er forlæn-
gerledningen af ringere kvalitet, kan dette
føre til fejl)
Bruger du en aggregator, skal det kontrolle-
res, at den kører rigtigt.
Haveværktøjet udsender en biptone
kontinuerligt i 10 sekunder og starter
ikke, fejlen kan ikke afhjælpes ved at
trykkepåSTOP-tasten(vedAXT23TC/
25 TC/2550 TC blinker desuden to
LED-lamper)
Den elektroniske styreenhed er defekt Kontakt et autoriseret Bosch-serviceværk-
sted
Kompost trækkes ikke ind Kompost er våd og blød Brug stopperen til at skubbe mere kompost
ind i haveværktøjet
Kompost sidder i klemme i haveværk-
tøjet
Fjern blokerende kompost (brug altid have-
handsker)
Betjen vendetasten (se „Tilbageløb“)
Kompost småhakkes ikke fuldstæn-
digt og hænger kædeagtigt sammen
Trykplade skal indstilles se „Trykplade indstilles (se Fig. H)“
Materialet, der sidder fast mellem
skærevalse og trykplade, kan ikke løs-
nes med vendetasten
Trykplade er indstillet forkert Tryk indstillingsknappen 10 ind, sæt den
indvendige sekskantnøgle 17 (5 mm – føl-
ger ikke med leveringen) ind i skruehove-
dets udsparing og løsn indstillingsskruen
ved at dreje den til venstre, hvorefter tryk-
pladen kan løsnes (se Fig. I)
Fjern blokeringen og juster trykpladen (se
„Trykplade indstilles (se Fig. H)“)
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
  Fjern skruen på trykpladen helt som vist på billedet.
 Løft trykpladen 15 ud med en skruetrækker.
OBJ_BUCH-895-004.book Page 74 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM
Side: 74
Svenska | 75
Bosch Power Tools F 016 L81 145 | (28.8.14)
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
Kompostkværnen må ikke rengøres med højtrykrensere eller
rindende vand.
Rengørhaveværktøjetgrundigtudvendigtmedenblødbørste
og en klud. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermid-
ler. Fjern al græs og aflejringer, især fra ventilationsåbninger-
ne 3.
Opbevarhaveværktøjetettørtsted.Stilikkegenstandepåha-
veværktøjet.
Ledningen kan opbevares på kværnen som vist på billedet
(kun UK). (se Fig. K).
Kompostkværnen kan opvares efter demontering af påfyld-
ningstragten som vist på billedet B (se også „Montering af på-
fyldningstragten (se Fig. E–F)“).
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Haveværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en mil-
jøvenlig måde.
Smid ikke haveværktøjet ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) og omsætning af dette til national
retskalkasseretelektriskogelektroniskud-
styr indsamles separat og genbruges iht.
gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
bruksanvisningen för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på träd-
gårdsredskapet
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvis-
ningen.
Slå från trädgårdsredskapet
före arbeten på knivverket och
drastickproppenurnätuttaget.
Om sladden under arbetet ska-
das eller kapas, berör inte slad-
den,utankopplafrånsäkringen
för berörd strömkrets. Redska-
pet får absolut inte användas
med defekt sladd.
Använd alltid skyddshandskar,
kraftiga skor och långa byxor.
Se upp för den roterande kni-
ven. För inte in foten eller han-
den i öppningen på tillkopplat
elverktyg.
Se till att personer som står i
närheteninteskadasavföremål
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.
OBJ_BUCH-895-004.book Page 75 Thursday, August 28, 2014 9:05 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AXT 2550 TC.

Stil et spørgsmål om Bosch AXT 2550 TC

Har du et spørgsmål om Bosch AXT 2550 TC men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AXT 2550 TC. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AXT 2550 TC så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.