Bosch AXT 2200 HP manual

Få vist brugermanualen for Bosch AXT 2200 HP below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kompostkværn
  • Model/navn: AXT 2200 HP
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 40
Dansk - 1
Obs! Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt
igennem. Gør dig fortrolig med maskinens betjenings-
anordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betje-
ningsvejledningen til senere brug.
Læs betjeningsvejledningen.
Pas på – knivene roterer! Stik hverken hånd eller fod ind i
åbningerne, mens maskinen er tændt.
Maskinen skal være slukket og stikket trukket ud af stikdå-
sen, før der arbejdes på kniven. Beskadiges eller skæres
ledningen over under arbejdet, må ledningen ikke berøres;
i dette tilfælde deaktiveres sikringen til den pågældende
strømkreds med det samme. Maskinen må aldrig benyttes,
hvis ledningen er beskadiget.
Benyt ikke denne maskine i nærheden af andre personer.
Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.
Vent til alle maskinens dele er standset helt, før de berøres.
Brug beskyttelseshandsker, fast fodtøj og lange bukser.
Brug altid beskyttelsesbriller, når maskinen benyttes.
Stik ikke hånden ind i påfyldningstragten 10 eller kompostud-
kastningsåbningen 6. Maskinen kører et par sekunder efter, den
er blevet slukket.
Maskinen skal være monteret iht. vedlagte vejledning, før den tæn-
des.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejl-
strømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Kontrollér
altid fejlstrømsrelæet, hver gang maskinen anvendes.
Benyt kun en stænkvandsbeskyttet forlængerledning, som er tilladt til
udeområdet.
Rør ikke stik og stikkontakt med våde hænder.
Kablet må ikke køres over, mases eller trækkes i.
Børn må ikke bruge maskinen.
Fremmede personer eller dyr skal under hækkeklipningen opholde sig
i en radius på mindst 3 m væk fra arbejdsområdet. Den, som betjener
maskinen, bærer i arbejdsområdet ansvaret over for tredjemand.
Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes originalt til-
behør.
Gør dig fortrolig med betjeningsvejledningen, før du begynder at ar-
bejde med kompostkværnen.
Undgå løse beklædningsgenstande, hængende tovbælter eller slips.
Maskinen skal stå frit på lige grund, ikke alt for tæt op ad en væg eller
andre faststående genstande.
Maskinen må ikke stilles på en brolagt eller gruset grund. Det udka-
stede materiale kan føre til kvæstelser.
Kontrollér at alle skruer, møtrikker og andre fastgørelsesdele sidder
rigtigt, og at beskyttelsesskærme og afskærmninger er placeret kor-
rekt, før maskinen tages i brug. Udskift beskadigede eller ulæselige
advarsels- og henvisningsskilte.
Kontrollér at påfyldningstragten er fri, før maskinen startes.
Hold ansigt og krop væk fra påfyldningstragten.
Hold hænder eller andre legemsdele eller tøj væk fra påfyldningstrag-
ten, udkastningsåbningen eller dele, der bevæger sig.
Maskinen skal altid være slukket, når sækken sættes i eller tages ud.
Sørg altid for at maskinen står helt lige og sikkert på jorden. Buk dig
ikke alt for meget fremover. Stå ikke over maskinens fodhøjde under
påfyldningen.
Hold afstand til udkastningszonen, når maskinen kører.
Det er meget vigtigt at sørge for, at metaldele, sten, flasker, dåser eller
andre fremmedlegemer ikke er blandt det materiale, der skal køre
igennem maskinen.
Rammer kniven en fremmed genstand eller udsender maskinen
usædvanlig støj eller begynder den at vibrere, slukkes maskinen med
det samme, så kniven stopper. Træk stikket ud af stikdåsen og gør føl-
gende:
– inspicér skaden
– udskift alle beskadigede dele eller reparér dem
– kontrollér om nogle dele er løse og spænd dem efter behov.
Forsøg ikke selv at reparere hækkeklipperen, medmindre du har den
nødvendige uddannelse.
Sørg for at forarbejdede materialer ikke kommer til at sidde fast i ud-
kastningszonen; dette forhindrer transporten af kompost og kan føre
til tilbageslag i påfyldningstragten.
Hvis maskinen tilstopper: sluk maskinen og vent til knivene stopper.
Træk stikket ud af stikdåsen, før kompost løsnes.
Sørg for at alle beskyttelsesskærme og afdækninger er monteret og
kontrollér, at de fungerer i henhold til hensigten.
Forsøg ikke at ændre motorens indstillede hastighed. Kontakt Bosch-
kundeservice, hvis der er problemer.
Hold ventilationsåbninger fri for rester og andre aflejringer, da moto-
ren ellers kan gå i stykker eller endda brænde.
Maskinen må ikke transporteres, mens motoren går.
Før arbejdspladsen forlades: sluk maskinen og vent til knivene stop-
per; træk herefter stikket ud.
Forsøg ikke at tippe maskinen, mens den kører.
Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar altid maskinen et tørt sted.
Vedligeholdelse og opbevaring:
– Tages maskinen ud af drift, fordi den skal serviceres, kontrolleres,
stilles til opbevaring eller fordi tilbehør skal udskiftes, trækkes stik-
ket ud af stikdåsen og maskinen afkøles. Sørg for at alle bevæge-
lige dele står helt stille, før maskinen inspiceres eller justeres.
– Plej og renhold maskinen, som den skal.
– Udskift slidte eller beskadigede dele for din egen sikkerheds skyld.
Kontrollér at alle reservedele er kontrolleret og frigivet af Bosch.
– Benyttes en forlængerledning, må den ikke være svagere end den
normale ledning, der benyttes til maskinen.
– Kontrollér forsyningsledningerne og forlængerledningen for be-
skadigelser eller ældning med regelmæssige mellemrum.
Brug ikke maskinen, hvis ledningerne er beskadiget.
– Når kniven indstilles, skal du tænke på, at kniven kan bevæges,
hvis motoren drejes med hånden, selv om motoren er afbrudt (lå-
get er taget af) og derfor ikke kan tændes.
– Forsøg aldrig at afbryde tvangsfrakoblingen.
Sikkerhedsforskrifter
STOP
F016 L70 439 - book.book Seite 1 Dienstag, 28. Februar 2006 7:57 07
41 • F016 L70 439 • TMS • 06.02
Side: 41
Dansk - 2
1)
Funktionen S 6 (40 %) indeholder en belastningsprofil, som accepterer en belastning på 4 min og et tomløb på 6 min. Kon-
stant drift er tilladt i det praktiske arbejde.
2)
Afhængigt af træets hårdhed.
1 Start-stop-kontakt
2 Retningsomskifter
3 El-stik**
4 Chassis
5 Kompostfang/kappe*
6 Kompostudkastningsåbning
7 Indvendig sekskantnøgle
8 Justeringsknap
9 Krog til kompostfang
10 Påfyldningstragt
11 Serienummer
*Ekstratilbehør
**landsspecifk
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Kværnen er beregnet til findeling af kompost af træ-
agtige og fibrede materialer fra hus og have.
Tag maskinen ud af emballagen (se billede ).
Trædele (transportsikring) fjernes (se billede ).
Montér hjul og kørestativ (se billede ).
Ved transport uden stel skal der altid benyttes en
transportsikring.
Bemærk netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Strømkredsen skal mindst være sikret på følgende
måde:
AXT 2200 HP = 10 A,
AXT 2500 HP = 16 A.
Hvis apparatet tilsluttes et strømaggregat, er der
brug for et apparat med følgende kapacitet:
AXT 2200 HP — 3,5 kVA/2800 W
AXT 2500 HP — 4,0 kVA/3300 W.
(f.eks.: Bosch-strømaggregater G-3600-serie).
En forlængerledning med et for snævert lednings-
tværsnit reducerer apparatets ydeevne. Kabler på
indtil 25 m kræver et ledningstværsnit på
3 x 1,5 mm2, ved kabler på mere end 25 m skal led-
ningstværsnittet være mindst 2,5 mm2.
Kabeltromler skal altid rulles helt af.
☞ Maskinen skal altid placeres på et fast vand-
ret underlag. Maskinen/apparatet må ikke
vippes eller bevæges, så længe den er i gang.
Befri rodknolde for jord. Genstande så som sten,
glas, metal, tøj og kunststof må ikke komme ned i
påfyldningstragten, da knivvalsen 13 kan ellers be-
skadiges.
Tekniske data
Lydsvag kompostkværn AXT 2200 HP AXT 2500 HP
Bestillingsnummer 0 600 852 0.. 0 600 852 1..
Optagen effekt, S 6 (4/6 min)1 [W] 2 200 2 500
Optagen effekt, S 1 [W] 2 000 2 300
Omdrejningstal, ubelastet [/min] 40 40
Maks. kapacitet [kg/h] 140 2) 150 2)
maks. Grendiameter [mm] 38 2) 40 2)
Kompostfang medlevere medlevere
Vægt, ca. [kg] 25 26
Isolationsklasse / I / I
Maskinelementer
Foreskrevet anvendelse
Samling
A
B
C D
Før ibrugtagning
F016 L70 439 - book.book Seite 2 Dienstag, 28. Februar 2006 7:57 07
42 • F016 L70 439 • TMS • 06.02
Side: 42
Dansk - 3
Retningsomskifteren 2 skal stå i højre position. På-
fyldningstragten 10 skal være tom (se billede ).
Sådan startes maskinen:
Stil start-stop-kontakten 1 på „I“.
Sådan standses maskinen:
Stil start-stop-kontakten 1 på „O“.
Apparatet har et efterløb!
Beskyttelse mod genstart
Ved strømsvigt springer start-stop-kontakten 1 hen
på „0“. Apparatet kan ikke starte af sig selv, når
strømforsyningen er vendt tilbage.
Retningsomskifter 2 (se billede )
Apparatet skal altid slukkes og komme til fuldstæn-
dig stilstand, før der foretages et retningsskift.
Højre position: Knivvalse trækker ind og skærer.
Venstre position: Knivvalse løber baglæns og frigø-
rer indeklemt kompost.
Overbelastningsbeskyttelse
For stor belastning (f.eks. blokering af knivvalsen)
medfører, at apparatet stopper efter nogle få sekun-
der. Start-stop-kontakten 1 springer hen på „0“.
Retningsomskifteren 2 stilles i den venstre position
(tilbage), og apparatet tændes igen efter et kort
stykke tid.
Brug altid beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker, når apparatet bruges.
For at opfange komposten skal bæreremmene på
kompostfang 5 hænges rigtigt ind i krogene 9, som
findes på hver side af apparatet.
Tilfør kompostmateriale. Materiale, der er skubbet
ind, trækkes automatisk ind af knivvalsen 13.
Langt kompostaffald, som stikker ud af
maskinen, kan slå ud til siden, når det
trækkes ind i maskinen; sørg derfor for til-
strækkelig sikkerhedsafstand.
Tilfør altid kun så mange grene, at påfyldningstrag-
ten 10 ikke tilstoppes.
Vissent og fugtigt haveaffald samt affald, som alle-
rede har ligget flere dage i haven, skal blandes med
grene, når det køres igennem apparatet.
Derved undgå man, at knivvalsen 13 overbelastes.
Blødt affald uden fast konsistens som f.eks. køk-
kenaffald må ikke hakkes, men kan bruges som
kompost med det samme.
Vær opmærksom på, at den kværnede kompost fal-
der frit ud af udkastningsskakten 6 – fare for at
kværnen sætter sig fast.
Ventilationsåbninger må ikke dækkes til at kom-
postfanget eller det kværnede materiale.
Undgå at udkastningsåbningen 6 blokerer, da dette
kan medføre, at kompost slås tilbage i påfyldnings-
tragten.
Grenenes hårdhed afhænger af grentype, grenenes
alder og deres tørhedsgrad.
Det bedste resultat opnås ved at køre friske grene
igennem kværnen, så snart de er klippet af.
Blødt haveaffald kværnes bedst, hvis det tilføres i
små portioner, især hvis det er vådt. En tilstopning
kan undgås ved at tilføre grene ind imellem.
Trykpladen 12 er indstillet på fabrikken og skal ikke
justeres i forbindelse med den første idrifttagning.
Ved slitage skal trykpladen 12 efterjusteres (kom-
postmaterialet, f.eks. grene, hænger sammen som
en lang kæde og bliver ikke hakket ordentlig over):
Indstil retningsomskifteren 2 til højre og tænd for ap-
paratet.
Mens motoren kører, drejes reguleringsknap 8 (evt.
ved hjælp af unbraconøglen 7) som regel et trin til
højre i urets retning, indtil man kan høre en let slibe-
lyd (knivvalsen 13 skærer trykplade 12 til og der fal-
der enkelte små alu-spåner ud af udkaståbning 6).
Skal kun efterjusteres i det nødvendige omfang, da
trykpladen 12 ellers udsættes for unødigt slid.
Apparatet skal altid slukkes og komme til
fuldstændig stilstand, før der foretages et
retningsskift.
Haveaffald trækkes ikke ind:
■ Knivvalsen 13 løber tilbage: Skift drejeretning.
■ Grene og kvas er blødt og vådt: Skub efter med
træ eller indfør grene.
■ Grene og kvas klemmer i påfyldningstragten 10:
Indstil retningsomskifteren 2 i den venstre posi-
tion for at frigive det haveaffald, som er indført i
apparatet.
Start
Arbejdshenvisninger
E
E
Arbejdshenvisninger
Efterjustering af trykplade
(se billede )
Fejl
F
F016 L70 439 - book.book Seite 3 Dienstag, 28. Februar 2006 7:57 07
43 • F016 L70 439 • TMS • 06.02
Side: 43
Dansk - 4
Tykke grene trækkes ikke ind:
■ Kontrollér knivvalsen 13: Ved stærkt slid skal den
udskiftes.
Haveaffaldet deles ikke rigtigt, dele af affaldet
hænger sammen, så det danner en slags kæde:
■ Efterjustér trykpladen 12 (iht. afsnit „Justering af
trykplade“).
■ Hvis det ikke er muligt at efterjustere trykpla-
den 12 mere, skal den udskiftes.
Motor kører ikke:
■ Beskyttelsen mod overbelastning har reageret:
Lad motoren køre af. Indstil retningsomskifte-
ren 2 på den venstre position (tilbage) og tænd
for apparatet igen. Vent indtil blokeringen er fjer-
net. Sluk derefter for maskinen og stil drejeret-
ningsomskifteren på højre position igen.
Kontrollér sikringen i huset. Strømkredsen skal
mindst være sikret på følgende måde:
AXT 2200 HP = 10 A, AXT 2500 HP = 16 A.
Automatisk retningsskift:
■ Hvis maskinen pludselig blokeres (f.eks. af en tyk
gren), skifter knivvalsen automatisk drejeretning.
Sluk for maskinen, vent til den står helt stille og
start den så igen.
– Retningsomskifteren 2 indstilles til venstre, hvor-
efter apparatet tændes. Knivvalsen 13 løber til-
bage og løsner den indeklemte kompost (eller
fremmede genstande). En speciel gearkonstruk-
tion med drejevinkelslør gør det muligt for moto-
ren at skifte drejeretning, også selv om knivval-
sen 13 er blokeret. I ekstreme tilfælde løsner man
trykpladen 12 (mod urets retning), før maskinen
stilles på tilbageløb.
– Når den indeklemte kompost er fri, slukkes kvær-
nen. Retningsomskifteren 2 stilles på den højre
position og kværnen tændes. Hvis det er nødven-
digt, skal trykpladen efterjusteres.
– Hvis blokeringen ikke kan afhjælpes ved hjælp af
foranstaltningerne 1 og 2, tages knivvalsen 13 ud
og undersøges for beskadigelser iht. beskrivel-
sen i afsnit „Udskiftning af knivvalse/trykplade“.
■ Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
☞ Maskine og ventilationsåbninger skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.
Kompostkværnen må ikke rengøres med
højtryksmaskiner eller rindende vand.
Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at
køremekanismens fastgørelsesskruer er spændt ri-
gigt fast.
Knivvalse 13 og trykplade 12 har en levetid på flere
år, hvis de bruges normalt og efterjusteres efter for-
skrifterne.
Knivvalsen skal tages ud af maskinen, før maskinen
stilles til side for opbevaring (som beskrevet i afsnit-
tet „Udskiftning af knivvalse/trykplade“) og rengø-
res. Derefter behandles knivvalsen med vedligehol-
delsesspray (tilbehør, bestill.nr. 1 609 200 399) og
lejestederne fedtes ind.
Hvis maskinen trods omhyggelige fremstillings- og
kontrolmetoder skulle svigte, skal reparationen ud-
føres på et autoriseret serviceværksted.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
■ Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
– Knivvalse 13/trykplade 12 demonteres
(rækkefølge ➀ – ➄).
– Knivvalse 13 rengøres.
– Lejesteder rengøres og fedtes ind.
– Enkelte dele monteres igen i omvendt
(rækkefølge ➄ – ➀).
– Start apparatet og drej justeringsknappen 8 mod
højre, indtil slibestøj højes tydeligt, og nogle små
aluspåner falder ud af kompostudkastningsåbnin-
gen 6. Hvis justeringsknappen 8 går tungt (f.eks.
på grund af snavs), kan den løsnes med unbrako-
nøglen 7.
Følgende reservedele leveres:
Trykplade ...........................Best-nr. 1 601 000 001
Ved transport uden stel skal der altid benyttes en
transportsikring 14.
Knivvalse blokerer
Vedligeholdelse og opbevaring
Afmontering af knivvalse/
trykplade (se billede )
Transportsikring (se billede )
G
H
F016 L70 439 - book.book Seite 4 Dienstag, 28. Februar 2006 7:57 07
44 • F016 L70 439 • TMS • 06.02
Side: 44
Dansk - 5
Miljøtegn „Blå Engel“.
Tildelt, da kværnen er særlig lydsvag.
RAL UZ54
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m
højde, 1 m afstand).
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 78 dB (A), lydeffektniveau 89 dB (A).
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 60 335,
pr EN 13683 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF, 98/37/EF og 2000/14/EF.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA er
lavere en 92 dB (A). Proceducerer for overensstem-
melsesvurdering iht. bilag V.
Leinfelden, 09.2003.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
Service
w
eil lärmarm
Jury U m w e lt z eic hen
U
mweltzeiche
n
Overensstemmelseserklæring
F016 L70 439 - book.book Seite 5 Dienstag, 28. Februar 2006 7:57 07
45 • F016 L70 439 • TMS • 06.02

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AXT 2200 HP.

Stil et spørgsmål om Bosch AXT 2200 HP

Har du et spørgsmål om Bosch AXT 2200 HP men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AXT 2200 HP. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AXT 2200 HP så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.