Bosch AXT 2000 HP manual

Få vist brugermanualen for Bosch AXT 2000 HP below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kompostkværn
  • Model/navn: AXT 2000 HP
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
Dansk - 1
Obs! Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt
igennem. Gør dig fortrolig med maskinens betjenings-
anordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betje-
ningsvejledningen til senere brug.
Læs betjeningsvejledningen.
Pas på – knivene roterer! Stik hverken hånd eller fod ind i
åbningerne, mens maskinen er tændt.
Maskinen skal være slukket og stikket trukket ud af stikdå-
sen, før der arbejdes på kniven. Beskadiges eller skæres
ledningen over under arbejdet, må ledningen ikke berøres;
i dette tilfælde deaktiveres sikringen til den pågældende
strømkreds med det samme. Maskinen må aldrig benyttes,
hvis ledningen er beskadiget.
Benyt ikke denne maskine i nærheden af andre personer.
Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.
Vent til alle maskinens dele er standset helt, før de berøres.
Brug beskyttelseshandsker, fast fodtøj og lange bukser.
Brug altid beskyttelsesbriller, når maskinen benyttes.
Stik ikke hånden ind i påfyldningstragten 1 eller kompostudkast-
ningsåbningen 8. Maskinen kører et par sekunder efter, den er
blevet slukket.
Maskinen skal være monteret iht. vedlagte vejledning, før den tæn-
des.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejl-
strømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Kontrollér
altid fejlstrømsrelæet, hver gang maskinen anvendes.
Benyt kun en stænkvandsbeskyttet forlængerledning, som er tilladt til
udeområdet.
Rør ikke stik og stikkontakt med våde hænder.
Kablet må ikke køres over, mases eller trækkes i.
Børn må ikke bruge maskinen.
Fremmede personer eller dyr skal under hækkeklipningen opholde sig
i en radius på mindst 3 m væk fra arbejdsområdet. Den, som betjener
maskinen, bærer i arbejdsområdet ansvaret over for tredjemand.
Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes originalt til-
behør.
Gør dig fortrolig med betjeningsvejledningen, før du begynder at ar-
bejde med kompostkværnen.
Undgå løse beklædningsgenstande, hængende tovbælter eller slips.
Maskinen skal stå frit på lige grund, ikke alt for tæt op ad en væg eller
andre faststående genstande.
Maskinen må ikke stilles på en brolagt eller gruset grund. Det udka-
stede materiale kan føre til kvæstelser.
Kontrollér at alle skruer, møtrikker og andre fastgørelsesdele sidder
rigtigt, og at beskyttelsesskærme og afskærmninger er placeret kor-
rekt, før maskinen tages i brug. Udskift beskadigede eller ulæselige
advarsels- og henvisningsskilte.
Kontrollér at påfyldningstragten er fri, før maskinen startes.
Hold ansigt og krop væk fra påfyldningstragten.
Hold hænder eller andre legemsdele eller tøj væk fra påfyldningstrag-
ten, udkastningsåbningen eller dele, der bevæger sig.
Maskinen skal altid være slukket, når sækken sættes i eller tages ud.
Sørg altid for at maskinen står helt lige og sikkert på jorden. Buk dig
ikke alt for meget fremover. Stå ikke over maskinens fodhøjde under
påfyldningen.
Hold afstand til udkastningszonen, når maskinen kører.
Det er meget vigtigt at sørge for, at metaldele, sten, flasker, dåser eller
andre fremmedlegemer ikke er blandt det materiale, der skal køre
igennem maskinen.
Rammer kniven en fremmed genstand eller udsender maskinen
usædvanlig støj eller begynder den at vibrere, slukkes maskinen med
det samme, så kniven stopper. Træk stikket ud af stikdåsen og gør føl-
gende:
– inspicér skaden
– udskift alle beskadigede dele eller reparér dem
– kontrollér om nogle dele er løse og spænd dem efter behov.
Forsøg ikke selv at reparere hækkeklipperen, medmindre du har den
nødvendige uddannelse.
Sørg for at forarbejdede materialer ikke kommer til at sidde fast i ud-
kastningszonen; dette forhindrer transporten af kompost og kan føre
til tilbageslag i påfyldningstragten.
Hvis maskinen tilstopper: sluk maskinen og vent til knivene stopper.
Træk stikket ud af stikdåsen, før kompost løsnes.
Sørg for at alle beskyttelsesskærme og afdækninger er monteret og
kontrollér, at de fungerer i henhold til hensigten.
Forsøg ikke at ændre motorens indstillede hastighed. Kontakt Bosch-
kundeservice, hvis der er problemer.
Hold ventilationsåbninger fri for rester og andre aflejringer, da moto-
ren ellers kan gå i stykker eller endda brænde.
Maskinen må ikke transporteres, mens motoren går.
Før arbejdspladsen forlades: sluk maskinen og vent til knivene stop-
per; træk herefter stikket ud.
Forsøg ikke at tippe maskinen, mens den kører.
Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar altid maskinen et tørt sted.
Vedligeholdelse og opbevaring:
– Tages maskinen ud af drift, fordi den skal serviceres, kontrolleres,
stilles til opbevaring eller fordi tilbehør skal udskiftes, trækkes stik-
ket ud af stikdåsen og maskinen afkøles. Sørg for at alle bevæge-
lige dele står helt stille, før maskinen inspiceres eller justeres.
– Plej og renhold maskinen, som den skal.
– Udskift slidte eller beskadigede dele for din egen sikkerheds skyld.
Kontrollér at alle reservedele er kontrolleret og frigivet af Bosch.
– Benyttes en forlængerledning, må den ikke være svagere end den
normale ledning, der benyttes til maskinen.
– Kontrollér forsyningsledningerne og forlængerledningen for be-
skadigelser eller ældning med regelmæssige mellemrum.
Brug ikke maskinen, hvis ledningerne er beskadiget.
– Når kniven indstilles, skal du tænke på, at kniven kan bevæges,
hvis motoren drejes med hånden, selv om motoren er afbrudt (lå-
get er taget af) og derfor ikke kan tændes.
– Forsøg aldrig at afbryde tvangsfrakoblingen.
Sikkerhedsforskrifter
STOP
F016 L70 438 - book.book Seite 1 Dienstag, 28. Februar 2006 3:26 15
39 • F016 L70 438 • 06.02
Side: 39
Dansk - 2
1)
Funktionen S 6 (40 %) indeholder en belastningsprofil, som accepterer en belastning på 4 min og et tomløb på 6 min. Kon-
stant drift er tilladt i det praktiske arbejde.
2)
Afhængigt af træets hårdhed.
1 Påfyldningstragt
2 Start-stop-kontakt
3 Retningsomskifter
4 El-stik**
5 Skubber/oprydningskrog
6 Chassis
7 Kompostfang/kappe *
8 Kompostudkastningsåbning
9 Krog til kompostfang
10 Serienummer
*Ekstratilbehør
**landsspecifk
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Kværnen er beregnet til findeling af kompost af træ-
agtige og fibrede materialer fra hus og have.
Tag maskinen ud af emballagen (se billede ).
Montér hjul og kørestativ (se billede ).
Bemærk netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Strømkredsen skal mindst være sikret med 10 A.
Hvis maskinen tilsluttes et strømaggregat, er der
brug for et apparat med en kapacitet på 3.5 kVA/
2800 W. (f.eks.: Bosch-strømaggregater
G-3600-serie).
En forlængerledning med et for snævert lednings-
tværsnit reducerer apparatets ydeevne. Kabler på
indtil 25 m kræver et ledningstværsnit på
3 x 1,5 mm2, ved kabler på mere end 25 m skal led-
ningstværsnittet være mindst 2,5 mm2.
Kabeltromler skal altid rulles helt af.
☞ Maskinen skal altid placeres på et fast vand-
ret underlag. Maskinen/apparatet må ikke
vippes eller bevæges, så længe den er i gang.
Befri rodknolde for jord. Genstande så som sten,
glas, metal, tøj og kunststof må ikke komme ned i
påfyldningstragten, da knivvalsen derved beskadi-
ges.
Tekniske data
Lydsvag kompostkværn AXT 1 600 HP AXT 2 000 HP
Bestillingsnummer 0 600 851 2.. 0 600 851 4..
Optagen effekt, S 6 (4/6 min)1 [W] – 2 000
Optagen effekt, S 1 [W] 1 600 1 800
Omdrejningstal, ubelastet [/min] 260 260
Maks. kapacitet [kg/h] 100 2) 115 2)
maks. Grendiameter [mm] 33 2) 38 2)
Kompostfang ikke medleveret, Tilbehør
Vægt, ca. [kg] 21 22
Isolationsklasse / I / I
Maskinelementer
Foreskrevet anvendelse
Samling
A
B
Før ibrugtagning
F016 L70 438 - book.book Seite 2 Dienstag, 28. Februar 2006 3:26 15
40 • F016 L70 438 • 06.02
Side: 40
Dansk - 3
Retningsomskifteren 3 skal stå i højre position. På-
fyldningstragten 1 skal være tom.
Sådan startes maskinen:
Stil start-stop-kontakten 2 på „I“.
Sådan standses maskinen:
Stil start-stop-kontakten 2 på „O“.
Apparatet har et efterløb!
Retningsomskifter
Retningsomskifteren 3 kan kun aktiveres, når kvær-
nen er slukket. Kværnen skal stå helt stille, før den
startes igen.
Højre position ( ):
Knivspiral trækker ind og skærer.
Venstre position ( ):
Knivspiral løber baglæns og frigør indeklemt kom-
post.
Langt kompostaffald, som stikker ud af
maskinen, kan slå ud til siden, når det
trækkes ind i maskinen; sørg derfor for til-
strækkelig sikkerhedsafstand.
Overbelastningsbeskyttelse
For stor belastning (f.eks. blokering af knivspiral)
medfører, at apparatet stopper efter nogle få sekun-
der. Kværnen kan tændes efter en kort pause. Sluk
maskinen, hvis den blokerer. Stil start-stop-kontak-
ten 2 på „O“, vent et par sekunder og stil den heref-
ter på „I“ igen.
Hvis blokeringen ikke løsner sig, drejes retningsom-
skifteren 3 i venstre position ( ) og maskinen tæn-
des for at løsne blokeringen. Hvis blokeringen ikke
løsner sig, gentages processen.
Når blokeringen har løsnet sig, stilles start-stop-kon-
takten 2 på „O“ og retningsomskifteren 3 drejes i
højre position ( ), før maskinen tændes igen.
Beskyttelse mod genstart
Efter et strømsvigt kan maskinen ikke gå i gang af
sig selv, når strømmen vender tilbage.
Brug altid beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker, når apparatet bruges.
For at opfange komposten skal bæreremmene på
kompostfanget 7 (tilbehør) hænges rigtigt ind i kro-
gene 9.
Tilfør kompost. Den indførte kompost trækkes auto-
matisk gennem knivspiralen.
Langt kompostaffald, som stikker ud af
maskinen, kan slå ud til siden, når det
trækkes ind i maskinen; sørg derfor for til-
strækkelig sikkerhedsafstand.
Tilfør altid kun så mange grene, at påfyldningstrag-
ten 1 ikke tilstoppes.
Vissent og fugtigt haveaffald samt affald, som alle-
rede har ligget flere dage i haven, skal blandes med
grene, når det køres igennem apparatet. Dette be-
skytter kompostkværnen mod tilstopning og gør det
muligt at blande kompostmaterialet.
Blødt affald uden fast konsistens som f.eks.
køkkenaffald må ikke hakkes, men kan bruges som
kompost med det samme.
Kompost skal tilføres påfyldningstragten 1 i det
hjørne, som er markeret med en pil.
Vær opmærksom på, at den kværnede kompost fal-
der frit ud af udkastningsskakten 8 – fare for at
kværnen sætter sig fast.
Ventilationsåbninger må ikke dækkes til at kompost-
fanget eller det kværnede materiale.
Grenenes hårdhed afhænger af grentype, grenenes
alder og deres tørhedsgrad.
Det bedste resultat opnås ved at køre friske grene
igennem kværnen, så snart de er klippet af.
Blødt haveaffald kværnes bedst, hvis det tilføres i
små portioner, især hvis det er vådt. En tilstopning
kan undgås ved at tilføre grene ind imellem.
Start
3
2
Arbejdshenvisninger
Arbejdshenvisninger
1
F016 L70 438 - book.book Seite 3 Dienstag, 28. Februar 2006 3:26 15
41 • F016 L70 438 • 06.02
Side: 41
Dansk - 4
Motor kører ikke:
■ Beskyttelsen mod overbelastning har reageret.
Sluk maskinen og vent et par sekunder.
Indstil retningsomskifteren 3 til venstre (tilbage)
og tænd for kværnen igen efter et kort stykke tid.
Når tilstopningen er blevet løsnet, stilles retning-
somskifteren 3 igen til højre.
■ Kontrollér tilslutningskabel, stik og hussikring.
Haveaffald trækkes ikke ind:
■ Knivspiralen løber baglæns.
Sluk motoren, Ændre drejeretningen.
■ Grene og kvas sidder i klemme i påfyldningstrag-
ten 1: Stil retningsomskifteren 3 til venstre (til-
bage) og tænd kværnen igen. Træk kvaset ud af
tragten. Når tilstopningen har løsnet sig, stilles
retningsomskifteren 3 igen til højre.
■ Blokerende tykke grene føres ind i kværnen igen,
så skæreværket ikke med det samme griber ind i
de samme forsnittede kærve igen.
Knivspiral blokerer:
■ Retningsomskifteren 3 stilles til venstre, hvorefter
kværnen tændes. Knivspiralen går baglæns og
frigiver de indeklemte grene og kvas (eller frem-
medelementer). Når tilstopningen har løsnet sig,
stilles retningsomskifteren 3 igen til højre.
Langt kompostaffald, som stikker ud af
maskinen, kan slå ud til siden, når det
trækkes ind i maskinen; sørg derfor for til-
strækkelig sikkerhedsafstand.
Omdrejningsretning forbliver uændret efter
skift:
■ Omdrejningsretningen kan skiftes til den ønskede
position, når apparatet står helt stille.
■ Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
☞ Maskine og ventilationsåbninger skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.
Kompostkværnen må ikke rengøres med
højtryksmaskiner eller rindende vand.
Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at
køremekanismens fastgørelsesskruer er spændt ri-
gigt fast.
Hvis kværnen tages ud af brug for et stykke tid, be-
skyttes knivspiralen bedst mod korrosion ved at
sprøjte den ind med en miljøvenlig, bionedbrydelig
Bosch-plejespray (tilbehør,bestill. nr. 1 609 200 399).
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op med at fungere, skal repa-
rationen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Miljøtegn „Blå Engel“.
Tildelt, da kværnen er særlig lydsvag.
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Fejl Vedligeholdelse og opbevaring
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
w
eil lärmarm
Jury U m w e lt z eic hen
U
mweltzeiche
n
F016 L70 438 - book.book Seite 4 Dienstag, 28. Februar 2006 3:26 15
42 • F016 L70 438 • 06.02
Side: 42
Dansk - 5
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m
højde, 1 m afstand).
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 78 dB (A), lydeffektniveau 89 dB (A).
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 60 335,
pr EN 13683 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF, 98/37/EF og 2000/14/EF.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA er
lavere en 92 dB (A). Proceducerer for overensstem-
melsesvurdering iht. bilag V.
Leinfelden, 09.2003.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Service Overensstemmelseserklæring
F016 L70 438 - book.book Seite 5 Dienstag, 28. Februar 2006 3:26 15
43 • F016 L70 438 • 06.02

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AXT 2000 HP.

Stil et spørgsmål om Bosch AXT 2000 HP

Har du et spørgsmål om Bosch AXT 2000 HP men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AXT 2000 HP. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AXT 2000 HP så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.