Bosch Athlet BCH6LNG25 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Athlet BCH6LNG25 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Fejekoste
  • Model/navn: Athlet BCH6LNG25
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Kinesisk, Rumænsk, Ukrainsk, Bulgarsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 12
11
instrueret i sikker brug af ap-
paratet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af ap-
paratet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
„ Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, uden
at de er under opsigt.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for børn rækkevid-
de, når materialet opbevares
eller kasseres.
>
= Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade op
med.
„ Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. types-
kiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 40°C.
„ Der må aldrig støvsuges uden filterpose hhv. støvbe-
holder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
>
= Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærhe-
den af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Et beskadiget ladekabel må ikke længere bruges og
skal udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. nets-
tikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadi-
get.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autorise-
ret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet ned og er blevet beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, ud-
blæsningsfilter etc.)
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på bygge-
pladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen i forbindelse med transport.
Batterier
Apparatet er forsynet med genopladelige lithium-ion
batterier, som af sikkerhedsgrunde kun er tilgængelige
for fagfolk. Kontakt et af vores kundeservicecentre eller
en autoriseret forhandler, hvis de genopladelige batteri-
er skal udskiftes.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yder-
ligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved for-
sendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) er der særlige krav til emballage og mærkning,
der skal overholdes. I sådanne tilfælde der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, genopladelige batterier, tilbehør og embal-
lage skal indleveres til recycling iht miljølovgivningen.
Støvsugere og genopladelige batterier/batterier må ikke
lægges i det almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigel-
se under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på gen-
brugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Dette apparat indeholder genopladelige lithium-ion
batterier. Derfor må dette apparat kun bortskaffes
hos vores autoriserede kundeservice eller forhand-
leren.
„ Genopladelige batterier / batterier
Følg anvisningerne vedr. transport. Integrerede ge-
nopladelige batterier, som skal kasseres, må kun
fjernes af fagpersonale. Støvsugeren kan blive øde-
lagt ved åbningen af kabinettets indkapsling.Når de
genopladelige batterier skal tages ud af støvsuge-
ren, skal tænd-/sluk-tasten (figur 10 ) forinden akti-
veres, indtil det genopladelige batteri er fuldstæn-
dig afladet. Skru skruerne i kabinettet ud, og tag
kabinettets indkapsling af.Tilslutningerne for det
genopladelige batteri skal tages af en ad gangen, og
hver pol skal isoleres med det samme for at forhind-
re en kortslutning. Selv ved fuldstændig afladning er
der stadig en restkapacitet i batteriet, som kan blive
frigivet i tilfælde af kortslutning.
Side: 51
50
da
Tak, fordi du har valgt en Bosch støvsuger fra serien
BBH5 / BBH6 / BCH6.
I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige
BBH5 / BBH6 / BCH6 - modeller. Det er derfor muligt, at
nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes
på den aktuelle model. Det anbefales, at der altid an-
vendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør
er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for
at opnå det optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fold billedsiderne ud!
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 Frigørelsesknap, smudsbeholder
3 Statusindikator for batteriopladning
4 Indikatoren Sensor Control
5 Støvbeholder
6 Ydre filterenhed
7 Filterpatron med motorbeskyttelsesfilter og filters-
kum
8 Håndgreb
9 Tænd-/sluk-knap
10 Polstermundstykke*
11 Fugemundstykke*
12 Professionelt polstermundstykke*
13 Professionelt fugemundstykke*
14 Bærerem*
15 Tilbehørsadapter*
16 Støvsugerslange med håndgreb*
17 Polstermundstykke til mellemrum i polstrede møbler
18 Ekstra børstevalse til gulvmundstykke*
19 Ladekabel
Før første ibrugtagning
Fig. 1
‡ Sæt forsigtigt håndgrebet på støvsugerens hovedka-
binet, og lad det gå i indgreb.
‡ Tryk på frigørelsestasten for at løsne håndgrebet, og
træk forsigtigt håndgrebet af opad.
Fig. 2
‡ Stik håndstøvsugeren ind i gulvmundstykket, og lad
den gå i indgreb.
‡ Tryk på frigørelsestasten for at løsne gulvmundstyk-
ket, og træk håndstøvsugeren ud af mundstykket.
Opladning
! Pas på! Inden støvsugeren bruges første gang, skal
de genopladelige batterier oplades i mindst 6 timer.
Fig. 3
‡ Placer støvsugeren i nærheden af en stikkontakt til
opladning. Støvsugeren kan placeres frit stående.
Fig. 7
‡ Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket bag på appa-
ratet.
‡ Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
‡ Ladeindikatoren blinker under opladningen.
‡ Når det genopladelige batteri er helt opladet, lyser
ladeindikatoren vedvarende blåt og blinker ikke
mere.
‡ Det er normalt og indebærer ingen fare, at både
ladekablet og håndstøvsugeren bliver varme under
opladningen.
Statusindikator for batteriopladning
Fig. 4*
Statusindikatoren for batteriopladningen kan fungere
på en af følgende måder:
a) Indikatoren viser opladningsstatus for det genoplade-
lige batteri.
„ Når batteriet er helt opladet, lyser indikatoren blåt.
‡ Hvis indikatoren blinker, skal batteriet oplades igen.
b) LEDerne i indikatoren viser status for batteriets oplad-
ning.
„ Batteri fuldt opladet
„ Batteri halvt afladet
„ Batteri næsten afladet
‡ Hvis den sidste LED blinker, skal batteriet oplades
igen.
Støvsugning
Fig. 5
‡ Tryk tænd-/sluk-knappen i pilens retning.
Regulering af sugestyrke
Figur 6
Sugestyrken indstilles ved at skyde tænd-/sluk-knap-
pen til den ønskede position:
‡ Effekttrin 1 1
Til normal rengøring med særligt svag driftsstøj og
slukket el-børste.
‡ Effekttrin 2 2
Til krævende rengøring og med tændt el-børste.
*afhængig af udstyr
Side: 52
51
‡ Effekttrin 3 / Turbo-trin 3 / Turbo
Til meget krævende rengøring på alle slags gulv-
belægninger med maksimal effekt.
Driftstid
Den her angivne driftstid kan variere afhængigt af op-
ladningstilstand, akku-temperatur og af akku'ens alder
etc.
Til akku med 1,95 Ah Til akku
med 2,6 Ah
Akku
Driftstid Athlet
18 V
Athlet
25,2 V
Athlet
Driftstid
Plus
25,2 V
Trin 1: Op til 40
min.
Op til 60
min.
Op til 75
min.
Trin 2: Op til 30
min.
Op til 30
min.
Op til 37
min.
Trin 3 /
turbo-trin:
Op til 10
min.
Op til 12
min.
Op til 12
min.
Fig. 7
‡ Ved kortere pauser i støvsugningen kan støvsugeren
placeres frit stående. Vip støvsugeren lidt fremad i
retning af mundstykket.
! Pas på! Støvsugeren skal altid slukkes, når den
står stille, fordi de drejende børster i givet fald kan
beskadige gulvbelægningen.
Støvsugning med ekstra tilbehør
Fig. 8*
a) Astgør bæreremmen på det vedlagte korte håndtag.
b) Tag det lange håndtag af hovedkabinettet.
c) Sæt det korte håndtag på, og lad det gå i indgreb.
d) Træk håndstøvsugeren ud af gulvmundstykket.
Fig. 2
e) Stik tilbehørsadapteren fast på håndstøvsugeren, og
lad den gå i indgreb.
Fig. 9*
Sæt alt efter behov følgende mundstykker på støvsu-
gerslangen med tilbehørsadapterens håndgreb:
‡ Polstermundstykke til støvsugning af polstrede
møbler, gardiner etc.
‡ Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner
etc.
‡ Polstermundstykke til støvsugning af mellemrum i
polstrede møbler, især velegnet til bilsæder
Efter støvsugningen
Fig. 10
‡ Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Tømning af støvbeholder
Fig. 11
For at opnå en optimal støvsugning, bør støvbehol-
deren tømmes efter hver støvsugning, dog senest,
når støvet i støvbeholderen har nået markeringen på
mindst ét sted.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
filtret bliver meget tilsmudset.
Kontroller altid ved tømning af støvbeholderen, hvor
snavset den ydre filterenhed er, og rengør den om nød-
vendigt iht. vejledningen "Rengøring af ydre filteren-
hed". Fig. 16
! Pas på! Det er kun muligt at rengøre filtret, når der er
slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden filterpatron i den ydre filteren-
hed.
Fig. 12
‡ Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsestas-
ten, og tag den ud af apparatet.
Fig. 13
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
‡ Tøm støvbeholderen.
Fig. 14
‡ Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
‡ Sæt filterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.
‡ Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå i ind-
greb med et tydeligt klik.
! Pas på! Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at
både filterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
Pleje af filtre
! Pas på! Det er kun muligt at rengøre filtret, når der er
slukket for apparatet.
Dette apparat er udstyret med den såkaldte "Sensor
Control"- funktion.
Denne funktion overvåger permanent, om støvsugeren
arbejder med den optimale effekt. Lysindikatoren sig-
nalerer, om det er nødvendigt at rengøre filterpatronen
for at opnå den optimale sugeeffekt igen.
*afhængig af udstyr
Side: 53
52
Fig. 15 Sensor Control
Denne indikatorlampe lyser blåt hhv. er slukket, når
støvsugeren arbejder med den optimale sugeeffekt.
Når indikatoren blinker rødt, skal den ydre filterenhed
og filterpatronen straks rengøres.
Apparatet bliver automatisk reguleret ned til effekttrin
1.
Fig. 16 Rengøring af ydre filterenhed
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal den
ydre filterenhed rengøres med regelmæssige mellem-
rum.
‡ Apparatet skal være slukket, når den ydre filteren-
hed rengøres.
‡ Tag støvbeholderen ud af apparatet. Fig. 12
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Fig. 13
‡ Rengør den ydre filterenhed
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste hele filte-
renheden lidt under tømningen af støvbeholderen eller
at banke den let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overfladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
Fig. 17 Rengøring af filterpatron
‡ Sluk apparatet.
‡ Tag støvbeholderen ud af apparatet. Fig. 12
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Fig. 13
a) Drej filterpatronens dæksel i retning mod uret, og tag
filterpatronen ud af filterenheden.
b) Rengør først filterpatronen ved at banke den let.
c) Træk filterskummet af motorbeskyttelsen, og vask det
separat.
Lad filterskummet og motorbeskyttelsesfiltret tørre
fuldstændigt, (ca. 24 timer).
d) Sæt filterpatronen på plads i støvbeholderen, efter at
filterskummet er monteret.
e) Sæt filterpatronen ind i filterenheden, og lås dækslet
ved at dreje det i retning med uret.
Hvis indikatoren "Sensor Control" igen blinker rødt
efter den manuelle rengøring af filterpatronen, er fil-
terpatronen så snavset, at den skal vaskes i vaskemas-
kinen - på finvask ved maks. 30°C og ved laveste centri-
fugeringshastighed.
Der kan om nødvendigt bestilles nye filtre hos kunde-
service.
Rengøring af gulvmundstykket
Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet ud, inden
støvsugeren vedligeholdes.
Fig. 18
a) Frigør børstevalsen ved at trykke på frigørelsesknap-
pen, og træk børstevalsen sideværts ud af gulvmund-
stykket.
b) Tråde og hår, som har viklet sig om valsen, kan klippes
over med en saks langs med rillen og derefter fjernes.
c) Skyd børstevalsen ind i gulvmundstykket fra siden
langs med styretappen, og lad den gå i indgreb ved at
trykke på frigørelsesknappen.
! Pas på! Gulvmundstykket på kun bruges, når
børstevalsen er monteret.
Pleje
Inden vedligeholdelse af håndstøvsugeren skal den al-
tid være slukket og ladekablet være trukket ud. Støv-
sugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et af de
gængse rensemidler til kunststof.
! Pas på! Anvend aldrig skuremidler, glas- eller univer-
salrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.
Med forbehold for tekniske ændringer.
*afhængig af udstyr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Athlet BCH6LNG25.

Stil et spørgsmål om Bosch Athlet BCH6LNG25

Har du et spørgsmål om Bosch Athlet BCH6LNG25 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Athlet BCH6LNG25. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Athlet BCH6LNG25 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.