Bosch Athlet BCH51841 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Athlet BCH51841 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Fejekoste
  • Model/navn: Athlet BCH51841
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 9
9
Aanwijzingen voor recycling
„
„ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen be-
schadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recycle-
baar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwer-
king van afval.
„
„ Oude apparaten

Dit toestel bevat herlaadbare Lithium-ion accu's.
Daarom mag het alleen via de geautoriseerde klan-
tenservice en de dealer worden afgevoerd.
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsuge-
ren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Denne støvsuger er kun beregnet til brug i private
husholdninger og ikke til erhvervsmæssig anvendel-
se. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overens-
stemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning.
Producenten hæfter ikke for evt. skader, der er opstået
som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betje-
ning.
Overhold derfor altid nedenstående anvisninger!
Støvsugeren må kun bruges med:
„
„ Originale filterindsatse
„
„ Originale reservedele, ‑tilbehør eller ‑ekstra tilbehør
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støv-
sugeren ikke benyttes til:
„
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„
„ Opsugning af:
−
− Smådyr (f.eks. fluer, edderkopper etc.).
−
− Sundhedsskadelige, skarpe, varme eller glødende
substanser.
−
− Fugtige eller flydende substanser.
−
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
−
− Aske, sod fra brændeovne og centralvarmeanlæg.
−
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de anerkendte
tekniske standarder og de relevante sikker-
hedsbestemmelser.
„
„ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8
år og derover, samt af personer med re-
ducerede fysiske, sensoriske eller men-
tale evner og / eller manglende erfaring
eller viden, hvis de er under opsigt eller
er blevet instrueret i sikker brug af appa-
ratet og har forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af appa-
ratet.
„
„ Apparatet er ikke legetøj for børn.
„
„ Rengøring og vedligeholdelse må ikke ud-
føres af børn, uden at de er under opsigt.
„
„ Plastikposer og folier skal være uden for
børn rækkevidde, når materialet opbeva-
res eller kasseres.
=>
= Der er fare for kvælning!
da
Side: 10
10
Korrekt anvendelse
„
„ Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. types-
kiltet.
„
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 40°C.
„
„ Der må aldrig støvsuges uden filterpose hhv. støvbe-
holder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=>
= Apparatet kan blive beskadiget!
„
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærhe-
den af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„
„ Et beskadiget ladekabel må ikke længere bruges og
skal udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. nets-
tikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadi-
get.
„
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autorise-
ret serviceværksted.
„
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
−
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
−
− Hvis apparatet er faldet ned og er blevet beskadiget.
„
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, ud-
blæsningsfilter etc.)
„
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på bygge-
pladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
Batterier
Apparatet er forsynet med genopladelige lithium-ion
batterier, som af sikkerhedsgrunde kun er tilgængelige
for fagfolk.
Kontakt et af vores kundeservicecentre eller en auto-
riseret forhandler, hvis de genopladelige batterier skal
udskiftes.
Henvisninger om bortskaffelse
„
„ Emballage
	
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigel-
se under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på gen-
brugsstationer eller lignende.
„
„ Kasseret apparat

Dette apparat indeholder genopladelige lithium-ion
batterier. Derfor må dette apparat kun bortskaffes
hos vores autoriserede kundeservice eller forhand-
leren.
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Forskriftsmessig bruk
Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger
og ikke til nærings- og industriformål. Støvsugeren må
bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader som
skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller ukyndig betje-
ning.
Les derfor nøye igjennom veiledningen nedenfor!
Støvsugeren må bare brukes med:
„
„ originale filterelementer
„
„ originale reservedeler, tilbehør eller spesialtilbehør
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„
„ oppsuging av:
−
− –smådyr (f.eks. fluer, edderkopper osv.)
−
− –helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
−
− –fuktige eller flytende substanser
−
− –lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
−
− –aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
−
− –tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Sikkerhetshenvisninger
Denne støvsugeren er laget i henhold til an-
erkjente tekniske prinsipper og gjeldende
sikkerhetsbestemmelser.
„
„ Apparatet skal bare brukes av barn over
åtte år og personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental funksjonsevne el-
ler manglende erfaring og/eller kunnskap
dersom de er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av
apparatet og har forstått hvilke farer som
kan oppstå.
„
„ Barn må ikke få leke med apparatet.
„
„ Rengjøring og vanlig vedlikehold må ikke
foretas av barn uten oppsyn.
„
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og
bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=>
= Fare for kvelning!
Tiltenkt bruk
„
„ Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk i henhold
til opplysningene på typeskiltet.
„
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
no
Side: 45
45
da
Tak, fordi du har valgt en ledningsfri håndstøvsuger fra
Bosch.
I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige
modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrev-
ne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle
model. Det anbefales, at der altid anvendes originalt
tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør er blevet spe-
cielt udviklet netop til denne støvsuger for at opnå det
optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fold billedsiderne ud!
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 Støvbeholder
3 Frigørelsesknap, smudsbeholder
4 Statusindikator for batteriopladning
5 Støvbeholder
6 Ydre filterenhed
7 Filterpatron med motorbeskyttelsesfilter
og filterskum
8 Håndgreb
9 Tænd-/sluk-knap
10 Ladekabel
11 Polstermundstykke*
12 Fugemundstykke*
13 Professionelt polstermundstykke*
14 Professionelt fugemundstykke*
15 Bærerem*
16 Tilbehørsadapter*
17 Støvsugerslange med håndgreb*
Før første ibrugtagning
Fig. 1
•
• Sæt forsigtigt håndgrebet på støvsugerens hovedka-
binet, og lad det gå i indgreb.
•
• Tryk på frigørelsestasten for at løsne håndgrebet, og
træk forsigtigt håndgrebet af opad.
Fig. 2
•
• Stik håndstøvsugeren ind i gulvmundstykket, og lad
den gå i indgreb.
•
• Tryk på frigørelsestasten for at løsne gulvmundstyk-
ket, og træk håndstøvsugeren ud af mundstykket.
Opladning
! Pas på! Inden støvsugeren bruges første gang, skal
de genopladelige batterier oplades i mindst 6 timer.
Fig. 3
•
• Placer støvsugeren i nærheden af en stikkontakt til
opladning. Støvsugeren kan placeres frit stående.
Fig. 7
•
• Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket bag på appa-
ratet.
•
• Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
•
• Ladeindikatoren blinker under opladningen.
•
• Når det genopladelige batteri er helt opladet, lyser
ladeindikatoren vedvarende blåt og blinker ikke
mere.
•
• Det er normalt og indebærer ingen fare, at både
ladekablet og håndstøvsugeren bliver varme under
opladningen.
Statusindikator for batteriopladning
Fig. 4*
Statusindikatoren for batteriopladningen kan fungere
på en af følgende måder:
a) Indikatoren viser opladningsstatus for det genoplade-
lige batteri.
„
„ Når batteriet er helt opladet, lyser indikatoren
blåt.
•
• Hvis indikatoren blinker, skal batteriet oplades igen.
b) LEDerne i indikatoren viser status for batteriets
opladning.
„
„ Batteri fuldt opladet
„
„ Batteri halvt afladet
„
„ Batteri næsten afladet
•
• Hvis den sidste LED blinker, skal batteriet oplades
igen.
Støvsugning
Fig. 5
•
• Tryk tænd-/sluk-knappen i pilens retning.
Regulering af sugestyrke
Fig. 6
Sugestyrken indstilles ved at skyde tænd-/sluk-knap-
pen til den ønskede position:
•
• Effekttrin 1 1
Støvsugning uden aktivering af elektro-børste.
	
Til let rengøring på glatte gulve og med særligt lav
driftsstøj.
	
Her opnås støvsugerens maksimale driftstid.
*afhængig af udstyr
Side: 46
46
•
• Effekttrin 2 2
	
Støvsugning ved normal effekt på alle gulvtyper.
	
Til normal rengøring på alle gulvtyper (medium driftstid).
•
• Turbo-trin Turbo
	
Støvsugning ved maksimal effekt og med aktiveret
elektro-børste.
	
Til særligt krævende rengøring på alle gulvoverfla-
der, især på tæpper og ved anvendelse af det ekstra
tilbehør. Støvsugerens driftstid bliver reduceret.
Fig. 7
•
• Ved kortere pauser i støvsugningen kan støvsugeren
placeres frit stående. Vip støvsugeren lidt fremad i
retning af mundstykket.
! Pas på! Støvsugeren skal altid slukkes, når den står
stille, fordi de drejende børster i givet fald kan beska-
dige gulvbelægningen.
Støvsugning med ekstra tilbehør
Fig. 8*
a) Stik tilbehørsadapteren fast på håndstøvsugeren, og
lad den gå i indgreb.
	
Tryk på frigørelsestasten for at løsne tilbehørsadap-
teren, og træk tilbehørsadapteren af.
b) Fastgør bæreremmen på håndgrebet. Læg støvsugeren
ned, den må ikke stilles på adapteren eller på slangen.
Fig. 9*
Sæt alt efter behov følgende mundstykker på støvsu-
gerslangen med tilbehørsadapterens håndgreb:
•
• Polstermundstykke til støvsugning af polstrede
møbler, gardiner etc.
•
• Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.
Efter støvsugningen
Fig. 10
•
• Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Tømning af støvbeholder
Fig. 11
For at opnå en optimal støvsugning, bør støvbehol-
deren tømmes efter hver støvsugning, dog senest,
når støvet i støvbeholderen har nået markeringen på
mindst ét sted.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
filtret bliver meget tilsmudset.
Kontroller altid ved tømning af støvbeholderen, hvor
snavset den ydre filterenhed er, og rengør den om nød-
vendigt iht. vejledningen "Rengøring af ydre filteren-
hed". Fig. 16
! Pas på! Det er kun muligt at rengøre filtret, når der er
slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden filterpatron i den ydre filterenhed.
Fig. 12
•
• Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsestas-
ten, og tag den ud af apparatet.
Fig. 13
•
• Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
•
• Tøm støvbeholderen.
Fig. 14
•
• Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
•
• Sæt filterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.
•
• Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå i indgreb
med et tydeligt klik.
! Pas på! Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at
både filterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
Pleje af filtre
! Pas på! Det er kun muligt at rengøre filtret, når der er
slukket for apparatet.
Fig. 15 Rengøring af ydre filterenhed
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal den
ydre filterenhed rengøres med regelmæssige mellemrum.
•
• Apparatet skal være slukket, når den ydre filteren-
hed rengøres.
•
• Tag støvbeholderen ud af apparatet. Fig. 12
•
• Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Fig. 13
•
• Rengør den ydre filterenhed.
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste hele filte-
renheden lidt under tømningen af støvbeholderen eller
at banke den let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overfladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
	
Hvis den ydre filterenhed skal vaskes af, skal filterpa-
tronen fjernes fra filterenheden forinden. Filterpat-
ronen må først sættes på plads igen, når den ydre
filterenhed er fuldstændig tør.
*afhængig af udstyr
Side: 47
47
Fig. 16 Rengøring af filterpatron
•
• Sluk apparatet.
•
• Tag støvbeholderen ud af apparatet. Fig. 12
•
• Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Fig. 13
a) Drej filterpatronens dæksel i retning mod uret, og tag
filterpatronen ud af filterenheden.
b) Rengør først filterpatronen ved at banke den let.
c) Vask derefter filterpatronen med filterskum og motor-
beskyttelsesfilter samlet eller adskilt under rindende
vand. Hvis filterskummet er meget snavset, kan filterpa-
tronen også rengøres i vaskemaskinen ved maks. 30°C
og laveste centrifugeringshastighed.
	
Lad filterskummet og motorbeskyttelsesfiltret tørre
fuldstændigt (ca. 24 timer).
d) Sæt filterpatronen på plads i støvbeholderen, efter at
filterskummet er monteret.
e) Sæt filterpatronen ind i filterenheden, og lås dækslet
ved at dreje det i retning med uret.
Der kan om nødvendigt bestilles nye filtre hos kunde-
service.
Rengøring af gulvmundstykke
Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet ud, inden
støvsugeren vedligeholdes.
Fig. 17
a) Frigør børstevalsen ved at trykke på frigørelsesknap-
pen, og træk børstevalsen sideværts ud af gulvmund-
stykket.
b) Tråde og hår, som har viklet sig om valsen, kan klippes
over med en saks langs med rillen og derefter fjernes.
c) Skyd børstevalsen ind i gulvmundstykket fra siden
langs med styretappen, og lad den gå i indgreb ved at
trykke på frigørelsesknappen.
! Pas på! Gulvmundstykket på kun bruges, når børste-
valsen er monteret.
Pleje
Inden vedligeholdelse af håndstøvsugeren skal den al-
tid være slukket og ladekablet være trukket ud. Støv-
sugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et af de
gængse rensemidler til kunststof.
! Pas på! Anvend aldrig skuremidler, glas- eller univer-
salrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.
Med forbehold for tekniske ændringer.
*afhængig af udstyr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Athlet BCH51841.

Stil et spørgsmål om Bosch Athlet BCH51841

Har du et spørgsmål om Bosch Athlet BCH51841 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Athlet BCH51841. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Athlet BCH51841 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.