Bosch ART 30 Combitrim manual

Få vist brugermanualen for Bosch ART 30 Combitrim below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Græstrimmer
  • Model/navn: ART 30 Combitrim
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Slovakisk, Ungarer, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 55
Dansk - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Bemærk! Gennemlæs denne vejledning grun-
digt. Gør dig fortrolig med græstrimmerens be-
tjeningsanordninger og korrekte anvendelse.
Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted
til senere brug.
Forklaring af symboler på græstrimmeren
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs betjeningsvejledningen.
Brug beskyttelsesbriller.
Pas på udkastede eller flyvende genstande, der kan
kvæste tilskuere.
Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.
Sluk for græstrimmeren og tag stikket ud af
stikkontakten, inden græstrimmeren juste-
res, rengøres eller hvis ledningen er sam-
menfiltret og før græstrimmeren forlades
uden opsyn i længere tid. Hold den fleksible
ledning væk fra klippetråden.
Trim ikke græs i regnvejr og lad ikke
græstrimmeren stå udenfor, når det regner.
■ Brug aldrig græstrimmeren, hvis beskyttelses-
skærmene eller beskyttelsesanordningerne er
beskadiget eller hvis de er taget af.
■ Inden brug skal strømforsyningskablet hhv. for-
længerledningen kontrolleres for beskadigelser
eller ældning. Hvis kablet beskadiges under brug,
trækkes stikket straks ud af stikdåsen. BERØR
IKKE KABLET, FØR STIKKET ER TRUKKET
UD. Græstrimmeren må ikke benyttes, hvis kab-
let er beskadiget eller slidt.
■ Undersøg trimmeren for slid eller skader og repa-
rér den efter behov, før den tages i brug og efter
stød/slag.
■ Betjen ikke græstrimmeren med bare fødder eller
åbne sandaler; brug altid solidt fodtøj og lange
bukser.
■ Hold forlængerledningen væk fra maskindele, der
kan skære.
■ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gen-
nemlæst denne betjeningsvejledning, anvende
græstrimmeren. Lokale regler kan begrænse al-
deren på den person, som må betjene græstrim-
meren. Græstrimmeren skal opbevarees utilgæn-
geligt for børn, når den ikke er i brug.
■ Benyt aldrig græstrimmeren, mens der er nogen,
især børn eller kæledyr, i nærheden.
■ Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der
sker på andre mennesker eller deres ejendom.
■ Den roterende tråd skal altid stå helt stille, før den
berøres. Tråden roterer også efter at der er sluk-
ket for græstrimmeren. Dette kan føre til kvæstel-
ser.
■ Benyt kun græstrimmeren i dagslys eller i god
kunstig belysning.
■ Undgå at bruge græstrimmeren på vådt græs,
hvor det er muligt.
■ Græstrimmeren skal altid være slukket, når den
transporteres fra og til arbejdsstedet.
■ Hold hænder og fødder væk fra den roterende
tråd, når der tændes for græstrimmeren.
■ Hænder og fødder skal holdes væk fra den rote-
rende tråd.
■ Denne græstrimmer må aldrig forsynes med en
klippetråd af metal.
■ Kontrollér og vedligehold græstrimmeren med re-
gelmæssige mellemrum.
■ Græstrimmeren må kun repareres af autorise-
rede serviceværksteder.
■ Ventilationsåbningerne skal altid være frie for
græsrester.
■ Pas på! Skærekniven til afkortning af trådlæng-
den er skarp. Trimmeren skal altid være bragt i
sin normale arbejdsposition, efter at tråden er ble-
vet fremført og før trimmeren tændes.
■ Sluk for trimmeren og træk stikket ud af stik-
dåsen:
– før man forlader maskinen
– før trådspolen udskiftes
– hvis kablet har viklet sig ind
– før trimmeren rengøres eller før der arbejdes på
trimmeren.
■ Opbevar trimmeren et sikkert, tørt sted, uden for
børns rækkevidde. Anbring ikke andre genstande
oven på trimmeren.
■ Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikker-
heds skyld.
■ Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
Sikkerhedsforskrifter
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 56
Dansk - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Dette produkt er beregnet til at klippe græs og fjerne
ukrudt under buske samt på skråninger, skrænter og
langs kanter, hvor det ikke er muligt at benytte plæ-
neklipperen.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestem-
peraturer mellem 0 °C og 40 °C.
Denne vejledning giver instruktioner om den kor-
rekte samling og sikre anvendelse af græstrimme-
ren. Det er vigtigt at gennemlæse disse instruktioner
omhyggeligt.
Maskinen tages forsigtigt ud af emballagen. Kontrol-
lér herefter at der ikke mangler nogle af delene:
– Trimmer
– Beskyttelseskappe
– Justerbart greb (monteret)
– Hjul (kun ART 30/3000 COMBITRIM)
– Træ-beskyttelsesbøjle
(kun ART 30/3000 COMBITRIM)
– Ekstrastærk klippetråd
– Betjeningsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du
kontakte den forhandler, hvor du har købt maskinen.
1 Start-stop-kontakt
2 Greb
3 Grebskrue
4 Justerbart greb
5 Klemmekappe
6 Rør
7 Trimmerhoved
8 Ventilationsåbninger
9 Træ-beskyttelsesbøjle
(kun ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Beskyttelsesskærm
11 Hjul (kun ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Fodpedal til trimmerhoved-vinkelindstilling
13 Ekstrastærk klippetråd
14 Spole med ekstrastærk klippetråd
15 El-stik**
16 Serienummer
**landsspecifk
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Tekniske data
Græstrimmer ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Bestillingsnummer 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Optagen effekt [W] 400 450 500
Omdrejningstal,
ubelastet [/min] 12 500 11 500 10 500
Trådfremføring Pro-trykautomatik Pro-trykautomatik Pro-trykautomatik
Greb justerbart ● ● ●
Vinkelindstilling til
trimmerhoved/indstil-
ling til kantskæring ● ● ●
Klippetråd [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Klippediameter [cm] 23 26 30
Trådspolens kapacitet [m] 8 8 8
Ekstrastærk
klippetråd [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Vægt (uden
ekstratilbehør) [kg] 2,7 3,0 3,2
Isolationsklasse / II / II / II
Serienummer Se serienummer 16 (typeskilt) på maskinen.
Foreskrevet anvendelse
Introduktion
Maskinens dele
Maskinelementer
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 57
Dansk - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbin-
delse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen).
Brug kun godkendte forlængerledninger. Nærmere
oplysninger fås ved henvendelse til din nærmeste
Bosch forhandler.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
ADVARSEL: Af sikkerhedsmæssige grunde skal
stikket 15 på maskinen være forbundet med forlæn-
gerledningen 17.
Koblingen på forlængerledningen skal være beskyt-
tet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en træk-
aflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadi-
gelser med regelmæssige mellemrum og må kun
benyttes, når den er fejlfri.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Den benyttede forlængerledning skal være af typen
H05VV-F eller H05RN-F.
Sæt ikke stikket ind i stikdåsen, før
græstrimmeren er helt samlet.
Montering af beskyttelsesskærm
Sæt beskyttelseskappen 10 fast på trimmerhove-
det 7.
➊ Sæt beskyttelseskappen fast i trimmerhovedet og
skub denne bagud.
➋ Tryk beskyttelseskappen nedad, til denne falder
sikkert i hak (klik).
Montering af hjul (kun ART 30/3000 COMBITRIM)
Anbring hjulene 11 på føringsstangen 6.
Montér skruen 19 og vingemøtrikken 18.
Bemærk: Hjulenes position ændres ved at løsne
vingemøtrikken 18 og forskyde den i den ønskede
position.
Hjulene kan forskydes op og ned langs med fø-
ringsstangen 6 og indstilles på den nødvendige snit-
højde.
Brug af det bevægelige greb
Det bevægelige greb 4 kan stilles i forskellige positi-
oner:
➊ Positionen ændres ved at løsne grebskruen 3 og
indstille det bevægelige greb 4.
➋ Spænd grebskruen 3, så det bevægelige greb 4
sikres i den indstillede position.
Indstilling af trimmerlængde
➊ Drej klemmekappen 5 90°.
➋ Træk føringsstangen ud, hvis den skal forlænges,
og skub den ind, hvis den skal gøres kortere. Spænd
klemmekappen 5 fast igen.
Indstilling af trimmerhovedets vinkel:
Snitvinklen ændres ved at trykke fodpedalen 12 ned
og dreje føringsstangen 6 i den ønskede position.
Slip fodpedalen 12.
Indstilling til kantskæring
Forskydning af hjulene (hvis de er monteret):
➊ Løsne vingemøtrikken 18.
➋ Drej hjulene 11 90° som vist.
➌ Spænd fløjmøtrikken 18.
Indstilling af trimmerhovedets vinkel:
➊ Tryk fodpedalen 12 ned.
➋ Stil føringsstangen 6 i den nederste position. Slip
fodpedalen 12 igen.
Forskydning af trimmerhovedet:
➊ Løsne klemmekappen 5.
➋ Drej føringsstangen 6 90° for at indstille trimmer-
hovedet 7 som vist til skæring/kantskæring. Spænd
klemmekappen 5 igen.
For din egen
sikkerheds skyld
Pas på! Sluk for maskinen og tag stikket ud af
stikkontakten, inden maskinen justeres, ren-
gøres eller hvis ledningen er skåret i stykker,
beskadiget eller sammenfiltret.
Klippetråden fortsætter med at rotere i et par
sekunder, efter at trimmeren er slukket.
Pas på – rør ikke ved den roterende klippetråd.
Samling
A
Indstilling
B1
B2
B3
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 58
Dansk - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Fjern sten, løse genstande af træ og andre
genstande fra det område, hvor græstrim-
meren skal benyttes.
Klippetråden fortsætter med at rotere i et par se-
kunder, efter at trimmeren er slukket. Motor/klip-
petråd skal stå helt stille, før der tændes for mo-
tor/tråd igen.
Sluk og tænd ikke græstrimmeren hurtigt efter
hinanden.
Tænd og sluk
Tryk på kontakten 1 og hold den nede. Slip kontak-
ten 1 for at afbryde.
Klipning af græs
Bevæg græstrimmeren til højre og venstre. Den skal
altid holdes i en god afstand fra kroppen.
Græstrimmeren kan klippe græs indtil en højde på
15 cm. Højere græs klippes i flere omgange.
Tag hjulene af, før der skæres langt græs (kun
ART 30/3000 COMBITRIM).
Skæring af meget langt græs/ukrudt
Maskinen er udstyret med en ekstrastærk klippe-
tråd; monteringen beskrives i afsnittet „Vedligehol-
delse af spole“.
Er planterne meget lange og modstandsdygtige,
øger den ektrastærke klippetråd arbejdsydelsen og
giver bedre resultater.
Trimning langs med en kant
Før græstrimmeren langs med græskanten. Hurtigt
slid af tråden undgås bedst ved at undgå at tråden
kommer i kontakt med faste overflader eller en mur.
Anvend til bedre styring træ-beskyttelsesbøjlen 9
som føringshjælp (kun ART 30/3000 COMBITRIM –
fås som tilbehør til ART 23/26/2300/2600 COM-
BITRIM).
Klipning rundt om træer og buske
Klip forsigtigt rundt om træer og buske, så de ikke
kommer i kontakt med tråden.
Planter kan dø, hvis barken beskadiges.
Anvend til bedre styring det indstillelige greb og træ-
beskyttelsesbøjlen 9 (kun ART 30/3000 COM-
BITRIM – fås som tilbehør til ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
Den roterende tråd slides med tiden og kan rives i
stykker. Dette mærker du ved at motoren arbejder
uden belastning og at trimmeren ikke klipper.
Tryk den igangværende græstrimmer mod jor-
den eller en fast overflade og slip den igen. (nødven-
digt modtryk ca. 3 kg). Derved frigiver udløseren 20
skæretråden. Trådspolen frigiver ca. 4 cm tråd, hver
gang trimmeren trykkes mod en fast undergrund.
Hvis tråden er helt brækket, trykkes trimmeren to
gange mod en fast undergrund for at bibeholde hele
klippediameteren.
Hvis tråden overskrider den maks. klippediame-
ter, klippes den over af kniven 24, som er anbragt
under beskyttelsesskærmen 10.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regel-
mæssige mellemrum som f.eks. løse forbindelser og
slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beskadi-
gede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden
vedligeholdelse eller reparationer før brug.
Skulle græstrimmeren trods omhyggelig fabrikation
og kontrol engang holde op med at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Udskiftning af trådspole
Hold fast i spolepladen 23.
Drej spolekappen 21 til venstre og tag den af.
Tag den tomme spole 25 ud af spolekappen.
Træk tråden i den nye/opfyldte spole gennem hul-
let 22 og læg den ind i spolekappen 21.
Træk ca. 9 cm tråd ud af spolen.
Anbring spole med spolekappe 21 rigtigt på spole-
pladen (bajonet), tryk den fast og drej den til højre
indtil stop.
Klipning og trimning langs
med en kant
I
J
K
Trådfremføring
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af spole
L
M
M
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 59
Dansk - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Monter spole med ekstrastærk klippetråd
Hold fast i spolepladen 23.
Drej spolekappen 21 til venstre og tag den af.
Anbring spolen med ekstrastærk klippetråd 14 i den
rigtige position på spolepladen (bajonetlås), tryk den
ned og drej den mod højre (klik).
Hvis den ekstrastærke klippetråd skulle brække,
tages spolen af som beskrevet ovenfor og der isæt-
tes en reserve-klippetråd 13 i spolen som vist.
En reserve med ekstrastærk klippetråd kan opbeva-
res på maskinen som vist på hovedbilledet.
Opfyldning af tråd
Tag spolen 25 af som beskrevet ovenfor.
Tryk holderingen 27 sammen, skub den frem og tag
den af hen over spolens lille diameter.
Klip ca. 8 m tråd af reserverullen. Tryk den ene ende
ind i spolens kærv, så den rager ca. 4 mm frem.
Opvikel tråden stramt i pæne lag i pilens retning.
Træk trådenden gennem slidsen 26 i holderingen 27
indefra.
Hold tråden stramt og skub holderingen 27 hen over
spolens lille diameter.
Isæt spolen som beskrevet ovenfor.
Bemærk: Anvend kun reserveskæretråd fra Bosch.
Denne specialudvikling råder over forbedrede
skære- og fremføringsegenskaber. Andre skære-
tråde fører til et dårligere arbejdsresultat.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Rengør græstrimmeren grundigt udvendigt med en
blød børste og en klud. Brug ikke vand, opløsnings-
eller polermidler. Fjern alt græs og affald, især fra
ventilationsåbningerne 8.
Vend trimmeren om på siden og rengør den indven-
dige side af beskyttelsesskærmen 10. Sammen-
presset, afklippet græs fjernes med et træ- eller pla-
stikredskab.
Hæng kablet op i den integrerede kabelkrog. Vikkel
IKKE tilslutnings- og forlængerledningen sammen
omkring kabelkrogen og beskyttelseskappen. Berø-
rer kablet skærekniven, kan det beskadiges. Hæng
KUN kablet op i den integrerede kabelkrog.
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
O
N
Efter trimning/opbevaring
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Græstrimmeren arbejder
ikke
Strømmen er afbrudt
Stikkontakten er defekt
Forlængerledningen er beskadiget
Defekt/sprunget sikring
Tænd for strømmen
Prøv en anden stikkontakt
Kontrollér ledningen; udskift den,
hvis den er beskadiget
Udskift sikringen
Græstrimmeren arbejder
med afbrydelser
Forlængerledningen er beskadiget
Maskinens indvendige ledninger er
beskadiget
Kontrollér ledningen; udskift den, hvis
den er beskadiget Kontakt servicefor-
handleren
Kontakt serviceforhandleren
Maskinen er overbelastet Græsset er for højt Klip græsset i flere omgange
Maskinen klipper ikke Tråden er for kort/brækket Fremfør tråden manuelt/automatisk
Skæretråden fremføres
ikke
Spolen er tom
Tråden er viklet ind i spolen
Kontrollér spolen
Vikle tråden rigtigt op efter behov
Skæretråden bliver ved
med at brække
Tråden er viklet ind i spolen
Trimmeren anvendes ikke korrekt.
Vikle tråden rigtigt op efter behov
Skær kun med spidsen af skæretrå-
den, undgå berøring af sten, vægge og
andre faste genstande. Fremfør tråden
regelmæssigt for at opnå hele snit-
bredden.
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Side: 60
Dansk - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m
højde, 1,0 m afstand) og EN 28 662.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 84 dB (A), lydeffektniveau 95 dB (A).
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under
2,5 m/s2.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 786, EN 60 335
i henhold til bestemmelserne i direktiverne
89/336/EØF, 98/37/EF og 2000/14/EF.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA er
lavere en 96 dB (A). Proceducerer for overensstem-
melsesvurdering iht. bilag VI.
Bemyndiget prøvelaboratorium: SRL, Sudbury Eng-
land
Fastlagt kontrolsted-identifikationsnummer: 1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Bortskaffelse
Service
Overensstemmelseserklæring
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch ART 30 Combitrim.

Stil et spørgsmål om Bosch ART 30 Combitrim

Har du et spørgsmål om Bosch ART 30 Combitrim men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch ART 30 Combitrim. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch ART 30 Combitrim så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.