Bosch ART 23 LI manual

Få vist brugermanualen for Bosch ART 23 LI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Græstrimmer
  • Model/navn: ART 23 LI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 84
Dansk | 85
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
da
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyg-
geligt. Gør dig fortrolig med haveværktøjets
betjeningsanordninger og korrekte anvendel-
se. Opbevar betjeningsvejledningen til senere
brug.
Forklaring af symboler på akku-græstrimme-
ren
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs betjeningsvejledningen.
Brug beskyttelsesbriller.
Pas på udkastede eller flyvende genstande, der
kan kvæste tilskuere.
Hold tilskuere i sikker afstand fra haveværktøjet.
Tag akkuen ud, før haveværktøjet ind-
stilles eller rengøres eller stilles fra et
sted, hvor det er uden opsyn i et vist
stykke tid.
Arbejd ikke i regnvejr og lad ikke akku-
græstrimmeren blive stående ude i det
fri, når det regner.
Anvend ikke ladeaggregatet, hvis net-
kablet er beskadiget.
Værktøjsspecifikke
sikkerhedsinstrukser
f Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive
brugt af personer (inkl. børn) med begrænse-
de fysiske, sensoriske eller psykiske evner el-
ler manglende erfaring og/eller manglende vi-
den, medmindre de overvåges af en
sikkerhedsansvarlig person eller modtager
instruktioner fra denne person om, hvordan
haveværktøjet skal håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke le-
ger med haveværktøjet.
f Lad aldrig børn eller personer, der ikke har
gennemlæst denne betjeningsvejledning, an-
vende akku-græstrimmeren. Lokale regler
kan bestemme alderen på den person, som
må betjene haveværktøjet. Græstrimmeren
skal opbevares utilgængeligt for børn, når
den ikke er i brug.
f Betjen ikke akku-græstrimmeren med bare
fødder eller åbne sandaler; brug altid solidt
fodtøj og lange bukser.
f Brug aldrig haveværktøjet, mens personer,
især børn eller kæledyr, er i nærheden.
f Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader,
der sker på andre mennesker eller deres
ejendom.
f Den roterende kniv skal altid stå helt stille,
før den berøres. Kniven vil fortsætte med at
rotere, efter at der er blevet slukket for have-
værktøjet. En roterende kniv kan forårsage
kvæstelser.
f Arbejd kun i dagslys eller i god kunstig belys-
ning.
f Akku-græstrimmeren må helst ikke anvendes
i vådt græs.
f Sluk altid for akku-græstrimmeren, når den
transporteres fra/til arbejdsstedet.
f Tænd kun for akku-græstrimmeren, når hæn-
der og fødder er tilstrækkeligt langt væk fra
den roterende kniv.
f Sørg for, at hverken hænder eller fødder
kommer i nærheden af den roterende kniv.
f Anvend aldrig skæreknive af metal i dette ha-
veværktøj.
d.c.
a.c.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 85 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 85
86 | Dansk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
f Brug aldrig akku-græstrimmeren, hvis beskyt-
telsesskærmene eller beskyttelsesanordnin-
gerne er beskadiget eller hvis de er taget af.
f Undersøg efter et slag haveværktøjet for slid
eller skader og få det evt. repareret, før det
tages i brug igen.
f Kontrollér og vedligehold akku-græstrimme-
ren med regelmæssige mellemrum.
f Lad kun akku-græstrimmeren blive repareret
på autoriserede serviceværksteder.
f Sikre altid, at ventilationsåbningerne er frie
for ophobet græs.
f Sluk for haveværktøjet og tag akkuen ud:
– før haveværktøjet stilles væk og er uden
opsyn
– før kniven skiftes
– før det rengøres eller når der arbejdes på
akku-græstrimmeren.
f Sikre, at haveværktøjet er slukket, før
akku’en sættes i. Der kan opstå uheld, hvis
en akku sættes i et haveværktøj, der er
tændt.
f Opbevar haveværktøjet et sikkert, tørt sted,
uden for børns rækkevidde. Stil ikke genstan-
de på haveværktøjet.
f Skift for en sikkerheds skyld slidte eller be-
skadigede dele.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er
godkendt af Bosch.
f Brug kun Bosch akkuerne, der er beregnet
til dette haveværktøj. Brug af andre akkuer
kan føre til kvæstelser og er forbundet med
brandfare.
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. og-
så mod varige solstråler, brand, vand
og fugtighed). Fare for eksplosion.
f Ikke benyttede akku’er må ikke komme i be-
røring med kontorclips, mønter, nøgler,
søm, skruer eller andre små metalgenstan-
de, da disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem akku-kontakterne øger
risikoen for personskader i form af forbræn-
dinger.
f Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slip-
pe væske ud af akku’en. Undgå at komme i
kontakt med denne væske. Hvis det alligevel
skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis
væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan gi-
ve hudirritation eller forbrændinger.
f Beskadiges akkuen eller bruges den for-
kert, kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft
og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dam-
pene kan irritere luftvejene.
f Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er
anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat,
der er egnet til en bestemt type batterier, må
ikke benyttes med andre batterier – brandfa-
re.
f Er akkuen defekt, kan væske trænge ud og
befugte nærliggende genstande. Kontrollér
berørte dele. Rengør disse eller skift dem i
givet fald ud.
f Anvend kun akkuen i forbindelse med dit
Bosch haveværktøj. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.
Sikkerhedsforskrifter for ladeaggrega-
ter
Ladeaggregatet må ikke udsættes for
regn eller fugtighed. Indtrængning af
vand i ladeaggregatet øger risikoen for
elektrisk stød.
f Oplad kun Bosch Li-Ion-akkuer eller akkuer,
der er monteret i Bosch produkter, med de
spændinger, der er angivet under tekniske
data. Ellers er der fare for brand og eksplosi-
on.
f Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren
for elektrisk stød.
f Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før
brug. Anvend ikke ladeaggregatet, hvis det
er beskadiget. Forsøg ikke at åbne ladeag-
gregatet og sørg for at det repareres af kva-
lificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Beskadigede ladeag-
gregater, kabler og stik øger risikoen for elek-
trisk stød.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 86 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 86
Dansk | 87
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
f Anvend ikke ladeaggregatet på let brænd-
bar undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.)
eller i brændbare omgivelser. Pas på! Lade-
aggregatet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
f Sørg for, at børn er under opsyn og sikre, at
børn ikke spiller med ladeaggregatet.
f Børn og personer med mentale eller fysiske
skavankermå kun bruge ladeaggregatet un-
der opsyn eller hvis de er blevet instrueret
i at bruge dette. En omhyggelig instruktion
forringer forkert betjening og kvæstelser.
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
Dette haveværktøj er beregnet til at klippe græs
og fjerne ukrudt under buske samt på skrånin-
ger, skrænter og langs kanter, hvor det ikke er
muligt at benytte plæneklipperen.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelses-
temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C.
Leveringsomfang
Tag haveværktøjet forsigtigt ud af emballagen.
Kontrollér, at delene er fri for mangler:
– Græstrimmer
– Beskyttelsesskærm
– Justerbart ekstra håndgreb (formonteret)
– Skæreskive
– Skærekniv
– Driftsvejledning
Akku og ladeaggregat følger ved bestemte udfø-
relser med leveringen.
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,
bedes du kontakte den forhandler, hvor du har
købt maskinen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af haveværktøjet på il-
lustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt
2 Kontaktspærre til start-stop-kontakt
3 Håndgreb
4 Skrue, ekstra håndgreb
5 Justerbart ekstra håndgreb
6 Klemmekappe
7 Rør
8 Ventilationsåbninger
9 Trimmerhoved
10 Skærekniv
11 Beskyttelsesskærm
12 Fodpedal til trimmerhoved-vinkelindstilling
13 Kontrollampe
14 Ladeaggregat
15 Akku
16 Serienummer
17 Skæreskive
18 Stift
19 Beskyttelsesbøjle
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuld-
stændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 87 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 87
88 | Dansk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Tekniske data
Akku-græstrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Typenummer 3 600 H78 K.. 3 600 H78 L..
Omdrejningstal, ubelastet min-1
7500 7400
Justerbart greb z z
Vinkelindstilling til trimmerhoved/indstil-
ling til kantskæring z z
Snitdiameter cm 23 26
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,3 2,4
Serienummer Se serienummer 16 (typeskilt) på haveværktøjet
Akku Li-Ion Li-Ion
Typenummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 037
–
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominel spænding V= 14,4 18
Kapacitet
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
–
1,3
1,5
Antal akkuceller
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
4
–
5
5
Ladetid (tom akku) min 60 – 180 60 – 180
Ladeaggregat AL 2215 CV AL 2215 CV
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Ladestrøm mA 1500 1500
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0– 45 0– 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Beskyttelsesklasse / II / II
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer
kan variere.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 88 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 88
Dansk | 89
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF
(1,60 m højde, 1 m afstand).
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 80 dB(A); lydeffektniveau
88 dB(A). Usikkerhed K =5 dB.
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60335:
Vibrationseksponering ah =4 m/s2
,
usikkerhed K =2,5 m/s2
.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60335 (akku-
apparat) og EN 60335 (akku-ladeaggregater)
iht. bestemmelserne i retningslinjerne
2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
94 dB(A). Procedurer for overensstemmelses-
vurdering iht. bilag VI.
Produktkategori: 33
Bemyndiget kontrolorgan: SRL, Sudbury Eng-
land, Nr. 1088
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.10.2010
Montering
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og fjern ak-
kuen, før det indstilles eller rengøres.
f Skærekniven fortsætter med at rotere i et
par sekunder, efter akku-græstrimmeren er
slukket.
f Pas på – berør ikke den roterende skære-
kniv.
Lad akkuen
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens
spænding skal stemme overens med angivel-
serne på ladeaggregatets typeskilt. Ladeag-
gregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Brug kun det medleverede ladeaggregat. Kun
dette ladeaggregat er afstemt i forhold til den Li-
ion-akku, der bruges på dit haveværktøj.
Ladeaggregat AL 2204 CV AL 2204 CV
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Ladestrøm mA 430 430
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0– 45 0– 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Beskyttelsesklasse / II / II
Akku-græstrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer
kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-520-003.book Page 89 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 89
90 | Dansk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Akkuen er udstyret med en temperaturovervåg-
ning, som kun tillader en ladning i et tempera-
turområde mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås
en høj levetid for akkuen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleve-
ringen. For at sikre at akkuen fungerer 100 %
oplades akkuen helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at
levetiden forkortes. En afbrydelse af opladnin-
gen beskadiger ikke akkuen.
Akku tages ud (se Fig. A)
Tryk akku-sikkerhedstasten og træk akkuen 15
bagud ud af værktøjet.
Opladning (se Fig. A)
Opladningen går i gang, så snart ladeaggrega-
tets netstik sættes i stikdåsen og akkuen heref-
ter sættes i ladeaggregatet 14.
Anbring først akkuen 15 foran på ladeaggregatet
som vist på billedet (n) og tryk herefter akkuen
15 ned bagtil (o). Akkuen tages ud i omvendt
rækkefølge.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulato-
rens ladetilstand automatisk erkendes og lades
med den mest velegnede ladestrøm, afhængigt
af akkumulatorens temperatur og spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opla-
det 100 %, når den opbevares i ladeaggregatet.
Bemærk: Opladningen er kun mulig, når akku-
ens temperatur ligger i det tilladte ladetempera-
turområde, se afsnit „Tekniske data“.
Blinklys akku-kontrollampe 13
Opladningen signaliseres ved at
akku-kontrollampen 13 blinker.
Konstant lys akku-kontrollampe 13
Lyser akku-kontrollampen 13
varigt, betyder det, at akkuen
er helt opladet eller at akku-
ens temperatur er uden for
det tilladte ladetemperaturområde og derfor ik-
ke kan lades. Så snart det tilladte temperatur-
område er nået, lades akkuen.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i
akku-kontrollampen 13, at netstikket er sat i
stikdåsen og ladeaggregatet er klart.
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det
oplades hele tiden eller en opladningscyklus føl-
ger den næste uden afbrydelser. Dette er dog
uden betydning og er ikke tegn på en teknisk de-
fekt af ladeaggregatet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsent-
ligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og
skal udskiftes.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen af-
ladet, slukkes haveværktøjet med en beskyttel-
seskontakt: Skærekniven bevæger sig ikke me-
re.
Tryk efter automatisk slukning af
haveværktøjet ikke mere på start-
stop-kontakten. Akkuen kan blive beskadiget.
Haveværktøj monteres
f Sæt først akkuen i, når akku-græstrimme-
ren er helt samlet.
f Sørg for, at akku-græstrimmeren samles i
denne rækkefølge:
Montering af beskyttelsesskærm (se Fig. B)
Sæt beskyttelsesskærmen 11 på trimmerhove-
det 9.
Skæreskive/kniv monteres
Tryk skæreskiven 17 på drivakslen (klik).
(se Fig. C)
Sæt kniven 10 på stiften 18, tryk den ned og
træk den udad, til den falder i hak. (se Fig. D)
n Sæt beskyttelsesskærmen fast på trimmer-
hovedet og skub denne bagud.
o Tryk beskyttelsesskærmemn nedad, til den-
ne falder sikkert i hak (klik).
PAS PÅ
OBJ_BUCH-520-003.book Page 90 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 90
Dansk | 91
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Drift
Ibrugtagning
f Fjern sten, løse genstande af træ og andre
genstande fra det område, hvor græstrim-
meren skal benyttes.
f Skærekniven fortsætter med at rotere i et
par sekunder, efter akku-græstrimmeren er
slukket. Motoren/skærekniven skal stå helt
stille, før den tændes igen.
f Sluk og tænd ikke for trimmeren hurtigt ef-
ter hinanden.
Isæt akku
Skub akkuen ind i værktøjet som vist. Akkuen
skal falde mærkbart i hak.
Start
Tryk på kontaktspærren 2 og betjen i nedtrykket
tilstand start-stop-kontakten 1.
Slip kontaktspærren 2.
Stop
Slip start-stop-kontakten 1.
Bemærk: Motoren starter efter betjening af
start-stop-kontakten 1 med en lille tidsforsinkel-
se.
Værktøj indstilles
Brug af det bevægelige greb (se Fig. E)
Det bevægelige greb 5 kan stilles i forskellige
positioner:
Trimmerlængde indstilles (se Fig. F)
Trimmerhovedets vinkel indstilles (se Fig. G)
Snitvinklen ændres ved at trykke fodpedalen 12
ned og dreje føringsstangen 7 i den ønskede po-
sition.
Slip fodpedalen 12.
Indstilling til kantskæring (se Fig. H–I)
Trimmerhovedets vinkel indstilles:
Trimmerhoved forskydes:
Arbejdsvejledning
Beskyt akkuen mod varme som f.eks.
stærke solstråler og brand. Værktøjet
arbejder ikke under 0 °C og ikke over
45 °C!
Græs klippes (se Fig. J)
Bevæg akku-græstrimmeren til højre og venstre.
Den skal altid holdes i en god afstand fra krop-
pen.
Akku-græsgrimmeren kan klippe græs indtil en
højde på 15 cm. Højere græs klippes i flere om-
gange.
Trimning langs med en kant
Før akku-græstrimmeren langs med græskan-
ten. Undgå kontakt med faste overflader, sten
eller mure, da dette slider på kniven.
Anvend til bedre styring træ-beskyttelsesbøjlen
19 som føringshjælp (tilbehør). (se Fig. K)
Klipning rundt om træer og buske (se Fig. L)
f Klip forsigtigt rundt om træer og buske, så
de ikke kommer i kontakt med tråden. Plan-
ter kan dø, hvis barken beskadiges.
Anvend til bedre styring træ-beskyttelsesbøjlen
19 som føringshjælp (tilbehør). (se Fig. K)
n Positionen ændres ved at løsne grebets
skrue 4 og indstille det bevægelige greb 5.
o Spænd grebets skrue 4 og sikre det bevæge-
lige greb 5 i den indstillede position.
n Drej klemmekappen 6 90°.
o Træk føringsstangen ud, hvis den skal for-
længes, og skub den ind, hvis den skal gøres
kortere. Spænd klemmekappen 6 igen.
n Tryk fodpedalen 12 ned.
o Stil føringsstangen 7 i den nederste positi-
on. Slip fodpedalen 12 igen.
n Løsne klemmekappen 6.
o Drej føringsstangen 7 90° for at indstille
trimmerhovedet 9 til skæring/kantskæring
(som vist). Spænd klemmekappen 6 igen.
H
I
OBJ_BUCH-520-003.book Page 91 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 91
92 | Dansk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Akkuens levetid
Akkuens levetid afhænger af arbejdsbetingelser-
ne:
Nemme betingelser:
indtil 800 meter (ART 23 LI)
indtil 1000 meter (ART 26 LI)
Gennemsnitlige betingelser:
indtil 350 meter (ART 23 LI)
indtil 440 meter (ART 26 LI)
Vanskelige betingelser:
indtil 60 meter (ART 23 LI)
indtil 75 meter (ART 26 LI)
Skærekniv skiftes (se Fig. D)
f Pas på: Tag akkuen ud af haveværktøjet, før
der arbejdes på det.
Den slidte kniv 10 fjernes ved at trykke kniven
indad, til den springer ud af stiften 18.
Befri stiften 18 for alle plastikrester/snavs med
en skarp kniv.
En ny kniv 10 zu monteres ved at anbringe kni-
ven 10 på stiften 18, trykke den nedad og træk
den helt ud, til den falder i hak.
Bemærk: Anvend kun reserveskæreknive fra
Bosch. Denne specialudvikling har forbedrede
skæreegenskaber. Andre skæreknive fører til et
dårligere arbejdsresultat.
Fejlsøgning
Efterfølgende tabel indeholder fejlsymptomer, den mulige årsag samt den korrekte afhjælpning, hvis
haveværktøjet ikke fungerer som det skal. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du
kontakte serviceforhandleren.
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og tag akkuen ud, før du begynder at lede efter fejlen.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Beskyttelsesskærmen kan ikke
trækkes hen over skæreskiven
Forkert montering Fjern skæreskiven og montér
beskyttelsesskærmen igen, se
også „Montering“
Græstrimmeren arbejder ikke Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrif-
ter mht. opladning“
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Græstrimmeren arbejder med
afbrydelser
Haveværktøjets indvendige led-
ninger er beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Start-stop-kontakten er defekt Kontakt serviceforhandleren
For stor vibration/støj Haveværktøj defekt Kontakt serviceforhandleren
Kniven er brækket Udskift kniven
For lille snitvarighed pr. akku-
opladning
Akkuen har ikke været brugt i
længere tid eller kun i kort tid
Oplad akkuen helt, se også for-
skrifter mht. opladning
Græsset er for højt Klip græsset i flere omgange
Akkuen er slidt Erstat akkuen
Kniven bevæger sig ikke Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrif-
ter mht. opladning“
Haveværktøj defekt Kontakt serviceforhandleren
OBJ_BUCH-520-003.book Page 92 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 92
Dansk | 93
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Pas på: Tag akkuen ud af haveværktøjet, før
der arbejdes på det.
Bemærk: Udfør følgende vedligeholdelsesarbej-
de med regelmæssige mellemrum, så en lang og
pålidelig brug er sikret.
Undersøg haveværktøjet for synlige mangler
med regelmæssige mellemrum som f.eks. løse
fastgørelser og slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beska-
digede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt.
fornøden vedligeholdelse eller reparationer før
brug.
Skulle haveværktøjet trods omhyggelig fabrikati-
on og kontrol alligevel holde op med at fungere,
skal reparationen udføres af et autoriseret ser-
vicecenter for Bosch el-værktøj.
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets
typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og
bestilling af reservedele.
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og tag akku-
en ud. Sikre, at akkuen er fjernet, før have-
værktøjet stilles til opbevaring.
Rengør græstrimmeren grundigt udvendigt med
en blød børste og en klud. Brug ikke vand, opløs-
ningsmidler eller polermidler. Fjern al græs og
partikler, især fra ventilationsåbningerne 8.
Læs værktøjet om på siden og rengør den ind-
vendige side af beskyttelsesskærmen 11. Sam-
menpresset, afklippet græs fjernes med et træ-
eller plastikredskab.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beska-
digede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt.
fornøden vedligeholdelse eller reparationer før
brug.
Akkuen bør opbevares ved en temperatur mel-
lem 0 °C og 45 °C.
Haveværktøj skærer ikke Kniven er brækket Udskift kniven
Akkuen er ikke helt opladet Oplad akkuen, se også „Forskrif-
ter mht. opladning“
Græsset har viklet sig ind i skæ-
reskiven
Fjern græsset
Akku-kontrollampe 13 lyser hele
tiden
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggre-
gat
Opladning er ikke mulig Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks.
ved at sætte akkuen i og tage
den ud flere gange eller erstatte
den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-ladeindikator 13 lyser ikke Ladeaggregatets netstik er ikke
sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stik-
dåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeag-
gregat er defekt
Kontrollér netspændingen, lad
evt. ladeaggregatet blive kon-
trolleret af en autoriseret ser-
vicecenter for Bosch-el-værktøj
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-520-003.book Page 93 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Side: 93
94 | Dansk
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-garden.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Til-
dæk åbne kontakter og pak akkuen ind på en så-
dan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballa-
gen.
Vær opmærksom på, at pakker med Li-ion-akku-
er, der skal sendes, evt. skal mærkes (følg de na-
tionale forskrifter).
Bortskaffelse
Haveværktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akku-
er/batterier ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF skal affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE) og
iht. det europæiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller op-
brugte akkuer/batterier indsam-
les separat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisnin-
gerne i afsnit „Transport“,
side 94.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 94 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch ART 23 LI.

Stil et spørgsmål om Bosch ART 23 LI

Har du et spørgsmål om Bosch ART 23 LI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch ART 23 LI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch ART 23 LI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.