Bosch Aquatak Clic 140 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Aquatak Clic 140 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: Aquatak Clic 140
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 75
76 | Dansk
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
da
Sikkerhedsinstrukser
Skal læses og følges, før maskinen ta-
ges i brug!
Gennemlæs maskinens betjeningsvej-
ledning og overhold især sikkerheds-
forskrifterne heri, før maskinen tages
i brug. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen til senere brug.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maski-
nen giver vigtige henvisninger til, hvordan ma-
skinen benyttes sikkert.
Udover henvisningerne i denne betjeningsvej-
ledning skal man også tage hensyn til de gene-
relle sikkerheds- og uheldsforebyggelsesfor-
skrifter.
Ret aldrig vandstrålen mod men-
nesker, dyr, maskinen eller elek-
triske dele.
Strømtilslutning
f Strømkildens spænding skal stemme over-
ens med angivelserne på maskinens type-
skilt.
f Det anbefales, at denne maskine kun tilslut-
tes til en stikdåse, der er sikret med en afbry-
delsesstrøm på 30 mA.
f Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslut-
ningsledningen, skal dette arbejde udføres af
producenten, et af producenten autoriseret
servicecenter eller en kvalificeret person for
at undgå farer.
f Tag aldrig fat omkring netstikket med våde
hænder.
f Træk ikke netstikket ud, mens du arbejder
med maskinen.
f Kør ikke hen over ledningen eller forlænger-
ledningen, mas dem ikke og træk ikke i dem,
da de kan blive beskadiget. Beskyt ledningen
mod varme, olie og skarpe kanter.
f Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller vigti-
ge dele som f.eks. højtryksslange, sprøjtepi-
stol eller sikkerhedsanordninger er beskadi-
get.
f Pas på: Ikke forskriftsmæssige forlængerled-
ninger kan være farlige.
f Anvendes en forlængerledning, skal stik og
kobling være vandtætte modeller. Forlænger-
ledningen skal have et ledertværsnit, der sva-
rer til det, der er angivet i betjeningsvejled-
ningen, og være beskyttet mod stænkvand.
Stikforbindelsen må ikke ligge i vand.
f Skal stik skiftes på strømforsynings- eller for-
længerledninger, skal stænkvandsbeskyttel-
se og mekanisk stabilitet bibeholdes.
Vandtilslutning
f Følg forskrifterne fra dit lokale vandværk.
f Skrueforbindelsen på alle tilslutningsslanger-
ne skal være tætte.
f Maskinen bør aldrig tilsluttes til en drikke-
vandsforsyning uden tilbagestrømningsven-
til. Vand, der er strømmet gennem tilbage-
strømningsventilen, anses som vand, der
ikke kan drikkes mere.
f Højtryksslangen må ikke være beskadiget
(eksplosionsfare). Højtryksslangen skal ud-
skiftes med det samme, hvis den er beskadi-
get. De benyttede slanger og forbindelser
skal være godkendt af producenten.
f Højtryksslanger, armaturer og koblinger er
vigtige for maskinens sikkerhed. De benytte-
de slanger, armaturer og koblinger skal være
anbefalet af producenten.
Anvendelse
f Kontrollér maskinen og tilbehøret for mang-
ler og vær sikker på, at både maskine og til-
behør er sikre, før maskinen tages i brug. Ma-
skine og tilbehør må ikke benyttes, hvis
den/det udviser mangler.
f Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre
for at rengøre tøj eller skotøj.
f Der må ikke opsuges opløsningsmiddelholdi-
ge væsker, ufortyndede syrer, acetone eller
opløsningsmidler inkl. benzin, farvefortynder
og fyringsolie, da deres sprøjtetåge er højt
antændeligt, eksplosivt og giftigt.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 76 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 76
Dansk | 77
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
f Overhold gældende sikkerhedsforskrifter,
hvis maskinen benyttes i farlige områder
(f. eks. på tankstationer). Det er forbudt at
benytte maskinen i eksplosionsfarlige rum.
f Maskinen skal stå på et fast underlag.
f Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet
af maskinfabrikanten, og overhold fabrikan-
tens anvendelses-, bortskaffelses- og advar-
selsforskrifter.
f Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal
være stænkvandsbeskyttet.
f Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke
være klemt fast i position „ON“, når maski-
nen er i brug.
f Brug egnet beskyttelsestøj mod stænkvand.
Brug ikke maskinen i nærheden af personer,
medmindre disse bærer beskyttelsestøj.
f For at undgå beskadigelser fra højtryksstrå-
len skal bildæk/ventiler altid renses med en
afstand på mindst 30 cm. Første tegn på be-
skadigelse er at dækket misfarves. Beskadi-
gede bildæk/ventiler er livsfarlige.
f Asbestholdige og andre materialer, der inde-
holder sundhedsfarlige stoffer, må ikke ren-
gøres med en højtryksrenser.
f De anbefalede rengøringsmidler må ikke be-
nyttes ufortyndet. Produkterne er sikre på
den måde, at de hverken indeholder syrear-
ter, ludarter eller miljøskadelige stoffer. Det
anbefales at opbevare rengøringsmidlerne
utilgængeligt for børn. Hvis øjnene kommer i
kontakt med rengøringsmidlerne: Skyl straks
med store mængder vand. Ved synkning: Søg
læge med det samme.
Betjening
f Brugeren må kun benytte maskinen i henhold
til ovenstående punkter. Tag hensyn til omgi-
velserne. Hold øje med andre personer, især
børn, når der arbejdes med maskinen.
f Maskinen må kun bruges af personer, der er
instrueret i brug og håndtering af denne eller
som kan dokumentere, at de kan betjene ma-
skinen. Maskinen må ikke betjenes af børn og
unge. Hold øje med børn for at forhindre, at
de leger med værktøjet.
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive
anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske,
sensoriske eller mentale skavanker eller af
personer, der ikke råder over tilstrækkelig er-
faring eller kendskab, medmindre de overvå-
ges af en person, der sørger for deres sikker-
hed, eller denne person instruerer dem i
brugen af dette værktøj.
f Maskinen må aldrig forlade uden opsyn, når
den er tændt.
f Vandstrålen, der kommer ud af højtryksdy-
sen, fremstiller et rykstød. Derfor skal sprøj-
tepistol og sprøjtelanse holdes fast med beg-
ge hænder.
Transport
f Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
f Sluk for maskinen, før rengørings- og vedlige-
holdelsesarbejde udføres og tilbehør skiftes.
Træk stikket ud, hvis maskinen drives med
netspænding.
f Reparationer må kun gennemføres af autori-
serede Bosch serviceværksteder.
Tilbehør og reservedele
f Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reser-
vedele, der er frigivet af fabrikanten. Origi-
nalt tilbehør og originale reservedele sikrer
en fejlfri drift af maskinen.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 77 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 77
78 | Dansk
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Beskrivelse af produkt og
ydelse
Læs alle advarselshenvisninger og in-
strukser. I tilfælde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerne
og instrukserne er der risiko for elek-
trisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at rengøre overflader
og genstande udendørs, apparater/maskiner,
køretøj og både, såfremt det tilsvarende tilbe-
hør som f.eks. af Bosch frigivede rengøringsmid-
ler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelses-
temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C.
Dette produkt er ikke egnet til erhvervsmæssig
brug.
Leveringsomfang
Tag højtryksrenseren forsigtigt ud af emballagen
og kontrollér, om efterfølgende dele er fri for
mangler:
– Højtryksrenser
– Sprøjtepistol
– 4-stållanse
– Flexi-strålelanse (Aquatak Clic 135,
Aquatak Clic 140)
– Tilslutningsstykke
– Rengøringsmiddeltank med låsekappe
– Håndgreb
– 4 x Tilbehørsholder
– Delsæt med skruer
– Driftsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,
bedes du kontakte den forhandler, hvor du har
købt maskinen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af højtryksrenseren på
illustrationssiden.
1 Håndgreb
2 Rengøringsmiddeltank
3 Højtryksslanger
4 Afbryder
5 Tilslutningsstykke
6 Strømkabel
7 4-strålelanse
8 Sprøjtepistol
9 Aftrækker
10 Kontaktspærre for aftrækker
11 Serienummer
12 Skruer til grebmontering
13 Skruer til holdermontering
14 Clip til fastlåsning af højtryksslange
15 Vandtilslutning
16 Si
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuld-
stændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 78 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 78
Dansk | 79
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF
(1,60 m højde, 1 m afstand).
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 80 dB(A); lydeffektniveau
87 dB(A). Usikkerhed K =3 dB.
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60335:
Vibrationseksponering ah =3 m/s2
,
usikkerhed K =1 m/s2
.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60335 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
90 dB(A). Procedurer for overensstemmelses-
vurdering iht. bilag V.
Produktkategori: 27
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Højtryksrenser Aquatak
Clic 125
Aquatak
Clic 130
Aquatak
Clic 135
Aquatak
Clic 140
Typenummer 3 600 H79 0.. 3 600 H79 1.. 3 600 H79 2.. 3 600 H79 3..
Nom. forbrug W 1800 2000 2100 2300
Temperatur tilløb max. °C 60 60 60 60
Vandmængde tilløb min. l/min 9 9 9 9
Vandtryk tilløb max. MPa* 0 – 0,6 0 – 0,6 0 – 0,6 0 – 0,6
Nominelt tryk MPa* 9 9,5 10 10,5
Max. tryk MPa* 12,5 13 13,5 14
Flow l/min 6,8 7,2 7,5 7,8
Flexi-strålelanse – – z z
Højtryksslange m 6 9 9 12
Rengøringsmiddeltankens
volumen l 1 1 1 1
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 16,9 17,5 24,3 24,9
Beskyttelsesklasse /II /II /I /I
Serienummer Se serienummer 11 (typeskilt) på højtryksrenseren
*0,6 MPa=6 bar/9 MPa=90 bar/9,5 MPa=95 bar/10 MPa=100 bar/10,5 MPa=105 bar/12,5 MPa=125 bar/
13 MPa=130 bar/13,5 MPa=135 bar/14 MPa=140 bar
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-764-002.book Page 79 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 79
80 | Dansk
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Montering
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud,
før vedligeholdelses- eller rengøringsarbej-
de påbegyndes. Gør det samme, når strøm-
kablet er beskadiget, hvis der er blevet skå-
ret i kablet eller hvis kablet har viklet sig
sammen.
Aquatak Clic 125/Aquatak Clic 130
Din højtryksrenser er for din egen sikkerheds
skyld beskyttelsesisoleret og har ikke brug for
nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er
230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V, 240 V
afhængigt af modellen). Brug kun godkendte
forlængerledninger. Nærmere oplysninger fås
ved henvendelse til din nærmeste autoriserede
forhandler.
Aquatak Clic 135/Aquatak Clic 140
Din højtryksrenser har brug for en jordlednings-
tilslutning. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz
(for ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af mo-
dellen). Brug kun godkendte forlængerlednin-
ger. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse
til din nærmeste autoriserede forhandler.
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift
af maskinen, skal følgende ledningstværsnit
overholdes:
– 1,5 mm2
indtil max. 20 m længde
– 2,5 mm2
indtil max. 50 m længde
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerled-
ning, skal denne – som beskrevet under sikker-
hedsforskrifterne – være forsynet med en jord-
ledning, der skal være forbundet med
jordledningen til det elektriske anlæg via stik-
ket.
Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker
eller henvend dig til det nærmeste Bosch ser-
viceværksted.
f VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige
forlængerledninger kan være farlige. For-
længerledning, stik og kobling skal være
vandtætte og de skal være godkendt til
udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke lig-
ge på jorden.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikker-
hed anvender et fejlstrømsrelæ med en afbry-
delsesstrøm på ikke over 30 mA. Dette fejl-
strømsrelæ skal altid kontrolles, før maskinen
anvendes.
En beskadiget ledning må kun repareres på et
autoriseret Bosch værksted.
Montering
Maskine monteres (se Fig. A)
Fastgør håndgrebet 1 på højtryksrenseren med
skruerne 12.
Fastgør holderne på højtryksrenseren med skru-
erne 13.
Skub rengøringsmiddeltanken i sin position som
vist.
Lanse tilsluttes til sprøjtepistol
(se Fig. B og E)
Stik 4-strålelansen 7 på sprøjtepistolen 8. Tryk
og drej 4-strålelansen 90° til højre.
Højtryksslange tilsluttes på sprøjtepistole
(se Fig. C–D)
Forbind højtryksslangen med sprøjtepistolen
som vist på billedet.
Sikre som vist på billedet forbindelsen med clip-
pen 14 og træk i højtryksslangen for at kontrol-
lere, at den sidder fast.
Vandtilslutning (se Fig. H og J)
Skru tilslutningsstykket 5 fast på maskinens
vandtilslutning 15.
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vand-
tilslutningen og maskinen.
Højtrykslange/strømledning (se Fig. I og K)
Træk højtrykslangen 3 og strømledningen 6 ud
af højtrykrenseren.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 80 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 80
Dansk | 81
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Træk kort i
højtrykslan-
gen 3 hhv. i
strømlednin-
gen 6, så den
automatisk
ruller sig op til
opbevaring.
Bemærk: Træk altid højtrykslangen og strømled-
ningen helt ud, når du bruger højtrykrenseren.
4-strålelanse indstilles (se Fig. F)
4-strålelansen er forsynet med fire forskellige
funktioner, der indstilles ved at dreje på dysen.
Lavt tryk-flad stråle – bruges sammen
med rengøringsmidler.
Højt tryk-flad stråle – til rengøring af
sarte overflader som f. eks. biler, have-
møbler osv.
Roterende stråle – til kraftig rengø-
ring af store flader som f. eks. terras-
ser, tilførsler osv.
Brug ikke rotationsstrålen til bilvask.
Stiftformet stråle – til rengøring med
max. ydelse på små flader som f. eks.
grillrister, tyggegummi på fortorve osv.
Egnet til meget snavsede flader/over-
flader.
Arbejde med rengøringsmidler
f Brug kun Bosch testede rengøringsmidler.
Uegende rengøringsmidler kan beskadige
maskinen og den genstand, der skal rengø-
res.
Påfyld rengøringsmiddeltanken 2 med et rengø-
ringsmiddel i den anbefalede fortyndelse.
Drej til sprøjtning af rengøringsmiddel dysen på
4-strålelansen i lavtrykposition.
Læs de ekstra instrukser på rengøringsmidlets
henvisningsskilt.
Fugt altid først den genstand, der skal rengøres.
Sprøjt rengøringsmiddel nedefra og op.
Lad rengøringsmidlet trække et vist stykke tid,
dog uden at det tørrer ind.
Arbejde oppefra og ned ved skylning.
Flexi-strålelanse (afhængigt af den enkelte
model) (se Fig. B og E)
Drej 4-strålelansen 7 90° til venstre. Træk 4-
strålelansen ud.
Anbring Flexi-strålelansen i pistolgrebet 8. Drej
Flexi-strålelansen 90° til højre for at låse den.
Drift
Tænd/sluk (se Fig. G)
Sikre, at maskinen
står vandret, før
den tændes.
Tænding
Sørg for, at netkontakten står på „0“ og tilslut
maskinen til stikdåsen.
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vand-
tilslutningen og maskinen.
Vandhanen åbnes.
Betjen kontaktspærren 10 for at frigive aftræk-
ket 9. Tryk aftrækkeren 9 helt i bund, til vandet
strømmer ensartet og der ikke er mere luft i ma-
skinen og højtryksslangen. Slip aftrækkeren 9.
Tryk på kontaktspærren 10.
Tryk på start-stop-kontakten 4.
Ret sprøjtepistolen 8 nedad. Betjen kontakt-
spærren 10 for at frigive aftrækket 9. Tryk af-
trækkeren 9 helt i bund.
Autostop-funktion
Maskinen slukker motoren, så snart aftrækkeren
9 slippes på pistolgrebet. Samtidigt aflastes sy-
stemet, hvorved levetiden forlænges og energi-
forbruget reduceres. (Der kan opstå en kort hvi-
nende lyd, det er helt normalt.)
20 mm
20 mm
OBJ_BUCH-764-002.book Page 81 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 81
82 | Dansk
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Slukning
Slip aftrækkeren 9. Tryk på kontaktspærren 10.
Nu er sprøjtepistolen låst og kan ikke betjenes
utilsigtet.
Tryk på start-stop-kontakten 4.
Luk for vandhanen. Træk stikket ud af stikdåsen.
Betjen kontaktspærren 10 for at frigive aftræk-
ket 9. Tryk aftrækkeren 9 helt i bund, til der ikke
mere er noget vandtryk i maskinen. Slip aftræk-
keren 9. Tryk på kontaktspærren 10.
Fjern vandslangen fra maskinen og vandtilslut-
ningen.
Selvopsugningsfunktion
Maskinen er selvopsugende, hvilket betyder, at
den ikke kun kan drives med vand fra vandha-
nen, men også med vand fra f.eks. dam/gadekær
og vandtønder. I dette tilfælde anbefaler vi et
ekstra vandfilter (følger ikke med leveringen).
Sørg for, at vandfladen ikke befinder sig mere
end 1 meter under maskinens niveau.
Fyld opsugningsslangen (følger ikke med leve-
ringen) med vand, før den tilsluttes til maskinen.
Brug af maskinen uden vand (tørløb) fører til
beskadigelse.
Lad maskinen køre uden tilsluttet trykrør, til
vandet løber regelmæssigt.
Sluk maskinen og montér trykrøret.
Arbejdsvejledning
Generelt
Sørg for, at højtryksrenseren står sikkert på et
jævnt underlag.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøj
henover den. Beskyt højtrykslangen mod skarpe
kanter eller hjørner.
Brug ikke rotationsstrålen til bilvask.
Fejlsøgning
Efterfølgende tabel indeholder fejlsymptomer, den mulige årsag samt den korrekte afhjælpning, hvis
højtryksrenseren ikke fungerer som den skal. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes
du kontakte serviceforhandleren.
f Vigtigt: Sluk maskinen og træk stikket ud, før fejlen søges.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadi-
get
Forsøg uden forlængerledning
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den
skal stemme overens med angi-
velserne på typeskiltet
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds,
der kan klare den effekt, der
kræves af højtryksrenseren
For højt arbejdstryk Dyse delvis tilstoppet Rens dyse (se Fig. L)
OBJ_BUCH-764-002.book Page 82 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 82
Dansk | 83
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
f Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen,
før der arbejdes med maskinen.
Bemærk: Udfør følgende vedligeholdelsesarbej-
de med regelmæssige mellemrum, så en lang og
pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler med re-
gelmæssige mellemrum som f.eks. en løs fastgø-
relse og slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beska-
digede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt.
fornøden vedligeholdelse eller reparationer før
brug.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation
og kontrol alligevel holde op med at fungere,
skal reparationen udføres af et autoriseret ser-
vicecenter for Bosch el-værktøj.
Det 10-cifrede typenummer på maskinens type-
skilt skal altid angives ved forespørgsler og be-
stilling af reservedele.
Rensning/kontrol af filter (se Fig. M)
Fjern adapteren 5 på vandtilslutningen og træk
sien 16 ud.
Sien 16 kan nemt fjernes med en spids tang.
Skyl sien og sæt den i igen. Udskift sien, hvis
den er beskadiget.
Højtryksrenseren må aldrig anvendes, hvis sien
mangler eller er defekt.
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med
åben sprøjtepistol, åben vand-
hane og dyse, der er indstillet
på lavtryk, til et jævnt arbejds-
tryk nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er
i overensstemmelse med de
tekniske data. De mindste
vandslanger, der må anvendes,
er 1/2" eller Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller
knækket
Sørg for at vandslange kommer
til at ligge lige
Tryk jævnt, men for lavt Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hur-
tigt efter hinanden
Motor går, men intet arbejds-
tryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Højtryksrenser starter af sig
selv
Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch
serviceværksted
Maskine er utæt Pumpe er utæt 6 dråber pr. minut er tilladt.
Kontakt den autoriserede
Bosch serviceforhandler, hvis
maskinen er mere end utæt
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-764-002.book Page 83 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Side: 83
84 | Dansk
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Efter brug/opbevaring
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren
med en blød børste og en klud. Det er ikke til-
ladt at benytte vand, opløsningsmidler og pole-
ringsmidler. Fjern al form for snavs, især snavs i
motorens ventilationsåbninger.
Højtryksrenseren beskadiges af frost, hvis den
ikke er helt tømt. Maskinen forberedes til længe-
re opbevaring i kolde omgivelser ved at drive
den uden tilslutningn til vand, dog ikke længere
end 30 s. Maskinen skal opbevares i et frostbe-
skyttet rum.
Anbring ikke andre genstande oven på maski-
nen.
Sikre, at ledningerne/kablerne ikke kommer til
at sidde i klemme under opbevaringen. Knæk ik-
ke højtryksslangen.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-garden.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Miljøbeskyttelse
Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i
undergrunden, grundvandet, damme, floder
osv.
Rengøringsmidler skal benyttes iht. instruktio-
nerne på emballagen og den foreskrevne kon-
centration.
Motorkøretøjer skal rengøres iht. de lokale for-
skrifter: Det skal forhindres, at afsprøjtet olie
trænger ned i grundvandet.
Bortskaffelse
Højtryksrenser, tilbehør og emballage skal gen-
bruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke højtryksrenseren ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE) og
omsætning af dette til national ret
skal kasseret elektrisk og elektro-
nisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 84 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Aquatak Clic 140.

Stil et spørgsmål om Bosch Aquatak Clic 140

Har du et spørgsmål om Bosch Aquatak Clic 140 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Aquatak Clic 140. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Aquatak Clic 140 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.