Bosch Aquatak 1200 Plus manual

Få vist brugermanualen for Bosch Aquatak 1200 Plus below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: Aquatak 1200 Plus
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 54
Dansk - 1
Skal læses og følges, før maskinen tages i
brug!
Gennemlæs maskinens betjeningsvejledning
og overhold især sikkerhedsforskrifterne heri,
før maskinen tages i brug. Opbevar betjenings-
vejledningen til senere brug.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen giver
vigtige henvisninger til, hvordan maskinen benyttes
sikkert.
Udover henvisningerne i denne betjeningsvejledning
skal man også tage hensyn til de generelle sikker-heds-
og uheldsforebyggelses-forskrifter.
Ret aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr,
maskine eller elektriske dele.
OBS: Højtryksstrålen kan være farlig, hvis
den anvendes til formål, den ikke er beregnet
til.
Strømtilslutning
■ Angivelserne på maskinens typeskilt skal stemme over-
ens med strømkildens spænding.
■ Beskyttelsesklasse 1 – maskiner må kun tilsluttes til
strømkilder med korrekt jordforbindelse.
■ Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttes til en stik-
dåse, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
■ Forlængerledning, stik og kobling skal være vandtætte
og være godkendt til udendørs brug.
FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlængerledninger
kan være farlige.
■ Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
■ Kør ikke hen over nettilslutningsledningen eller forlæn-
gerledningen, mas dem ikke og træk ikke i dem, da de
kan blive beskadiget. Beskyt kablet mod varme, olie og
skarpe kanter.
■ Forlængerledningen skal være stænkvandsbeskyttet og
have det tværsnit, der er angivet i betjeningsvejlednin-
gen. Stikforbindelsen må ikke ligge i vand.
Vandtilslutning
■ Følg forskrifterne fra Deres lokale vandværk.
■ Skrueforbindelserne på alle tilslutningsslangerne skal
være tætte.
■ Højtryksslangen må ikke være beskadiget (eksplosions-
fare). Højtryksslangen skal udskiftes med det samme,
hvis den er beskadiget. De benyttede slanger og forbin-
delser skal være godkendt af fabrikanten.
Brug
■ Kontrollér maskinen og tilbehøret for mangler og vær sik-
ker på, at både maskine og tilbehør er sikre, før maski-
nen tages i brug. Maskine og tilbehør må ikke benyttes,
hvis den/det udviser mangler.
■ Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufor-
tyndede syrearter og opløsningsmidler! Herunder forstås
f.eks. benzin, farvefortynder eller fyringsolie. Sprøjtetå-
gen er meget antændelig, eksplosiv og giftig. Desuden
angriber acetone, ufortyndede syrearter og opløsnings-
midler maskinens materialer.
■ Overhold gældende sikkerhedsforskriter, hvis maskinen
benyttes i farlige områder (f.eks. på tankstationer). Det
er forbudt at benytte maskinen i eksplosionsfarlige rum.
■ Maskinen skal stå på en fast undergrund.
■ Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af maskinfa-
brikanten, og overhold fabrikantens anvendelses-, bort-
skaffelses- og advarselsforskrifter.
■ Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være
stænkvandsbeskyttet.
■ Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke være klemt
fast i position „ON“, når maskinen er i brug.
■ Brug efter behov beskyttelsesdragt til beskyttelse mod
stænk fra tilbagesprøjtende vand.
■ For at undgå beskadigelser fra højtryksstrålen skal
bildæk/ventiler altid renses med en afstand på mindst
30 cm. Første tegn herpå er at dækket misfarves. Be-
skadigede bildæk / ventiler er livsfarlige.
■ Asbestholdige og andre materialer, der indeholder sund-
hedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en højtryks-
renser.
■ Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af maskinfa-
brikanten.
■ De anbefalede rengøringsmidler må ikke benyttes ufor-
tyndet. Produkterne er sikre på den måde, at de hverken
indeholder syrearter, ludarter eller miljøskadelige stoffer.
Det anbefales at opbevare rengøringsmidlerne utilgæn-
geligt for børn. Hvis øjnene kommer i kontakt med ren-
gøringsmidlerne: Skyl straks med store mængder vand.
Ved synkning: Søg læge med det samme.
Betjening
■ Operatøren må kun benytte maskinen til de fastlagte for-
mål. De lokale begivenheder skal overholdes. Hold øje
med andre personer, især børn, når der arbejdes med
maskinen.
■ Anvend ikke maskinen i nærheden af personer, medmin-
dre disse bærer beskyttelsestøj.
■ Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre for at ren-
gøre tøj eller skotøj.
■ Maskinen må kun benyttes af personer, der er instrueret
i at bruge og håndtere maskinen, eller af personer, der
kan fremlægge dokumentation for, at de kan betjene ma-
skinen. Maskinen må ikke betjenes af børn og unge.
■ Maskinen skal altid være under opsyn, når motoren går.
■ Den udtrædende vandstråle bevirker en rekylkraft på
sprøjtepistolen. Hold derfor pistolgreb og lanse sikkert.
Transport
■ Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
■ Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
– før man forlader maskinen
– før maskinen kontrolleres og rengøres og før der arbej-
des på den
■ Reparationer må kun gennemføres af autoriserede
BOSCH kundeværksteder.
Tilbehør og reservedele
■ Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele, der
er frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og originale
reservedele sikrer en fejlfri maskindrift.
Sikkerhedsforskrifter
F016 L70 373 - D.book Seite 1 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
55 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 55
Dansk - 2
Maskinen er beregnet til at rengøre flader og gen-
stande udendørs, værktøj, køretøjer og både. Kom-
mes et af Bosch godkendt rengøringsmiddel i van-
det og forsynes maskinen med det rigtige tilbehør,
kan maskinen også benyttes til at frigøre afløbsrør
eller fjerne rust og gammel farve. Dette produkt er
ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestem-
peraturer mellem 0 °C og 40 °C.
Denne vejledning giver instruktioner om den kor-
rekte samling og sikre anvendelse af plæneklippe-
ren. Det er vigtigt at gennemlæse disse instruktioner
omhyggeligt.
Når maskinen er helt samlet, vejer den ca. 13,5 kg.
Få om nødvendigt hjælp med at fjerne den fra em-
ballagen.
Tag højtryksrenseren forsigtigt ud af emballagen.
Kontrollér om efterfølgende dele er fri for mangler:
– Højtryksrenser
– Sprøjtepistol/højtryksslange
– Rengøringsmiddeldyse og flaske
(kun AQUATAK 1200 PLUS)
– Trykrør til flad stråle
(Farvekode gul–AQUATAK 1200 PLUS/
Farvekode grøn–AQUATAK 1250)
– Trykrør til rotationsstråle
(Farvekode rød–AQUATAK 1200 PLUS/
Farvekode gul–AQUATAK 1250)
– Tilslutningsstykke
– Vaskebørste (kun AQUATAK 1200 PLUS)
– Betjeningsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du
kontakte den forhandler, hvor du har købt maskinen.
1 Kontaktspærre for aftrækker
2 Aftrækker
3 Sprøjtepistol
4 Trykrør til flad stråle
5 Afbryder
6 Højtryksslange
7 Tilslutningsstykke
8 Rengøringsmiddeldyse med flaske
(kun AQUATAK 1200 PLUS)
9 Trykrør til rotationsstråle
10 Rengøringsmiddeltank
(kun AQUATAK 1250)
11 Serienummer
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvej-
ledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Tekniske data
Højtryksrenser AQUATAK 1200 PLUS AQUATAK 1250
Bestillingsnummer 3 600 H76 F.. 0 600 873 ...
Optagen effekt [W] 1 750 1 800
Temperatur tilløb maks. [°C] 60 60
Vandmængde tilløb min. [l/h] 17 17
Vandtryk tilløb maks. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominelt tryk [bar] 110 115
Maksimalt tryk [bar] 120 125
Flow [l/h] 390 400
Rengøringsmiddelflaske eller tank Flaske Tank
Rengøringsmiddelbeholderens kapacitet [l] 0,5 1,2
Vægt [kg] 13,5 13,5
Isolationsklasse / I / I
Serienummer Se serienummer 11 (typeskilt) på maskinen.
Foreskrevet anvendelse
Introduktion
Maskinens dele
Maskinelementer
F016 L70 373 - D.book Seite 2 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
56 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 56
Dansk - 3
Elektrisk sikkerhed
Din maskine har brug for en jordledningstilslutning.
Spændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande
220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug kun god-
kendte forlængerledninger. Nærmere oplysninger
fås ved henvendelse til din nærmeste autoriserede
forhandler.
Hvis De har brug for en forlængerledning til drift af
maskinen, skal følgende ledningstværsnit overhol-
des
1,5 mm2 til maks. 20 m længde
2,5 mm2 til maks. 50 m længde
Bemærk: Hvis der benyttes en forlængerledning,
skal denne – som beskrevet under sikkerhedsfor-
skrifterne – være forsynet med en jordledning, der
skal være forbundet med jordledningen til det elek-
triske anlæg via stikket.
Hvis De er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker el-
ler henvend Dem til den nærmeste Bosch-repræ-
sentant.
FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlænger-
ledninger kan være farlige. Forlængerledning,
stik og kobling skal være vandtætte og være
godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge
på jorden.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
Vejledning for produkter, som ikke sælges i GB:
ADVARSEL: Af sikkerhedsmæssige grunde skal
stikket på maskinen være forbundet med forlænger-
ledningen. Koblingen på forlængerledningen skal
være beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af
gummi eller være overtrukket med gummi. Forlæn-
gerledningen skal benyttes med en trækaflastning.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Vandtilslutning
Skru tilslutningsstykket 7 fast til vandtilslutnin-
gen 12.
/ Forbind vandslangen (følger ikke med leve-
ringen) med vandtilslutningen og maskinen.
Tilslut højtryksslangen/sprøjtepistolen
Skru højtryksslangen 6 fast til tilslutningsstud-
sen 13.
Sæt trykrøret til den flade stråle 4 ind i sprøjtepi-
stolen 3. Drej trykrøret til den flade stråle med et let
tryk 90° mod højre for at låse det.
Trykrør til flad stråle
(Farvekode gul–AQUATAK 1200 PLUS/
Farvekode grøn–AQUATAK 1250)
Strålen ændres fra en flad stråle til en punktstråle
og tilbage igen ved at dreje på den forreste ring på
trykrøret til den flade stråle.
Trykrør til rotationsstråle
(Farvekode rød–AQUATAK 1200 PLUS/
Farvekode gul–AQUATAK 1250)
Drej på trykrøret til den flade stråle 4 90° mod
venstre. Træk trykrøret til den flade stråle ud.
Sæt trykrøret til rotationsstrålen 9 ind i sprøjtepi-
stolen 3. Drej trykrøret til rotationsstrålen med et let
tryk 90° mod højre for at låse det.
Rengøringsmiddeldyse med flaske
AQUATAK 1200 PLUS
Drej dysen hhv. trykrøret 90° mod venstre og
træk den/det ud.
Sæt rengøringsmiddeldysen 8 ind i sprøjtepisto-
len 3, drej rengøringsmiddeldysen med et let tryk
90° mod højre for at låse den.
AQUATAK 1250
Rengøringsmidler sprøjtes ved at dreje på den
bageste ring, hvorved lamelstråledysen stilles fra
højtryk- til lavtrykposition.
Drej på dysen på den forreste ring for at indstille den
flade stråle.
For din egen sikkerheds
skyld
Pas på! Sluk for maskinen og træk stikket ud,
før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde
udføres på maskinen. Gør det samme, når
strømkablet er beskadiget, når der er blevet
skåret i kablet eller kablet har viklet sig ind.
Samling
Indstilling/brug af forskellige
dyser
A
A B
C
D
E
I
J
I
F
G
F016 L70 373 - D.book Seite 3 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
57 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 57
Dansk - 4
Tænd
Sørg for, at netkontakten står på ( ) og tilslut ap-
paratet til stikdåsen.
Åbn for vandhanen.
Tryk på kontaktspærren 1 for at frigive aftrække-
ren 2. Tryk aftrækkeren 2 helt i bund, indtil vand
strømmer jævnt ud. Slip aftrækkeren 2. Tryk på kon-
taktspærren 1.
Tryk på tasten ( ) til afbryderen 5.
Ret sprøjtepistolen 3 nedad. Tryk på kontaktspær-
ren for at frigive aftrækkeren 2. Tryk aftrækkeren 2
helt i bund.
Sluk
Slip aftrækkeren 2. Tryk på kontaktspærren. Nu er
sprøjtepistolen låst og kan ikke aktiveres tilfældigt.
Tryk på tasten ( ) til afbryderen 5.
Luk for vandhanen. Træk stikket ud af stikdåsen.
Tryk på kontaktspærren 1 for at frigive aftrække-
ren 2. Tryk aftrækkeren 2 helt i bund, indtil der ikke
kommer mere vand ud af maskinen. Slip aftrække-
ren 2. Tryk på kontaktspærren 1.
Fjern vandslangen fra maskinen og vandtilslutnin-
gen.
Generelt
Sørg for, at maskinen står sikkert på et jævnt under-
lag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og
træk ikke maskinen vha. slangen. Dette kan med-
føre, at maskinen ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøjer
henover den. Beskyt højtrykslangen mod skarpe
kanter eller hjørner.
Anvend ikke rotationsslange-trykrøret til bilvask.
Arbejde med rengøringsmidler
Brug kun rengøringsmidler, der er frigivet af
Bosch. Rengøringsmidler, der ikke er egnet til
maskinen, kan beskadige maskinen og den gen-
stand, der skal rengøres.
AQUATAK 1200 PLUS
Sæt rengøringsmiddeldysen på sprøjtepistolen.
Fyld rengøringsmiddelflasken med egnet rengø-
ringsmiddel og skru flasken på rengøringsmiddeldy-
sen igen.
AQUATAK 1250
Fyld rengøringsmiddeltanken 10 med rengø-
ringsmiddel, som forinden skal være fortyndet iht. fa-
brikantens instruktioner.
Når højtryksrenseren benyttes til at rengøre med
rengøringsmiddel, skal fladstråledysen stå på lav-
tryk.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af
hensyn til miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på
beholderen skal overholdes.
Bosch sikrer en fejlfri drift af maskinen, hvis de ud-
budte rengørings- og plejemidler benyttes.
Anbefalet rengøringsmetode
Skridt 1: Snavs løsnes
Sprøjt lidt rengøringsmiddel på og lad det trække i et
kort stykke tid.
Skridt 2: Snavs fjernes
Fjern den løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Lodrette flader rengøres ved at starte for-
neden med snavs-/rengøringsmidlet og arbejde
opad. Arbejde oppefra og ned ved skylning.
Start
Vejledning i brug af
højtryksrenseren
K
H
G
F016 L70 373 - D.book Seite 4 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
58 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 58
Dansk - 5
Træk stikket ud og løsne vandtilslutnin-
gen, før der arbejdes på maskinen.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regel-
mæssige mellemrum som f.eks. løse forbindelser og
slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér om kapper og beskyttelsesanordninger er
intakte og monteret rigtigt. Nødvendige reparationer
eller vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres, før
højtryksrenseren benyttes.
Skulle højtryksrenseren trods omhyggelig fabrika-
tion og kontrol engang holde op med at fungere, skal
reparationen udføres af et autoriseret serviceværk-
sted for Bosch haveværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Fjern adapteren 7 på vandtilslutningen og træk
sien 14 ud.
Skyl sien og sæt den i igen. Udskift sien, hvis den er
beskadiget.
Højtryksrenseren må aldrig anvendes, hvis sien
mangler eller er defekt.
Maskinen transporteres ved at tage fat i det øverste
greb og rulle den på hjulene.
Maskinen transporteres hen over trapper eller for-
hindringer ved at tage fat i maskinens øverste greb
og bære den.
AQUATAK 1250
Hvis maskinen skal opbevares eller transporteres
vandret, skal rengøringsmiddeltanken være tømt
forinden.
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren
med en blød børste og en klud. Det er ikke tilladt at
benytte vand, opløsningsmidler og poleringsmidler.
Fjern al form for snavs, især snavs i motorens venti-
lationsåbninger.
Højtryksrenseren skal altid være tømt helt for vand,
da den ellers kan beskadiges som følge af frost. Ma-
skinen skal opbevares i et frostsikkert rum.
Stil ikke genstande oven på højtryksrenseren.
Sørg for kablerne ikke kommer i klemme, når den
klappes sammen og op. Højtryksslangen må ikke
blive knækket.
Vedligeholdelse
Rengøring/kontrol af filter
L
Transport
Frastilling efter brug
F016 L70 373 - D.book Seite 5 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
59 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 59
Dansk - 6
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke igang Stik ikke sat i
Stikdåsen er defekt
Defekt/sprunget sikring
Forlængerledningen er beskadiget
Motorværn er udløst
Fastfrosset
Sæt stikket i
Prøv en anden stikkontakt
Udskift sikringen
Forsøg uden forlængerledning
Lad motoren afkøle i 5 minutter.
Sørg for at optø pumpe, vandslange
eller tilbehør
Motor bliver stående Defekt/sprunget sikring
Netspænding ikke rigtig
Motorværn er udløst
Udskift sikringen
Kontrollér netspændingen, den skal
stemme overens med angivelserne på
typeskiltet
Lad motoren afkøle i 5 minutter.
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds, der kan
klare den effekt, der kræves af
højtryksrenseren
For højt arbejdstryk Dyse delvis tilstoppet Rens dysen
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe
Vandforsyning ikke korrekt
Vandfilter tilstoppet
Vandslange klemt fast eller knækket
Højtryksslange for lang
Sluk for højtryksrenseren, sørg for at
sprøjtepistolen og vandhanen er åbne,
indtil der opnås et jævnt arbejdstryk.
Kontrollér om vandtilslutningen er i
overensstemmelse med angivelserne i
de tekniske data. De mindste vand-
slanger, der må benyttes, er 1/2" eller
13 mm i Ø.
Rengør vandfilteret.
Sørg for at vandslangen kommer til at
ligge lige
Tag højtryksslange-forlængerstykket
af, maks. vandslangelængde 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Bemærk: Bestemt tilbe-
hør sørger for et lavt tryk
Dyse slidt
Start/stopventil slidt
Udskift dysen
Tryk på aftrækkeren, 5 gange hurtigt
efter hinanden
Motor går, men intet ar-
bejdstryk
Vand ikke tilsluttet
Filter tilstoppet
Dyse tilstoppet
Tilslut vand
Rengør filteret
Rens dysen
Højtryksrenseren starter
af sig selv
Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt en autoriseret Bosch kunde-
service
Maskine er utæt. Pumpe er utæt 6 dråber pr. minut er tilladt. Kontakt
den autoriserede Bosch servicefor-
handler, hvis maskinen er mere end
utæt.
F016 L70 373 - D.book Seite 6 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
60 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05
Side: 60
Dansk - 7
Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i un-
dergrunden, grundvandet, damme, floder osv.
Rengøringsmidler skal benyttes iht. instruktionerne
på emballgen og den foreskrevne koncentration.
Rengøring af køretøjer skal udføres iht. gældende
lokale forskrifter: Det skal forhindres, at afsprøjtet
olie trænger ned i grundvandet.
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1 m af-
stand) og DIN 45 635.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 73 dB (A), lydeffektniveau 83 dB (A).
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under
2,5 m/s2.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 60 335 i hen-
hold til bestemmelserne i direktiverne 89/336/EØF,
98/37/EF og 2000/14/EF.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA
er lavere en 85 dB (A). Proceducerer for overens-
stemmelsesvurdering iht. bilag V.
Leinfelden, 01.10.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
Service
Overensstemmelseserklæring
F016 L70 373 - D.book Seite 7 Donnerstag, 13. Oktober 2005 2:26 14
61 • F016 L70 373 • TMS • 14.09.05

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Aquatak 1200 Plus.

Stil et spørgsmål om Bosch Aquatak 1200 Plus

Har du et spørgsmål om Bosch Aquatak 1200 Plus men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Aquatak 1200 Plus. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Aquatak 1200 Plus så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.