Bosch Aquatak 100 Plus manual

Få vist brugermanualen for Bosch Aquatak 100 Plus below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: Aquatak 100 Plus
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 54
Dansk - 1
Skal læses og følges, før maskinen tages i
brug!
Gennemlæs maskinens betjeningsvejled-
ning og overhold især sikkerhedsforskrif-
terne heri, før maskinen tages i brug. Opbe-
var betjeningsvejledningen til senere brug.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen gi-
ver vigtige henvisninger til, hvordan maskinen be-
nyttes sikkert.
Udover henvisningerne i denne betjeningsvejled-
ning skal man også tage hensyn til de generelle sik-
ker-heds- og uheldsforebyggelses-forskrifter.
Ret aldrig vandstrålen mod mennesker,
dyr, maskine eller elektriske dele. OBS:
Højtryksstrålen kan være farlig, hvis den
anvendes til formål, den ikke er beregnet
til.
Strømtilslutning
■ Angivelserne på maskinens typeskilt skal stemme
overens med strømkildens spænding.
■ Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttes til en
stikdåse, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på
30 mA.
■ Anvendes en forlængerledning, skal stik og kobling
være vandtætte modeller.
OBS: Uegnede forlængerledninger kan være farlige.
■ Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
■ Kør ikke hen over nettilslutningsledningen eller for-
længerledningen, mas dem ikke og træk ikke i dem,
da de kan blive beskadiget. Beskyt kablet mod
varme, olie og skarpe kanter.
■ Forlængerledningen skal være stænkvandsbeskyttet
og have det tværsnit, der er angivet i betjeningsvej-
ledningen. Stikforbindelsen må ikke ligge i vand.
Vandtilslutning
■ Følg forskrifterne fra Deres lokale vandværk.
■ Skrueforbindelserne på alle tilslutningsslangerne
skal være tætte.
■ Højtryksslangen må ikke være beskadiget (eksplosi-
onsfare). Højtryksslangen skal udskiftes med det
samme, hvis den er beskadiget. De benyttede slan-
ger og forbindelser skal være godkendt af fabrikan-
ten.
Brug
■ Kontrollér maskinen og tilbehøret for mangler og vær
sikker på, at både maskine og tilbehør er sikre, før
maskinen tages i brug. Maskine og tilbehør må ikke
benyttes, hvis den/det udviser mangler.
■ Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller
ufortyndede syrearter og opløsningsmidler! Herun-
der forstås f.eks. benzin, farvefortynder eller fyrings-
olie. Sprøjtetågen er meget antændelig, eksplosiv og
giftig. Desuden angriber acetone, ufortyndede syre-
arter og opløsningsmidler maskinens materialer.
■ Overhold gældende sikkerhedsforskriter, hvis maski-
nen benyttes i farlige områder (f.eks. på tankstatio-
ner). Det er forbudt at benytte maskinen i eksplosi-
onsfarlige rum.
■ Maskinen skal stå på en fast undergrund.
■ Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af ma-
skinfabrikanten, og overhold fabrikantens anvendel-
ses-, bortskaffelses- og advarselsforskrifter.
■ Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være
stænkvandsbeskyttet.
■ Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke være
klemt fast i position „ON“, når maskinen er i brug.
■ Brug efter behov beskyttelsesdragt til beskyttelse
mod stænk fra tilbagesprøjtende vand.
■ For at undgå beskadigelser fra højtryksstrålen skal
bildæk/ventiler altid renses med en afstand på
mindst 30 cm. Første tegn herpå er at dækket misfar-
ves. Beskadigede bildæk/ ventiler er livsfarlige.
■ Asbestholdige og andre materialer, der indeholder
sundhedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en
højtryksrenser.
■ Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af ma-
skinfabrikanten.
■ De anbefalede rengøringsmidler må ikke benyttes
ufortyndet. Produkterne er sikre på den måde, at de
hverken indeholder syrearter, ludarter eller miljøska-
delige stoffer. Det anbefales at opbevare rengørings-
midlerne utilgængeligt for børn. Hvis øjnene kommer
i kontakt med rengøringsmidlerne: Skyl straks med
store mængder vand. Ved synkning: Søg læge med
det samme.
Betjening
■ Operatøren må kun benytte maskinen til de fastlagte
formål. De lokale begivenheder skal overholdes.
Hold øje med andre personer, især børn, når der ar-
bejdes med maskinen.
■ Anvend ikke maskinen i nærheden af personer, med-
mindre disse bærer beskyttelsestøj.
■ Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre for at
rengøre tøj eller skotøj.
■ Maskinen må kun benyttes af personer, der er instru-
eret i at bruge og håndtere maskinen, eller af perso-
ner, der kan fremlægge dokumentation for, at de kan
betjene maskinen. Maskinen må ikke betjenes af
børn og unge.
■ Maskinen skal altid være under opsyn, når motoren
går.
■ Den udtrædende vandstråle bevirker en rekylkraft på
sprøjtepistolen. Hold derfor pistolgreb og lanse sik-
kert.
Transport
■ Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
■ Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
– før man forlader maskinen
– før maskinen kontrolleres og rengøres og før der ar-
bejdes på den
■ Reparationer må kun gennemføres af autoriserede
BOSCH kundeværksteder.
Tilbehør og reservedele
■ Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele,
der er frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og ori-
ginale reservedele sikrer en fejlfri maskindrift.
Sikkerhedsforskrifter
55 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 55
Dansk - 2
Maskinen er beregnet til at rengøre flader og gen-
stande udendørs, værktøj, køretøjer og både. Kom-
mes et af Bosch godkendt rengøringsmiddel i van-
det og forsynes maskinen med det rigtige tilbehør,
kan maskinen også benyttes til at frigøre afløbsrør
eller fjerne rust og gammel farve. Dette produkt er
ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestem-
peraturer mellem 0 °C og 40 °C.
Denne vejledning giver instruktioner om den kor-
rekte samling og sikre anvendelse af plæneklippe-
ren. Det er vigtigt at gennemlæse disse instruktioner
omhyggeligt.
Når maskinen er helt samlet, vejer den ca. 6.0 kg.
Få om nødvendigt hjælp med at fjerne den fra em-
ballagen.
Tag højtryksrenseren forsigtigt ud af emballagen.
Kontrollér om efterfølgende dele er fri for mangler:
– Højtryksrenser
– Sprøjtepistol/højtryksslange
– Forlængerrør
(kun AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Strålerør (kun AQUATAK 10)
– Fladstråledyse (lilla farvekode – kun
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Rotationsdyse
(rød farvekode – kun AQUATAK 100 PLUS)
– Rengøringsmiddeldyse og flaske
– Tilslutningsstykke
– Vaskebørste (kun AQUATAK 100 PLUS)
– Betjeningsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du
kontakte den forhandler, hvor du har købt maskinen.
Tekniske data
Højtryksrenser AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Bestillingsnummer 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Optagen effekt [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Temperatur tilløb
maks. [°C] 40 40 40 40
Vandmængde til-
løb min. (mindst) [l/h] 17 17 17 17
Vandtryk tilløb
maks. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominelt tryk [bar] 90 90 90 90
Maksimalt tryk [bar] 100 100 100 100
Flow [l/h] 300 340 330 350
Rengøringsmiddel [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Vægt [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Isolationsklasse / II / II / II
Serienummer Se serienummer 13 (typeskilt) på maskinen.
Foreskrevet anvendelse
Introduktion
Maskinens dele
56 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 56
Dansk - 3
1 Kontaktspærre for aftrækker
2 Aftrækker
3 Sprøjtepistol
4 Forlængerrør
(kun AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Fladstråledyse
(kun AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Højtryksslange
7 Rengøringsmiddeldyse med flaske
8 Rotationsdyse (kun AQUATAK 100 PLUS)
9 El-stik**
10 Tilslutningsstykke
11 Afbryder
12 Stråledyse (kun AQUATAK 10)
13 Serienummer
**landsspecifk
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvej-
ledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbin-
delse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen).
Brug kun godkendte forlængerledninger. Nærmere
oplysninger fås ved henvendelse til din nærmeste
Bosch forhandler.
Hvis De har brug for en forlængerledning til drift af
maskinen, skal følgende ledningstværsnit overhol-
des
1,5 mm2 til maks. 20 m længde
2,5 mm2 til maks. 50 m længde
Bemærk: Hvis der benyttes en forlængerledning,
skal denne – som beskrevet under sikkerhedsfor-
skrifterne – være forsynet med en jordledning, der
skal være forbundet med jordledningen til det elek-
triske anlæg via stikket.
Hvis De er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker el-
ler henvend Dem til den nærmeste Bosch-repræ-
sentant.
FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlænger-
ledninger kan være farlige. Forlængerledning,
stik og kobling skal være vandtætte og være
godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge
på jorden.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
Vejledning for produkter, som ikke sælges i GB:
ADVARSEL: Af sikkerhedsmæssige grunde skal
stikket 9 på maskinen være forbundet med forlæn-
gerledningen. Koblingen på forlængerledningen
skal være beskyttet mod stænkvand, være fremstil-
let af gummi eller være overtrukket med gummi. For-
længerledningen skal benyttes med en træk-
aflastning.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Vandtilslutning
Skru tilslutningsstykket 10 fast til vandtilslutnin-
gen 14.
/ Forbind vandslangen (følger ikke med leve-
ringen) med vandtilslutningen og maskinen.
Tilslut højtryksslangen/sprøjtepistolen
Skru højtryksslangen 6 fast til tilslutningsstud-
sen 15.
Forbind forlængerrøret 4/stråledysen 12 med
sprøjtepistolen 3. Dette gøres ved at stikke forlæn-
gerrøret 4/stråledysen 12 i, trykke det imod pistolen
og dreje det 90° mod højre, hvorved det låses fast.
Sæt fladstråledysen 5 fast på forlængerrøret 4
og drej den mod højre, indtil der høres et „klik“ (låst).
Strålerør (kun AQUATAK 10)
Stråledysen 12 har en fast indstillet lamelstråle, som
ikke kan ændres.
Fladstråledyse (lilla farvekode – kun
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
Strålen ændres fra at være flad til at være et
punkt ved at dreje på dysens kappe.
Maskinelementer
For din egen sikkerheds
skyld
Pas på! Sluk for maskinen og træk stikket ud,
før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde
udføres på maskinen. Gør det samme, når
strømkablet er beskadiget, når der er blevet
skåret i kablet eller kablet har viklet sig ind.
Samling
Indstilling/brug af forskellige
dyser
A
A B
C
D
E
F
57 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 57
Dansk - 4
Rengøringsmiddeldyse med flaske
Drej forlængerrøret 4/stråledysen 12 90° mod
venstre og træk det ud.
Sæt rengøringsmiddeldysen 7 ind i sprøjtepisto-
len 3 og drej den mod højre for at låse den.
Rotationsdyse
(rød farvekode – kun AQUATAK 100 PLUS)
Drej fladstråledysen 5 mod venstre og træk den
ud.
Sæt rotationsdysen 8 ind i forlængerrøret 4 og
drej den mod højre, indtil der høres et „klik“ (låst).
Tænd
Sørg for, at netkontakten står på ( ) og tilslut ap-
paratet til stikdåsen.
Åbn for vandhanen.
Tryk på kontaktspærren 1 for at frigive aftrække-
ren 2. Tryk aftrækkeren 2 helt i bund, indtil vand
strømmer jævnt ud. Slip aftrækkeren 2. Tryk på kon-
taktspærren 1.
Tryk på tasten ( ) til afbryderen 11.
Ret sprøjtepistolen 3 nedad. Tryk på kontaktspær-
ren for at frigive aftrækkeren 2. Tryk aftrækkeren 2
helt i bund.
Sluk
Slip aftrækkeren 2. Tryk på kontaktspærren. Nu er
sprøjtepistolen låst og kan ikke aktiveres tilfældigt.
Tryk på tasten ( ) til afbryderen 11.
Luk for vandhanen. Træk stikket ud af stikdåsen.
Tryk på kontaktspærren 1 for at frigive aftrække-
ren 2. Tryk aftrækkeren 2 helt i bund, indtil der ikke
kommer mere vand ud af maskinen. Slip aftrække-
ren 2. Tryk på kontaktspærren 1.
Fjern vandslangen fra maskinen og vandtilslutnin-
gen.
Generelt
Sørg for, at maskinen står sikkert på et jævnt under-
lag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og
træk ikke maskinen vha. slangen. Dette kan med-
føre, at maskinen ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøjer
henover den. Beskyt højtrykslangen mod skarpe
kanter eller hjørner.
Anvend ikke rotationsslange-trykrøret til bilvask.
Arbejde med rengøringsmidler
Brug kun rengøringsmidler, der er frigivet af
Bosch. Rengøringsmidler, der ikke er egnet til
maskinen, kan beskadige maskinen og den gen-
stand, der skal rengøres.
Sæt rengøringsmiddeldysen på sprøjtepistolen.
Fyld rengøringsmiddelflasken med egnet rengø-
ringsmiddel og skru flasken på rengøringsmiddeldy-
sen igen.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af
hensyn til miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på
beholderen skal overholdes.
Bosch sikrer en fejlfri drift af maskinen, hvis de ud-
budte rengørings- og plejemidler benyttes.
Anbefalet rengøringsmetode
Skridt 1: Snavs løsnes
Sprøjt lidt rengøringsmiddel på og lad det trække i et
kort stykke tid.
Skridt 2: Snavs fjernes
Fjern den løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Lodrette flader rengøres ved at starte for-
neden med snavs-/rengøringsmidlet og arbejde
opad. Arbejde oppefra og ned ved skylning.
Start
G
H
I
J
K
Vejledning i brug af
højtryksrenseren
58 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 58
Dansk - 5
Træk stikket ud og løsne vandtilslutnin-
gen, før der arbejdes på maskinen.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regel-
mæssige mellemrum som f.eks. løse forbindelser og
slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér om kapper og beskyttelsesanordninger er
intakte og monteret rigtigt. Nødvendige reparationer
eller vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres, før
højtryksrenseren benyttes.
Skulle højtryksrenseren trods omhyggelig fabrika-
tion og kontrol engang holde op med at fungere, skal
reparationen udføres af et autoriseret serviceværk-
sted for Bosch haveværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Fjern adapteren 10 på vandtilslutningen og træk
sien 16 ud.
Sien 16 kan let fjernes med en spidstang. Skyl
sien og sæt den i igen. Udskift sien, hvis den er be-
skadiget.
Højtryksrenseren må aldrig anvendes, hvis sien
mangler eller er defekt.
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren
med en blød børste og en klud. Det er ikke tilladt at
benytte vand, opløsningsmidler og poleringsmidler.
Fjern al form for snavs, især snavs i motorens venti-
lationsåbninger.
Højtryksrenseren skal altid være tømt helt for vand,
da den ellers kan beskadiges som følge af frost. Ma-
skinen skal opbevares i et frostsikkert rum.
Stil ikke genstande oven på højtryksrenseren.
☞ Sørg for kablerne ikke kommer i klemme, når
den klappes sammen og op. Højtryksslan-
gen må ikke blive knækket.
Vedligeholdelse Rengøring/kontrol af filter
Frastilling efter brug
A
L
59 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 59
Dansk - 6
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke igang Stik ikke sat i
Stikdåsen er defekt
Defekt/sprunget sikring
Forlængerledningen er beskadiget
Motorværn er udløst
Fastfrosset
Sæt stikket i
Prøv en anden stikkontakt
Udskift sikringen
Forsøg uden forlængerledning
Lad motoren afkøle i 5 minutter
Sørg for at optø pumpe, vandslange
eller tilbehør
Motor bliver stående Defekt/sprunget sikring
Netspænding ikke rigtig
Motorværn er udløst
Udskift sikringen
Kontrollér netspændingen, den skal
stemme overens med angivelserne på
typeskiltet
Lad motoren afkøle i 5 minutter
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds, der kan
klare den effekt, der kræves af høj-
tryksrenseren
For højt arbejdstryk Dyse delvis tilstoppet Rens dysen
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe
Vandforsyning ikke korrekt
Vandfilter tilstoppet
Vandslange klemt fast eller knækket
Højtryksslange for lang
Sluk for højtryksrenseren, sørg for at
sprøjtepistolen og vandhanen er åbne,
indtil der opnås et jævnt arbejdstryk
Kontrollér om vandtilslutningen er i
overensstemmelse med angivelserne i
de tekniske data. De mindste vand-
slanger, der må benyttes, er 1/2" eller
13 mm i Ø
Rengør vandfilteret
Sørg for at vandslangen kommer til at
ligge lige
Tag højtryksslange-forlængerstykket
af, maks. vandslangelængde 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Bemærk: Bestemt tilbe-
hør sørger for et lavt tryk
Dyse slidt
Start/stopventil slidt
Udskift dysen
Tryk på aftrækkeren, 5 gange hurtigt
efter hinanden
Motor går, men intet ar-
bejdstryk
Vand ikke tilsluttet
Filter tilstoppet
Dyse tilstoppet
Tilslut vand
Rengør filteret
Rens dysen
Højtryksrenseren starter
af sig selv
Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt en autoriseret Bosch kunde-
service
Maskine er utæt Pumpe er utæt 6 dråber pr. minut er tilladt. Kontakt
den autoriserede Bosch servicefor-
handler, hvis maskinen er mere end
utæt
60 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05
Side: 60
Dansk - 7
Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i un-
dergrunden, grundvandet, damme, floder osv.
Rengøringsmidler skal benyttes iht. instruktionerne
på emballgen og den foreskrevne koncentration.
Rengøring af køretøjer skal udføres iht. gældende
lokale forskrifter: Det skal forhindres, at afsprøjtet
olie trænger ned i grundvandet.
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1 m af-
stand) og DIN 45 635.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtry-
kniveau 79 dB (A), lydeffektniveau 89 dB (A).
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under
2,5 m/s2.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 60 335 i hen-
hold til bestemmelserne i direktiverne 89/336/EØF,
98/37/EF og 2000/14/EF.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA
er lavere en 91 dB (A). Procedurer for overensstem-
melsesvurdering iht. bilag VIII.
Leinfelden, 01.11.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
Service
Overensstemmelseserklæring
61 • F016 L70 370 • TMS • 06.09.05

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Aquatak 100 Plus.

Stil et spørgsmål om Bosch Aquatak 100 Plus

Har du et spørgsmål om Bosch Aquatak 100 Plus men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Aquatak 100 Plus. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Aquatak 100 Plus så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.