Bosch AQT 37-13 manual

Få vist brugermanualen for Bosch AQT 37-13 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: AQT 37-13
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, , Russisk, Tjekkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 45
46 | Dansk
F 016 L70 995 | (10.6.13) Bosch Power Tools
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van de machine.
Na gebruik, opbergen
Schakel de aan/uit-schakelaar uit en bedien de trekker om de
hogedrukslang leeg te maken.
Reinigdebuitenkantvandehogedrukreiniger meteenzachte
borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of po-
lijstmiddel. Verwijder alle verontreinigingen. Reinig in het bij-
zonder de ventilatieopeningen van de motor.
Buiten gebruik stellen aan einde van seizoen: Laat alle water
uit de pomp lopen door de motor enkele seconden te laten lo-
pen en de trekker te bedienen.
Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat.
Bewaar het apparaat in een vorstvrije omgeving.
Controleer dat de kabels niet worden vastgeklemd terwijl het
apparaat opgeborgen is. Knik de hogedrukslang niet.
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-do-it.com
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Milieubescherming
Chemicaliëndieschadelijkzijnvoorhetmilieu,mogennietinde
grond,hetgrondwaterofhetoppervlaktewaterterechtkomen.
Houdbijgebruikvanreinigingsmiddelendevoorschriftenopde
verpakkingendevoorgeschrevenconcentratienauwkeurigaan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaatselijke
voorschriften in acht: Afgespoelde olie mag niet in het grond-
water terechtkomen.
Afvalverwijdering
Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi de hogedrukreiniger niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende oude elektrische en elektroni-
sche apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische en elektronische ap-
paraten worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Ret aldrig vandstrålen mod mennesker,
dyr, maskinen eller elektriske dele.
Pas på: Højtryksstrålen kan være farlig,
hvis den anvendes til formål, den ikke er
beregnet til.
Iht. de gældende forskrifter må maskinen
uden systemafbrydelse ikke tilsluttes til et
drikkevandsnet. Brug en systemadskiller iht.
IEC 61770 type BA. Vand, der løber igennem
systemafbryderen, er ikke mere drikkevand.
Sikkerhedsinstrukser til højtryksrenser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
I tilfælde af manglende overholdelse af sikker-
hedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen giver vig-
tige henvisninger til, hvordan maskinen benyttes sikkert.
Udoverhenvisningerneidennebetjeningsvejledningskal
man også tage hensyn til de generelle sikkerheds- og
uheldsforebyggelsesforskrifter.
Strømtilslutning
 Strømkildensspændingskalstemmeoverensmedangivel-
serne på maskinens typeskilt.
 Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttes til en stikdå-
se, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
 Træk stikket ud af stikdåsen, også selv om du kun forlader
maskinen uden opsyn i kortere tid.
 Den elektriske spændingsforsyning skal være i overens-
stemmelse med IEC 60364-1.
 Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen,
skal dette arbejde udføres af producenten, etaf producen-
ten autoriseret servicecenter eller en kvalificeret person
for at undgå farer.
 Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
 Træk ikke netstikket ud, mens du arbejder med maskinen.
 Kørikkehenover ledningenellerforlængerledningen, mas
dem ikke og træk ikke i dem, da de kan blive beskadiget.
Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
 Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller vigtige dele som
f.eks. højtryksslange, sprøjtepistol eller sikkerhedsanord-
ninger er beskadiget.
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 46 Monday, June 10, 2013 10:39 AM
Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (10.6.13)
 Paspå:Ikkeforskriftsmæssigeforlængerledningerkanvæ-
re farlige.
 Anvendes en forlængerledning, skal stik og kobling være
vandtætte modeller. Forlængerledningen skal have et le-
dertværsnit, der svarer til det, der er angivet i betjenings-
vejledningen, og være beskyttet mod stænkvand. Stikfor-
bindelsen må ikke ligge i vand.
 Skal stik skiftes på strømforsynings- eller forlængerlednin-
ger, skal stænkvandsbeskyttelse og mekanisk stabilitet bi-
beholdes.
Vandtilslutning
 Følg forskrifterne fra dit lokale vandværk.
 Skrueforbindelsen på alle tilslutningsslangerne skal være
tætte.
 Brug kun en forstærket slange med en diameter på
12,7 mm (1/2").
 Maskinen bør aldrig tilsluttes til en drikkevandsforsyning
uden tilbagestrømningsventil. Vand, der er strømmet gen-
nem tilbagestrømningsventilen, anses som vand, der ikke
kan drikkes mere.
 Højtryksslangen må ikke være beskadiget (eksplosionsfa-
re). Højtryksslangen skal udskiftes med det samme, hvis
den er beskadiget. De benyttede slanger og forbindelser
skal være godkendt af producenten.
 Højtryksslanger, armaturer og koblinger er vigtige for ma-
skinens sikkerhed. De benyttede slanger, armaturer og
koblinger skal være anbefalet af producenten.
 På vandtilslutningen må der kun bruges rent eller filtreret
vand.
Anvendelse
 Kontrollér maskinen og tilbehøret for mangler og vær sik-
ker på, at både maskine og tilbehør er sikre, før maskinen
tages i brug. Maskine og tilbehør må ikke benyttes, hvis
den/det udviser mangler.
 Retikkevandstrålenmoddigselvellerandreforatrengøre
tøj eller skotøj.
 Der må ikke opsuges opløsningsmiddelholdige væsker,
ufortyndede syrer, acetone eller opløsningsmidler inkl.
benzin,farvefortynderogfyringsolie,daderessprøjtetåge
er højt antændeligt, eksplosivt og giftigt.
 Overhold gældende sikkerhedsforskrifter, hvis maskinen
benyttesifarligeområder(f. eks.påtankstationer).Deter
forbudt at benytte maskinen i eksplosionsfarlige rum.
 Maskinen skal stå på et fast underlag.
 Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af maskinfa-
brikanten, og overhold fabrikantens anvendelses-, bort-
skaffelses- og advarselsforskrifter.
 Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være stænk-
vandsbeskyttet.
 Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke være klemt
fast i position „ON“, når maskinen er i brug.
 Brug egnet beskyttelsestøj mod stænkvand. Brug ikke ma-
skinen i nærheden af personer, medmindre disse bærer
beskyttelsestøj.
 Brugegnetbeskyttelsesudstyr(PSA)modstænkvandsom
f.eks. beskyttelsesbriller, støvbeskyttelsesmaske osv.,
hvis det er nødvendigt, for at beskytte mod vand, partikler
og/eller aerosoler, der reflekteres fra genstande.
 Højttrykkanfågenstandetilatspringetilbage.Brugegnet,
personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbril-
ler, hvis det er nødvendigt.
 For atundgåbeskadigelser fra højtryksstrålenskal bildæk/
ventiler altid renses med en afstand på mindst 30 cm. Før-
ste tegn på beskadigelse er at dækket misfarves. Beskadi-
gede bildæk/ventiler er livsfarlige.
 Asbestholdige og andre materialer, der indeholder sund-
hedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en højtryksren-
ser.
 De anbefalede rengøringsmidler må ikke benyttes ufortyn-
det. Produkterneersikrepådenmåde,atdehverkeninde-
holder syrearter, ludarter eller miljøskadelige stoffer. Det
anbefales at opbevare rengøringsmidlerne utilgængeligt
for børn. Hvis øjnene kommer i kontakt med rengørings-
midlerne: Skyl straks med store mængder vand. Ved synk-
ning: Søg læge med det samme.
 Brug aldrig højtryksrenseren uden filteret, med snav-
set filter eller med beskadiget filter. Garantien bortfal-
der,hvishøjtryksrenserenbrugesudenfilter,medsnavset
eller beskadiget filter.
 Metaldele kan blive varme, hvis de bruges i længere tid.
Brug beskyttelseshandsker efter behov.
 Arbejd ikke med højtryksrenseren, hvis det er dårligt vejr,
især ikke hvis der er tegn på uvejr.
Betjening
 Brugeren må kun benytte maskinen i henhold til ovenstå-
ende punkter. Tag hensyn til omgivelserne. Hold øje med
andre personer, især børn, når der arbejdes med maski-
nen.
 Maskinen må kun bruges af personer, der er instrueret i
brugoghåndteringafdenneellersomkandokumentere,at
de kan betjene maskinen. Maskinen må ikke betjenes af
børn og unge. Hold øje med børn for at forhindre, at de le-
ger med værktøjet.
 Denne maskine kan bruges af personer med begrænsede
fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget in-
struktioner om, hvordan maskinen skal håndteres, og for-
står de farer, der kan opstå i denne forbindelse.
 Maskinen må aldrig forlade uden opsyn, når den er tændt.
 Vandstrålen, der kommer ud af højtryksdysen, fremstiller
etrykstød.Derforskalsprøjtepistologsprøjtelanseholdes
fast med begge hænder.
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 47 Monday, June 10, 2013 10:39 AM
Side: 47
48 | Dansk
F 016 L70 995 | (10.6.13) Bosch Power Tools
Transport
 Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
 Sluk for maskinen, før rengørings- og vedligeholdelsesar-
bejde udføres og tilbehør skiftes. Træk stikket ud, hvis ma-
skinen drives med netspænding.
 Reparationer må kun gennemføres af autoriserede Bosch
serviceværksteder.
Tilbehør og reservedele
 Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele, der er
frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og originale reser-
vedele sikrer en fejlfri drift af maskinen.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at rengøre overflader og genstande
udendørs, apparater/maskiner, køretøj og både, såfremt det
tilsvarende tilbehør som f.eks. af Bosch frigivede rengørings-
midler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 40 °C.
Dette produkt er ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Vægt
On
Off
Lo Lavt tryk
Hi Højt tryk
Tilbehør
Højtryksrenser AQT 35-12/
AQT 35-12+
AQT 37-13/
AQT 37-13+
Typenummer 3 600 HA7 1.. 3 600 HA7 2..
Nom. forbrug kW 1,5 1,7
Temperatur tilløb max. °C 40 40
Vandmængde tilløb min. l/min 5,8 6,2
Tilladt tryk MPa 12 13
Nominelt tryk MPa 8 9
Flow l/min 5 5,5
Maksimalt indgangstryk MPa 1 1
Autostop-funktion  
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,7/7,0 7,7/8,4
Beskyttelsesklasse /II /II
Serienummer Se serienummer (typeskilt) på højtryksrenseren
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand). 3 600 ... HA7 1.. HA7 2..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
83
96
3
77
90
3
Samlede svingningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht. EN 60335:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
7
2
2
2
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 48 Monday, June 10, 2013 10:39 AM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (10.6.13)
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 27
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.06.2013
Montering og drift
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde på-
begyndes. Gør det samme, når strømkablet er
beskadiget, hvis der er blevet skåret i kablet
eller hvis kablet har viklet sig sammen.
Driftsspændingener230VAC,50Hz(tilikke-EU-lange220V,
240Vafhængigtaftype).Brugkungodkendteforlængerlednin-
ger.Informationerfåspåetautoriseretserviceværksted.
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af maskinen,
skal følgende ledningstværsnit overholdes:
– 1,5 mm2
indtil max. 20 m længde
– 2,5 mm2
indtil max. 50 m længde
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal den-
ne – som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne – være
forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med
jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.
Hvisdueritvivl:Kontaktenuddannetelektrikerellerhenvend
dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.
VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige for-
længerledninger kan være farlige. Forlænger-
ledning, stik og kobling skal være vandtætte
og de skal være godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge på jorden.
ForatøgesikkerhedenskaldubrugeenFI-kontakt(RCD)med
en fejlstrøm på maks. 30 mA. Denne FI-kontakt bør altid kon-
trolleres før brug.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PASPÅ:Fordinsikkerhedsskylderdetnødvendigt,atstikket
på maskinen forbindes med forlængerledningen. Koblingen
på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand,
være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.
Væropmærksompå,atdennemaskineikkemåkøreudenvand.
Brug
Tænding
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vandtilslutningen
og maskinen.
Sørg for, at netkontakten står på „0“ og tilslut maskinen til
stikdåsen.
Vandhanen åbnes.
Aktiverkontaktspærren(bagestekontaktpåpistolhåndtaget)
for at frigive aftrækket. Tryk aftrækket helt igennem, til van-
det løber jævnt, og der ikke er mere luft i maskinen og i høj-
tryksslangen. Slip aftrækket. Aktiver kontaktspærren (forre-
ste kontakt på pistolhåndtaget).
Drejpånetkontakten.Retsprøjtepistolennedad.Aktiverkon-
taktspærrenforatfrigiveaftrækket.Trykaftrækketheltigennem.
3 600 ... HA7 1.. HA7 2..
Vierklærerunderalmindeligtansvar,atdetprodukt,dererbeskrevetunder„Tekniskeda-
ta“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:
EN 60335 iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
dB(A) 99 93
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Håndtag klappes ned 2
Lanse tilsluttes til sprøjtepistol 3
Højtryksslange/sprøjtepistol tilsluttes 4
Påsætning af dyse 5
Vandtilslutning 6
Tænd/sluk 7
Dysestråle indstilles 8
Skyllemiddelflaske tilsluttes 9
Rens filter 10
Rens dyse 11
Placering pistol 12
Placering af pistol/lance/dyse under betjeningen 13
Slange anbringes i slangeholder 14
Opbevaring 15
Valg af tilbehør 16
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 49 Monday, June 10, 2013 10:39 AM
Side: 49
50 | Dansk
F 016 L70 995 | (10.6.13) Bosch Power Tools
Autostop-funktion
Maskinen slukker for motoren, så snart aftrækkeren slippes
på pistolgrebet.
Arbejdsvejledning
Generelt
Sørg for, at højtryksrenseren står sikkert på et jævnt under-
lag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og træk ikke
højtryksrenseren vha. slangen. Dette kan medføre, at høj-
tryksrenseren ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøj henover den.
Beskyt højtrykslangen mod skarpe kanter eller hjørner.
Brug ikke rotationsdysen til bilvask.
Advarsel! Patio Cleaners er kun egnet til brug på lige flader!
Brug den ikke til trapper og vertikale flader. Berør aldrig rota-
tionsdysen, når den er i brug!
Arbejdsanvisninger til arbejde med rengøringsmidler
 Brug kun rengøringsmiddel, der er udtrykkeligt egnet
til højtryksrensere.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af hensyn til
miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på beholderen skal
overholdes.
Anbefalet rengøringsmetode
Trin 1: Snavs løsnes
Brug skumindstillingen på 3 in 1 dysen og doser rengørings-
midlet sparsomt.
Trin 2: Snavs fjernes
Fjern det løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Start med snavs-/rengøringsmidlet forneden til
rengøring af lodrette flader og arbejd dig opad. Under afskyl-
ningen arbejder du oppefra og nedad.
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Fastfrosset Sørg for at optø pumpe, vandslange eller tilbehør
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den skal stemme overens med angivel-
serne på typeskiltet
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds, der kan klare den effekt, der kræ-
ves af højtryksrenseren
Motorenkører,menderer
ikke noget tryk
Dyse delvis tilstoppet Rens dyse
Motorstøjertilstede,men
motor arbejder ikke
Utilstrækkelig netspænding Kontroller, at strømnettets spænding svarer til angivelserne på
typeskiltet.
Spændingen er for lav, fordi der
bruges en forlængerledning
Kontroller, om forlængerledningen er egnet
Maskine har ikke været brugt i
længere tid
Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Problemer med autostop-funktio-
nen
Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 50 Monday, June 10, 2013 10:39 AM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (10.6.13)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
 Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen, før der ar-
bejdes med maskinen.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regelmæssige
mellemrum som f.eks. en løs fastgørelse og slidte eller beska-
digede dele.
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogat de
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kontrol alli-
gevelholdeopmedatfungere,skalreparationenudføresafet
autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj.
Det 10-cifrede typenummer på maskinens typeskilt skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Efter brug/opbevaring
Sluk for start-stop-kontakten og aktiver aftrækket for at tøm-
me højtryksslangen.
Rengør den udvendige side af højtryksrenseren med en blød
børste og en klud. Det er ikke tilladt at benytte vand, opløs-
ningsmidler og poleringsmidler. Fjern al form for snavs, især
snavs i motorens ventilationsåbninger.
Opbevaring når sæsonen er forbi: Tøm alt vandet ud af pum-
pen ved at lade motoren køre i et par sekunder og betjen af-
trækket.
Anbring ikke andre genstande oven på maskinen.
Opbevar maskinen et frostfrit sted.
Sikre,atledningerne/kablerneikkekommertilatsiddeiklem-
me under opbevaringen. Knæk ikke højtryksslangen.
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-do-it.com
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med åben sprøjtepistol, åben vand-
hane ogdyse, der er indstilletpå lavtryk, tiletjævntarbejdstryk
nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er i overensstemmelse med de
tekniske data. De mindste vandslanger, der må anvendes, er
1/2" eller Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller knæk-
ket
Sørg for at vandslange kommer til at ligge lige
Højtryksslange for lang Tag højtryksslange-forlængerstykke af, max. vandslangelæng-
de 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Henvisning: Bestemt tilbe-
hør fører til et lavt tryk
Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hurtigt efter hinanden
Motoren kører, men tryk-
ket er begrænset eller der
er ikke noget arbejdstryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Dyse tilstoppet Rens dyse
Højtryksrenser starter af
sig selv
Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Maskine er utæt Pumpe er utæt Små vandlækager er tilladte; konstateres større lækager, kon-
taktes kundeservice.
Rengøringsmiddel opsu-
ges ikke
Justerbar dyse i stilling højtryk Brug skumindstillingen på 3 in 1 dysen
Rengøringsmiddel for tyktflyden-
de
Fortynd med vand
Højtryksslangen er blevet forlæn-
get.
Tilslut den originale slange.
Rester eller indsnævring i rengø-
ringsmiddelkredsløbet
Skyl med rent vand og afhjælp indsnævring. Kontakt Bosch Ser-
vice Center, hvis problemet ikke forsvinder.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1953-004.book Page 51 Monday, June 10, 2013 10:39 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AQT 37-13.

Stil et spørgsmål om Bosch AQT 37-13

Har du et spørgsmål om Bosch AQT 37-13 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AQT 37-13. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AQT 37-13 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.