Bosch AQT 35-12+ manual

Få vist brugermanualen for Bosch AQT 35-12+ below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: AQT 35-12+
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Ukrainsk, Dansk, Russisk, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (16.12.13)
Iht. de gældende forskrifter må maskinen
uden systemafbrydelse ikke tilsluttes til et
drikkevandsnet. Brug en systemadskiller iht.
IEC 61770 type BA.
Vand, der løber igennem systemafbryderen,
er ikke mere drikkevand.
Sikkerhedsinstrukser til højtryksrenser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
I tilfælde af manglende overholdelse af sikker-
hedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen giver vig-
tige henvisninger til, hvordan maskinen benyttes sikkert.
Udoverhenvisningerneidennebetjeningsvejledningskal
man også tage hensyn til de generelle sikkerheds- og
uheldsforebyggelsesforskrifter.
Strømtilslutning
 Strømkildensspændingskalstemmeoverensmedangivel-
serne på maskinens typeskilt.
 Detanbefales, at denne maskine kun tilsluttes til en stikdå-
se, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
 Træk stikket ud af stikdåsen, også selv om du kun forlader
maskinen uden opsyn i kortere tid.
 Den elektriske spændingsforsyning skal være i overens-
stemmelse med IEC 60364-1.
 Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen,
skaldette arbejde udføres af producenten, etaf producen-
ten autoriseret servicecenter eller en kvalificeret person
for at undgå farer.
 Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
 Træk ikke netstikket ud, mens du arbejder med maskinen.
 Kørikkehenover ledningenellerforlængerledningen, mas
dem ikke og træk ikke i dem, da de kan blive beskadiget.
Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
 Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller vigtige dele som
f.eks. højtryksslange, sprøjtepistol eller sikkerhedsanord-
ninger er beskadiget.
 Paspå:Ikkeforskriftsmæssigeforlængerledningerkanvæ-
re farlige.
 Anvendes en forlængerledning, skal stik og kobling være
vandtætte modeller. Forlængerledningen skal have et le-
dertværsnit, der svarer til det, der er angivet i betjenings-
vejledningen, og være beskyttet mod stænkvand. Stikfor-
bindelsen må ikke ligge i vand.
 Skal stik skiftes på strømforsynings- eller forlængerlednin-
ger, skal stænkvandsbeskyttelse og mekanisk stabilitet bi-
beholdes.
Vandtilslutning
 Følg forskrifterne fra dit lokale vandværk.
 Skrueforbindelsen på alle tilslutningsslangerne skal være
tætte.
 Brug kun en forstærket slange med en diameter på
12,7 mm (1/2").
 Maskinen bør aldrig tilsluttes til en drikkevandsforsyning
uden tilbagestrømningsventil. Vand, der er strømmet gen-
nem tilbagestrømningsventilen, anses som vand, der ikke
kan drikkes mere.
 Højtryksslangen må ikke være beskadiget (eksplosionsfa-
re). Højtryksslangen skal udskiftes med det samme, hvis
den er beskadiget. De benyttede slanger og forbindelser
skal være godkendt af producenten.
 Højtryksslanger, armaturer og koblinger er vigtige for ma-
skinens sikkerhed. De benyttede slanger, armaturer og
koblinger skal være anbefalet af producenten.
 På vandtilslutningen må der kun bruges rent eller filtreret
vand.
Anvendelse
 Kontrollér maskinen og tilbehøret for mangler og vær sik-
ker på, at både maskine og tilbehør er sikre, før maskinen
tages i brug. Maskine og tilbehør må ikke benyttes, hvis
den/det udviser mangler.
 Retikkevandstrålenmoddigselvellerandreforatrengøre
tøj eller skotøj.
 Der må ikke opsuges opløsningsmiddelholdige væsker,
ufortyndede syrer, acetone eller opløsningsmidler inkl.
benzin,farvefortynderogfyringsolie,daderessprøjtetåge
er højt antændeligt, eksplosivt og giftigt.
 Overhold gældende sikkerhedsforskrifter, hvis maskinen
benyttesifarligeområder(f. eks.påtankstationer).Deter
forbudt at benytte maskinen i eksplosionsfarlige rum.
 Maskinen skal stå på et fast underlag.
 Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af maskinfa-
brikanten, og overhold fabrikantens anvendelses-, bort-
skaffelses- og advarselsforskrifter.
 Alle strømførende dele i arbejdsområdet skal være stænk-
vandsbeskyttet.
 Udløsningsarmen på sprøjtepistolen må ikke være klemt
fast i position „ON“, når maskinen er i brug.
 Brug egnet beskyttelsestøj mod stænkvand. Brug ikke ma-
skinen i nærheden af personer, medmindre disse bærer
beskyttelsestøj.
 Brugegnetbeskyttelsesudstyr(PSA)modstænkvandsom
f.eks. beskyttelsesbriller, støvbeskyttelsesmaske osv.,
hvis det er nødvendigt, for at beskytte mod vand, partikler
og/eller aerosoler, der reflekteres fra genstande.
 Højttrykkanfågenstandetilatspringetilbage.Brugegnet,
personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbril-
ler, hvis det er nødvendigt.
 For at undgå beskadigelser fra højtryksstrålen skal bil-
dæk/ventiler altid renses med en afstand på mindst
30 cm. Første tegn på beskadigelse er at dækket misfar-
ves. Beskadigede bildæk/ventiler er livsfarlige.
 Asbestholdige og andre materialer, der indeholder sund-
hedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en højtryksren-
ser.
OBJ_BUCH-1953-005.book Page 47 Monday, December 16, 2013 1:37 PM
Side: 47
48 | Dansk
F 016 L70 995 | (16.12.13) Bosch Power Tools
 De anbefalede rengøringsmidler må ikke benyttes ufortyn-
det. Produkterneersikrepådenmåde,atdehverkeninde-
holder syrearter, ludarter eller miljøskadelige stoffer. Det
anbefales at opbevare rengøringsmidlerne utilgængeligt
for børn. Hvis øjnene kommer i kontakt med rengørings-
midlerne: Skyl straks med store mængder vand. Ved synk-
ning: Søg læge med det samme.
 Brug aldrig højtryksrenseren uden filteret, med snav-
set filter eller med beskadiget filter. Garantien bortfal-
der,hvishøjtryksrenserenbrugesudenfilter,medsnavset
eller beskadiget filter.
 Metaldele kan blive varme, hvis de bruges i længere tid.
Brug beskyttelseshandsker efter behov.
 Arbejd ikke med højtryksrenseren, hvis det er dårligt vejr,
især ikke hvis der er tegn på uvejr.
Betjening
 Brugeren må kun benytte maskinen i henhold til ovenstå-
ende punkter. Tag hensyn til omgivelserne. Hold øje med
andre personer, især børn, når der arbejdes med maski-
nen.
 Maskinen må kun bruges af personer, der er instrueret i
brugoghåndteringafdenneellersomkandokumentere,at
de kan betjene maskinen. Maskinen må ikke betjenes af
børn og unge. Hold øje med børn for at forhindre, at de le-
ger med værktøjet.
 Denne maskine kan bruges af personer med begrænsede
fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget in-
struktioner om, hvordan maskinen skal håndteres, og for-
står de farer, der kan opstå i denne forbindelse.
 Maskinen må aldrig forlade uden opsyn, når den er tændt.
 Vandstrålen, der kommer ud af højtryksdysen, fremstiller
etrykstød.Derforskalsprøjtepistologsprøjtelanseholdes
fast med begge hænder.
Transport
 Sluk for maskinen og sikre den før transport.
Vedligeholdelse
 Sluk for maskinen, før rengørings- og vedligeholdelsesar-
bejde udføres og tilbehør skiftes. Træk stikket ud, hvis ma-
skinen drives med netspænding.
 Reparationer må kun gennemføres af autoriserede Bosch
serviceværksteder.
Tilbehør og reservedele
 Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele, der er
frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og originale reser-
vedele sikrer en fejlfri drift af maskinen.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at rengøre overflader og genstande
udendørs, apparater/maskiner, køretøj og både, såfremt det
tilsvarende tilbehør som f.eks. af Bosch frigivede rengørings-
midler anvendes.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 40 °C.
Dette produkt er ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
Tekniske data
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Vægt
On
Off
Lo Lavt tryk
Hi Højt tryk
Tilbehør
Højtryksrenser AQT 35-12/
AQT 35-12+
AQT 37-13/
AQT 37-13+
AQT 40-13
Typenummer 3 600 HA7 1.. 3 600 HA7 2.. 3 600 HA7 5..
Nom. forbrug kW 1,5 1,7 1,9
Temperatur tilløb max. °C 40 40 40
Vandmængde tilløb min. l/min 5,8 6,2 6,6
Tilladt tryk MPa 12 13 13
Nominelt tryk MPa 8 9 9
Flow l/min 5 5,5 6
Maksimalt indgangstryk MPa 1 1 1
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
OBJ_BUCH-1953-005.book Page 48 Monday, December 16, 2013 1:37 PM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (16.12.13)
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 27
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
06.12.2013
Montering og drift Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde på-
begyndes. Gør det samme, når strømkablet er
beskadiget, hvis der er blevet skåret i kablet
eller hvis kablet har viklet sig sammen.
Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (til ikke-EU-lange
220 V, 240 V afhængigt af type). Brug kun godkendte forlæn-
Autostop-funktion   
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,65/8,12 7,83/8,82 8,9
Beskyttelsesklasse /II /II /II
Serienummer Se serienummer (typeskilt) på højtryksrenseren
Højtryksrenser AQT 35-12/
AQT 35-12+
AQT 37-13/
AQT 37-13+
AQT 40-13
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,153 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand). 3 600 ... HA7 1.. HA7 2.. HA7 5..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
83
96
3
77
90
3
83
94
2
Samlede svingningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht.
EN 60335:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
7
2
2
2
4,7
1,5
3 600 ... HA7 1.. HA7 2.. HA75..
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tek-
niske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative do-
kumenter: EN 60335 iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
dB(A) 99 93 96
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Håndtag klappes ned 2
Lanse tilsluttes til sprøjtepistol 3
Højtryksslange/sprøjtepistol tilsluttes 4
Dyser sættes på 5
Vandtilslutning 6
Tænd/sluk 7
Dysestråle indstilles 8
Skyllemiddelflaske tilsluttes 9
Rens filter 10
Rens dyse 11
Placering pistol 12
Placering af pistol/lance/dyse under betjeningen 13
Slange anbringes i slangeholder 14
Opbevaring 15
Valg af tilbehør 16
Handlingsmål Fig.
OBJ_BUCH-1953-005.book Page 49 Monday, December 16, 2013 1:37 PM
Side: 49
50 | Dansk
F 016 L70 995 | (16.12.13) Bosch Power Tools
gerledninger. Informationer fås på et autoriseret service-
værksted.
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af maskinen,
skal følgende ledningstværsnit overholdes:
– 1,5 mm2
indtil max. 20 m længde
– 2,5 mm2
indtil max. 50 m længde
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal den-
ne – som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne – være
forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med
jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.
Hvisdueritvivl:Kontaktenuddannetelektrikerellerhenvend
dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.
VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige for-
længerledninger kan være farlige. Forlænger-
ledning, stik og kobling skal være vandtætte
og de skal være godkendt til udendørs brug.
Kabelforbindelser skal være tørre og må ikke ligge på jorden.
ForatøgesikkerhedenskaldubrugeenFI-kontakt(RCD)med
en fejlstrøm på maks. 30 mA. Denne FI-kontakt bør altid kon-
trolleres før brug.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PASPÅ:Fordinsikkerhedsskylderdetnødvendigt,atstikket
på maskinen forbindes med forlængerledningen. Koblingen
på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand,
være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.
Vær opmærksom på, at denne maskine ikke må køre uden
vand.
Brug
Tænding
Forbind vandslangen (ekstratilbehør) med vandtilslutningen
og maskinen.
Sørg for, at netkontakten står på „0“ og tilslut maskinen til
stikdåsen.
Vandhanen åbnes.
Aktiverkontaktspærren(bagestekontaktpåpistolhåndtaget)
for at frigive aftrækket. Tryk aftrækket helt igennem, til van-
det løber jævnt, og der ikke er mere luft i maskinen og i høj-
tryksslangen. Slip aftrækket. Aktiver kontaktspærren (forre-
ste kontakt på pistolhåndtaget).
Drej på netkontakten.Ret sprøjtepistolennedad.Aktiver kon-
taktspærren for at frigive aftrækket. Tryk aftrækket helt igen-
nem.
Autostop-funktion
Maskinen slukker for motoren, så snart aftrækkeren slippes
på pistolgrebet.
Arbejdsvejledning
Generelt
Sørg for, at højtryksrenseren står sikkert på et jævnt under-
lag.
Gå ikke alt for langt fremad med højtrykslangen og træk ikke
højtryksrenseren vha. slangen. Dette kan medføre, at høj-
tryksrenseren ikke længere står stabilt og vælter.
Knæk ikke højtrykslangen og kør ikke et køretøj henover den.
Beskyt højtrykslangen mod skarpe kanter eller hjørner.
Brug ikke rotationsdysen til bilvask.
Advarsel! Patio Cleaners er kun egnet til brug på lige flader!
Brug den ikke til trapper og vertikale flader. Berør aldrig rota-
tionsdysen, når den er i brug!
Arbejdsanvisninger til arbejde med rengørings-
midler
 Brug kun rengøringsmiddel, der er udtrykkeligt egnet
til højtryksrensere.
Det anbefales at spare på rengøringsmidlerne af hensyn til
miljøet. Anbefalinger mht. fortynding på beholderen skal
overholdes.
Anbefalet rengøringsmetode
Trin 1: Snavs løsnes
Brug højtryksskumdysen eller skumindstillingen på 3 in 1 dy-
sen og doser rengøringsmidlet sparsomt.
Trin 2: Snavs fjernes
Fjern det løsnede snavs med højt tryk.
Bemærk: Start med snavs-/rengøringsmidlet forneden til
rengøring af lodrette flader og arbejd dig opad. Under afskyl-
ningen arbejder du oppefra og nedad.
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i gang Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Fastfrosset Sørg for at optø pumpe, vandslange eller tilbehør
OBJ_BUCH-1953-005.book Page 50 Monday, December 16, 2013 1:37 PM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (16.12.13)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
 Træk stikket ud og løsne vandtilslutningen, før der ar-
bejdes med maskinen.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regelmæssige
mellemrum som f.eks. en løs fastgørelse og slidte eller beska-
digede dele.
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogatde
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kontrol alli-
gevelholdeopmedatfungere,skalreparationenudføresafet
autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj.
Motor standser Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Netspænding er forkert Kontrollér netspænding, den skal stemme overens
med angivelserne på typeskiltet
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle i 15 min
Sikring gået Sikring for svag Tilslut den til en strømkreds, der kan klare den ef-
fekt, der kræves af højtryksrenseren
Motoren kører, men der er ikke no-
get tryk
Dyse delvis tilstoppet Rens dyse
Motorstøj er til stede, men motor
arbejder ikke
Utilstrækkelig netspænding Kontroller, at strømnettets spænding svarer til angi-
velserne på typeskiltet.
Spændingen er for lav, fordi der bru-
ges en forlængerledning
Kontroller, om forlængerledningen er egnet
Maskine har ikke været brugtilænge-
re tid
Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Problemer med autostop-funktionen Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Pulserende tryk Luft i vandslange eller pumpe Lad højtryksrenseren køre med åben sprøjtepistol,
åben vandhane og dyse, der er indstillet på lavtryk,
til et jævnt arbejdstryk nås
Vandforsyning ikke korrekt Kontrollér om vandtilslutning er i overensstemmel-
se med de tekniske data. De mindste vandslanger,
der må anvendes, er 1/2" eller Ø 13 mm
Vandfilter tilstoppet Rens vandfilter
Vandslange klemt fast eller knækket Sørg for at vandslange kommer til at ligge lige
Højtryksslange for lang Tag højtryksslange-forlængerstykke af, max. vand-
slangelængde 7 m
Tryk jævnt, men for lavt
Henvisning: Bestemt tilbehør fører
til et lavt tryk
Dyse slidt Skift dyse
Start-/stopventil slidt Tryk på aftrækker 5 gange hurtigt efter hinanden
Motoren kører, men trykket er be-
grænset eller der er ikke noget ar-
bejdstryk
Vand ikke tilsluttet Tilslut vand
Filter tilstoppet Rens filter
Dyse tilstoppet Rens dyse
Højtryksrenser starter af sig selv Pumpe eller sprøjtepistol utæt Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Maskine er utæt Pumpe er utæt Små vandlækager er tilladte; konstateres større læ-
kager, kontaktes kundeservice.
Rengøringsmiddel opsuges ikke Justerbar dyse i stilling højtryk Brug højtryksskumdysen eller skumindstillingen på
3 in 1 dysen
Rengøringsmiddel for tyktflydende Fortynd med vand
Højtryksslangen er blevet forlænget. Tilslut den originale slange.
Rester eller indsnævring i rengø-
ringsmiddelkredsløbet
Skylmedrentvandogafhjælpindsnævring.Kontakt
Bosch Service Center, hvis problemet ikke forsvin-
der.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1953-005.book Page 51 Monday, December 16, 2013 1:37 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AQT 35-12+.

Stil et spørgsmål om Bosch AQT 35-12+

Har du et spørgsmål om Bosch AQT 35-12+ men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AQT 35-12+. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AQT 35-12+ så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.