Bosch AL 2215 CV manual

Få vist brugermanualen for Bosch AL 2215 CV below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: AL 2215 CV
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 20
Dansk | 21
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F6 | (9.12.13)
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % oggennemføredemudenindskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader må kun betjenes af
børn fra 8 år samt af personer med
begrænsedefysiske,sensoriskeel-
ler mentale tilstand eller manglen-
de erfaring og kendskab, hvis det
sker under opsyn, eller de modta-
ger anvisninger på sikker omgang
med laderen og således forstår de
farer, der er forbundet hermed. I
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.
Sørg for, at børn er under opsyn.
Dermed sikres det, at børn ikke leger
med ladeaggregatet.
Ladeaggregatet må kun rengøres
ogvedligeholdesafbørn,hvisdeer
under opsyn.
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Oplad kun lithium-ion-akkuer fra Bosch. Akku-spæn-
dingen skal passe til laderens akku-ladespænding. I
modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Tildæk ikke ladeaggregatets ventilationsåbninger. El-
lers kan ladeaggregatet blive for varmt, hvilket kan medfø-
re, at det ikke mere fungerer, som det skal.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Grøn akku-kontrollampe
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Ladeaggregat AL 2204 CV AL 2215 CV
Typenummer 2 607 225 2.. 2 607 225 4..
Akku-opladningsspænding (automatisk spændingsregistrering) V 14,4 – 21,6 14,4 – 21,6
Ladestrøm mA 430 1500
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 – 45 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. 100 % 100 %
– 1,0 Ah min 150 45
– 1,3 Ah min 180 55
– 1,5 Ah min 207 63
– 2,0 Ah min 290 85
Antal akkuceller 4 – 6 4 – 6
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,4
Beskyttelsesklasse / II / II
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit ladeaggregat. Handelsbetegnelserne for de enkelte ladeaggregater kan variere.
OBJ_BUCH-190-007.book Page 21 Monday, December 9, 2013 9:00 AM
Side: 21
22 | Dansk
1 609 92A 0F6 | (9.12.13) Bosch Power Tools
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen går i gang, så snart ladeaggregatets stik sættes i
stikdåsenog akkuen1 hhv. el-værktøjetmed påskubbet akku
1sættespåladeaggregatet.Underopladningenkanel-værktø-
jet ikke tændes.
Anbring først akkuen 1 foran på ladeaggregatet som vist på
billedet()ogtrykherefterakkuen1nedbagtil().Akkuen
tages ud i omvendt rækkefølge.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesogladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Bemærk: Opladningen er kun mulig, hvis akkumulatorens
temperatur er i det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit
„Tekniske data“.
Betydning af de forskellige displayelementer
Blinklys akku-kontrollampe 2
Opladningen signaliseres ved at akku-kon-
trollampen 2 blinker.
Konstant lys akku-kontrollampe 2
Lyser akku-kontrollampen 2 varigt,
betyder det, at akkuen er helt opladet
eller at akkuens temperatur er uden
fordettilladteladetemperaturområde
og derfor ikke kan lades. Så snart det tilladte temperaturom-
råde er nået, lades akkuen.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen2,at netstikket ersat i stikdåsenog ladeaggregatet er
klart.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Det10-cifredetypenummerpåladeaggregatetstypeskiltskal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Årsag Afhjælpning
Akku-kontrollampe 2 lyser hele tiden
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeag-
gregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks.
ved at sætte akkuen i og tage
den ud flere gange eller er-
statte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-ladeindikator 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i
stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen,
lad evt. ladeaggregatet blive
kontrolleret af en autoriseret
servicecenter for Bosch-
el-værktøj
Årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-190-007.book Page 22 Monday, December 9, 2013 9:00 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AL 2215 CV.

Stil et spørgsmål om Bosch AL 2215 CV

Har du et spørgsmål om Bosch AL 2215 CV men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AL 2215 CV. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AL 2215 CV så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.