Bosch AL 1830 CV manual

Få vist brugermanualen for Bosch AL 1830 CV below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: AL 1830 CV
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Rumænsk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 53
54 | Dansk
2 609 141 263 | (10.3.15) Bosch Power Tools
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en
elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I til-
fælde af manglende overholdelse af sikkerhedsin-
strukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle funktioner 100 % og
gennemføre dem uden indskrænkninger eller har modtaget tilsvarende instruktio-
ner.
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at blive betjent
af børn eller personer med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale tilstand eller manglende
erfaringogkendskab.Denneladermåkunbruges
af børn fra 8 år samt af personer med begrænse-
de fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab, hvis det sker
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 54 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM
Side: 54
Dansk | 55
Bosch Power Tools 2 609 141 263 | (10.3.15)
under opsyn, eller de modtager anvisninger på
sikker omgang med laderen og således forstår de
farer, der er forbundet hermed. I modsats fald er
der risiko for fejlbetjening og personskader.
Hold børn under opsyn ved brug, rengøring og
vedligeholdelse. Derved sikres det, at børn ikke
bruger laderen som legetøj.
Oplad kun Bosch lithium-ion-akkuer med en ka-
pacitet fra 1,5 Ah (fra 4 akkuceller). Akku-spæn-
dingen skal passe til laderens akku-ladespæn-
ding.Opladikkegenopladeligebatterier.Imodsat
fald er der risiko for brand og eksplosion.
Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller fugtighed. Indtræng-
ning af vand i ladeaggregatet øger risikoen for elektrisk stød.
 Oplad kun lithium-ion-akkuer fra Bosch. Akku-spændingen skal passe til
laderens akku-ladespænding. I modsat fald er der risiko for brand og eksplo-
sion.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk stød.
 Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før brug. Anvend ikke ladeaggrega-
tet, hvis det er beskadiget. Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet og sørg for
at det repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale
reservedele.Beskadigedeladeaggregater,kablerogstikøgerrisikoenforelek-
trisk stød.
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Tilfør
frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftve-
jene.
 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar undergrund (f.eks. papir,
tekstiler osv.) eller i brændbare omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver
varmt under opladningen. Brandfare!
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 55 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM
Side: 55
56 | Dansk
2 609 141 263 | (10.3.15) Bosch Power Tools
 Undlad at tildække laderens udluftningsåbninger. Ellers kan laderen blive
overophedet og ikke længere fungere korrekt.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af lade-
aggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Rød akku-kontrollampe
3 Grøn akku-kontrollampe
4 Ladeskakt
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen.
Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
Tekniske data
Ladeaggregat AL 1830 CV
Typenummer 2 607 225 96.
Akku-opladningsspænding (automatisk
spændingsregistrering)
V 14,4 –18
Ladestrøm A 3,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 –45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. 80%* 100%
– 1,5 Ah min 24 33
– 2,0 Ah min 32 45
– 2,5 Ah min 40 60
Antal akkuceller 4-5
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Beskyttelsesklasse / II
*Batteriets ladetilstand 80 %. Batteriet kan tages ud og bruges med det samme.
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 56 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM
Side: 56
Dansk | 57
Bosch Power Tools 2 609 141 263 | (10.3.15)
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens
med angivelserne på ladeaggregatets typeskilt. Ladeaggregater til 230 V kan
også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningenstarter, såsnartnetstikketnetstikkettilladeaggregatetstættesistik-
dåsen og akkuen 1 placeres i ladeskakten 4.
Denintelligenteladeprocesgør,atakkumulatorens ladetilstand automatisk erken-
des og lades med den mest velegnede ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens
temperatur og spænding.
Dervedskånesakkumulatorenogeraltidopladet100 %,nårdenopbevaresilade-
aggregatet.
Betydning af de forskellige displayelementer
Den grønne batteri-ladevisning 3 blinker (hurtigt)
Hurtigopladningen angives ved at dengrønne batteri-ladetilstands-
visning 3 blinker hurtigt.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulatorens temperatur er i
det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit „Tekniske data“.
Den grønne batteri-ladevisning 3 blinker (langsomt)
Hvis batteriet er ladet 80 % op, blinker den grønne batteri-ladevis-
ning 3 langsomt.
Batteriet kan tages ud og bruges med det samme.
Konstant grøn akku-kontrollampe 3
Nårdengrønneakku-kontrollampe3lyserkonstant,erakkuenhelt
opladet.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrollampen 3, at netstikket
er sat i stikdåsen og ladeaggregatet er klart.
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 57 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM
Side: 57
58 | Dansk
2 609 141 263 | (10.3.15) Bosch Power Tools
Konstant lys rød akku-kontrollampe 2
Når den røde akku-kontrollampe 2 lyser konstant, er akkuens tem-
peratur uden for det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit
„Tekniske data“. Så snart det tilladte temperaturområde er nået,
kobler ladeaggregatet automatisk om til hurtigopladning.
Blinklys rød akku-kontrollampe 2
Når den røde akku-kontrollampe 2 blinker, er der en fejl i ladepro-
cessen, se afsnit „Fejl – Årsager og afhjælpning“.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele tiden eller en oplad-
ningscyklus følger den næste uden afbrydelser. Dette er dog uden betydning og er
ikke tegn på en teknisk defekt af ladeaggregatet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuerne er
slidt op og skal udskiftes.
Årsag Afhjælpning
Rød akku-kontrollampe 2 blinker
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at sæt-
te akkuen i og tage den ud flere gange
eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-kontrollamper 3 hhv. 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er ikke sat
(rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er
defekt
Kontrollér netspændingen, lad evt. lade-
aggregatet blive kontrolleret af en autori-
seret servicecenter for Bosch-el-værktøj
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 58 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM
Side: 58
Dansk | 59
Bosch Power Tools 2 609 141 263 | (10.3.15)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Hvisdeternødvendigtaterstattetilslutningsledningen, skaldettearbejdeudføres
af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå
farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit
produktsamtreservedele.Eksplosionstegningeroginformationeromreservedele
findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål
vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Det 10-cifrede typenummer på ladeaggregatets typeskilt skal altid angives ved
forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en repara-
tions ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skalkasseredeladeaggregater indsamlessepa-
rat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_DOKU-44285-001.fm Page 59 Tuesday, March 10, 2015 10:37 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AL 1830 CV.

Stil et spørgsmål om Bosch AL 1830 CV

Har du et spørgsmål om Bosch AL 1830 CV men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AL 1830 CV. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AL 1830 CV så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.