Bosch AL 1130 CV manual

Få vist brugermanualen for Bosch AL 1130 CV below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: AL 1130 CV
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 19
20 | Dansk
1 609 92A 0F4 | (5.12.13) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het oplaadapparaat.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
oplaadapparaten apartworden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wij-
ze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % oggennemføredemudenindskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader må kun betjenes af
børn fra 8 år samt af personer med
begrænsedefysiske,sensoriskeel-
ler mentale tilstand eller manglen-
de erfaring og kendskab, hvis det
sker under opsyn, eller de modta-
ger anvisninger på sikker omgang
med laderen og således forstår de
farer, der er forbundet hermed. I
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.
Sørg for, at børn er under opsyn.
Dermed sikres det, at børn ikke leger
med ladeaggregatet.
Ladeaggregatet må kun rengøres
ogvedligeholdesafbørn,hvisdeer
under opsyn.
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Oplad kun lithium-ion-akkuer fra Bosch. Akku-spæn-
dingen skal passe til laderens akku-ladespænding. I
modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Tildæk ikke ladeaggregatets ventilationsåbninger. El-
lers kan ladeaggregatet blive for varmt, hvilket kan medfø-
re, at det ikke mere fungerer, som det skal.
OBJ_BUCH-1339-004.book Page 20 Thursday, December 5, 2013 1:09 PM
Side: 20
Dansk | 21
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F4 | (5.12.13)
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Ladeskakt
3 Rød akku-kontrollampe
4 Grøn akku-kontrollampe
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen 1 placeres i ladeskak-
ten 2.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesogladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Betydning af de forskellige displayelementer
Blinklys grøn akku-kontrollampe 4
Lynopladningen signaliseres ved at den
grønne akku-kontrollampe 4 blinker.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatureridettilladteladetemperaturområde,seaf-
snit „Tekniske data“.
Konstant grøn akku-kontrollampe 4
Når den grønne akku-kontrollampe 4 lyser
konstant, er akkuen helt opladet.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelikkelig brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen4,at netstikket ersat i stikdåsenog ladeaggregatet er
klart.
Konstant lys rød akku-kontrollampe 3
Når den røde akku-kontrollampe 3 lyser
konstant, er akkuens temperatur uden for
det tilladte ladetemperaturområde, se af-
snit „Tekniske data“. Så snart det tilladte
temperaturområdeernået,koblerladeaggregatetautomatisk
om til hurtigopladning.
Blinklys rød akku-kontrollampe 3
Nårdenrøde akku-kontrollampe3blinker,
er der en fejl i ladeprocessen, se afsnit
„Fejl – Årsager og afhjælpning“.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Ladeaggregat AL 1130 CV
Typenummer 2 607 225 1..
Akku-opladningsspænding V 10,8
Ladestrøm A 3,0
Tilladt temperaturområde for
opladning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. (80%) 100%
– 1,3–1,5 Ah min (25) 35
– 2,0 Ah min (35) 45
Antal akkuceller 3
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,5
Beskyttelsesklasse / II
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit ladeaggregat. Han-
delsbetegnelserne for de enkelte ladeaggregater kan variere.
Årsag Afhjælpning
Rød akku-kontrollampe 3 blinker
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggre-
gat
Akkukontakter er snavset Rengørakkukontakter;f.eks.ved
at sætte akkuen i og tage den ud
flere gange eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-kontrollamper 4 hhv. 3 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik
er ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stikdå-
sen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen, lad
evt. ladeaggregatet blive kontrol-
leret af en autoriseret ser-
vicecenter for Bosch-el-værktøj
OBJ_BUCH-1339-004.book Page 21 Thursday, December 5, 2013 1:09 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AL 1130 CV.

Stil et spørgsmål om Bosch AL 1130 CV

Har du et spørgsmål om Bosch AL 1130 CV men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AL 1130 CV. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AL 1130 CV så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.