Bosch AL 1115 CV manual

Få vist brugermanualen for Bosch AL 1115 CV below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batteri
  • Model/navn: AL 1115 CV
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Rumænsk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Svensk, Russisk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18 | Dansk
1 619 929 J43 | (7.6.11) Bosch Power Tools
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
oplaadapparaten apartworden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wij-
ze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
f Oplad kun Bosch Li-Ion-akkuer eller akkuer, der er
monteret i Bosch produkter, med de spændinger, der
er angivet under tekniske data. Ellers er der fare for
brand og eksplosion.
f Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
f Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk,og atder kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
f Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!
f Beskadiges akkueneller bruges denforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
f Sørg for, at børn er under opsyn. Dermed sikres det, at
børn ikke leger med ladeaggregatet.
f Børn og personer, der på grund af deres fysiske, senso-
riske eller psykiske evner eller uerfarenhed eller
ukendskabikkeeristandtilatbetjeneladeaggregatet,
må ikke bruge dette ladeaggregat uden opsyn eller in-
struktion fra en ansvarlig person. Ellers er der fare for
fejlbetjening og kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % oggennemføredemudenindskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Grøn akku-kontrollampe
3 Ladeskakt
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejlednin-
gen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør fin-
des i vores tilbehørsprogram.
Tekniske data
Brug
Ibrugtagning
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen 1 placeres i ladeskak-
ten 3.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesog ladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Ladeaggregat AL 1115 CV
Typenummer 2 607 225 5..
Akku-opladningsspænding (automa-
tisk spændingsregistrering) V 3,6 – 10,8
Ladestrøm mA 1500
Tilladt temperaturområde for oplad-
ning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca.
– 1,3 Ah min 55
Antal akkuceller 1 – 3
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,3
Beskyttelsesklasse / II
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit ladeaggregat. Han-
delsbetegnelserne for de enkelte ladeaggregater kan variere.
OBJ_BUCH-750-002.book Page 18 Tuesday, June 7, 2011 8:33 AM
Side: 18
Svenska | 19
Bosch Power Tools 1 619 929 J43 | (7.6.11)
Bemærk: Opladningen er kun mulig, hvis akkumulatorens
temperatur er i det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit
„Tekniske data“.
Betydning af de forskellige displayelementer
Blinklys akku-kontrollampe 2
Opladningen signaliseres ved at akku-kon-
trollampen 2 blinker.
Konstant lys akku-kontrollampe 2
Lyser akku-kontrollampen 2 varigt,
betyder det, at akkuen er helt opladet
eller at akkuens temperatur er uden
fordettilladteladetemperaturområde
og derfor ikke kan lades. Så snart det tilladte temperaturom-
råde er nået, lades akkuen.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen2,at netstikket ersat i stikdåsenog ladeaggregatet er
klart.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladning forkortesvæsentligt,er dettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Skulleladeaggregatettrodsomhyggeligfabrikationogkontrol
alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres
af et autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj.
Det10-cifredetypenummerpåladeaggregatetstypeskiltskal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Skyddaladdarenmotregnochväta. Trängervat-
ten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.
f Ladda endast Bosch litium-jonbatterier eller batterier
sommonteratsiBoschproduktermedenspänningsom
anges i tekniska data. I annat fall finns risk för brand och
explosion.
f Håll laddaren ren. Förorening kan leda till elektrisk stöt.
f Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje
användning. En skadad laddare får inte användas. Du
får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av
kvalificerad fackman och endast med originalreserv-
delar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter
ökar risken för elektrisk stöt.
f Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t. ex.
papper, textilier mm) resp. i brännbar omgivning. Vid
laddningen värms laddaren upp vilket kan medföra brand-
risk.
f Iskadatellerfelanväntbatterikanångoruppstå.Tillför
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan
leda till irritation i andningsvägarna.
Årsag Afhjælpning
Akku-kontrollampe 2 lyser hele tiden
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggre-
gat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks.
ved at sætte akkuen i og tage
denudfleregangeellererstatte
den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-ladeindikator 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stik-
dåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen, lad
evt. ladeaggregatet blive kon-
trolleret af en autoriseret ser-
vicecenter for Bosch-el-værktøj
OBJ_BUCH-750-002.book Page 19 Tuesday, June 7, 2011 8:33 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AL 1115 CV.

Stil et spørgsmål om Bosch AL 1115 CV

Har du et spørgsmål om Bosch AL 1115 CV men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AL 1115 CV. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AL 1115 CV så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.