Bosch AKE 40-19 PRO manual

Få vist brugermanualen for Bosch AKE 40-19 PRO below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: AKE 40-19 PRO
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Polsk, Russisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 88
Dansk - 1
Pas på! Læs alle sikkerhedsinstrukser og instruk-
ser. I tilfælde af manglende overholdelse af nedenstå-
ende instrukser er der risiko for elektrisk stød, alvorlige
personskader, og der kan opstå brandfare.
Gem disse sikkerhedsinstrukser og instrukser et
sikkert sted til senere brug.
Det benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til dit net-
drevne el-værktøj (med netkabel).
Det anbefales, at brugeren instrueres af en erfaren fag-
mand mht. betjening af kædesav og brug af beskyttelses-
udstyr ved hjælp af praktiske eksempler, før maskinen ta-
ges i brug første gang. Den første øvelse skal bestå i at
save træstammer på en savbuk eller et understativ.
De forskellige symboler og deres betydning:
Læs betjeningsvejledningen.
Udsæt ikke værktøj for regn.
Træk altid stikket ud før indstillings- og vedlige-
holdelsesarbejde eller hvis kablet beskadiges
eller skæres over under brug.
Brug altid høreværn og beskyttelsesbriller, når
el-værktøjet er i brug.
Tilbageslagsbremsen og udløbsbrem-
sen stopper savkæden i løbet af kort
tid.
Arbejdsområde
■ Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
■ Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgi-
velser, hvor der er brændbare væsker, gasser el-
ler støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde
støv eller dampe.
■ Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn
holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er
i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrol-
len over maskinen.
■ Børn og unge, med undtagelse af unge under ud-
dannelse fra det fyldte 16 år, hvis de er under op-
syn, må ikke betjene kædesaven. Det samme
gælder for personer, som ikke er fortrolig i om-
gangen med kædesaven eller hvis kendskab til
kædesaven er utilstrækkeligt. Brugsanvisningen
skal altid opbevares i umiddelbar nærhed af brugs-
stedet. Kædesaven må ikke betjenes af personer,
der er trætte eller hvis fysiske styrke er utilstrækkelig.
Elektrisk sikkerhed
■ Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket
må under ingen omstændigheder ændres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundne ma-
skiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne,
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
■ Undgå kropskontakt med jordforbundne overfla-
der som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køle-
skabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen
for elektrisk stød.
■ Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for
elektrisk stød.
■ Brug ikke ledningen til formål, den ikke er bereg-
net til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i led-
ningen, hænge maskinen op i ledningen eller
rykke i ledningen for at trække stikket ud af kon-
takten). Beskyt ledningen mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i bevæ-
gelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
■ Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun be-
nyttes en forlængerledning, der er godkendt til
udendørs brug. Brug af forlængerledning til uden-
dørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
■ Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke
bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alko-
hol eller er påvirket af medicin eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved
brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
■ Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttel-
sesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr som f.eks.
støvbeskyttelsesmaske, skridsikkert fodtøj, beskyt-
telseshjelm eller høreværn – afhængigt af
arbejdsomgivelserne – reducerer kvæstelsesfaren.
■ Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid,
at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i.
Undgå at bære maskinen med fingeren på afbryde-
ren og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den
sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personska-
der.
■ Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
maskinen tændes. Hvis et stykke værktøj eller en
nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.
■ Overvurdér ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis
der skulle opstå uventede situationer.
■ Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædnings-
genstande eller smykker. Hold hår, tøj og hand-
sker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i
bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker
eller langt hår.
■ Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og be-
nyttes korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter risi-
koen for personskader som følge af støv.
Omhyggelig brug og håndtering af el-værktøj
■ Overbelast ikke maskinen. Brug altid en ma-
skine, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektom-
råde.
■ Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En
maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og
skal repareres.
Sikkerhedsforskrifter
F016 L70 532 - Buch Seite 1 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
89 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 89
Dansk - 2
■ Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maski-
nen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger
forhindrer utilsigtet start af maskinen.
■ Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er for-
trolige med maskinen eller ikke har gennemlæst
disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er
farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
■ Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kon-
trollér om bevægelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er brækket eller
beskadiget, således at maskinens funktion påvir-
kes. Få beskadigede dele repareret, inden maski-
nen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt ved-
ligeholdte maskiner.
■ Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og
er nemmere at føre.
■ Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht.
disse instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til ar-
bejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.
I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som
ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde,
kan der opstå farlige situationer.
Service
■ Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalifice-
rede fagfolk, og at der kun benyttes originale re-
servedele. Dermed sikres størst mulig maskinsik-
kerhed.
Advarselshenvisninger til kædesave:
■ Hold alle legemsdele væk fra savkæden, når sa-
ven er tændt. Kontrollér at savkæden ikke berø-
rer noget, før saven startes. Når der arbejdes med
kædesaven, kan et øjebliks uopmærksom medføre,
at tøj eller legemsdele fanges af savkæden.
■ Hold fast i kædesaven med den højre hånd på det
bageste håndgreb og med den venstre hånd på
det forreste håndgreb. Holdes kædesaven fast på
en anden måde, øges risikoen for kvæstelser; af den
grund bør en sådan holdning undgås.
■ Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Det anbe-
fales at bruge yderligere udstyr til beskyttelse af
hoved, hænder, ben og fødder. Passende beskyt-
telsestøj reducerer kvæstelsesfaren fra omkringfly-
vende spånmateriale og tilfældig berøring af save-
kæden.
■ Brug ikke kædesaven, når der arbejdes på et træ.
Bruges kædesaven på et træ, kan du blive kvæstet.
■ Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun kæde-
saven, når du står på fast, sikker og lige under-
grund. Glat eller ustabil undergrund kan medføre, at
man taber kontrollen over balancen og kædesaven,
hvis man står på en stige.
■ Når der saves i en gren, der er under spænding,
skal du regne med, at den fjedrer tilbage. Når
spændingen frigøres i træfibrene, kan den spændte
gren ramme den person, der bruger saven, og/eller
du taber kontrollen over kædesaven.
■ Vær særlig forsigtig, når der saves i undertræ og
unge træer. Det tynde materiale kan sættes sig fast i
savkæden og slå på dig eller bringe dig ud af ligevægt.
■ Bær kædesaven i det forreste greb med stillestå-
ende savkæde og med bagudvisende styre-
skinne. Kædesaven skal altid være forsynet med
beskyttelsesafdækning, når den transporteres
eller lægges til opbevaring. Omhyggelig omgang
med kædesaven forringer sandsynligheden for tilfæl-
dig berøring af savkæden, mens den er i gang.
■ Overhold instrukserne for smøring, kædespæn-
ding og skift af tilbehør. En kæde, der er spændt
eller smurt forkert, kan enten gå i stykker eller øge ri-
sikoen for tilbageslag.
■ Hold grebene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Fedtede, oliesmurte greb er glatte og medfører, at
man taber kontrollen.
■ Sav kun i træ. Brug kun kædesaven til arbejde,
den er beregnet til – Eksempel: Brug ikke kæde-
saven til at save i plast, murværk eller byggema-
terialer, der ikke er af træ. Brug af kædesaven til
formål, den ikke er beregnet til, kan føre til farlige si-
tuationer.
Årsager til et tilbageslag og hvorden et sådant und-
gås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på styreskin-
nen berører en genstand eller hvis træet bøjer sig og
savkæden sætter sig fast i snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle tilfælde
føre til en uforventet, bagudrettet reaktion, hvor sty-
reskinnen slås opad og hen imod den person, der be-
tjener saven.
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens overkant,
kan skinnen hurtigt støde tilbage i den retning, hvor
brugeren befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medføre, at du ta-
ber kontrollen over saven og at du muligvis bliver al-
vorligt kvæstet. Stol ikke udelukkende på det sikker-
hedsudstyr, der er monteret i kædesaven. Som bru-
ger af en kædesav bør du træffe forskellige
foranstaltninger for at undgå uheld og kvæstelser.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlagtig brug af
el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det føl-
gende:
■ Hold fast i saven med begge hænder, så tommel-
finger og fingre omslutter kædesavens greb. Sørg
for at stå sikkert og positionér armene på en så-
dan måde, at du kan modstå tilbageslagskræfter.
Er egnede foranstaltninger truffet, kan brugeren be-
herske tilbageslagskræfterne. Slip aldrig kædesaven.
■ Undgå en anormal legemsposition og sav ikke
over skulderhøjde. Derved undgås en utilsigtet be-
røring med skinnespidsen og en bedre kontrol af kæ-
desaven muliggøres i uventede situationer.
■ Brug altid de af fabrikanten foreskrevede reser-
veskinner og savkæder. Forkerte reserveskinner
og savkæder kan føre til ødelæggelse af kæden eller
tilbageslag.
■ Overhold fabrikantens instrukser mht. slibning
og vedligeholdelse af savkæden. For lave dybde-
begrænsere øger tendensen til tilbageslag.
F016 L70 532 - Buch Seite 2 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
90 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 90
Dansk - 3
Maskinen er beregnet til fældning af træer og sav-
ning i træstammer, grene, træbjælker, brædder osv.
og kan benyttes til tvær- eller længdesnit. Denne
maskine er ikke beregnet til savning i mineralske
materialer.
Denne manual indeholder instrukser om, hvordan
kædesaven skal monteres og benyttes. Det er vig-
tigt, at du læser disse instrukser igennem.
Alle værktøjets dele tages forsigtigt ud af emballa-
gen og kontrolleres for fejl og mangler:
– Kædesav
– Beskyttelse
– Savekæde
– Sværd
– Kædebeskytter
– Kædesavsolie (80 ml)
– Betjeningsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du
kontakte den forhandler, hvor du har købt maskinen.
1 Bageste håndgreb
2 Start-stop-kontakt
3 Kontaktspærre
4 Olietankdæksel
5 Kædebremse-udløsning (håndbeskyttelse)
6 Markering „kædebremse fri“
7 Forreste håndgreb
8 Styrestjerne
9 Kædebeskytter
10 Savekæde
11 Sværd
12 Kloanslag
13 Kædespændering, rød
14 Spændegreb
15 Beskyttelse
16 Kædespændeknast
17 Fastgørelsesbolt
18 Sværd-styrestykke
19 Oliedyse
20 Løberetnings- og skæreretningssymbol
21 Kædehjul
22 Kædefangbolt
23 El-stik**
24 Serienummer
**landsspecifk
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvej-
ledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Tekniske data
Kædesav AKE 35-19 PRO AKE 40-19 PRO
Bestillingsnummer 0 600 836 7.. 0 600 836 8..
Spænding af kæde uden brug af værktøj (SDS) ● ●
Optagen effekt [W] 1900 1900
Kædehastighed (i friløb) [m/s] 13 13
Sværdlængde [cm] 35 40
Styrestjerne ● ●
Tilbageslagsbremse ● ●
Udløbsbremse ● ●
Savekædetype 3/8" - 91 3/8" - 91
Drivledstykkelse [mm] 1,3 (0,05") 1,3 (0,05")
Antal drivled 52 57
Påfyldningsmængde oliebeholder [ml] 200 200
Automatisk kædesmøring ● ●
Kloanslag ● ●
Vægt uden ledning, ca. ** [kg] 4,6 4,7
Isolationsklasse / II / II
**målt med sværd og kæde
Bemærk: Vær opmærksom på maskinens typeskilt, handelsbetegnelserne for de enkelte maskiner kan variere.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område
kan andre apparater blive påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er det usandsyn-
ligt, at der opstår ulemper.
Foreskrevet anvendelse
Introduktion
Maskinens dele
Maskinelementer
A
F016 L70 532 - Buch Seite 3 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
91 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 91
Dansk - 4
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbin-
delse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen).
Brug kun godkendte forlængerledninger. Den benyt-
tede forlængerledning skal være af typen H07-F el-
ler IEC (60227 IEC 53).
Er der brug for en forlængerledning, må der kun bru-
ges ledninger med følgende ledertværsnit:
– 1,0 mm2: max. længde 40 m
– 1,5 mm2: max. længde 60 m
– 2,5 mm2: max. længde 100 m
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
Vejledning for produkter, som ikke sælges i GB:
PAS PÅ: Det er for din egen sikkerheds skyld vigtigt,
at stikket på maskinen 23 forbindes med forlænger-
ledningen 25 således, som vist på billedet.
Koblingen på forlængerledningen skal være beskyt-
tet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en træk-
aflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadi-
gelser med regelmæssige mellemrum og må kun
benyttes, når den er fejlfri.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Kædesaven skal være helt monteret, før
stikket sættes ind i kontakten.
■ Brug altid handsker, når du håndterer med save-
kæden.
Montering af sværd og savekæde
1. Pak alle dele forsigtigt ud.
2. Sørg for at de to pile på kædespænderin-
gen 13 og beskyttelsen 15 kommer til at stå ud for
hinanden.
3. Læg kædesaven fra på en lige flade.
Der må kun benyttes savekæder med en
notbredde på 1,3 mm.
4. Læg savekæden 10 ind i den omløbende not på
sværdet 11. Kontrollér løberetningen. Sammen-
lign kæden med løberetningssymbolet 20. Sørg
for at kædespændeknasten 16 vender udad.
5. Læg kædeleddene rundt om kædehjulet 21 og
læg sværdet 11 på således, at sværd-styrestyk-
kerne 18 foran og bagved fastgørelsesbolten 17
griber ind i det aflange hul på sværdet 11.
For din egen
sikkerheds skyld
Pas på! Træk altid stikket ud før indstillings-
og vedligeholdelsesarbejde, hvis kablet be-
skadiges, skæres over eller har viklet sig ind
under brug.
Pas på! Berør ikke den roterende kæde.
Brug under ingen omstændigheder kædesa-
ven i nærheden af personer, børn eller dyr.
Kædesaven må heller ikke benyttes, hvis du
har nydt alkohol eller hvis du er påvirket af me-
dikamenter eller euforiserende stoffer.
Montering/spænding
af savekæden
A C
15
13
11
10
16
20
21
17
18
11
F016 L70 532 - Buch Seite 4 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
92 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 92
Dansk - 5
6. Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og at de
holder sværd med kæde i denne position.
7. Anbring beskyttelsen meget nøjagtigt og sikre, at
kædefangbolten 22 kommer til at ligge i den dertil
indrettede styreslids på beskyttelsen 15.
8. Spænd beskyttelsen 15 løst med spændegre-
bet 14.
Savekæden er ikke spændt endnu. Savekæden
spændes som beskrevet under „Spænd savekæ-
den“ punkt 1 – 7.
Spænd savekæden
Kædespændingen skal kontrolleres, før saven tages
i brug, efter de første snit og ca. hvert 10 minut, når
saven er i brug. Især ved nye savekæder må man
regne med en øget udvidelse i starten.
Savekædens levetid afhænger i stor grad af, at kæ-
den smøres regelmæssigt og den rigtige spænding
er indstillet.
Spænd ikke savekæden, hvis den er meget varm,
da den trækker sig sammen, når den er afkølet, og
ligger for stramt på sværdet.
1. Læg kædesaven fra på en lige flade.
2. Løsne spændegrebet 14 ved at dreje det ca.
1 – 3 omdrejninger mod venstre for at løsne svær-
det.
3. Kontrollér at kædeleddene ligger rigtigt i svær-
dets 11 styreskinne og på kædehjulet 21.
4. Drej den røde kædespændering 13 mod højre, til
den rigtige kædespænding er nået. Låsemeka-
nikken forhindrer, at kædespændingen løsnes.
Hvis kædespænderingen 13 er vanskelig at
dreje, løsnes spændegrebet 14 yderligere mod
venstre. Spændegrebet 14 må godt dreje med,
når kædespænderingen 13 indstilles.
5. Savekæden 10 er spændt rigtigt, når den kan løf-
tes ca. 3 – 4 mm i midten. Dette gennemføres
med en hånd ved at trække savekæden op mod
maskinens egenvægt.
6. Hvis savekæden 10 er blevet spændt for meget,
drejes og løsnes kædespænderingen 13 mod
venstre.
7. Når savekæden 10 er spændt optimalt, klemmes
sværdet 11 fast med spændegrebet 14 (højre-
drejning). Der må ikke benyttes værktøj.
15 22
14
13
14
3-4 mm
10
14
F016 L70 532 - Buch Seite 5 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
93 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 93
Dansk - 6
Vigtigt: Kædesaven er ikke fyldt med kæ-
desavsolie ved leveringen. Det er derfor
vigtigt, at kædesaven fyldes med olie, før
den tages i brug. Kædesaven beskadiges,
hvis kædesaven benyttes uden kædesavs-
olie eller hvis olieniveauet er under min-
markeringen.
Kædens levetid og snitkapacitet afhænger af den
optimale smøring. Derfor smøres savekæden –
mens den er i brug – automatisk med kædesavsolie
via oliedysen 19.
Fyld olietanken:
– Stil kædesaven fra på et egnet underlag med olie-
tankdækslet 4 opad.
– Rengør området omkring olietankdækslet 4 med
en klud og skru låget af.
– Fjern ikke filterindsatsen før påfyldningen.
– Fyld olietanken med biologisk nedbrydelig save-
kædeolie fra Bosch.
– Sørg for at der ikke kommer snavs ned i olietan-
ken. Skru olietankdækslet 4 på igen og luk det
rigtigt.
Vigtigt: For at muliggøre luftudveksling
mellem olietank og omgivelser findes der
fire små udligningskanaler mellem si og
olietanklås; gennem disse kanaler kan der
strømme små mængder olie ud. Sørg for,
at saven altid stilles vandret (olietanklås 4
skal vende opad).
Brug udelukkende biologisk nedbrydelig kæde-
savsolie for at undgå en beskadigelse af kæde-
saven. Brug aldrig genbrugsolie eller gammel
olie. Brug af forkert olie medfører, at garantien
bortfalder.
Bemærk netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd og sluk
Hold kædesaven som beskrevet under „Arbejde
med kædesav“.
Maskinen tændes ved at trykke ind på kontaktspær-
ren 3 og derefter trykke start-stop-kontakten 2 i
bund og holde den i denne stilling. Nu kan kontakt-
spærren 3 slippes igen.
Maskinen slukkes ved at slippe start-stop-kontak-
ten 2.
Forsøg ikke at stoppe kædesaven ved at aktivere
den forreste håndbeskyttelse (aktivering af sik-
kerhedsbremse), når savearbejdet er færdigt.
Kædesaven er udstyret med to beskyttelses-
skærme:
Udløbsbremsen bremser kæden, når start-stop-
kontakten 2 slippes.
Kædebremsen er en beskyttelsesmekanisme, som
udløses via den forreste håndbeskyttelse 5 i tilfælde
af tilbageslag. Kæden stopper i løbet af kort tid.
Foretag en gang imellem en funktionstest. Skyd den
forreste håndbeskyttelse 5 fremad (position ➋), så
det røde punkt 28 under markeringen 6 bliver synlig,
og tænd ganske kort for kædesaven. Kæden må
ikke gå i gang. Når kædebremsen skal frisættes
igen, trækkes den forreste håndbeskyttelse 5 til-
bage (position ➊), så det røde punkt 28 under mar-
keringen 6 bliver tildækket.
Før savearbejdet påbegyndes
Gennemfør følgende kontrolarbejde, før saven ta-
ges i brug og regelmæssigt under savearbejdet:
– Er kædesaven i funktionssikker tilstand?
– Er olietanken fyldt på? Kontrollér olieni-
veauet 26, før savearbejdet påbegyndes og her-
efter med regelmæssige mellemrum under save-
arbejdet. Påfyld olie, når olieniveauet har nået
underkanten i kontrolvinduet. Tankvoluminet
rækker til ca. 15 minutter, afhængigt af antallet af
pauser og arbejdets intensivitet.
– Er kæden spændt og slebet rigtigt? Kontrollér
kædespændingen under savearbejdet hver
10. minut. Især på nye savekæder må man regne
med en vis udvidelse. Savekædens tilstand påvir-
ker i høj grad saveeffekten. Kun skarpe kæder
beskytter mod overbelastning.
– Har kædebremsen løsnet sig og er dens funktion
sikret?
– Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr? Brug
beskyttelsesbriller og høreværn. Det anbefales at
bruge yderligere udstyr til beskyttelse af hoved,
hænder, ben og fødder. Egnet beskyttelsesudstyr
reducerer kvæstelsesfaren som følge af omkring-
flyvende snitmateriale og utilsigtet berøring af sa-
vekæden.
Kædesmøring
Start
A B
B
Tilbageslagsbremse/
udløbsbremse
Arbejde med kædesaven
D
B
F016 L70 532 - Buch Seite 6 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
94 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 94
Dansk - 7
Tilbageslag under savearbejdet
Ved tilbageslag forstås, når den tændte kædesav
pludselig slår op og tilbage, hvilket kan optræde, når
sværdspidsen berører emnet eller når kæden sidder
i klemme.
I tilfælde af tilbageslag reagerer maskinen spontant,
hvilket kan medføre, at brugeren eller personer, som
opholder sig i umiddelbar nærhed af saven, udsæt-
tes for alvorlige kvæstelser.
Sidesnit, skråsnit og længdesnit skal udføres med
særlig stor opmærksomhed, da kloanslaget 12 ikke
kan benyttes.
Hvordan man undgår tilbageslag under savear-
bejdet:
– Hold kædesaven så flad som mulig, når savear-
bejdet startes.
– Arbejd aldrig med savekæden, hvis den er løs,
udvidet eller meget slidt.
– Slib savekæden iht. forskriften.
– Sav aldrig over skulderhøjde.
– Sav aldrig med spidsen af sværdet.
– Hold altid kædesaven godt fast med begge hæn-
der.
– Brug altid en tilbageslagssikret Bosch-savekæde.
– Brug kloanslaget 12 som arm.
– Kontrollér kædespændingen.
Generel adfærd
Hold altid kædesaven fast med begge hænder,
den venstre hånd på det forreste håndgreb og den
højre hånd på det bageste håndgreb. Grib altid godt
fast om grebene med fingrene. Forsøg aldrig at save
med en hånd. Før altid strømkablet bagud og hold
det uden for savekædens og savematerialets om-
råde; positionér det på en sådan måde, at det ikke
sætter sig fast i grene.
Sørg for at stå sikkert under savearbejdet. Hold
kædesaven en smule til højre, væk fra kroppen.
Kæden skal køre for fuld hastighed, før den ram-
mer træet. Brug kloanslaget 12 til at fastgøre kæde-
saven til træet. Brug kloanslaget som arm under sa-
vearbejdet.
Når der saves i tykke grene eller stammer, skal klo-
anslaget anbringes på et dybere punkt. Dette gøres
ved at trække kædesaven tilbage for at løsne klo-
anslaget og fastgøre det på et dybere sted. Fjern
ikke saven fra snittet.
Tryk ikke kraftigt på savekæden under savearbej-
det, men sav almindeligt i emnet ved at udøve et let
tryk med kloanslaget 12.
Brug aldrig kædesaven med udstrakte arme.
Forsøg ikke at save i vanskeligt tilgængelige steder
eller mens du står på en stige. Sav aldrig over skul-
derhøjde.
De bedste saveresultater opnås, når kædehastighe-
den ikke falder som følge af overbelastning.
Pas på når savearbejdet er ved at være slut. Så
snart saven har savet sig fri, ændres vægtkraften
uventet. Pas på – ben og fødder kan blive kvæstet.
Fjern altid saven fra snittet, mens savens kører.
Savning i træstammer
Overhold følgende sikkerhedsforskrifter:
Læg stammen fra og støt den som vist på bil-
ledet således, at snittet ikke lukker og savekæden
kommer til at sidde i klemme.
Korte stykker træ skal anbringes sikkert og klemmes
fast, før savearbejdet begyndes.
Sav kun i emner af træ. Undgå at berøre sten og
søm, disse kan slynges op, beskadige savekæden
eller føre til alvorlige kvæstelser af bruger eller om-
kringstående personer.
Berør ikke ståltrådshegn eller jorden med saven, når
saven er i gang.
Saven er ikke egnet til at save i meget tynde grene.
Længdegående snit skal udføres med særlig stor
forsigtighed, da kloanslaget 12 ikke kan benyttes.
Før saven i en flad vinkel for at undgå tilbageslag.
Savning på skråt terræn: Du skal altid stå oven for
eller ved siden af en træstamme på rod eller et
emne, som ligger på skrænten.
Pas på under savearbejdet. Du kan komme til at
snuble over træstumper, grene, rødder osv.
Savning i træ, der er under spænding
Pas på - savning i træ, grene eller træer, der er un-
der spænding, er forbundet med øget ulykkesrisiko.
Vær meget forsigtig, når dette arbejde udføres.
Sådant arbejde må kun udføres af fagfolk.
Hvis begge ender på træstammen hviler på en gen-
stand, saves træstammen først en tredjedel igen-
nem oppefra (Y) og ned og herefter helt igennem
nedefra (Z) og op (sammesteds). Herved undgås
splinter og en fastklemning af saven. Saven må ikke
komme i kontakt med jorden under dette arbejde.
Hvis kun den ene ende af træstammen hviler på en
genstand, saves træstammen først en tredjedel
igennem nedefra (Y) og op (sammesteds) og heref-
ter helt igennem oppefra (Z) og ned. Herved undgås
splinter og en fastklemning af saven.
D
D
E
F
G
E H
H
F016 L70 532 - Buch Seite 7 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
95 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 95
Dansk - 8
Fældning af træer
Brug altid en hjelm for at beskytte hovedet
mod nedfaldende grene.
Kædesaven må kun benyttes til at fælde træer
med en stammediameter, der er mindre end
sværdets længde.
➊ Sikre arbejdsområdet. Sørg for at personer og
dyr ikke opholder sig i det område, hvor træ-
stammen kan falde hen.
Forsøg aldrig at befri en fastklemt sav, mens mo-
toren går. Brug trækiler til at befri savekæden.
Udføres tilskærings- og fældearbejde af to eller flere
personer på samme tid, skal afstanden mellem de
personer, der fælder og tilskærer, være mindst den
dobbelte højde på det træ, der fældes. Under fæld-
ningen skal man være opmærksom på, at andre per-
soner ikke udsættes for fare, at de ikke rammes af
forsyningsledninger og at der ikke opstår tingskader.
Kommer et træ i berøring med en forsyningsledning,
kontaktes energiforsyningsselskabet med det
samme.
Ved savearbejde på skråninger skal brugeren af kæ-
desaven opholde sig højere oppe end det træ, der
skal fældes, da træet sandsynligvis ruller eller glider
ned ad skråningen efter fældningen.
➋ Før fældningen bør der være planlagt en flugtvej
og evt. gjort fri. Flugtvejen bør føre skråt bagud væk
fra den forventede faldlinje.
➌ Før træet fældes, skal der tages højde for træets
naturlige hældning, positionen af de største grene
og vindretningen for at kunne vurdere træets faldret-
ning. Snavs, sten, løse barkstykker, søm, klammer
og tråd skal fjernes fra træet.
Kærvsnit gennemføres: Sav en kæv i en ret vinkel
til træets faldretning (X – W) med en dybde på 1/3 af
træets diameter. Gennemfør først det nedeste,
vandrette kærvsnit. Derved undgås det, at savekæ-
den eller føringsskinnen kommer i klemme, når det
andet kærvsnit gennemføres.
Fældesnit gennemføres: Gennemfør fældesnit-
tet (Y) mindst 50 mm over det vandrette kævsnit.
Udfør fældesnittet parallelt med det vandrette kærv-
snit. Sav kun fældesnittet så dybt, at der bliver et
holdestykke af stammen tilbage (fældeliste), der vir-
ker som et hængsel. Holdestykket forhindrer, at
træet drejer sig og falder i den forkerte retning. Sav
ikke holdestykket over.
Når fældesnittet nærmer sig holdestykket, bør træet
begynde at falde. Skulle det vise sig, at træet mulig-
vis ikke falder i den ønskede retning eller hælder til-
bage, hvorved savekæden kommer i klemme, afbry-
des fældesnittet og bruges kiler af træ, plast eller
aluminium for at åbne snittet og omlægge træet i
den øsnkede faldlinje.
Når træet begynder at falde, fjernes kædesaven fra
snittet, hvorefter den slukkes og lægges fra, før det
farlige område forlades ad den planlagte flugtvej.
Vær opmærksom på nedfaldende grene og undgå at
snuble.
Når kilen (Z) drives ind i det vandrette snit, skal træ-
stammen begynde at falde.
Vær opmærksom på nedfaldende grene og kviste,
når træet begynder at falde.
Afgrening
Herved forstås at grene fjernes fra fældede
træer. Store grene, der vender nedad og som støtter
træet, skal i første omgang blive stående. Små
grene saves over i et snit som vist på billedet. Grene,
der er under spænding, bør saves nedefra og op for
at undgå, at saven sætter sig i klemme.
Træstamme afkortes
Herved forstås at det fældede træ deles i afsnit.
Sørg for at stå sikkert og at legemsvægten er fordelt
jævnt på begge fødder. Hvis det er muligt, bør stam-
men understøttes af grene, bjælker eller kile. Over-
hold de nemme instruktioner for let savning.
Ligger hele træstammens længde jævnt som vist på
billedet, saves oppefra.
Ligger træstammen op mod en ende som vist på
billedet, saves først 1/3 af stamdiameteren fra un-
dersiden, hvorefter resten saves oppefra på højde
med undersnittet.
Ligger træstammen op mod begge ender som
vist på billedet, saves først 1/3 af stammens diame-
ter fra oversiden, hvorefter 2/3 saves fra undersiden
på højde med oversnittet.
Til savearbejde på skrånende terræn skal man
altid stå over træstammen. For at have helt kontrol
over situationen, når stammen “saves igennem”, re-
duceres trykket for enden af snittet, uden at det faste
greb løsnes fra kædesavens håndgreb. Sørg for, at
savekæden ikke berører jorden. Når snittet er fær-
digt, skal man vente, til savekæden står helt stille,
før kædesaven fjernes. Sluk altid for kædesavens
motor, før der skiftes fra træ til træ.
Træk altid stikket ud af kontakten, før ved-
ligeholdelsesarbejdet startes.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg kædesaven for synlige mangler med re-
gelmæssige mellemrum (f.eks. løs, udhængt eller
beskadiget savekæde, løs fastgørelse og slidte eller
beskadigede dele).
Savekæden skal løsnes med kædespænderin-
gen 13, før kæden demonteres. Hvis man glemmer
at løsne kæden, kan der opstå en defekt i SDS-grup-
pen.
Kontrollér at beskyttelserne og skærmene er intakte
og monteret rigtigt. Nødvendige reparationer eller
vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres, før kæ-
desaven benyttes.
I
Vedligeholdelse og rengøring
K
L
M
N
O
F016 L70 532 - Buch Seite 8 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
96 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 96
Dansk - 9
Skulle kædesaven trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op at fungere, skal reparatio-
nen udføres af et autoriseret serviceværksted for
Bosch el-værktøj.
Olietanken skal altid tømmes, før kædesave for-
sendes. Dette gøres ved at tage sien ud af tanken
og sætte den i igen.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Kontrollér savekæde og sværd iht. afsnittet „Spæn-
ding af savekæde“.
Styrenoten på sværdet slides med tiden. Når save-
kæden skiftes, drejes sværdet 180° for at udligne
sliddet.
På SDS-modeller skal kædespændeknasten 16 om-
monteres på sværdet.
Kontrollér kædehjulet 21. Hvis det er slidt eller be-
skadiget på grund af stor belastning, skal det skiftes
på et autoriseret serviceværksted.
Savekæden kan slibes på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj. Du kan også selv
slibe kæden. Dette gøres med Bosch slibesæt til
savkæder eller Dremel-Multi med slibeindsat-
sen 1453. Overhold vedlagte slibevejledning.
Funktionen af den automatiske kædesmøring kan
kontrolleres ved at tænde for saven og holde savens
spids mod et stykke karton eller papir, der er anbragt
på jorden. Pas på: Kæden må ikke berøre jorden,
overhold en sikkerhedsafstand på 20 cm. Hvis der
opstår et større oliespor, arbejder olieautomatikken
rigtigt. Hvis der ikke ses noget oliespor, selv om olie-
tanken er fyldt op, læs da under „Fejlsøgning“ eller
kontakt Bosch-serviceafdelingen.
Savekæde
AKE 35-19 PRO ......................................... F 016 800 239
AKE 40-19 PRO ......................................... F 016 800 240
Sværd
AKE 35-19 PRO ......................................... F 016 800 241
AKE 40-19 PRO ......................................... F 016 800 242
Rengøring
Slibesæt til
savkæder/rengøringssæt ...................... F 016 800 263
Kædesavsolie, 1 liter................................. 2 607 000 181
Kædesavsolie, 5 liter................................ F 016 800 111
Yderligere tilbehør
Handsker......................................................... 2 607 000 134
Beskyttelsesbriller...................................... F 016 800 178
SNR 19 Høreværn
(Støjniveausænkning 19 dB (A))......... 2 607 990 042
SNR 24 Høreværn
(Støjniveausænkning 24 dB (A))......... 2 607 990 043
Rengør det formede kunststofhus på kædesaven
med en blød børste og en ren klud. Det er ikke tilladt
at benytte vand, opløsningsmidler og poleringsmid-
ler. Fjern al snavs, især fra motorens ventilationsåb-
ninger 27.
Når saven har været brugt i 1 til 3 timer: Demontér
beskyttelsen 15, sværdet og kæden og rengør det
hele med en børste.
Brug en børste til at befri området under beskyttel-
sen 15, kædehjulet 21 og sværdfastgørelsen for
snavs. Rengør oliedysen 19 med en ren klud.
Hvis kædespændemekanismen i beskyttel-
sen 15 går tungt: Tag låget 29 af, drej spændegre-
bet 14 og kædespænderingen 13 mod hinanden så-
ledes, at evt. aflejringer løsner sig inde i de mekani-
ske dele og falder ud. Bank let på beskyttelsen 15,
rengør med blød børste eller trykluft, hvis de meka-
niske dele „klistrer“. Brug under ingen omstændig-
heder værktøj.
Savekæde og sværd skal rengøres, før kædesaven
opbevares i længere tid.
Opbevar kædesaven på et sikkert sted, som skal
være tørt og uden for børns rækkevidde.
Værktøjet skal altid fralægges vandret for at forhin-
dre udløb (oliepåfyldningsskruen 4 skal pege opad).
Olietanken skal altid være tømt helt, hvis saven op-
bevares i salgsemballagen.
Udskiftning/vending af
savekæde og sværd
Slibning af savekæden
Kontrol af olie-automatik
A
Tilbehør
Rengøring/Opbevaring
B
J
F016 L70 532 - Buch Seite 9 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
97 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 97
Dansk - 10
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Kædesaven fungerer
ikke
Sikkerhedsbremsen er aktiveret
Ingen strømtilførsel
Stikdåsen er defekt
Ledningen er beskadiget
Sikringen er defekt
Træk håndbeskyttelsen 5 tilbage i
position ➊, så det røde punkt forsvin-
der
Kontrollér strømtilførslen
Prøv en anden strømkilde, benyt evt.
en anden stikdåse
Kontrollér ledningen og udskift den evt
Udskift sikringen
Kædesaven tænder og
slukker hele tiden
Ledningen er beskadiget
Ekstern løs forbindelse
Intern løs forbindelse
Start-stop-kontakten er defekt
Kontrollér ledningen og udskift den evt
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Savekæden er tør Olietanken er tom
Ventilationsåbningen i olietankdæks-
let er tilstoppet
Olieudløbskanalen er tilstoppet
Fyld tanken op med olie
Rengør olietankdækslet
Rens olieudløbskanalen
Tilbageslagsbremse/
udløbsbremse
Problemer med koblingsmekanismen i
den forreste håndbeskyttelse
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kæden/styreskinnen er
varm
Olietanken er tom
Ventilationsåbningen i olietankdæks-
let er tilstoppet
Olieudløbskanalen er tilstoppet
Kædespændingen er for høj
Kæden er uskarp
Fyld tanken op med olie
Rengør olietankdækslet
Rens olieudløbskanalen
Indstil kædespændingen
Slib eller udskift kæden
Kædesaven hopper,
vibrerer eller saver ikke
rigtigt
Kædespændingen er for løs
Kæden er uskarp
Kæden er slidt
Savetænderne peger i den forkerte
retning
Indstil kædespændingen
Slib eller udskift kæden
Erstat kæden
Montér savekæden igen, så tænderne
vender i den rigtige retning
F016 L70 532 - Buch Seite 10 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
98 • F016 L70 532 • 08.04
Side: 98
Dansk - 11
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Reservedelstegninger og informationer om re-
servedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ............................................. +45 44 89 88 55
Fax ............................................................... +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ...................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ............................ +45 44 68 35 60
Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1 m af-
stand) og DIN 45 635.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtryk-
niveau 93 dB (A), lydeffektniveau 104 dB (A).
Brug høreværn.
Det vægtede accelerationsniveau er typisk 8 m/s2.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med følgende standar-
der eller normative dokumenter: EN 50 144 i hen-
hold til bestemmelserne i direktiverne 89/336/EØF,
98/37/EF og 2000/14/EF.
EF-typeafprøvning nr. 2079325.01 CE gennem noti-
ficeret kontrolorgan nr. 0344.
2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau LWA
er lavere en 105 dB (A). Procedurer for overens-
stemmelsesvurdering iht. bilag V.
Leinfelden, 01.09.2005.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Bortskaffelse
Service
Overensstemmelseserklæring
F016 L70 532 - Buch Seite 11 Freitag, 18. April 2008 9:07 09
99 • F016 L70 532 • 08.04

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AKE 40-19 PRO.

Stil et spørgsmål om Bosch AKE 40-19 PRO

Har du et spørgsmål om Bosch AKE 40-19 PRO men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AKE 40-19 PRO. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AKE 40-19 PRO så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.