Bosch AKE 35 S manual

Få vist brugermanualen for Bosch AKE 35 S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: AKE 35 S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Polsk, Russisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 87
Dansk - 1
De forskellige symboler og deres betydning:
Læs betjeningsvejledningen.
Udsæt ikke værktøj for regn.
Træk altid stikket ud før indstillings-
og vedligeholdelsesarbejde eller
hvis kablet beskadiges eller skæres
over under brug.
Brug altid høreværn og beskyttel-
sesbriller, når el-værktøjet er i brug.
Tilbageslagsbremsen og udløbs-
bremsen stopper savkæden i løbet
af kort tid.
Generelle sikkerhedshenvisninger for el-værktøj
Læs alle advarselshenvisninger
og instrukser. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af advarselshenvisningerne og
instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med
netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
■ Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt
belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder
øger faren for uheld.
■ Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes brændbare væ-
sker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gni-
ster, der kan antænde støv eller dampe.
■ Sørg for, at andre personer og ikke mindst
børn holdes væk fra arbejdsområdet, når ma-
skinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man
miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
■ El-værktøjets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder æn-
dres. Brug ikke adapterstik sammen med jord-
forbundet el-værktøj. Uændrede stik, der pas-
ser til kontakterne, nedsætter risikoen for elek-
trisk stød.
■ Undgå kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges
risikoen for elektrisk stød.
■ Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen
for elektrisk stød.
■ Brug ikke ledningen til formål, den ikke er be-
regnet til (f. eks. må man aldrig bære el-værk-
tøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i led-
ningen eller rykke i ledningen for at trække
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskin-
dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
■ Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun
benyttes en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug. Brug af forlængerledning til uden-
dørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
■ Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktø-
jet i fugtige omgivelser, skal der bruges et
HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen
for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
■ Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad
man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.
Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt,
har nydt alkohol eller er påvirket af medika-
menter eller euforiserende stoffer. Få sekun-
ders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet
kan føre til alvorlige personskader.
■ Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyt-
telsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.
eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelses-
hjelm eller høreværn afhængig af maskintype og
anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
■ Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at
el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til
strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller
bærer det. Undgå at bære el-værktøjet med fin-
geren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet
ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
■ Gør det til en vane altid at fjerne indstillings-
værktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tæn-
des. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en
roterende maskindel, er der risiko for personskader.
■ Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle op-
stå uventede situationer.
■ Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklæd-
ningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsid-
dende tøj, smykker eller langt hår.
■ Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af en støvopsugning
kan reducere støvmængden og dermed den fare,
der er forbundet støv.
Sikkerhedsforskrifter
VARNING
F 016 L70 540.book Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
88 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 88
Dansk - 2
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
■ Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid
et el-værktøj, der er beregnet til det stykke ar-
bejde, der skal udføres. Med det passende el-
værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektområde.
■ Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er de-
fekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes og stop-
pes, er farlig og skal repareres.
■ Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes
tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer util-
sigtet start af el-værktøjet.
■ Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med maskinen eller ikke har gen-
nemlæst disse instrukser, benytte maskinen.
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige
personer.
■ El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevægelige maskindele funge-
rer korrekt og ikke sidder fast, og om delene
er brækket eller beskadiget, således at el-
værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-
værktøjer.
■ Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast
og er nemmere at føre.
■ Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.
iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejds-
forholdene og det arbejde, der skal udføres.
Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger
uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan
føre til farlige situationer.
Service
■ Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalifi-
cerede fagfolk og at der kun benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres størst mulig
maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser for kædesave:
■ Hold alle legemsdele væk fra savkæden, når
saven er tændt. Kontrollér at savkæden ikke
berører noget, før saven startes. Når der arbej-
des med kædesaven, kan et øjebliks uopmærk-
som medføre, at tøj eller legemsdele fanges af
savkæden.
■ Hold fast i el-værktøjet vha. de isolerede gre-
bflader, da savekæden kan komme i berøring
med sit eget netkabel. Savekædens kontakt
med en spændingsførende ledning kan sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvilket
kan føre til elektrisk stød.
■ Hold altid fast i kædesaven med den højre hånd
på det bageste greb og med den venstre hånd
på det forreste greb. Holdes kædesaven fast på
en omvendt måde, øges risikoen for kvæstelser; af
den grund bør en sådan holdning undgås.
■ Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Det an-
befales at bruge yderligere udstyr til beskyt-
telse af hoved, hænder, ben og fødder. Pas-
sende beskyttelsestøj reducerer kvæstelsesfaren
fra omkringflyvende spånmateriale og tilfældig
berøring af savekæden.
■ Brug ikke kædesaven, når der arbejdes på et
træ. Bruges kædesaven på et træ, kan du blive
kvæstet.
■ Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun kæde-
saven, når du står på fast, sikker og lige under-
grund. Glat undergrund eller ustabile ståflader som
f.eks. på en stige kan medføre, at man taber lige-
vægten eller kontrollen over kædesaven.
■ Når der saves i en gren, der er under spæn-
ding, skal du regne med, at den fjedrer tilbage.
Når spændingen frigøres i træfibrene, kan den
spændte gren ramme den person, der bruger sa-
ven, og/eller du taber kontrollen over kædesaven.
■ Vær særlig forsigtig, når der saves i undertræ
og unge træer. Det tynde materiale kan sættes
sig fast i savkæden og slå på dig eller bringe dig
ud af ligevægt.
■ Bær kædesaven i det forreste greb, når den er
slukket, med savkæden væk fra kroppen. Kæ-
desaven skal altid være forsynet med en be-
skyttelsesafdækning, når den transporteres el-
ler lægges til opbevaring. Omhyggelig omgang
med kædesaven forringer sandsynligheden for til-
fældig berøring af savkæden, mens den er i gang.
■ Overhold instrukserne for smøring, kæde-
spænding og skift af tilbehør. En kæde, der er
spændt eller smurt forkert, kan enten gå i stykker
eller øge risikoen for tilbageslag.
■ Hold grebene tørre, rene og fri for olie og fedt.
Fedtede, oliesmurte greb er glatte og medfører,
at man taber kontrollen.
■ Sav kun i træ. Brug ikke kædesaven til ar-
bejde, den ikke er beregnet til – f.eks.: Brug
ikke kædesaven til at save i plast, murværk el-
ler byggematerialer, der ikke er af træ. Brug af
kædesaven til formål, den ikke er beregnet til, kan
føre til farlige situationer.
Årsager til et tilbageslag og hvorden et sådant
undgås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på styre-
skinnen berører en genstand eller hvis træet bø-
jer sig og savkæden sætter sig fast i snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle til-
fælde føre til en uforventet, bagudrettet reaktion,
hvor styreskinnen slås opad og hen imod den
person, der betjener saven.
F 016 L70 540.book Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
89 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 89
Dansk - 3
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens over-
kant, kan skinnen kraftigt støde tilbage i den ret-
ning, hvor brugeren befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medføre, at
du taber kontrollen over saven og at du muligvis
bliver alvorligt kvæstet. Stol ikke udelukkende på
det sikkerhedsudstyr, der er monteret i kædesa-
ven. Som bruger af en kædesav bør du træffe for-
skellige foranstaltninger for at undgå uheld og
kvæstelser.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlagtig brug af
el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe eg-
nede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det
følgende:
■ Hold fast i saven med begge hænder, så tom-
melfinger og fingre omslutter kædesavens
greb. Sørg for at stå sikkert og positionér ar-
mene på en sådan måde, at du kan modstå til-
bageslagskræfter. Er egnede foranstaltninger
truffet, kan brugeren beherske tilbageslagskræf-
terne. Slip aldrig kædesaven.
■ Undgå en anormal legemsposition og sav ikke
over skulderhøjde. Derved undgås en utilsigtet
berøring med skinnespidsen og en bedre kontrol
af kædesaven muliggøres i uventede situationer.
■ Brug altid de af fabrikanten foreskrevede re-
serveskinner og savkæder. Forkerte reserve-
skinner og savkæder kan føre til ødelæggelse af
kæden eller tilbageslag.
■ Overhold fabrikantens instrukser mht. slib-
ning og vedligeholdelse af savkæden. For lave
dybdebegrænsere øger tendensen til tilbageslag.
Ekstra advarselshenvisinnger:
■ Det anbefales, at brugeren instrueres af en erfa-
ren fagmand mht. betjening af kædesav og brug
af beskyttelsesudstyr ved hjælp af praktiske ek-
sempler, før maskinen tages i brug første gang.
Den første øvelse skal bestå i at save træstam-
mer på en savbuk eller et understativ.
■ Dette værktøj må ikke anvendes af personer (inkl.
børn) med fysisk og psysisk reducerede evner
samt forringet syns- og høreevne, eller mang-
lende erfaring og viden, medmindre de overvå-
ges af en person, der sørger for deres sikkerhed
eller der er instrueret i at håndtere værktøjet.
Sørg for, at børn er under opsyn og sikre, at disse
ikke spiller med værktøjet.
■ Børn og unge, med undtagelse af unge under
uddannelse fra det fyldte 16 år, hvis de er un-
der opsyn, må ikke betjene kædesaven. Det
samme gælder for personer, som ikke er for-
trolig i omgangen med kædesaven eller hvis
kendskab til kædesaven er utilstrækkeligt.
Brugsanvisningen skal altid opbevares i umiddel-
bar nærhed af brugsstedet. Kædesaven må ikke
betjenes af personer, der er trætte eller hvis fysi-
ske styrke er utilstrækkelig.
Tekniske data
Kædesav AKE 30 S AKE 35 S AKE 40 S
Bestillingsnummer 3 600 H34 4.. 3 600 H34 5.. 3 600 H34 6..
Optagen effekt [W] 1800 1800 1800
Kædehastighed (i friløb) [m/s] 9 9 9
Sværdlængde [cm] 30 35 40
Spænding af kæde uden brug af værktøj (SDS) ● ● ●
Styrestjerne – ● ●
Tilbageslagsbremse ● ● ●
Savekædetype 3/8" - 90 3/8" - 90 3/8" - 90
Drivledstykkelse [mm] 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Antal drivled 45 52 57
Påfyldningsmængde oliebeholder [ml] 200 200 200
Automatisk kædesmøring ● ● ●
Kloanslag ● ● ●
Vægt uden ledning, ca. ** [kg] 3,9 4,0 4,1
Isolationsklasse / II / II / II
**målt med sværd og kæde
Bemærk: Vær opmærksom på maskinens typeskilt, handelsbetegnelserne for de enkelte maskiner kan variere.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område
kan andre apparater blive påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er det usandsyn-
ligt, at der opstår ulemper.
F 016 L70 540.book Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
90 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 90
Dansk - 4
Maskinen er beregnet til fældning af træer og sav-
ning i træstammer, grene, træbjælker, brædder osv.
og kan benyttes til tvær- eller længdesnit. Denne
maskine er ikke beregnet til savning i mineralske
materialer.
Denne manual indeholder instrukser om, hvordan
kædesaven skal monteres og benyttes. Det er vig-
tigt, at du læser disse instrukser igennem.
Alle værktøjets dele tages forsigtigt ud af emballa-
gen og kontrolleres for fejl og mangler:
– Kædesav
– Beskyttelse
– Savekæde
– Sværd
– Olietankdæksel
– Kædebeskytter
– Driftsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du
kontakte den forhandler, hvor du har købt maskinen.
1 Bageste håndgreb
2 Start-stop-kontakt
3 Kontaktspærre
4 Olietankdæksel
5 Kædebremse-udløsning (håndbeskyttelse)
6 Forreste håndgreb
7 Styrestjerne (kun AKE 35/40 S)
8 Kædebeskytter
9 Savekæde
10 Sværd
11 Kloanslag
12 Låseknap
13 Beskyttelse
14 Kædespændeknap
15 Forlængerledning*
16 El-stik**
17 Serienummer
18 Kædefangbolt
19 Kædehjul
20 Fastgørelsesbolt
21 Løberetnings- og skæreretningssymbol
22 Oliedyse
23 Sværd-styrestykke
24 Kædespændebolt
25 Oliestandsviser
26 Ventilationsåbninger
**landsspecifk
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyt-
telsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbin-
delse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen).
Brug kun godkendte forlængerledninger. Den benyt-
tede forlængerledning skal være af typen H07-F el-
ler IEC (60227 IEC 53).
Er der brug for en forlængerledning, må der kun bru-
ges ledninger med følgende ledertværsnit:
– 1,0 mm2: max. længde 40 m
– 1,5 mm2: max. længde 60 m
– 2,5 mm2: max. længde 100 m
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelses-
strøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrøms-
relæet, hver gang maskinen anvendes.
Vejledning for produkter, som ikke sælges i GB:
PAS PÅ: Det er for din egen sikkerheds skyld vigtigt,
at stikket på maskinen 16 forbindes med forlænger-
ledningen 15 således, som vist på billedet.
Koblingen på forlængerledningen skal være beskyt-
tet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi.
Forlængerledningen skal benyttes med en træk-
aflastning.
Foreskrevet anvendelse
Introduktion
Maskinens dele
Illustrerede komponenter
For din egen sikkerheds
skyld
Pas på! Træk altid stikket ud før indstillings-
og vedligeholdelsesarbejde, hvis kablet be-
skadiges, skæres over eller har viklet sig ind
under brug.
Pas på! Berør ikke den roterende kæde.
Brug under ingen omstændigheder kædesa-
ven i nærheden af personer, børn eller dyr.
Kædesaven må heller ikke benyttes, hvis du
har nydt alkohol eller hvis du er påvirket af me-
dikamenter eller euforiserende stoffer.
F 016 L70 540.book Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
91 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 91
Dansk - 5
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadi-
gelser med regelmæssige mellemrum og må kun
benyttes, når den er fejlfri.
En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres
på et autoriseret Bosch-værksted.
Kædesaven skal være helt monteret, før
stikket sættes ind i kontakten.
Brug altid handsker, når du håndterer med save-
kæden.
Montering af sværd og savekæde
1. Pak alle dele forsigtigt ud.
2. Læg kædesaven fra på en lige flade.
3. Læg savekæden 9 ind i den omløbende not på
sværdet 10. Kontrollér løberetningen. Sammen-
lign kæden med løberetningssymbolet 21.
4. Læg kædeleddene omkring kædehjulet 19 og an-
bring sværdet 10 på en sådan måde, at fastgørel-
sesbolten 20 og de to sværdføringspunkter 23
griber ind i det aflange hul på sværdet 10 og kæ-
despændebolten 24 griber ind i hullet på svær-
det 10. Drej evt. kædespændeknappen 14 en
smule for at justere kædespændebolten 24 i hul-
let på sværdet 10. Kontrollér at alle dele er place-
ret rigtigt og at de holder sværd med kæde i
denne position. (se billede )
5. Drej kædespændeknappen 14 så meget, at sa-
vekæden kun er spændt en smule.
6. Positionér afdækningen 13 nøjagtigt.
(se billede )
7. Skru låseknappen 12 fast på fastgørelsesbol-
ten 20 med hånden. (se billede )
Spændes låseknappen for meget, kan sa-
vekæden løsne sig under brug.
Låseknappen bør kun klemme sværdet en
smule fast.
Spænd savekæden
Kædespændingen skal kontrolleres, før saven tages
i brug, efter de første snit og ca. hvert 10 minut, når
saven er i brug. Især ved nye savekæder må man
regne med en øget udvidelse i starten.
Savekædens levetid afhænger i stor grad af, at kæ-
den smøres regelmæssigt og den rigtige spænding
er indstillet.
Spænd ikke savekæden, hvis den er meget varm,
da den trækker sig sammen, når den er afkølet, og
ligger for stramt på sværdet.
1. Læg kædesaven fra på en lige flade.
2. Kontrollér at kædeleddene ligger rigtigt i svær-
dets 10 styreskinne og på kædehjulet 19.
3. Løsne kun låseknappen 12 så meget, at sværdet
stadigvæk holdes i position (fjern ikke låseknap!).
4. Drej kædespændeknappen 14 til højre, til den rig-
tige kædespænding er nået. Drejningen trykker
sværdet 10 fremad via kædespændebolten 24.
5. Savekæden 9 er spændt rigtigt, når den kan løf-
tes ca. 5 – 10 mm i midten. Dette gennemføres
med en hånd ved at trække savekæden op mod
maskinens egenvægt.
6. Er savekæden 9 spændt alt for meget, drejes kæ-
despændeknappen 14 en smule til venstre og
kædespændingen kontrolleres en gang til. Efter-
justér efter behov kædespændingen som beskre-
vet.
7. Skru låseknappen 12 fast på fastgørelsesbol-
ten 20 med hånden.
Spændes låseknappen for meget, kan sa-
vekæden løsne sig under brug.
Låseknappen bør kun klemme sværdet en
smule fast.
Vigtigt: Kædesaven er ikke fyldt med kæ-
desavsolie ved leveringen. Det er derfor
vigtigt, at kædesaven fyldes med olie, før
den tages i brug. Kædesaven beskadiges,
hvis kædesaven benyttes uden kædesavs-
olie eller hvis olieniveauet er under min-
markeringen.
Kædens levetid og snitkapacitet afhænger af den
optimale smøring. Derfor smøres savekæden –
mens den er i brug – automatisk med kædesavsolie
via oliedysen 22.
Fyld olietanken:
– Stil kædesaven fra på et egnet underlag med olie-
tankdækslet 4 opad.
– Rengør området omkring olietankdækslet 4 med
en klud og skru låget af.
– Fyld olietanken med biologisk nedbrydelig save-
kædeolie fra Bosch.
– Sørg for at der ikke kommer snavs ned i olietan-
ken. Skru olietankdækslet 4 på igen og luk det
rigtigt.
Vigtigt: Små udligningskanaler findes på
olietankens lås for at muliggøre luftudveks-
ling mellem olietank og omgivelser. Stil altid
saven fra på et vandret underlag, når den
ikke er i brug, da olie ellers kan strømme ud
(olietankens lås 4 peger opad).
Brug udelukkende biologisk nedbrydelig kæde-
savsolie for at undgå en beskadigelse af kæde-
saven. Brug aldrig genbrugsolie eller gammel
olie. Brug af forkert olie medfører, at garantien
bortfalder.
Montering/spænding af
savekæden
A1 A2 A3
A1
A2
A3
A1 A2 A3 C
Kædesmøring
B
F 016 L70 540.book Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
92 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 92
Dansk - 6
Bemærk netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd og sluk
Hold kædesaven som beskrevet under „Arbejde
med kædesav“.
Maskinen tændes ved at trykke ind på kontaktspær-
ren 3 og derefter trykke start-stop-kontakten 2 i
bund og holde den i denne stilling. Nu kan kontakt-
spærren 3 slippes igen.
Maskinen slukkes ved at slippe start-stop-kontak-
ten 2.
Forsøg ikke at stoppe kædesaven ved at aktivere
den forreste håndbeskyttelse (aktivering af sik-
kerhedsbremse), når savearbejdet er færdigt.
Kædebremsen er en beskyttelsesmekanisme, som
udløses via den forreste håndbeskyttelse 5 i tilfælde
af tilbageslag. Kæden stopper i løbet af kort tid.
Gennemfør en funktionstest en gang imellem. Skub
den forreste håndbeskyttelse 5 fremad (position ➋)
og tænd kort for kædesaven. Kæden må ikke be-
gynde at bevæge sig. Sikkerhedsbremsen åbnes
igen vd at slippe start-stop-kontakten 2 og trække
den forreste håndbeskyttelse 5 tilbage (position ➊).
Før savearbejdet påbegyndes
Gennemfør følgende kontrolarbejde, før saven ta-
ges i brug og regelmæssigt under savearbejdet:
– Er kædesaven i funktionssikker tilstand?
– Er olietanken fyldt på? Kontrollér olieni-
veauet 25, før savearbejdet påbegyndes og her-
efter med regelmæssige mellemrum under save-
arbejdet. Påfyld olie, når olieniveauet har nået
underkanten i kontrolvinduet. Tankvoluminet
rækker til ca. 15 minutter, afhængigt af antallet af
pauser og arbejdets intensivitet.
– Er kæden spændt og slebet rigtigt? Kontrollér
kædespændingen under savearbejdet hver
10. minut. Især på nye savekæder må man regne
med en vis udvidelse. Savekædens tilstand påvir-
ker i høj grad saveeffekten. Kun skarpe kæder
beskytter mod overbelastning.
– Har kædebremsen løsnet sig og er dens funktion
sikret?
– Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr? Brug
beskyttelsesbriller og høreværn. Det anbefales at
bruge yderligere udstyr til beskyttelse af hoved,
hænder, ben og fødder. Egnet beskyttelsesudstyr
reducerer kvæstelsesfaren som følge af omkring-
flyvende snitmateriale og utilsigtet berøring af sa-
vekæden.
Tilbageslag under savearbejdet
Ved tilbageslag forstås, når den tændte kædesav
pludselig slår op og tilbage, hvilket kan optræde, når
sværdspidsen berører emnet eller når kæden sidder
i klemme.
I tilfælde af tilbageslag reagerer maskinen spontant,
hvilket kan medføre, at brugeren eller personer, som
opholder sig i umiddelbar nærhed af saven, udsæt-
tes for alvorlige kvæstelser.
Sidesnit, skråsnit og længdesnit skal udføres med
særlig stor opmærksomhed, da kloanslaget 11 ikke
kan benyttes.
Hvordan man undgår tilbageslag under savear-
bejdet:
– Hold kædesaven så flad som mulig, når savear-
bejdet startes.
– Arbejd aldrig med savekæden, hvis den er løs,
udvidet eller meget slidt.
– Slib savekæden iht. forskriften.
– Sav aldrig over skulderhøjde.
– Sav aldrig med spidsen af sværdet.
– Hold altid kædesaven godt fast med begge hæn-
der.
– Brug altid en tilbageslagssikret Bosch-savekæde.
– Brug kloanslaget 11 som arm.
– Kontrollér kædespændingen.
Generel adfærd
Hold altid kædesaven fast med begge hænder,
den venstre hånd på det forreste håndgreb og den
højre hånd på det bageste håndgreb. Grib altid godt
fast om grebene med fingrene. Forsøg aldrig at save
med en hånd. Før altid strømkablet bagud og hold
det uden for savekædens og savematerialets om-
råde; positionér det på en sådan måde, at det ikke
sætter sig fast i grene.
Sørg for at stå sikkert under savearbejdet. Hold
kædesaven en smule til højre, væk fra kroppen.
Kæden skal køre for fuld hastighed, før den ram-
mer træet. Brug kloanslaget 11 til at fastgøre kæde-
saven til træet. Brug kloanslaget som arm under sa-
vearbejdet.
Når der saves i tykke grene eller stammer, skal klo-
anslaget anbringes på et dybere punkt. Dette gøres
ved at trække kædesaven tilbage for at løsne klo-
anslaget og fastgøre det på et dybere sted. Fjern
ikke saven fra snittet.
Start
Tilbageslagsbremse
Arbejde med kædesaven
D
B
D
D
E
F
F 016 L70 540.book Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
93 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 93
Dansk - 7
Tryk ikke kraftigt på savekæden under savearbej-
det, men sav almindeligt i emnet ved at udøve et let
tryk med kloanslaget 11.
Brug aldrig kædesaven med udstrakte arme.
Forsøg ikke at save i vanskeligt tilgængelige steder
eller mens du står på en stige. Sav aldrig over skul-
derhøjde.
De bedste saveresultater opnås, når kædehastighe-
den ikke falder som følge af overbelastning.
Pas på når savearbejdet er ved at være slut. Så
snart saven har savet sig fri, ændres vægtkraften
uventet. Pas på – ben og fødder kan blive kvæstet.
Fjern altid saven fra snittet, mens savens kører.
Savning i træstammer
Overhold følgende sikkerhedsforskrifter:
Læg stammen fra og støt den som vist på bil-
ledet således, at snittet ikke lukker og savekæden
kommer til at sidde i klemme.
Korte stykker træ skal anbringes sikkert og klemmes
fast, før savearbejdet begyndes.
Sav kun i emner af træ. Undgå at berøre sten og
søm, disse kan slynges op, beskadige savekæden
eller føre til alvorlige kvæstelser af bruger eller om-
kringstående personer.
Berør ikke ståltrådshegn eller jorden med saven, når
saven er i gang.
Saven er ikke egnet til at save i meget tynde grene.
Længdegående snit skal udføres med særlig stor
forsigtighed, da kloanslaget 11 ikke kan benyttes.
Før saven i en flad vinkel for at undgå tilbageslag.
Savning på skråt terræn: Du skal altid stå oven for
eller ved siden af en træstamme på rod eller et
emne, som ligger på skrænten.
Pas på under savearbejdet. Du kan komme til at
snuble over træstumper, grene, rødder osv.
Savning i træ, der er under spænding
Pas på – savning i træ, grene eller træer, der er un-
der spænding, er forbundet med øget ulykkesrisiko.
Vær meget forsigtig, når dette arbejde udføres.
Sådant arbejde må kun udføres af fagfolk.
Hvis begge ender på træstammen hviler på en gen-
stand, saves træstammen først en tredjedel igen-
nem oppefra (Y) og ned og herefter helt igennem
nedefra (Z) og op (sammesteds). Herved undgås
splinter og en fastklemning af saven. Saven må ikke
komme i kontakt med jorden under dette arbejde.
Hvis kun den ene ende af træstammen hviler på en
genstand, saves træstammen først en tredjedel
igennem nedefra (Y) og op (sammesteds) og heref-
ter helt igennem oppefra (Z) og ned. Herved undgås
splinter og en fastklemning af saven.
Fældning af træer
Brug altid en hjelm for at beskytte hovedet
mod nedfaldende grene.
Kædesaven må kun benyttes til at fælde træer
med en stammediameter, der er mindre end
sværdets længde.
➊ Sikre arbejdsområdet. Sørg for at personer og
dyr ikke opholder sig i det område, hvor træ-
stammen kan falde hen.
Forsøg aldrig at befri en fastklemt sav, mens mo-
toren går. Brug trækiler til at befri savekæden.
Udføres tilskærings- og fældearbejde af to eller flere
personer på samme tid, skal afstanden mellem de
personer, der fælder og tilskærer, være mindst den
dobbelte højde på det træ, der fældes. Under fæld-
ningen skal man være opmærksom på, at andre per-
soner ikke udsættes for fare, at de ikke rammes af
forsyningsledninger og at der ikke opstår tingskader.
Kommer et træ i berøring med en forsyningsledning,
kontaktes energiforsyningsselskabet med det
samme.
Ved savearbejde på skråninger skal brugeren af kæ-
desaven opholde sig højere oppe end det træ, der
skal fældes, da træet sandsynligvis ruller eller glider
ned ad skråningen efter fældningen.
➋ Før fældningen bør der være planlagt en flugtvej
og evt. gjort fri. Flugtvejen bør føre skråt bagud væk
fra den forventede faldlinje.
➌ Før træet fældes, skal der tages højde for træets
naturlige hældning, positionen af de største grene
og vindretningen for at kunne vurdere træets faldret-
ning. Snavs, sten, løse barkstykker, søm, klammer
og tråd skal fjernes fra træet.
Kærvsnit gennemføres: Sav en kæv i en ret vinkel
til træets faldretning (X – W) med en dybde på 1/3 af
træets diameter. Gennemfør først det nedeste,
vandrette kærvsnit. Derved undgås det, at savekæ-
den eller føringsskinnen kommer i klemme, når det
andet kærvsnit gennemføres.
Fældesnit gennemføres: Gennemfør fældesnit-
tet (Y) mindst 50 mm over det vandrette kævsnit.
Udfør fældesnittet parallelt med det vandrette kærv-
snit. Sav kun fældesnittet så dybt, at der bliver et
holdestykke af stammen tilbage (fældeliste), der vir-
ker som et hængsel. Holdestykket forhindrer, at
træet drejer sig og falder i den forkerte retning. Sav
ikke holdestykket over.
Når fældesnittet nærmer sig holdestykket, bør træet
begynde at falde. Skulle det vise sig, at træet mulig-
vis ikke falder i den ønskede retning eller hælder til-
bage, hvorved savekæden kommer i klemme, afbry-
des fældesnittet og bruges kiler af træ, plast eller
aluminium for at åbne snittet og omlægge træet i
den øsnkede faldlinje.
G
E H
H
I
F 016 L70 540.book Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
94 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 94
Dansk - 8
Når træet begynder at falde, fjernes kædesaven fra
snittet, hvorefter den slukkes og lægges fra, før det
farlige område forlades ad den planlagte flugtvej.
Vær opmærksom på nedfaldende grene og undgå at
snuble.
Når kilen (Z) drives ind i det vandrette snit, skal træ-
stammen begynde at falde.
Vær opmærksom på nedfaldende grene og kviste,
når træet begynder at falde.
Afgrening
Herved forstås at grene fjernes fra fældede
træer. Store grene, der vender nedad og som støtter
træet, skal i første omgang blive stående. Små
grene saves over i et snit som vist på billedet. Grene,
der er under spænding, bør saves nedefra og op for
at undgå, at saven sætter sig i klemme.
Træstamme afkortes
Herved forstås at det fældede træ deles i afsnit.
Sørg for at stå sikkert og at legemsvægten er fordelt
jævnt på begge fødder. Hvis det er muligt, bør stam-
men understøttes af grene, bjælker eller kile. Over-
hold de nemme instruktioner for let savning.
Ligger hele træstammens længde jævnt som vist på
billedet, saves oppefra.
Ligger træstammen op mod en ende som vist på
billedet, saves først 1/3 af stamdiameteren fra un-
dersiden, hvorefter resten saves oppefra på højde
med undersnittet.
Ligger træstammen op mod begge ender som
vist på billedet, saves først 1/3 af stammens diame-
ter fra oversiden, hvorefter 2/3 saves fra undersiden
på højde med oversnittet.
Til savearbejde på skrånende terræn skal man
altid stå over træstammen. For at have helt kontrol
over situationen, når stammen “saves igennem”, re-
duceres trykket for enden af snittet, uden at det faste
greb løsnes fra kædesavens håndgreb. Sørg for, at
savekæden ikke berører jorden. Når snittet er fær-
digt, skal man vente, til savekæden står helt stille,
før kædesaven fjernes. Sluk altid for kædesavens
motor, før der skiftes fra træ til træ.
Træk altid stikket ud af kontakten, før ved-
ligeholdelsesarbejdet startes.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg kædesaven for synlige mangler med re-
gelmæssige mellemrum (f.eks. løs, udhængt eller
beskadiget savekæde, løs fastgørelse og slidte eller
beskadigede dele).
Kontrollér at beskyttelserne og skærmene er intakte
og monteret rigtigt. Nødvendige reparationer eller
vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres, før kæ-
desaven benyttes.
Skulle kædesaven trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op at fungere, skal reparatio-
nen udføres af et autoriseret serviceværksted for
Bosch el-værktøj.
Olietanken skal altid tømmes, før kædesaven
forsendes.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Kontrollér savekæde og sværd iht. afsnittet „Spæn-
ding af savekæde“.
Styrenoten på sværdet slides med tiden. Når save-
kæden skiftes, drejes sværdet 180° for at udligne
sliddet.
Kontrollér kædehjulet 19. Hvis det er slidt eller be-
skadiget på grund af stor belastning, skal det skiftes
på et autoriseret serviceværksted.
Savekæden kan slibes på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj. Du kan også selv
slibe kæden. Dette gøres med Bosch slibesæt til
savkæder eller Dremel-Multi med slibeindsat-
sen 1453. Overhold vedlagte slibevejledning.
Funktionen af den automatiske kædesmøring kan
kontrolleres ved at tænde for saven og holde savens
spids mod et stykke karton eller papir, der er anbragt
på jorden. Pas på: Kæden må ikke berøre jorden,
overhold en sikkerhedsafstand på 20 cm. Hvis der
opstår et større oliespor, arbejder olieautomatikken
rigtigt. Hvis der ikke ses noget oliespor, selv om olie-
tanken er fyldt op, læs da under „Fejlsøgning“ eller
kontakt Bosch-serviceafdelingen.
Vedligeholdelse og rengøring
K
L
M
N
O
Udskiftning/vending af
savekæde og sværd
Slibning af savekæden
Kontrol af olie-automatik
F 016 L70 540.book Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
95 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 95
Dansk - 9
Savekæde og sværd
AKE 30 S..........................................F 016 800 259
AKE 35 S..........................................F 016 800 260
AKE 40 S..........................................F 016 800 261
Savekæde
AKE 30 S..........................................F 016 800 256
AKE 35 S..........................................F 016 800 257
AKE 40 S..........................................F 016 800 258
Rengøring
Slibesæt til savkæder/
rengøringssæt ..................................F 016 800 262
Kædesavsolie, 1 liter ........................2 607 000 181
Rengør det formede kunststofhus på kædesaven med
en blød børste og en ren klud. Det er ikke tilladt at be-
nytte vand, opløsningsmidler og poleringsmidler. Fjern
al snavs, især fra motorens ventilationsåbninger 26.
Når saven har været brugt i 1 til 3 timer: Demontér
beskyttelsen 13, sværdet og kæden og rengør det
hele med en børste.
Brug en børste til at befri området under beskyttel-
sen 13, kædehjulet 19 og sværdfastgørelsen for
snavs. Rengør oliedysen 22 med en ren klud.
Savekæde og sværd skal rengøres, før kædesaven
opbevares i længere tid.
Opbevar kædesaven på et sikkert sted, som skal
være tørt og uden for børns rækkevidde.
Værktøjet skal altid fralægges vandret for at forhin-
dre udløb (oliepåfyldningsskruen 4 skal pege opad).
Olietanken skal altid være tømt helt, hvis saven op-
bevares i salgsemballagen.
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer
rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.
Tilbehør Rengøring/Opbevaring
A
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Kædesavenfungerer
ikke
Sikkerhedsbremsen er aktiveret
Ingen strømtilførsel
Stikdåsen er defekt
Ledningen er beskadiget
Sikringen er defekt
Træk håndbeskyttelsen 5 tilbage i posi-
tion ➊ (fig. D)
Kontrollér strømtilførslen
Prøv en anden strømkilde, benyt evt.
en anden stikdåse
Kontrollér ledningen og udskift den evt
Udskift sikringen
Kædesaven tænder
og slukker hele tiden
Ledningen er beskadiget
Ekstern løs forbindelse
Intern løs forbindelse
Start-stop-kontakten er defekt
Kontrollér ledningen og udskift den evt
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Savekæden er tør Olietanken er tom
Ventilationsåbningen i olietankdækslet er
tilstoppet
Olieudløbskanalen er tilstoppet
Fyld tanken op med olie
Rengør olietankdækslet
Rens olieudløbskanalen
Tilbageslagsbremse/
udløbsbremse
Problemer med koblingsmekanismen i
den forreste håndbeskyttelse
Kontakt et autoriseret Bosch-værksted
Kæden/styreskin-
nen er varm
Olietanken er tom
Ventilationsåbningen i olietankdækslet er
tilstoppet
Olieudløbskanalen er tilstoppet
Kædespændingen er for høj
Kæden er uskarp
Fyld tanken op med olie
Rengør olietankdækslet
Rens olieudløbskanalen
Indstil kædespændingen
Slib eller udskift kæden
Kædesaven hopper,
vibrerer eller saver
ikke rigtigt
Kædespændingen er for løs
Kæden er uskarp
Kæden er slidt
Savetænderne peger i den forkerte ret-
ning
Indstil kædespændingen
Slib eller udskift kæden
Erstat kæden
Montér savekæden igen, så tænderne
vender i den rigtige retning
F 016 L70 540.book Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
96 • F 016 L70 540 • 10.02
Side: 96
Dansk - 10
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. repa-
ration og vedligeholdelse af dit produkt samt reser-
vedele. Reservedelstegninger og informationer om
reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med
at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendelse og ind-
stilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Måleværdier for støj er fastlagt iht. 2000/14/EF.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryk-
niveau 95 dB(A); lydeffektniveau 103 dB (A). Usik-
kerhed K=1,2 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745:
Svingningsemissionsværdi ah=4 m/s2, usikkerhed
K=1,5 m/s2.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende
instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret
måleproces i EN 60745, og kan bruges til at sam-
menligne el-værktøjer. Det er også egnet til en fore-
løbig vurdering af svingningsbelastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de
væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-
værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvi-
gende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligehol-
delse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan føre
til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen
i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen
bør der også tages højde for de tider, i hvilke værk-
tøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk
ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduk-
tion af svingningsbelastningen i hele arbejdstids-
rummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod svingningers virkning som
f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsats-
værktøj, holde hænder varme, organisation af ar-
bejdsforløb.
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt,
der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overens-
stemmelse med følgende standarder eller normative
dokumenter: EN 60745 iht. bestemmelserne i direk-
tiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
EF-typeafprøvning nr. 2129874.01 CE gennem noti-
ficeret kontrolorgan nr. 0344, KEMA Quality B.V.
Arnhem, Netherlands.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau 105 dB(A).
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bi-
lag V.
Produktkategori: 6
Teknisk materiale hos: Bosch Lawn and Garden
Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY,
England
Leinfelden, den 19.01.2010
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Ret til ændringer forbeholdes
Bortskaffelse
Kundeservice og
kunderådgivning
Overensstemmelseserklæring
F 016 L70 540.book Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 11:19 11
97 • F 016 L70 540 • 10.02

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AKE 35 S.

Stil et spørgsmål om Bosch AKE 35 S

Har du et spørgsmål om Bosch AKE 35 S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AKE 35 S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AKE 35 S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.