Bosch AKE 35-19 S manual

Få vist brugermanualen for Bosch AKE 35-19 S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: AKE 35-19 S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 125
126 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
da
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og
instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Træk altid stikket ud, før ind-
stillings- og vedligeholdelses-
arbejde udføres eller hvis kab-
let er beskadiget eller skåret
over.
Brug ikke maskinen, når det
regner, og udsæt ikke maski-
nen for regn.
Brug altid beskyttelsesbriller
og høreværn, når el-værktøjet
er i brug.
Tilbageslagsbremsen og ud-
løbsbremsen stopper savkæ-
den i løbet af kort tid.
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj
(med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden
netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes brændbare
væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejdsom-
rådet, når maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket må under ingen omstændig-
heder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, kom-
furer og køleskabe. Hvis din krop er jordfor-
bundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk-
tøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bæ-
re el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værk-
tøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges
et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer
risikoen for at få elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af el-værktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 126 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 126
Dansk | 127
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller på. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert
fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller ak-
kuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
d) Gør det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk-
tøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå en anormal legemsposition. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der be-
væger sig. Dele, der er i bevægelse, kan
gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-værktøj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med
det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er
defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen
lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brækket eller be-
skadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte
el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære-
værktøjer med skarpe skærekanter sætter
sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet
til formål, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesområde, kan føre til farlige
situationer.
5) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
størst mulig maskinsikkerhed.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 127 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 127
128 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Sikkerhedsinstrukser for kædesave
f Hold alle legemsdele væk fra savkæden, når
saven er tændt. Kontrollér at savkæden ik-
ke berører noget, før saven startes. Når der
arbejdes med kædesaven, kan et øjebliks
uopmærksom medføre, at tøj eller legemsde-
le fanges af savkæden.
f Hold fast i el-værktøjet vha. de isolerede
grebflader, da savekæden kan komme i be-
røring med sit eget netkabel. Savekædens
kontakt med en spændingsførende ledning
kan sætte el-værktøjets metaldele under
spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
f Hold altid fast i kædesaven med den højre
hånd på det bageste greb og med den ven-
stre hånd på det forreste greb. Holdes kæ-
desaven fast på en omvendt måde, øges risi-
koen for kvæstelser; af den grund bør en
sådan holdning undgås.
f Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Det
anbefales at bruge yderligere udstyr til be-
skyttelse af hoved, hænder, ben og fødder.
Passende beskyttelsestøj reducerer kvæstel-
sesfaren fra omkringflyvende spånmateriale
og tilfældig berøring af savkæden.
f Brug ikke kædesaven, når der arbejdes på
et træ. Bruges kædesaven på et træ, kan du
blive kvæstet.
f Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun
kædesaven, når du står på fast, sikker og li-
ge undergrund. Glat undergrund eller ustabi-
le ståflader som f.eks. på en stige kan medfø-
re, at man taber ligevægten eller kontrollen
over kædesaven.
f Når der saves i en gren, der er under spæn-
ding, skal du regne med, at den fjedrer tilba-
ge. Når spændingen frigøres i træfibrene, kan
den spændte gren ramme den person, der
bruger saven, og/eller du taber kontrollen
over kædesaven.
f Vær særlig forsigtig, når der saves i under-
træ og unge træer. Det tynde materiale kan
sættes sig fast i savkæden og slå på dig eller
bringe dig ud af ligevægt.
f Bær kædesaven i det forreste greb, når den
er slukket, med savkæden væk fra kroppen.
Kædesaven skal altid være forsynet med en
beskyttelsesafdækning, når den transporte-
res eller lægges til opbevaring. Omhyggelig
omgang med kædesaven forringer sandsyn-
ligheden for tilfældig berøring af savkæden,
mens den er i gang.
f Overhold instruktionerne for smøring, kæ-
despænding og skift af tilbehør. En kæde,
der er spændt eller smurt forkert, kan enten
gå i stykker eller øge risikoen for tilbageslag.
f Hold grebene tørre, rene og fri for olie og
fedt. Fedtede, oliesmurte greb er glatte og
medfører, at man taber kontrollen.
f Sav kun i træ. Brug ikke kædesaven til ar-
bejde, den ikke er beregnet til. Eksempel:
Brug ikke kædesaven til at save i plast, mur-
værk eller byggematerialer, der ikke er af
træ. Brug af kædesaven til formål, den ikke er
beregnet til, kan føre til farlige situationer.
Årsager til et tilbageslag og hvordan et sådant
undgås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på sty-
reskinnen berører en genstand eller hvis træet
bøjer sig og savkæden sætter sig fat i snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle til-
fælde føre til en uforventet, bagudrettet reakti-
on, hvor styreskinnen slås opad og hen imod
den person, der betjener saven.
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens over-
kant, kan skinnen hurtigt støde tilbage i den ret-
ning, hvor brugeren befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medføre,
at du taber kontrollen over saven og at du mulig-
vis bliver alvorligt kvæstet. Stol ikke udelukken-
de på det sikkerhedsudstyr, der er monteret i
kædesaven. Som bruger af en kædesav bør du
træffe forskellige foranstaltninger for at kunne
arbejde uhelds- og kvæstelsesfri.
Et tilbageslag er en følge af en forkert brug af el-
værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe eg-
nede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i
det følgende:
f Hold fast i saven med begge hænder, så tom-
melfinger og fingre omslutter kædesavens
greb. Sørg for at stå sikkert og positionér ar-
mene på en sådan måde, at du kan modstå til-
bageslagskræfter. Er egnede foranstaltninger
truffet, kan brugeren beherske tilbageslags-
kræfterne. Slip aldrig kædesaven.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 128 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 128
Dansk | 129
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
f Undgå en anormal legemsposition og sav ik-
ke over skulderhøjde. Derved undgås en util-
sigtet berøring med skinnespidsen og en
bedre kontrol af kædesaven muliggøres i
uventede situationer.
f Brug altid de af fabrikanten foreskrevede
reserveskinner og savkæder. Forkerte reser-
veskinner og savkæder kan føre til ødelæg-
gelse af kæden eller tilbageslag.
f Overhold fabrikantens instruktioner mht.
slibning og vedligeholdelse af savkæden.
For lave dybdebegrænsere øger tendensen
til tilbageslag.
f Børn og unge, med undtagelse af unge un-
der opsyn fra det fyldte 16 år, med igang-
værende uddannelse, må ikke betjene kæ-
desaven. Det samme gælder for personer,
som ikke er fortrolig i omgangen med kæde-
saven eller hvis kendskab til kædesaven er
utilstrækkeligt. Betjeningsvejledningen skal
altid opbevares i umiddelbar nærhed af
brugsstedet. Kædesaven må ikke betjenes af
personer, der er trætte eller hvis fysiske styr-
ke er utilstrækkelig.
f Kontrollér, at alle skærme og håndtag er
monteret, når maskinen er i brug. Forsøg al-
drig at tage en ufuldstændigt monteret ma-
skine eller en maskine med ikke tilladte mo-
difikationer i brug.
Det anbefales, at brugeren instrueres af en erfa-
ren fagmand mht. betjening af kædesav og brug
af beskyttelsesudstyr ved hjælp af praktiske ek-
sempler, før maskinen tages i brug første gang.
Den første øvelse skal bestå i at save træstam-
mer på en savbuk eller et understativ.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det
står helt stille. Indsatsværktøjet kan sætte
sig i klemme, hvilket kan medføre, at man ta-
ber kontrollen over el-værktøjet.
f El-værktøjet må ikke benyttes, hvis lednin-
gen er beskadiget. Berør ikke den beskadi-
gede ledning og træk netstikket ud, hvis
ledningen beskadiges under arbejdet. Be-
skadigede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at save i træ som
f. eks. træbjælker, brædder, grene, stammer
osv. samt til at fælde træer. Det kan anvendes til
snit på langs og tværs af fiberretningen.
Dette el-værktøj er ikke egnet til savning i mine-
ralske materialer.
Leveringsomfang
Tag maskinen forsigtigt ud af emballagen. Kon-
trollér, at delene er fri for mangler:
– Kædesav
– Afdækning
– Savkæde
– Sværd
– Kædebeskytter
– Savkædeolie (80 ml)
– Driftsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,
bedes du kontakte den forhandler, hvor du har
købt maskinen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-værktøjet på illu-
strationssiden.
1 Bageste håndgreb
2 Start-stop-kontakt
3 Kontaktspærre til start-stop-kontakt
4 Dæksel til oliebeholder
5 Tilbageslagsbremse-udløsning (håndbeskyt-
telse)
6 Markering „Tilbageslagsbremse fri“
7 Forreste håndgreb
8 Serienummer
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 129 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 129
130 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
9 Styrestjerne (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S)
10 Kædebeskytter
11 Savkæde
12 Sværd
13 Kloanslag
14 Kædespændering, rød
15 Spændegreb
16 Afdækning
17 Løberetnings- og skæreretningssymbol
18 Kædehjul
19 Oliedyse
20 Sværd-styreskinne
21 Fastgørelsesbolt
22 Kædefangbolt
23 Kædespændeknast
24 Elstik**
25 Forlængerledning*
26 Visning af olieniveau
27 Ventilationsåbninger
28 Rødt punkt
29 Dæksel til kædespændemekanisme
** landespecifik
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørspro-
gram.
Tekniske data
Kædesav AKE 30-19 S AKE 35-19 S AKE 40-19 S
Typenummer 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F..
Nominel optagen effekt W 1900 1900 1900
Kædehastighed i tomgang m/s 12 12 12
Sværdlængde cm 30 35 40
Savkædetype 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Notbredde mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Antal noter 45 52 57
Påfyldningsmængde oliebeholder ml 200 200 200
Automatisk kædesmøring z z z
Spænding af kæde uden brug af værktøj
(SDS) z z z
Styrestjerne – z z
Tilbageslagsbremse z z z
Udløbsbremse z z z
Kloanslag z z z
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 4,3 4,4 4,5
Beskyttelsesklasse /II /II /II
Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger og
i landespecifikke udførelser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket
område kan andre apparater blive påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er
det usandsynligt, at der opstår ulemper.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 130 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 130
Dansk | 131
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF.
El-værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 95 dB(A); lydeffektniveau
103 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60745:
Vibrationseksponering ah =6,0 m/s2
, usikkerhed
K =1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende
instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret
måleproces i EN 60745, og kan bruges til at sam-
menligne el-værktøjer. Det er også egnet til en
foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer
de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis
el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med
afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan føre til en betydelig forøgelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen bør der også tages højde for de tider, i hvil-
ke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og ind-
satsværktøj, holde hænder varme, organisation
af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
EF-typegodkendelse nr. 3400653.01 CE via noti-
ficeret kontrolsted nr. 2140.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
105 dB(A).
Procedurer for overensstemmelsesvurdering
iht. bilag V.
Produktkategori: 6
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
19.01.2010
Montering
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud,
før vedligeholdelses- eller rengøringsarbej-
de påbegyndes. Gør det samme, når strøm-
kablet er beskadiget, hvis der er blevet skå-
ret i kablet eller hvis kablet har viklet sig
sammen.
f Vær forsigtig! Berør ikke den roterende sav-
kæde.
f Brug under ingen omstændigheder kædesa-
ven i nærheden af personer, børn eller dyr.
Kædesaven må heller ikke benyttes, hvis du
har nydt alkohol eller hvis du er påvirket af
medikamenter eller euforiserende stoffer.
Elektrisk sikkerhed
Din maskine er for din egen sikkerheds skyld be-
skyttelsesisoleret og har ikke brug for nogen
jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC,
50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt
af modellen). Brug kun godkendte forlængerled-
ninger. Nærmere oplysninger fås ved henvendel-
se til din nærmeste autoriserede forhandler.
Den benyttede forlængerledning skal være af ty-
pen H07 RN-F eller IEC (60245 IEC 66).
Er der brug for en forlængerledning, må der kun
bruges ledninger med følgende ledertværsnit:
– 1,0 mm2
: max. længde 40 m
– 1,5 mm2
: max. længde 60 m
– 2,5 mm2
: max. længde 100 m
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 131 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 131
132 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikker-
hed anvender et fejlstrømsrelæ med en afbry-
delsesstrøm på ikke over 30 mA. Dette fejl-
strømsrelæ skal altid kontrolles, før maskinen
anvendes.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødven-
digt, at stikket på maskinen forbindes med for-
længerledningen. Koblingen på forlængerlednin-
gen skal være beskyttet mod stænkvand, være
fremstillet af gummi eller være overtrukket med
gummi. Forlængerledningen skal benyttes med
en trækaflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for be-
skadigelser med regelmæssige mellemrum og
må kun benyttes, når den er i fejlfri tilstand.
En beskadiget ledning må kun repareres på et
autoriseret Bosch værksted.
Savkæde monteres og spændes
f Tilslut først kædesaven til strømnettet, når
den er helt monteret.
f Brug altid beskyttelseshandsker, når sav-
kæden håndteres.
Montering af sværd og savkæde (se Fig. A)
– Pak alle delene forsigtigt ud.
– Sørg for, at de 2 pile på kædespænderingen
14 og afdækningen 16 stemmer overens ( ).
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
f Brug kun savkæder med en notbredde på
1,1 mm.
– Læg savkæden 11 ind i den omløbende not
på sværdet 12. Kontrollér, at løberetningen
er korrekt, sammenlign i denne forbindelse
savkæden med symbolet for løberetning 17.
Sikre, at kædespændeknasten 23 viser udad.
For at gøre det nemmere at lægge savkæden
11 i holdes sværdet 12 lodret.
– Læg kædeleddene omkring kædehjulet 18 og
anbring sværdet 12 på en sådan måde, at de
sværd-styreskinner 20, der ligger for og bag
fastgørelsesbolten 21, griber ind i det aflan-
ge hul på sværdet 12.
– Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og
hold sværdet i denne position med savkæ-
den.
– Sæt afdækningen 16 nøjagtigt på og sikre, at
pilene stadigvæk stemmer overens og at kæ-
defangbolten 22 kommer til at ligge i førings-
slidsen på afdækningen 16.
16
14
12
23
11
17
17
18
20
12
21
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 132 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 132
Dansk | 133
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
– Spænd afdækningen 16 en smule med spæn-
degrebet 15.
– Savekæden er ikke spændt endnu. Savkæ-
den spændes som beskrevet i afsnittet
„Spænding af savkæden“.
Spænding af savkæden (se Fig. A)
Kontrollér kædespændingen, før saven tages i
brug, efter de første snit og ca. hvert 10 minut,
når saven er i brug. Især ved nye savekæder må
man regne med en øget udvidelse i starten.
Savkædens levetid afhænger i stor grad af, at
kæden smøres regelmæssigt og den rigtige
spænding er indstillet.
Spænd ikke savkæden, hvis den er meget varm,
da den trækker sig sammen, når den er afkølet,
og så ligger for stramt på sværdet.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Drej spændegrebet 15 ca. 1 – 3 omdrejninger
til venstre for at løsne sværdet.
– Kontrollér, at kædeleddene ligger rigtigt i
sværdets styreskinne 12 og på kædehjulet
18.
– Drej den røde kædespændering 14 til højre,
til den rigtige kædespænding er nået. Låse-
mekanikken forhindrer, at kædespændingen
løsnes sig. Hvis kædespænderingen 14 er
vanskelig at dreje, løsnes spændegrebet 15
yderligere til venstre. Spændegrebet 15 må
godt dreje med, når kædespænderingen 14
indstilles.
– Savkæden 11 er spændt rigtigt, når den kan
løftes ca. 3 – 4 mm i midten. Dette gennemfø-
res med en hånd ved at trække savkæden op
mod kædesavens egenvægt.
– Er savkæden 11 spændt for meget, drejes
kædespænderingen 14 til venstre.
Klemning af sværdet
– Når savkæden er spændt 11, klemmes svær-
det 12 fast ved at dreje spændegrebet 15 til
højre. Brug ikke noget værktøj.
Smøring af savkæde (se Fig. A–B)
Bemærk: Kædesaven er ikke fyldt med savkæde-
olie ved leveringen. Det er derfor vigtigt, at kæ-
desaven fyldes med olie, før den tages i brug.
Kædesaven beskadiges, hvis den benyttes uden
kædesavolie eller hvis olieniveauet er under
min-markeringen.
Savkædens levetid og snitkapacitet afhænger af
den optimale smøring. Derfor smøres savkæden
automatisk under brug med savkædeolie via
oliedysen 19.
22
16
15
15 14
3 – 4 mm
11
15
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 133 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 133
134 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Oliebeholderen fyldes på følgende måde:
– Stil kædesaven fra på et egnet underlag med
oliebeholderlåsen 4 opad.
– Rengør området omkring oliebeholderens lås
4 med en klud og skru låsen fast.
– Fjern ikke filterindsatsen i forbindelse med
påfyldning.
– Fyld oliebeholderen med biologisk nedbryde-
lig savekædeolie fra Bosch.
– Sørg for, at der ikke kommer snavs ned i olie-
beholderen. Skru oliebeholderlåsen 4 på
igen.
Bemærk: Vigtigt: For at muliggøre luftudveksling
mellem olietank og omgivelser findes der små
udligningskanaler mellem si og olietanklås; gen-
nem disse kanaler kan der strømme små mæng-
der olie ud. Sørg for, at kædesaven altid stilles
fra på en sådan måde, at den står vandret med
oliebeholderlåsen 4 opad.
Bemærk: Brug udelukkende anbefalet, biologisk
nedbrydeligt savkædeolie for at undgå en beska-
digelse af kædesaven. Brug aldrig genbrugsolie
eller gammel olie. Brug af ikke godkendt olie
medfører, at garantien bortfalder.
Drift
Ibrugtagning
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens
spænding skal stemme overens med angi-
velserne på el-værktøjets typeskilt.
El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd/sluk
Hold kædesaven som beskrevet i afsnit „Arbejde
med kædesaven“.
El-værktøjet tages i brug ved først at aktivere
kontaktspærren 3 og herefter trykke på start-
stop-kontakten 2 og holde den nede.
Når el-værktøjet kører, kan tændespærren slip-
pes.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-
kontakten 2.
Bemærk: Af sikkerhedstekniske grunde kan
start-stop-kontakten 2 ikke fastlåses; den skal
trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i
drift.
Bemærk: Forsøg ikke at bremse kædesaven ved
at betjene den forreste håndbeskyttelse 5 (akti-
vering af tilbageslagsbremsen).
Udløbsbremse/tilbageslagsbremse (se Fig. D)
Kædesaven er udstyret med to beskyttelses-
skærme:
Udløbsbremsen bremser savkæden, når start-
stop-kontakten 2 slippes.
Tilbageslagsbremsen er en beskyttelsesmeka-
nisme, der udløses via den forreste håndbeskyt-
telse 5, hvis kædesaven slår tilbage. Savkæden
stopper med det samme.
Gennemfør en funktionstest en gang imellem.
Skyd den forreste håndbeskyttelse 5 frem (posi-
tion o), så det røde punkt 28 kommer til syne
under markeringen 6 og tænd kort for kædesa-
ven. Savkæden må ikke begynde at bevæge sig.
Tilbageslagsbremsen slås fra igen ved at trække
den forreste håndbeskyttelse 5 tilbage igen (po-
sition n), så det røde punkt 28 forsvinder under
markeringen 6.
Arbejde med kædesaven
Før savearbejdet startes
Gennemfør følgende kontrolarbejde, før saven
tages i brug og regelmæssigt under savearbej-
det:
– Er kædesaven i funktionssikker tilstand?
– Er oliebeholderen fyldt på? Kontrollér olieni-
veauet, før arbejdet startes og regelmæssigt
under arbejdet. Påfyld olie, når olieniveauet
har nået underkanten i kontrolvinduet. Be-
holdervoluminet rækker til ca. 15 minutter,
afhængigt af antallet af pauser og arbejdets
intensivitet.
– Er savkæden spændt og slebet rigtigt? Kon-
trollér kædespændingen regelmæssigt hver
10. minut under savearbejdet. Især ved nye
savkæder må man regne med en øget udvi-
delse i starten. Savkædens tilstand påvirker i
høj grad saveeffekten. Kun skarpe savkæder
beskytter mod overbelastning.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 134 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 134
Dansk | 135
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
– Har tilbageslagsbremsen løsnet sig og er
dens funktion sikret?
– Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr?
Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Det an-
befales at bruge yderligere udstyr til beskyt-
telse af hoved, hænder, ben og fødder. Egnet
beskyttelsesudstyr reducerer kvæstelsesfa-
ren som følge af omkringflyvende snitmateri-
ale og utilsigtet berøring af savekæden.
Tilbageslag under savearbejdet (se Fig. D)
Ved tilbageslag forstås, når den tændte kæde-
sav pludselig slår op og tilbage, hvilket kan op-
træde, når sværdspidsen berører emnet eller
når kæden sidder i klemme.
I tilfælde af tilbageslag reagerer kædesaven
spontant, hvilket kan medføre, at brugeren eller
personer, som opholder sig i umiddelbar nær-
hed af saven, udsættes for alvorlige kvæstelser.
Sidesnit, skråsnit og længdesnit skal udføres
med særlig stor opmærksomhed, da kloanslaget
13 ikke kan benyttes.
Hvordan man undgår tilbageslag under savear-
bejdet:
– Anbring kædesaven så fladt som muligt.
– Arbejd aldrig med savkæden, hvis den er løs,
udvidet eller meget slidt.
– Slib savkæden som foreskrevet.
– Sav aldrig over skulderhøjde.
– Sav aldrig med spidsen af sværdet.
– Hold altid fast i kædesaven med begge hæn-
der.
– Brug altid en tilbageslagssikret Bosch-savkæ-
de.
– Brug kloanslaget 13 som arm.
– Kontrollér kædespændingen.
Generel adfærd (se Fig. D – G)
Hold altid kædesaven fast med begge hænder,
den venstre hånd på det forreste håndgreb og
den højre hånd på det bageste håndgreb. Grib
altid godt fast om grebene med fingrene. Forsøg
aldrig at save med en hånd. Før altid ledningen
bagud og hold den uden for savkædens og save-
materialets område; sørg for at stå et sted, hvor
ledningen ikke kan fanges i grene.
Sørg for at stå sikkert under savearbejdet. Hold
kædesaven en smule til højre, væk fra kroppen.
Savekæden skal køre for fuld hastighed, før den
rammer træet. Brug kloanslaget 13 til at støtte
kædesaven på træet. Brug kloanslaget som arm
under savearbejdet.
Når der saves i tykke grene eller stammer, skal
kloanslaget anbringes på et lavere punkt. Dette
gøres ved at trække kædesaven tilbage for at
løsne kloanslaget og fastgøre det et dybere
sted. Fjern ikke kædesaven fra snittet.
Tryk ikke kraftigt på savekæden under savear-
bejdet, men sav almindeligt i emnet ved at ud-
øve et let tryk med kloanslaget 13.
Brug aldrig kædesaven med udstrakte arme.
Forsøg ikke at save i vanskeligt tilgængelige ste-
der eller mens du står på en stige. Sav aldrig
over skulderhøjde.
De bedste saveresultater opnås, når kædeha-
stigheden ikke falder som følge af overbelast-
ning.
Pas på når savearbejdet er ved at være slut. Så
snart kædesaven har savet sig fri, ændres vægt-
kraften uventet. Pas på – ben og fødder kan bli-
ve kvæstet.
Fjern kun kædesaven fra snittet, mens savkæ-
den kører.
Savning i træstammer (se Fig. E og H)
Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når
der saves i træstammer:
Læg stammen fra og støt den som vist på bille-
det, så snittet ikke lukker og savkæden kommer
til at sidde i klemme.
Anbring korte træstykker rigtigt og klem dem
fast, før savearbejdet startes.
Sav kun i genstande af træ. Undgå at berøre sten
og søm, disse kan slynges op, beskadige savkæ-
den eller føre til alvorlige kvæstelser af bruger
eller omkringstående personer.
Berør ikke ståltrådshegn eller jorden med saven,
mens kædesaven er i gang.
Kædesaven er ikke egnet til at save i meget tyn-
de grene.
Udfør længdesnit særlig forsigtigt, da kloansla-
get 13 ikke kan anvendes. Før kædesaven i en
flad vinkel for at undgå, at saven slår tilbage.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 135 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 135
136 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Ved savning på skråt terræn skal der altid saves
i træstammer eller liggende savemateriale oppe-
fra eller fra siden.
Hold øje med træstumpe, grene, rødder osv, da
du kan snuble.
Savning i træ, der er under spænding
(se Fig. H)
f Træ, grene eller træstammer, der er under
spænding, må der kun saves i af uddannede
personer. Vær meget forsigtig, når dette ar-
bejde udføres. Det er forbundet med øget
ulykkesrisiko.
Hvis begge ender på træstammen hviler på en
genstand, saves træstammen først en tredjedel
igennem oppefra (Y) og ned og herefter helt
igennem nedefra (Z) og op (sammesteds); her-
ved undgås splinter og en fastklemning af saven.
Saven må ikke komme i kontakt med jorden un-
der dette arbejde.
Hvis kun den ene side af træstammen hviler på en
genstand, saves træstammen først en tredjedel
igennem nedefra (Y) og op (sammesteds) og her-
efter helt igennem oppefra (Z) og ned; herved
undgås splinter og en fastklemning af kædesaven.
Fældning af træer (se Fig. I)
f Brug altid en beskyttelseshjelm for at be-
skytte hovedet mod nedfaldende grene.
f Kædesaven må kun benyttes til at fælde
træer med en stammediameter, der er min-
dre end sværdets længde.
f Sikre arbejdsområdet. Sørg for, at personer
og dyr ikke opholder sig i det område, hvor
træstammen kan falde ned (n).
f Forsøg ikke at få en fastklemt savekæde fri,
mens motoren kører. Anvend trækiler til at
befri en fastklemt savekæde.
Udføres tilskærings- og fældearbejdet af to eller
flere personer på samme tid, skal afstanden mel-
lem de personer, der fælder og tilskærer, være
mindst den dobbelte højde på det træ, der fældes.
Under fældningen skal man være opmærksom på,
at andre personer ikke udsættes for fare, at de ik-
ke rammes af forsyningsledninger og at der ikke
opstår tingskader. Kommer et træ i berøring med
en forsyningsledning, kontaktes energiforsynings-
selskabet med det samme.
Ved savearbejde på skråninger skal brugeren af
kædesaven opholde sig højere oppe end det
træ, der skal fældes, da træet sandsynligvis rul-
ler eller glider ned ad skråningen efter fældnin-
gen.
Før fældningen bør der være planlagt en flugtvej
(o) og evt. gjort fri. Flugtvejen bør føre skråt
bagud væk fra den forventede faldlinje.
Før træet fældes, skal der tages højde for træets
naturlige hældning, positionen af de største gre-
ne og vindretningen for at kunne vurdere træets
faldretning.
Snavs, sten, løse barkstykker, søm, klammer og
tråd skal fjernes fra træet.
Kærvsnit gennemføres: Sav en kæv i en ret vin-
kel til træets faldretning (X – W) med en dybde
på 1/3 af træets diameter. Gennemfør først et
vandret kærvsnit forneden. Derved undgås det,
at savkæden eller føringsskinnen kommer i
klemme, når det andet kærvsnit gennemføres.
Fældesnit gennemføres: Gennemfør fældesnit-
tet (Y) mindst 50 mm over det vandrette kærv-
snit. Udfør et fældesnit parallelt med det vand-
rette kærvsnit. Sav kun fældesnittet så dybt, at
der bliver et holdestykke af stammen tilbage
(fældeliste), der virker som et hængsel. Holde-
stykket forhindrer, at træet drejer sig og falder i
den forkerte retning. Sav ikke holdestykket over.
Når fældesnittet nærmer sig holdestykket, bør
træet begynde at falde. Skulle det vise sig, at
træet muligvis ikke falder i den ønskede retning
eller hælder tilbage, hvorved savkæden kommer
i klemme, afbrydes fældesnittet; brug kiler af
træ, plast eller aluminium for at åbne snittet og
omlægge træet i den ønskede faldlinje.
Når træet begynder at falde, fjernes kædesaven
fra snittet, hvorefter den slukkes og lægges fra,
før det farlige område forlades ad den planlagte
flugtvej. Vær opmærksom på nedfaldende grene
og undgå at snuble.
Få træet til at falde ved at drive en kile (Z) ind i
det vandrette snit.
Når træet begynder at falde, forlades det farlige
område ad den planlagte flugtvej. Vær opmærk-
som på nedfaldende grene og undgå at snuble.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 136 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 136
Dansk | 137
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Afgrening (se Fig. K)
Ved afgrening forstås at grene fjernes fra fælde-
de træer. Store grene, der vender nedad og som
støtter træet, skal i første omgang blive ståen-
de. Små grene saves over i et snit som vist på bil-
ledet. Grene, der er under spænding, bør saves
nedefra og op for at undgå, at savkæden sætter
sig i klemme.
Træstamme afkortes (se Fig. L – O)
Herved forstås at det fældede træ deles i afsnit.
Sørg for at stå sikkert og at legemsvægten er for-
delt jævnt på begge fødder. Hvis det er muligt,
bør stammen understøttes af grene, bjælker el-
ler kile. Overhold de nemme instruktioner for let
savning.
Når hele træstammens længde ligger jævnt, sa-
ves oppefra.
Ligger træstammen op mod en ende, saves først
1/3 af stammens diameter fra undersiden, hvor-
efter resten saves oppefra på højde med under-
snittet.
Ligger træstammen op mod begge ender, saves
først 1/3 af stammens diameter fra oversiden,
hvorefter 2/3 fra undersiden på højde med over-
snittet.
Til savearbejde på skrånende terræn skal man
altid stå over træstammen. For at have helt kon-
trol over situationen, når stammen „saves igen-
nem“, reduceres trykket for enden af snittet,
uden at det faste greb løsnes fra kædesavens
håndgreb. Sørg for, at savkæden ikke berører
jorden. Når snittet er færdigt, skal man vente, til
savkæden står helt stille, før kædesaven fjernes.
Sluk altid for kædesavens motor, før der skiftes
fra træ til træ.
Fejlsøgning
I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fun-
gerer rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
f Vigtigt: Sluk maskinen og træk stikket ud, før fejlen søges.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Kædesav kører ikke Tilbageslagsbremse er aktiveret Træk den forreste håndbeskyttelse 5
tilbage i position n, så det røde punkt
28 tildækkes
Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Forlængerledning er beskadiget Forsøg uden forlængerledning
Kædesaven tænder og
slukker hele tiden
Ledning defekt Kontroller ledningen og få den skiftet
efter behov
Ekstern eller intern løs
forbindelse
Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Start-stop-kontakt 2 defekt Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Savekæden er tør Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4
er tilstoppet
Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Savkæden bremses
ikke
Tilbageslagsbremsen/udløbs-
bremsen er defekt
Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 137 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 137
138 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud,
før vedligeholdelses- eller rengøringsarbej-
de påbegyndes. Gør det samme, når strøm-
kablet er beskadiget, hvis der er blevet skå-
ret i kablet eller hvis kablet har viklet sig
sammen.
Bemærk: Udfør følgende vedligeholdelsesarbej-
de med regelmæssige mellemrum, så en lang og
pålidelig brug er sikret.
Undersøg kædesaven for synlige mangler med
regelmæssige mellemrum (f. eks. løs, udhængt
eller beskadiget savekæde, løs fastgørelse og
slidte eller beskadigede dele).
Sørg under demonteringen af savkæden for, at
denne forinden slækkes med kædespænderin-
gen 14. Demonteringen uden foregående slæk-
ning kan føre til beskadigelse af kædesaven.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beska-
digede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt.
fornøden vedligeholdelse eller reparationer før
brug.
Skulle kædesaven trods omhyggelig fabrikation
og kontrol engang holde op at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj.
Bemærk: Tøm ubetinget oliebeholderen for olie,
før kædesaven sendes. Tag sien ud af beholde-
ren, tøm den og sæt sien i igen.
Det 10-cifrede typenummer på kædesavens ty-
peskilt skal altid angives ved forespørgsler og
bestilling af reservedele.
Udskiftning/vending af savkæde og sværd
(se Fig. A)
Kontrollér savkæden og sværdet iht. afsnit
„Spænding af savkæden“.
Styrenoten på sværdet slides med tiden. Når
savkæden skal skiftes, drejes sværdet 180° for
at udligne sliddet; dette forlænger sværdets
brugsvarighed.
Ommonter kædespændeknasten 23 på sværdet
ved at løsne skruerne og fastgøre kædespænde-
knasten 23 på den anden side.
Kontrollér kædehjulet 18. Hvis det er slidt eller
beskadiget på grund af stor belastning, skal det
skiftes på et autoriseret serviceværksted.
Slibning af savkæden
Savkæden kan slibes på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj. Du kan også selv
slibe kæden. Dette gøres med Bosch-slibesæt til
savkæder eller Dremel-Multi med slibeindsatsen
1453. Følg den vedlagte slibevejledning.
Savkæden/styreskin-
nen er varm
Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4
er tilstoppet
Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Kædespændingen er for høj Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Kædesaven hopper,
vibrerer eller saver
ikke rigtigt
Kædespændingen er for lav Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Savkæden er slidt Udskift savkæden
Savetænderne peger i den
forkerte retning
Monter savkæden rigtigt
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 138 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 138
Dansk | 139
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Kontrol af olie-automatik
Funktionen af den automatiske kædesmøring
kan kontrolleres ved at tænde for saven og hol-
de savens spids mod et stykke karton eller pa-
pir, der er anbragt på jorden. Berør ikke jorden
med kæden og hold en sikkerhedsafstand på
20 cm. Hvis der opstår et større oliespor, arbej-
der olieautomatikken rigtigt. Ses der ikke noget
oliespor, selv om oliebeholderen er fuld, læs da
i afsnittett „Fejlsøgning“ eller kontakt Bosch-
kundeservice.
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
Rengør det formede kunststofhus på kædesa-
ven med en blød børste og en ren klud. Brug
hverken vand, opløsningsmiddel eller polerings-
middel. Fjern al snavs, især fra motorens venti-
lationsåbninger.
Fjern efter 1 – 3 timers arbejde afdækningen 16,
sværdet 12 og savkæden 11 og rengør disse de-
le med en børste.
Brug en børste til at befri området under afdæk-
ningen 16, kædehjulet 18 ogo sværdfastgørel-
sen for snavs. Rengør oliedysen 19 med en ren
klud.
Går kædespændemekanismen tungt i afdæknin-
gen 16, tag da låget 29 af, drej spændegrebet 15
og kædespænderingen 14 mod hinanden, så af-
lejringerne inde i mekanikken løsner sig og fal-
der ned. Bank let på afdækningen 16. „Klistrer“
de mekaniske dele, rengøres de med en blød
børste eller trykluft, men under ingen omstæn-
digheder værktøj af nogen art. (se Fig. J)
Savkæden 11 og sværdet 12 skal rengøres, før
kædesaven opbevares i længere tid.
Opbevar kædesaven et sikkert sted, som skal
være tørt og uden for børns rækkevidde.
Stil ikke andre genstande fra på kædesaven.
Sørg for, at kædesaven altid stilles fra på en så-
dan måde, at den står vandret med oliebehol-
derlåsen 4 opad.
Opbevares den i salgsemballagenn, skal oliebe-
holderen altid være tømt.
Tilbehør
Savkæde
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Sværd med savkæde
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Rengøring
Slibesæt til savkæder/
rengøringssæt . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 262
Savkædeolie, 1 liter . . . . . . . . . 2 607 000 181
Yderligere tilbehør
Beskyttelseshandsker . . . . . . . . 2 607 000 134
Beskyttelsesbriller . . . . . . . . . . F 016 800 178
Høreværn SNR 19
(lydniveausænkning 19 dB(A)) . 2 607 990 042
Høreværn SNR 24
(lydniveausænkning 24 dB(A)) . 2 607 990 043
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 139 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Side: 139
140 | Dansk
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen
med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasse-
ret elektrisk udstyr indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 140 Friday, April 30, 2010 9:39 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AKE 35-19 S.

Stil et spørgsmål om Bosch AKE 35-19 S

Har du et spørgsmål om Bosch AKE 35-19 S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AKE 35-19 S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AKE 35-19 S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.