Bosch AKE 30 LI manual

Få vist brugermanualen for Bosch AKE 30 LI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: AKE 30 LI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Russisk, Tjekkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 102
Dansk | 103
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
da
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs betjeningsvejledningen.
Brug ikke maskinen, når det
regner, og udsæt ikke maski-
nen for regn.
Fjern akkuen, før trimmeren
rengøres, indstilles eller forla-
des uden opsyn for et kort øje-
blik.
Brug sikkerhedsbriller.
Brug høreværn.
Træk altid stikket ud, før indstil-
lings- og vedligeholdelsesarbej-
de udføres eller hvis kablet er
beskadiget eller skåret over.
Tilbageslagsbremsen og ud-
løbsbremsen stopper savkæ-
den i løbet af kort tid.
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde
af manglende overholdelse af advarselshen-
visningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og in-
strukser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede be-
greb „el-værktøj“ refererer til netdrevet
el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet
el-værktøj (uden netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosions-
farlige omgivelser, hvor der findes
brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan an-
tænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejds-
området, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kon-
trollen over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kon-
takten. Stikket må under ingen om-
stændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet
el-værktøj. Uændrede stik, der passer
til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbund-
ne overflader som f.eks. rør, radiato-
rer, komfurer og køleskabe. Hvis din
krop er jordforbundet, øges risikoen for
elektrisk stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et
el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ik-
ke er beregnet til (f.eks. må man aldrig
bære el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke
i ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede el-
ler indviklede ledninger øger risikoen
for elektrisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge
el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få
elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller
er påvirket af medikamenter eller
euforiserende stoffer. Få sekunders
uopmærksomhed ved brug af el-værktø-
jet kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af sikker-
hedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm
eller høreværn afhængig af maskintype
og anvendelse nedsætter risikoen for
personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller
akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
d) Gør det til en vane altid at fjerne ind-
stillingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en rote-
rende maskindel, er der risiko for per-
sonskader.
e) Undgå en anormal legemsposition.
Sørg for at stå sikkert, mens der arbej-
des, og kom ikke ud af balance. Der-
med har du bedre muligheder for at
kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle
opstå uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele,
der bevæger sig. Dele, der er i bevægel-
se, kan gribe fat i løstsiddende tøj,
smykker eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlings-
udstyr kan monteres, er det vigtigt, at
dette tilsluttes og benyttes korrekt.
Brug af en støvopsugning kan reducere
støvmængden og dermed den fare, der
er forbundet støv.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 103 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 103
F 016 L70 758 | (22.11.10) Bosch Power Tools
104 | Dansk
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen.
Brug altid et el-værktøj, der er bereg-
net til det stykke arbejde, der skal ud-
føres. Med det passende el-værktøj ar-
bejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder
er defekt. Et el-værktøj, der ikke kan
startes og stoppes, er farlig og skal re-
pareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten
og/eller fjern akkuen, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikker-
hedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig perso-
ner, der ikke er fortrolige med maski-
nen eller ikke har gennemlæst disse
instrukser, benytte maskinen. El-værk-
tøj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sid-
der fast, og om delene er brækket eller
beskadiget, således at el-værktøjets
funktion påvirkes. Få beskadigede de-
le repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes dårligt vedli-
geholdte el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe
og rene. Omhyggeligt vedligeholdte
skæreværktøjer med skarpe skærekan-
ter sætter sig ikke så hurtigt fast og er
nemmere at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværk-
tøj osv. iht. disse instrukser. Tag hen-
syn til arbejdsforholdene og det arbej-
de, der skal udføres. Anvendelse af
el-værktøjet til formål, som ligger uden
for det fastsatte anvendelsesområde,
kan føre til farlige situationer.
5) Omhyggelig omgang med og brug af
akku-værktøj
a) Oplad kun akku’er i ladeaggregater,
der er anbefalet af fabrikanten. Et la-
deaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med
andre batterier – brandfare.
b) Brug kun de akku’er, der er beregnet
til el-værktøjet. Brug af andre akku’er
øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
c) Ikke benyttede akku’er må ikke komme
i berøring med kontorclips, mønter,
nøgler, søm, skruer eller andre små me-
talgenstande, da disse kan kortslutte
kontakterne. En kortslutning mellem bat-
teri-kontakterne øger risikoen for person-
skader i form af forbrændinger.
d) Hvis akku’en anvendes forkert, kan
der slippe væske ud af akku’en. Undgå
at komme i kontakt med denne væske.
Hvis det alligevel skulle ske, skylles
med vand. Søg læge, hvis væsken kom-
mer i øjnene. Akku-væske kan give hu-
dirritation eller forbrændinger.
6) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres
af kvalificerede fagfolk og at der kun
benyttes originale reservedele. Der-
med sikres størst mulig maskinsikker-
hed.
Sikkerhedsinstrukser for kædesave
f Hold alle legemsdele væk fra savkæden,
når saven er tændt. Kontrollér at savkæ-
den ikke berører noget, før saven startes.
Når der arbejdes med kædesaven, kan et
øjebliks uopmærksom medføre, at tøj eller
legemsdele fanges af savkæden.
f Hold altid kun fast i de isolerede gribefla-
der på el-værktøjet, da savkæden kan be-
røre skjulte strømledninger. Savkædens
kontakt med en spændingsførende ledning
kan sætte el-værktøjets metaldele under
spænding, hvilket kan føre til elektrisk
stød.
f Hold altid fast i kædesaven med den høj-
re hånd på det bageste greb og med den
venstre hånd på det forreste greb. Holdes
kædesaven fast på en omvendt måde, øges
risikoen for kvæstelser; af den grund bør
en sådan holdning undgås.
f Brug beskyttelsesbriller og høreværn.
Det anbefales at bruge yderligere udstyr
til beskyttelse af hoved, hænder, ben og
fødder. Passende beskyttelsestøj reduce-
rer kvæstelsesfaren fra omkringflyvende
spånmateriale og tilfældig berøring af sav-
kæden.
f Brug ikke kædesaven, når der arbejdes
på et træ. Bruges kædesaven på et træ,
kan du blive kvæstet.
f Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun
kædesaven, når du står på fast, sikker og
lige undergrund. Glat undergrund eller
ustabile ståflader som f.eks. på en stige
kan medføre, at man taber ligevægten eller
kontrollen over kædesaven.
f Når der saves i en gren, der er under
spænding, skal du regne med, at den fjed-
rer tilbage. Når spændingen frigøres i træ-
fibrene, kan den spændte gren ramme den
person, der bruger saven, og/eller du taber
kontrollen over kædesaven.
f Vær særlig forsigtig, når der saves i un-
dertræ og unge træer. Det tynde materiale
kan sættes sig fast i savkæden og slå på dig
eller bringe dig ud af ligevægt.
f Bær kædesaven i det forreste greb, når
den er slukket, med savkæden væk fra
kroppen. Kædesaven skal altid være for-
synet med en beskyttelsesafdækning, når
den transporteres eller lægges til opbeva-
ring. Omhyggelig omgang med kædesaven
forringer sandsynligheden for tilfældig be-
røring af savkæden, mens den er i gang.
f Overhold instruktionerne for smøring,
kædespænding og skift af tilbehør. En
kæde, der er spændt eller smurt forkert,
kan enten gå i stykker eller øge risikoen for
tilbageslag.
f Hold grebene tørre, rene og fri for olie og
fedt. Fedtede, oliesmurte greb er glatte og
medfører, at man taber kontrollen.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 104 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 104
Dansk | 105
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
f Sav kun i træ. Brug ikke kædesaven til ar-
bejde, den ikke er beregnet til. Eksempel:
Brug ikke kædesaven til at save i plast,
murværk eller byggematerialer, der ikke
er af træ. Brug af kædesaven til formål,
den ikke er beregnet til, kan føre til farlige
situationer.
Årsager til et tilbageslag og hvordan et så-
dant undgås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på
styreskinnen berører en genstand eller hvis
træet bøjer sig og savkæden sætter sig fat i
snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle
tilfælde føre til en uforventet, bagudrettet re-
aktion, hvor styreskinnen slås opad og hen
imod den person, der betjener saven.
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens
overkant, kan skinnen hurtigt støde tilbage i
den retning, hvor brugeren befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medfø-
re, at du taber kontrollen over saven og at du
muligvis bliver alvorligt kvæstet. Stol ikke ude-
lukkende på det sikkerhedsudstyr, der er
monteret i kædesaven. Som bruger af en kæ-
desav bør du træffe forskellige foranstaltnin-
ger for at kunne arbejde uhelds- og kvæstel-
sesfri.
Et tilbageslag er en følge af en forkert brug af
el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe
egnede sikkerhedsforanstaltninger, der be-
skrives i det følgende:
f Hold fast i saven med begge hænder, så
tommelfinger og fingre omslutter kæde-
savens greb. Sørg for at stå sikkert og po-
sitionér armene på en sådan måde, at du
kan modstå tilbageslagskræfter. Er egne-
de foranstaltninger truffet, kan brugeren
beherske tilbageslagskræfterne. Slip aldrig
kædesaven.
f Undgå en anormal legemsposition og sav
ikke over skulderhøjde. Derved undgås en
utilsigtet berøring med skinnespidsen og
en bedre kontrol af kædesaven muliggøres
i uventede situationer.
f Brug altid de af fabrikanten foreskrevede
reserveskinner og savkæder. Forkerte re-
serveskinner og savkæder kan føre til øde-
læggelse af kæden eller tilbageslag.
f Overhold fabrikantens instruktioner mht.
slibning og vedligeholdelse af savkæden.
For lave dybdebegrænsere øger tendensen
til tilbageslag.
Ekstra advarselshenvisinnger
f Det anbefales, at brugeren instrueres af en
erfaren fagmand mht. betjening af kæde-
sav og brug af beskyttelsesudstyr ved
hjælp af praktiske eksempler, før maskinen
tages i brug første gang. Den første øvelse
skal bestå i at save træstammer på en sav-
buk eller et understativ.
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at
blive anvendt af personer (inkl. børn) med
fysiske, sensoriske eller mentale skavanker
eller af personer, der ikke råder over til-
strækkelig erfaring eller kendskab, med-
mindre de overvåges af en person, der sør-
ger for deres sikkerhed, eller denne person
instruerer dem i brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de
leger med værktøjet.
f Børn og unge, med undtagelse af unge un-
der opsyn fra det fyldte 16 år, med igang-
værende uddannelse, må ikke betjene
kædesaven. Det samme gælder for perso-
ner, som ikke er fortrolig i omgangen med
kædesaven eller hvis kendskab til kæde-
saven er utilstrækkeligt. Betjeningsvejled-
ningen skal altid opbevares i umiddelbar
nærhed af brugsstedet. Kædesaven må ik-
ke betjenes af personer, der er trætte eller
hvis fysiske styrke er utilstrækkelig.
f Hold altid maskinen fast med begge hæn-
der og sørg for at stå sikkert under arbej-
det. El-værktøjet føres sikkert med to hæn-
der.
f Kontrollér, at alle skærme og håndtag er
monteret, når maskinen er i brug. Forsøg
aldrig at tage en ufuldstændigt monteret
maskine eller en maskine med ikke tilladte
modifikationer i brug.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det
står helt stille.
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks.
også mod varige solstråler, brand,
vand og fugtighed). Fare for eksplo-
sion.
f Beskadiges akkuen eller bruges den for-
kert, kan der sive dampe ud. Tilfør frisk
luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas.
Dampene kan irritere luftvejene.
f Er akkuen defekt, kan væske trænge ud
og befugte nærliggende genstande. Kon-
trollér berørte dele. Rengør disse eller
skift dem i givet fald ud.
f Anvend kun akkuen i forbindelse med dit
Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.
f Anvend kun originale akkuer fra Bosch,
der skal have den spænding, der er angi-
vet på dit el-værktøjs typeskilt. Bruges
andre akkuer som f.eks. efterligninger,
istandsatte akkuer eller fremmede fabrika-
ter er der fare for kvæstelser samt tingska-
der, da akkuerne kan eksplodere.
Sikkerhedsforskrifter for ladeaggre-
gater
Ladeaggregatet må ikke udsættes
for regn eller fugtighed. Indtræng-
ning af vand i ladeaggregatet øger ri-
sikoen for elektrisk stød.
f Lad ikke fremmede akkuer. Ladeaggrega-
tet er kun beregnet til ladning af Bosch Li-
ion-akkuer med de spændinger, der er an-
givet i de tekniske data. Ellers er der fare
for brand og eksplosion.
f Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren
for elektrisk stød.
f Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før
brug. Anvend ikke ladeaggregatet, hvis
det er beskadiget. Forsøg ikke at åbne la-
deaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Beskadigede
ladeaggregater, kabler og stik øger risiko-
en for elektrisk stød.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 105 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 105
F 016 L70 758 | (22.11.10) Bosch Power Tools
106 | Dansk
f Anvend ikke ladeaggregatet på let brænd-
bar undergrund (f.eks. papir, tekstiler
osv.) eller i brændbare omgivelser. Pas
på! Ladeaggregatet bliver varmt under op-
ladningen. Brandfare!
f Sørg for, at børn er under opsyn og sikre,
at børn ikke spiller med ladeaggregatet.
f Børn og personer med mentale eller fysi-
ske skavankermå kun bruge ladeaggrega-
tet under opsyn eller hvis de er blevet in-
strueret i at bruge dette. En omhyggelig
instruktion forringer forkert betjening og
kvæstelser.
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger
og instrukser. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af advarsels-
henvisningerne og instrukserne er
der risiko for elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at save i træ som
f. eks. træbjælker, brædder, grene, stammer
osv. samt til at fælde træer. Det kan anvendes
til snit på langs og tværs af fiberretningen.
Dette el-værktøj er ikke egnet til savning i mi-
neralske materialer.
Leveringsomfang
Tag el-værktøjet forsigtigt ud af emballagen
og kontrollér, at efterfølgende dele er fri for
mangler:
– Kædesav
– Afdækning
– Savkæde
– Sværd
– Kædebeskytter
– Pose med olie
– Driftsvejledning
Akku og ladeaggregat følger ved bestemte ud-
førelser med leveringen.
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,
bedes du kontakte den forhandler, hvor du
har købt maskinen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponen-
ter refererer til illustrationen af el-værktøjet
på illustrationssiden.
1 Bageste håndgreb
2 Kontaktspærre til start-stop-kontakt
3 Start-stop-kontakt
4 Dæksel til oliebeholder
5 Forreste håndgreb
6 Tilbageslagsbremse-udløsning (håndbe-
skyttelse)
7 Visning af olieniveau
8 Kloanslag
9 Kædebeskytter
10 Sværd
11 Savkæde
12 Spændegreb
13 Afdækning
14 Ventilationsudgang
15 Kædespændegreb
16 Serienummer
17 Akku
18 Akku-udløserknap
19 Taste til ladetilstandsindikator
20 Akku-ladetilstandsindikator
21 Visning temperaturovervågning
22 Ladeskakt
23 Ladeaggregat
24 Rød LED-lampe på ladeaggregatet
25 Grøn LED-lampe på ladeaggregatet
26 Elstik **
27 Løberetnings- og skæreretningssymbol
28 Kædehjul
29 Fastgørelsesbolt
30 Kædespændebolt
31 Oliedyse
32 Sværd-styreskinne
33 Kædefangbolt
34 Ventilationsindgang
** landespecifik
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen.
Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehør-
sprogram.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 106 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 106
Dansk | 107
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht.
2000/14/EF.
El-værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 74 dB(A); lydeffektniveau
94 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60745:
Vibrationseksponering ah <2,5 m/s2
, usikker-
hed K =1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærvæ-
rende instruktioner, er blevet målt iht. en
standardiseret måleproces i EN 60745, og kan
bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er
også egnet til en foreløbig vurdering af sving-
ningsbelastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer
de væsentlige anvendelser af el-værktøjet.
Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre for-
mål, med afvigende indsatsværktøj eller util-
strækkelig vedligeholdelse, kan svingningsni-
veauet afvige. Dette kan føre til en betydelig
forøgelse af svingningsbelastningen i hele ar-
bejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelast-
ningen bør der også tages højde for de tider, i
hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kø-
rer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
føre til en betydelig reduktion af svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren mod svingningers
virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af
el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder
varme, organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det
produkt, der er beskrevet under „Tekniske da-
ta“, er i overensstemmelse med følgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 (Akku-apparat) og EN 60335 (Akku-
ladeapparat) iht. bestemmelsene i direktiver-
ne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF.
EF-typegodkendelse nr. 2131439.01CE fra no-
tificeret prøvested nr. 0344, KEMA Quality
B.V. Arnhem, Netherlands.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
97 dB(A). Procedurer for overensstemmelses-
vurdering iht. bilag V.
Produktkategori: 6
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
09
Akku-kædesav AKE 30 LI
Typenummer 3 600 H37 1..
Kædehastighed i tomgang m/s 8
Sværdlængde cm 30
Spænding af kæde uden brug af værktøj (SDS) z
Tilbageslagsbremse z
Savkædetype 3/8" – 90
Notbredde mm 1,1 (0,034")
Antal noter 45
Påfyldningsmængde oliebeholder ml 120
Automatisk kædesmøring z
Kloanslag z
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,2
Serienummer Se serienummer 16 (typeskilt) på
el-værktøjet
Akku Li-Ion
Typenummer 2 607 336 107
Nominel spænding V= 36
Kapacitet Ah 2,6
Ladetid (tom akku) min 95
Antal akkuceller 20
Ladeaggregat AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
Ladestrøm A 4,0 2,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0– 45 0– 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 0,6
Beskyttelsesklasse /II /II
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 107 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 107
F 016 L70 758 | (23.11.10) Bosch Power Tools
108 | Dansk
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
19.11.2010
Montering
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på! Sluk for el-værktøjet og fjern ak-
kuen, før vedligeholdelses- eller rengø-
ringsarbejde udføres.
f Brug ikke 4,5 Ah akkuen med dette el-
værktøj.
Akku tages ud (se Fig. A)
Akkuen 17 har to låsetrin, der forhindrer, at
akkuen falder ud, hvis man skulle komme til at
trykke på akku-udløserknappen 18 ved et til-
fælde. Så længe akkuen sidder i el-værktøjet,
holdes den i position af en fjeder.
Bemærk: El-værktøjet fungerer kun, hvis beg-
ge låsetrin er faldet i hak.
Til udtagning af akkuen 17:
Opladning af akku (se Fig. B)
f Anvend ikke noget andet ladeaggregat.
Det medleverede ladeaggregat er afstemt,
så det passer til den Li-Ion-akku, der er
monteret i el-værktøjet.
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens
spænding skal stemme overens med angi-
velserne på ladeaggregatets typeskilt. La-
deaggregater til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Akkuen er udstyret med en temperaturover-
vågning, som kun tillader en ladning i et tem-
peraturområde mellem 0 °C og 45 °C. Derved
opnås en høj levetid for akkuen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udle-
veringen. For at sikre at akkuen fungerer
100 % oplades akkuen helt før første ibrug-
tagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden
at levetiden forkortes. En afbrydelse af oplad-
ningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen
afladet, slukkes kædesaven med en beskyttel-
seskontakt: Savkæden bevæger sig ikke mere.
Tryk ikke videre på start-stop-
kontakten efter automatisk
slukning af el-værktøjet. Akkuen kan blive be-
skadiget.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket net-
stikket til ladeaggregatet stættes i stikdåsen
og akkuen 17 placeres i ladeskakten 22.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumula-
torens ladetilstand automatisk erkendes og
lades med den mest velegnede ladestrøm, af-
hængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid op-
ladet 100 %, når den opbevares i ladeaggrega-
tet.
Betydning af de forskellige displayelemen-
ter
Ladningen overvåges og vises med LED-lam-
perne 24 og 25:
Hurtig opladning
Hurtigopladningen signaliseres ved, at den
grønne LED-lampe 25 blinker.
Lampeelement på akkuen: Under opladningen
lyser og slukker akkuens tre grønne LED-lam-
per kort en ad gangen. Akkuen er helt opladet,
når de tre grønne LED-lamper lyser hele tiden.
Ca. 5 minutter efter at akkuen er helt opladet,
slukker de tre grønne LED-lamper igen.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig,
hvis akkumulatorens temperatur er i det tillad-
te ladetemperaturområde, se afsnit „Tekniske
data“.
Akkuopladning
Når den grønne LED-lampe 25 lyser konstant,
betyder det, at akkuen er helt opladet.
Der høres desuden en signaltone i ca. 2 se-
kunder, hvilket signaliserer, at akkuen er
100 % opladt.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelik-
kelig brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant
grønt lys i LED-lampen 25, at netstikket er sat
i stikdåsen og at ladeaggregatet er klart.
Akku-temperatur under 0 °C eller over
45 °C
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
no Tryk akkuen mod el-værktøjets fod (1.)
samtidigt med at der trykkes på udlø-
serknappen 18 (2.).
p Træk akkuen ud af el-værktøjet, til en
rød strimmel kommer til syne (3.).
q Tryk en gang til på udløserknappen 18
og træk akkuen helt ud.
PAS PÅ
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
OBJ_DOKU-22663-002.fm Page 108 Tuesday, November 23, 2010 3:34 PM
Side: 108
Dansk | 109
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
Ses et konstant rødt lys i LED-lampen 24, lig-
ger akkuens temperatur uden for hurtigoplad-
ningstemperaturområdet på 0 °C – 45 °C. Så
snart det tilladte temperaturområde er nået,
kobler ladeaggregatet automatisk om til hurti-
gopladning.
Er akkuens temperatur uden for det tilladte la-
detemperaturområde, lyser akkuens røde
LED-lampe, når akkuen sættes i ladeaggrega-
tet.
Opladning er ikke mulig
Hvis opladningen ikke er mulig på grund af en
anden fejl, signaliseres dette ved, at den røde
LED-lampe 24 blinker.
Opladningen kan ikke starte og det er ikke
muligt at oplade akkuen (se „Fejlsøgning“).
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis
det oplades hele tiden eller en opladningscyk-
lus følger den næste uden afbrydelser. Dette
er dog uden betydning og er ikke tegn på en
teknisk defekt af ladeaggregatet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væ-
sentligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op
og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bort-
skaffelse.
Akku-køling (Active Air Cooling)
Ventilatorstyringen, der er integreret i ladeag-
gregatet, overvåger temperaturen for den
isatte akku. Ligger akkutemperaturen over
30 °C, køles akkuen til den optimale ladetem-
peratur vha. en ventilator. Den tændte ventila-
tor producerer en ventilatorlyd.
Går ventilatoren ikke, ligger akkutemperatu-
ren i det optimale ladetemperaturområde el-
ler ventilatoren er defekt. I dette tilfælde for-
længes akkuens ladetid.
Savkæde monteres og spændes
(se Fig. C1–C3)
f Sæt først akkuen i, når kædesaven er helt
monteret.
f Brug altid beskyttelseshandsker, når sav-
kæden håndteres.
Montering af sværd og savkæde
– Pak alle delene forsigtigt ud.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
f Brug kun savkæder med en notbredde på
1,1 mm.
– Læg savkæden 11 ind i den omløbende not
på sværdet 10. Kontrollér, at løberetnin-
gen er korrekt; sammenlign i denne forbin-
delse savkæden med symbolet for løberet-
ning 27 på sværdet 10.
– Læg kædeleddene omkring kædehjulet 28
og anbring sværdet 10 på en sådan måde,
at fastgørelsesbolten 29 og de to sværd-
styreskinner 32 griber ind i det aflange hul
på sværdet 10 og at kædespændeboltene
30 griber ind i de pågældende boringer på
sværdet 10.
Drej kædespændegrebet 15, hvis det skul-
le være nødvendigt at justere kædespæn-
deboltene 30 med sværdets boringer 10.
– Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og
hold sværdet i denne position med savkæ-
den.
– Drej kædespændegrebet 15, til savkæden
11 ligger an uden slør.
– Sæt afdækningen 13 nøjagtigt på og sikre,
at kædefangbolten 33 kommer til at ligge i
afdækningens styreskinne 13.
– Spænd afdækningen 13 en smule med
spændegrebet 12.
– Savekæden er ikke spændt endnu. Savkæ-
den spændes som beskrevet i afsnittet
„Spænding af savkæden“.
Spænding af savkæden (se Fig. D)
Kontrollér kædespændingen, før saven tages i
brug, efter de første snit og ca. hvert 10 mi-
nut, når saven er i brug. Især ved nye savekæ-
der må man regne med en øget udvidelse i
starten.
Savkædens levetid afhænger i stor grad af, at
kæden smøres regelmæssigt og den rigtige
spænding er indstillet.
Spænd ikke savkæden, hvis den er meget
varm, da den trækker sig sammen, når den er
afkølet, og så ligger for stramt på sværdet.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Løsne kun spændegrebet 12 så meget, at
sværdet 10 endnu holdes i position (fjern
ikke spændegrebet!).
– Kontrollér, at kædeleddene ligger rigtigt i
sværdets styreskinne 10 og på kædehjulet
28.
– Drej kædespændegrebet 15 til højre, til
den rigtige kædespænding er nået. Den
drejende bevægelse skubber kædespæn-
deboltene 30 og dermed sværdet 10 frem-
ad.
– Savkæden 11 er spændt rigtigt, når den
kan løftes ca. 5–10 mm i midten. Dette
gennemføres med en hånd ved at trække
savkæden op mod kædesavens egenvægt.
– Er savkæden 11 spændt for meget, drejes
kædespændegrebet 15 en smule til ven-
stre. Kontrollér herefter kædespændingen
en gang til. Justér eftere behov kæde-
spændingen som beskrevet.
– Spænd afdækningen 13 med spændegre-
bet 12.
Smøring af savkæde (se Fig. C1 og E)
Bemærk: Kædesaven er ikke fyldt med savkæ-
deolie ved leveringen. Det er derfor vigtigt, at
kædesaven fyldes med olie, før den tages i
brug. Kædesaven beskadiges, hvis den benyt-
tes uden kædesavolie eller hvis olieniveauet
er under min-markeringen.
Savkædens levetid og snitkapacitet afhænger
af den optimale smøring. Derfor smøres sav-
kæden automatisk under brug med savkæde-
olie via oliedysen 31.
Oliebeholderen fyldes på følgende måde:
– Stil kædesaven fra på et egnet underlag
med oliebeholderlåsen 4 opad.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 109 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 109
F 016 L70 758 | (22.11.10) Bosch Power Tools
110 | Dansk
– Rengør området omkring oliebeholderens
lås 4 med en klud og skru låsen fast.
– Fyld oliebeholderen med biologisk nedbry-
deligt savkædeolie fra Bosch, til olieni-
veauet har nået markeringen „max“ på vis-
ningen af olieniveau 7.
– Sørg for, at der ikke kommer snavs ned i
oliebeholderen. Skru oliebeholderlåsen 4
på igen.
– Lad kædesaven køre i 30 sekunder, så oli-
en kan pumpes frem.
Bemærk: Oliebeholderen ventileres vha. små
luftkanaler, der findes i oliebeholderens låg.
Når kædesaven ikke er i brug, skal den altid
stilles vandret med oliebeholderens låg 4 op-
ad, så olie ikke kan løbe ud.
Bemærk: Brug udelukkende anbefalet, biolo-
gisk nedbrydeligt savkædeolie for at undgå en
beskadigelse af kædesaven. Brug aldrig gen-
brugsolie eller gammel olie. Brug af ikke god-
kendt olie medfører, at garantien bortfalder.
Bemærk: Olien bliver tyktflydende ved lave
temperaturer, hvorved olieforbruget forrin-
ges.
Drift
Ibrugtagning
Isæt akku
Skub den ladede akku 17 ind i el-værktøjets
fod bagfra. Tryk akkuen helt ind i foden, til
den røde stribe er forsvundet og akkuen sid-
der fast.
Bemærk: El-værktøjet fungerer kun, hvis beg-
ge låsetrin er faldet i hak.
Tænd/sluk
Hold kædesaven som beskrevet i afsnit „Ar-
bejde med kædesaven“.
El-værktøjet tages i brug ved først at aktivere
kontaktspærren 2 og herefter trykke på start-
stop-kontakten 3 og holde den nede.
Når el-værktøjet kører, kan tændespærren
slippes.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-
kontakten 3.
Bemærk: Af sikkerhedstekniske grunde kan
start-stop-kontakten 3 ikke fastlåses; den skal
trykkes ned og holdes nede, så længe saven er
i drift.
Bemærk: Forsøg ikke at bremse kædesaven
ved at betjene den forreste håndbeskyttelse 6
(aktivering af tilbageslagsbremsen).
Tilbageslagsbremse (se Fig. F)
Tilbageslagsbremsen er en beskyttelsesme-
kanisme, der udløses via den forreste håndbe-
skyttelse 6, hvis kædesaven slår tilbage. Sav-
kæden stopper senest efter 0,15 sekunder.
Gennemfør en funktionstest en gang imellem.
Skub den forreste håndbeskyttelse 6 fremad
(position o) og tænd kort for kædesaven.
Savkæden må ikke begynde at bevæge sig. Til-
bageslagsbremsen åbnes igen ved at slippe
start-stop-kontakten 3 og trække den forreste
håndbeskyttelse 6 tilbage igen (position n).
Bemærk: Er tilbageslagsbremsen aktiv, og for-
søger du at starte kædesaven, høres et advar-
selssignal („biptone“). Kædesaven startes
ved at slippe start-stop-kontakten 3, trække
den forreste håndbeskyttelse 6 tilbage i posi-
tion n og trykke på start-stop-kontakten 3.
Arbejde med kædesaven
Før savearbejdet startes
Gennemfør følgende kontrolarbejde, før sa-
ven tages i brug og regelmæssigt under save-
arbejdet:
– Er kædesaven i funktionssikker tilstand?
– Er oliebeholderen fyldt på? Kontrollér olie-
niveauet, før arbejdet startes og regelmæs-
sigt under arbejdet. Påfyld olie, når olieni-
veauet har nået underkanten i
kontrolvinduet. Beholdervoluminet rækker
til ca. 15 minutter, afhængigt af antallet af
pauser og arbejdets intensivitet.
– Er savkæden spændt og slebet rigtigt?
Kontrollér kædespændingen regelmæssigt
hver 10. minut under savearbejdet. Især
ved nye savkæder må man regne med en
øget udvidelse i starten. Savkædens til-
stand påvirker i høj grad saveeffekten. Kun
skarpe savkæder beskytter mod overbe-
lastning.
– Har tilbageslagsbremsen løsnet sig og er
dens funktion sikret?
– Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr?
Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Det
anbefales at bruge yderligere udstyr til be-
skyttelse af hoved, hænder, ben og fødder.
Egnet beskyttelsesudstyr reducerer kvæ-
stelsesfaren som følge af omkringflyvende
snitmateriale og utilsigtet berøring af save-
kæden.
Tilbageslag under savearbejdet (se Fig. F)
Ved tilbageslag forstås, når den tændte kæde-
sav pludselig slår op og tilbage, hvilket kan op-
træde, når sværdspidsen berører emnet eller
når kæden sidder i klemme.
I tilfælde af tilbageslag reagerer kædesaven
spontant, hvilket kan medføre, at brugeren el-
ler personer, som opholder sig i umiddelbar
nærhed af saven, udsættes for alvorlige kvæ-
stelser.
Sidesnit, skråsnit og længdesnit skal udføres
med særlig stor opmærksomhed, da kloansla-
get 8 ikke kan benyttes.
Hvordan man undgår tilbageslag under save-
arbejdet:
– Anbring kædesaven så fladt som muligt.
– Arbejd aldrig med savkæden, hvis den er
løs, udvidet eller meget slidt.
– Slib savkæden som foreskrevet.
– Sav aldrig over skulderhøjde.
– Sav aldrig med spidsen af sværdet.
– Hold altid fast i kædesaven med begge
hænder.
– Brug altid en tilbageslagssikret Bosch-sav-
kæde.
– Brug kloanslaget 8 som arm.
– Kontrollér kædespændingen.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 110 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 110
Dansk | 111
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
Generel adfærd (se Fig. F – I)
Hold altid fast i kædesaven med begge hæn-
der, det forreste håndgreb holdes med den
venstre hånd og det bageste håndgreb med
den højre hånd. Grib altid godt fast omkring
grebene med fingrene. Forsøg aldrig at save
med en hånd.
Sørg for at stå sikkert under savearbejdet.
Hold kædesaven en smule til højre, væk fra
kroppen.
Savekæden skal køre for fuld hastighed, før
den rammer træet. Brug kloanslaget 8 til at
støtte kædesaven på træet. Brug kloanslaget
som arm under savearbejdet.
Når der saves i tykke grene eller stammer, skal
kloanslaget anbringes på et lavere punkt. Det-
te gøres ved at trække kædesaven tilbage for
at løsne kloanslaget og fastgøre det et dybere
sted. Fjern ikke kædesaven fra snittet.
Tryk ikke kraftigt på savekæden under savear-
bejdet, men sav almindeligt i emnet ved at ud-
øve et let tryk med kloanslaget 8.
Brug aldrig kædesaven med udstrakte arme.
Forsøg ikke at save i vanskeligt tilgængelige
steder eller mens du står på en stige. Sav al-
drig over skulderhøjde.
De bedste saveresultater opnås, når kædeha-
stigheden ikke falder som følge af overbelast-
ning.
Pas på når savearbejdet er ved at være slut.
Så snart kædesaven har savet sig fri, ændres
vægtkraften uventet. Pas på – ben og fødder
kan blive kvæstet.
Fjern kun kædesaven fra snittet, mens savkæ-
den kører.
Savning i træstammer (se Fig. G og J)
Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når
der saves i træstammer:
Læg stammen fra og støt den som vist på bil-
ledet, så snittet ikke lukker og savkæden kom-
mer til at sidde i klemme.
Anbring korte træstykker rigtigt og klem dem
fast, før savearbejdet startes.
Sav kun i genstande af træ. Undgå at berøre
sten og søm, disse kan slynges op, beskadige
savkæden eller føre til alvorlige kvæstelser af
bruger eller omkringstående personer.
Berør ikke ståltrådshegn eller jorden med sa-
ven, mens kædesaven er i gang.
Kædesaven er ikke egnet til at save i meget
tynde grene.
Udfør længdesnit særlig forsigtigt, da klo-
anslaget 8 ikke kan anvendes. Før kædesaven
i en flad vinkel for at undgå, at saven slår til-
bage.
Ved savning på skråt terræn skal der altid sa-
ves i træstammer eller liggende savemateriale
oppefra eller fra siden.
Hold øje med træstumpe, grene, rødder osv,
da du kan snuble.
Savning i træ, der er under spænding
(se Fig. J)
f Træ, grene eller træstammer, der er un-
der spænding, må der kun saves i af ud-
dannede personer. Vær meget forsigtig,
når dette arbejde udføres. Det er forbun-
det med øget ulykkesrisiko.
Hvis begge ender på træstammen hviler på en
genstand, saves træstammen først en tredje-
del igennem oppefra (Y) og ned og herefter
helt igennem nedefra (Z) og op (samme-
steds); herved undgås splinter og en fastklem-
ning af saven. Saven må ikke komme i kontakt
med jorden under dette arbejde.
Hvis kun den ene side af træstammen hviler
på en genstand, saves træstammen først en
tredjedel igennem nedefra (Y) og op (samme-
steds) og herefter helt igennem oppefra (Z)
og ned; herved undgås splinter og en fast-
klemning af kædesaven.
Fældning af træer (se Fig. K)
f Brug altid en beskyttelseshjelm for at be-
skytte hovedet mod nedfaldende grene.
f Kædesaven må kun benyttes til at fælde
træer med en stammediameter, der er
mindre end sværdets længde.
f Sikre arbejdsområdet. Sørg for, at perso-
ner og dyr ikke opholder sig i det område,
hvor træstammen kan falde ned (n).
f Forsøg ikke at få en fastklemt savekæde
fri, mens motoren kører. Anvend trækiler
til at befri en fastklemt savekæde.
Udføres tilskærings- og fældearbejdet af to el-
ler flere personer på samme tid, skal afstan-
den mellem de personer, der fælder og tilskæ-
rer, være mindst den dobbelte højde på det
træ, der fældes. Under fældningen skal man
være opmærksom på, at andre personer ikke
udsættes for fare, at de ikke rammes af forsy-
ningsledninger og at der ikke opstår tingska-
der. Kommer et træ i berøring med en forsy-
ningsledning, kontaktes
energiforsyningsselskabet med det samme.
Ved savearbejde på skråninger skal brugeren
af kædesaven opholde sig højere oppe end
det træ, der skal fældes, da træet sandsynlig-
vis ruller eller glider ned ad skråningen efter
fældningen.
Før fældningen bør der være planlagt en flugt-
vej (o) og evt. gjort fri. Flugtvejen bør føre
skråt bagud væk fra den forventede faldlinje.
Før træet fældes, skal der tages højde for træ-
ets naturlige hældning, positionen af de stør-
ste grene og vindretningen for at kunne vurde-
re træets faldretning.
Snavs, sten, løse barkstykker, søm, klammer
og tråd skal fjernes fra træet.
Kærvsnit gennemføres: Sav en kæv i en ret
vinkel til træets faldretning (X – W) med en
dybde på 1/3 af træets diameter. Gennemfør
først et vandret kærvsnit forneden. Derved
undgås det, at savkæden eller føringsskinnen
kommer i klemme, når det andet kærvsnit
gennemføres.
Fældesnit gennemføres: Gennemfør fælde-
snittet (Y) mindst 50 mm over det vandrette
kærvsnit. Udfør et fældesnit parallelt med det
vandrette kærvsnit. Sav kun fældesnittet så
dybt, at der bliver et holdestykke af stammen
tilbage (fældeliste), der virker som et hæng-
sel. Holdestykket forhindrer, at træet drejer
sig og falder i den forkerte retning. Sav ikke
holdestykket over.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 111 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 111
F 016 L70 758 | (22.11.10) Bosch Power Tools
112 | Dansk
Når fældesnittet nærmer sig holdestykket,
bør træet begynde at falde. Skulle det vise sig,
at træet muligvis ikke falder i den ønskede ret-
ning eller hælder tilbage, hvorved savkæden
kommer i klemme, afbrydes fældesnittet;
brug kiler af træ, plast eller aluminium for at
åbne snittet og omlægge træet i den ønskede
faldlinje.
Når træet begynder at falde, fjernes kædesa-
ven fra snittet, hvorefter den slukkes og læg-
ges fra, før det farlige område forlades ad den
planlagte flugtvej. Vær opmærksom på nedfal-
dende grene og undgå at snuble.
Få træet til at falde ved at drive en kile (Z) ind
i det vandrette snit.
Når træet begynder at falde, forlades det far-
lige område ad den planlagte flugtvej. Vær op-
mærksom på nedfaldende grene og undgå at
snuble.
Afgrening (se Fig. L)
Ved afgrening forstås at grene fjernes fra fæl-
dede træer. Store grene, der vender nedad og
som støtter træet, skal i første omgang blive
stående. Små grene saves over i et snit som
vist på billedet. Grene, der er under spæn-
ding, bør saves nedefra og op for at undgå, at
savkæden sætter sig i klemme.
Træstamme afkortes (se Fig. M – P)
Herved forstås at det fældede træ deles i af-
snit. Sørg for at stå sikkert og at legemsvæg-
ten er fordelt jævnt på begge fødder. Hvis det
er muligt, bør stammen understøttes af grene,
bjælker eller kile. Overhold de nemme instruk-
tioner for let savning.
Når hele træstammens længde ligger jævnt,
saves oppefra.
Ligger træstammen op mod en ende, saves
først 1/3 af stammens diameter fra undersi-
den, hvorefter resten saves oppefra på højde
med undersnittet.
Ligger træstammen op mod begge ender, sa-
ves først 1/3 af stammens diameter fra oversi-
den, hvorefter 2/3 fra undersiden på højde
med oversnittet.
Til savearbejde på skrånende terræn skal man
altid stå over træstammen. For at have helt
kontrol over situationen, når stammen „saves
igennem“, reduceres trykket for enden af snit-
tet, uden at det faste greb løsnes fra kædesa-
vens håndgreb. Sørg for, at savkæden ikke be-
rører jorden. Når snittet er færdigt, skal man
vente, til savkæden står helt stille, før kæde-
saven fjernes. Sluk altid for kædesavens mo-
tor, før der skiftes fra træ til træ.
Akku-ladetilstandsindikator (se Fig. B)
Akkuen 17 er udstyret med en ladetilstandsin-
dikator 20, der viser akkuens ladetilstand. La-
detilstandsindikatoren 20 består af 3 grønne
LED-lamper.
Betjen tasten til ladetilstandsindikatoren 19
for at aktivere ladetilstandsindikatoren 20. La-
detilstandsindikatoren slukker automatisk ef-
ter ca. 5 sekunder.
Ladetilstanden kan også kontrolleres, når ak-
kuen er fjernet.
Lyser der ikke nogen LED-lampe, når der tryk-
kes på tasten 19, er akkuen defekt og skal
skiftes.
Af sikkerhedstekniske grunde kan ladetilstan-
den kun kontrolleres, når el-værktøjet står
stille.
Under opladningen lyser og slukker akkuens
tre grønne LED-lamper kort en ad gangen. Ak-
kuen er helt opladet, når de tre grønne LED-
lamper lyser hele tiden. Ca. 5 minutter efter at
akkuen er helt opladet, slukker de tre grønne
LED-lamper igen.
Visning for temperaturovervågning
Den røde LED-lampe i indikatoren til tempera-
turovervågning 21 signaliserer, at akkuen eller
el-værktøjets elektroniske system (når akkuen
er sat i) ikke er i det optimale temperaturom-
råde. I dette tilfælde arbejder el-værktøjet ik-
ke eller ikke med fuld kapacitet.
Temperaturovervågning af akkuen
Den røde LED-lampe 21 blinker, når der tryk-
kes på tasten 19 eller start-stop-kontakten 3
(når akkuen er sat i): Akkuen er uden for drift-
stemperaturområdet fra – 10 °C til +60 °C.
Ved temperaturer over 70 °C slukker akkuen,
til den befinder sig i det tilladte temperatur-
område igen.
Temperaturovervågning for el-værktøjets
elektroniske system
Den røde LED-lampe 21 lyser konstant, når
der trykkes på start-stop-kontakten 3: Tempe-
raturen for el-værktøjets elektroniske system
er under 5 °C eller mere end 75 °C.
Ved en temperatur over 90 °C slukker el-
værktøjets elektroniske system, til det befin-
der sig i det tilladte driftstemperaturområde
igen.
Kontrollampe Akku-kapacitet
Konstant lys 3 grøn
LED-lampe ≥ 2/3
Konstant lys 2 grøn
LED-lampe ≥ 1/3
Konstant lys 1 grøn
LED-lampe ≤ 1/3
Blinklys 1 grøn
LED-lampe Reserve
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 112 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 112
Dansk | 113
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
Fejlsøgning
Fungerer el-værktøjet ikke korrekt, indeholder efterfølgende tabel fejlsymptomer, mulige årsa-
ger og foranstaltninger til afhjælpning. Hvis du ikke kan identificere og afhjælpe problemet her-
med, bedes du kontakte serviceværkstedet.
f Pas på: Sluk for el-værktøjet og tag akkuen ud, før du begynder at lede efter fejlen.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Kædesav kører
ikke
Tilbageslagsbremse er aktiveret (et
advarselssignal („biptone“) høres)
Træk den forreste håndbeskyttelse 6
tilbage i position n
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Akkuen er ikke sat rigtigt i Sikre, at begge låsetrin er faldet i hak
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Savkæden be-
væger sig ikke
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
El-værktøjet er defekt Kontakt serviceforhandleren
Kædesaven
tænder og sluk-
ker hele tiden
Ekstern eller intern løs forbindelse Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Start-stop-kontakt 3 defekt Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Savekæden er
tør
Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4 er
tilstoppet
Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Savkæden
bremses ikke
Tilbageslagsbremsen er defekt Kontakt et autoriseret Bosch service-
værksted
Savkæden/sty-
reskinnen er
varm
Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4 er
tilstoppet
Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Kædespændingen er for høj Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Kædesaven
hopper, vibre-
rer eller saver
ikke rigtigt
Kædespændingen er for lav Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Savkæden er slidt Udskift savkæden
Savetænderne peger i den forkerte
retning
Monter savkæden rigtigt
For stor vibrati-
on/støj
El-værktøjet er defekt Kontakt serviceforhandleren
For lille saveva-
righed pr. akku-
opladning
For meget friktion på grund af mang-
lende smøring
Sikre kædesmøringen (se „Savkæde-
smøring“)
Savkæden skal renses Rens savkæden
Dårlig saveteknik Se „Arbejde med kædesaven“
Akkuen er ikke helt opladet Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Savkæden be-
væger sig lang-
somt
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Akku er opbevaret uden for det tillad-
te temperaturområde
Få akkuen opvarmet til stuetempera-
tur (i det tilladte akku-temperatur-
område fra 0 – 45 °C)
Akku-kontrol-
lampe 24 lyser
hele tiden
Opladning er ik-
ke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at
sætte akkuen i og tage den ud flere
gange eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
LED-lamperne
24 hhv. 25 lyser
ikke, når net-
stikket sættes i
stikdåsen
Ladeaggregatets netstik er ikke sat
(rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat
er defekt
Kontrollér netspændingen, lad evt.
ladeaggregatet blive kontrolleret af
en autoriseret servicecenter for
Bosch-el-værktøj
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 113 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 113
F 016 L70 758 | (22.11.10) Bosch Power Tools
114 | Dansk
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Pas på! Sluk for el-værktøjet og fjern ak-
kuen, før vedligeholdelses- eller rengø-
ringsarbejde udføres.
Bemærk: Udfør følgende vedligeholdelsesar-
bejde med regelmæssige mellemrum, så en
lang og pålidelig brug er sikret.
El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.
Undersøg kædesaven for synlige mangler med
regelmæssige mellemrum (f. eks. løs, ud-
hængt eller beskadiget savekæde, løs fastgø-
relse og slidte eller beskadigede dele).
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er be-
skadigede og at de er monteret rigtigt. Udfør
evt. fornøden vedligeholdelse eller reparatio-
ner før brug.
Skulle kædesaven trods omhyggelig fabrikati-
on og kontrol engang holde op at fungere, skal
reparationen udføres af et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj.
Bemærk: Tøm ubetinget oliebeholderen for
olie, før kædesaven sendes.
Det 10-cifrede typenummer på kædesavens
typeskilt skal altid angives ved forespørgsler
og bestilling af reservedele.
Udskiftning/vending af savkæde og sværd
(se Fig. C1–C3)
Kontrollér savkæden og sværdet iht. afsnit
„Spænding af savkæden“.
Styrenoten på sværdet slides med tiden. Når
savkæden skal skiftes, drejes sværdet 180°
for at udligne sliddet; dette forlænger svær-
dets brugsvarighed.
Kontrollér kædehjulet 28. Hvis det er slidt el-
ler beskadiget på grund af stor belastning,
skal det skiftes på et autoriseret serviceværk-
sted.
Slibning af savkæden
Savkæden kan slibes på et autoriseret ser-
viceværksted for Bosch el-værktøj. Du kan og-
så selv slibe kæden. Dette gøres med Bosch-
slibesæt til savkæder eller Dremel-Multi med
slibeindsatsen 1453. Følg den vedlagte slibe-
vejledning.
Kontrol af olie-automatik
Funktionen af den automatiske kædesmøring
kan kontrolleres ved at tænde for saven og
holde savens spids mod et stykke karton eller
papir, der er anbragt på jorden. Berør ikke jor-
den med kæden og hold en sikkerhedsafstand
på 20 cm. Hvis der opstår et større oliespor,
arbejder olieautomatikken rigtigt. Ses der ik-
ke noget oliespor, selv om oliebeholderen er
fuld, læs da i afsnittett „Fejlsøgning“ eller
kontakt Bosch-kundeservice.
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
Rengør det formede kunststofhus på kædesa-
ven med en blød børste og en ren klud. Brug
hverken vand, opløsningsmiddel eller pole-
ringsmiddel. Fjern al snavs, især fra motorens
ventilationsåbninger.
Fjern efter 1 – 3 timers arbejde afdækningen
13, sværdet 10 og savkæden 11 og rengør dis-
se dele med en børste.
Brug en børste til at befri området under af-
dækningen 13, kædehjulet 28 ogo sværdfast-
gørelsen for snavs. Rengør oliedysen 31 med
en ren klud.
Savkæden 11 og sværdet 10 skal rengøres, før
kædesaven opbevares i længere tid.
Opbevar kædesaven et sikkert sted, som skal
være tørt og uden for børns rækkevidde.
Stil ikke genstande på el-værktøjet.
Sørg for, at kædesaven altid stilles fra på en
sådan måde, at den står vandret med oliebe-
holderlåsen 4 opad.
Opbevares den i salgsemballagenn, skal olie-
beholderen altid være tømt.
Tilbehør
Savkæde
AKE 30 LI . . . . . . . . . . . . . . . . .F 016 800 256
Yderligere tilbehør
Savkædeolie, 1 liter. . . . . . . . .2 607 000 181
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr.
reparation og vedligeholdelse af dit produkt
samt reservedele. Reservedelstegninger og in-
formationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-garden.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anven-
delse og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget.
Tildæk åbne kontakter og pak akkuen ind på
en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i
emballagen.
Vær opmærksom på, at pakker med Li-ion-ak-
kuer, der skal sendes, evt. skal mærkes (følg
de nationale forskrifter).
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 114 Monday, November 22, 2010 1:10 PM
Side: 114
Dansk | 115
Bosch Power Tools F 016 L70 758 | (22.11.10)
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF skal kasseret elek-
troværktøj og iht. det europæi-
ske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akku-
er/batterier indsamles separat
og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisnin-
gerne i afsnit „Transport“,
side 114.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-1275-002.book Page 115 Monday, November 22, 2010 1:10 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AKE 30 LI.

Stil et spørgsmål om Bosch AKE 30 LI

Har du et spørgsmål om Bosch AKE 30 LI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AKE 30 LI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AKE 30 LI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.