Bosch AKE 1835 S manual

Få vist brugermanualen for Bosch AKE 1835 S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: AKE 1835 S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 88
Dansk | 89
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Toebehoren
Reiniging
Zaagkettinghechtolie, 1 liter . . . . . . . . . . 2 607 000 181
Zwaard met zaagketting
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Zaagketting
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van de kettingzaag.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs brugsanvisningen.
Beskyt el-værktøjet mod regn.
Træk altid stikket ud, før indstillings-
ogvedligeholdelsesarbejdeudføresel-
ler hvis kablet er beskadiget eller skå-
ret over.
Brug altid beskyttelsesbriller og høre-
værn, når el-værktøjet er i brug.
Tilbageslagsbremsen og udløbsbrem-
sen stopper savkæden i løbet af kort
tid.
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kanman miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 89 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 89
90 | Dansk
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug.Mangeuheldskyldesdårligtvedligeholdteel-værktø-
jer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersig ikke såhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser for kædesave
 Hold alle legemsdele væk fra savkæden, når saven er
tændt. Kontrollér at savkæden ikke berører noget, før
saven startes. Når der arbejdes med kædesaven, kan et
øjebliksuopmærksommedføre,attøjellerlegemsdelefan-
ges af savkæden.
 Hold altid fast i kædesaven med den højre hånd på det
bageste greb og med den venstre hånd på det forreste
greb. Holdes kædesaven fast på en omvendt måde, øges
risikoen for kvæstelser; af den grund bør en sådan hold-
ning undgås.
 Holdaltidkunfastideisoleredegribefladerpåel-værk-
tøjet, da savkæden kan berøre skjulte strømledninger
eller dens egen ledning. Savkædens kontakt med en
spændingsførende ledning kan sætte el-værktøjets metal-
dele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Brugbeskyttelsesbrilleroghøreværn.Detanbefalesat
bruge yderligere udstyr til beskyttelse af hoved, hæn-
der, ben og fødder. Passende beskyttelsestøj reducerer
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 90 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 90
Dansk | 91
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
kvæstelsesfaren fra omkringflyvende spånmateriale og til-
fældig berøring af savkæden.
 Brug ikke kædesaven, når der arbejdes på et træ. Bru-
ges kædesaven på et træ, kan du blive kvæstet.
 Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun kædesaven,
når du står på fast, sikker og lige undergrund. Glat un-
dergrundellerustabileståfladersom f.eks.påenstige kan
medføre, at man taber ligevægtenellerkontrollen overkæ-
desaven.
 Når der saves i en gren, der er under spænding, skal du
regne med, atden fjedrertilbage. Når spændingen frigø-
resitræfibrene,kandenspændtegrenrammedenperson,
der bruger saven, og/eller du taber kontrollen over kæde-
saven.
 Vær særlig forsigtig, når der saves i undertræ og unge
træer. Det tynde materiale kan sættes sig fast i savkæden
og slå på dig eller bringe dig ud af ligevægt.
 Bær kædesaven i det forrestegreb, når den er slukket,
med savkæden væk fra kroppen. Kædesaven skal altid
væreforsynetmedenbeskyttelsesafdækning,nården
transporteres eller lægges til opbevaring. Omhyggelig
omgang med kædesaven forringer sandsynligheden for til-
fældig berøring af savkæden, mens den er i gang.
 Overhold instruktionerne for smøring, kædespænding
og skift af tilbehør. En kæde, der er spændt eller smurt
forkert, kan enten gå i stykker eller øge risikoen for tilbage-
slag.
 Holdgrebenetørre,reneogfriforolieogfedt.Fedtede,
oliesmurte greb er glatte og medfører, at man taber kon-
trollen.
 Sav kun i træ. Brug ikke kædesaven til arbejde, den ik-
ke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke kædesaven til
atsaveiplast,murværkellerbyggematerialer,derikke
er af træ. Brug af kædesaven til formål, den ikke er bereg-
net til, kan føre til farlige situationer.
 Årsager til et tilbageslag og hvordan et sådant undgås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på styreskinnen
berørerengenstandellerhvistræetbøjersigogsavkæden
sætter sig fat i snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle tilfælde føre
til en uforventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slås opad og hen imod den person, der betjener saven.
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt støde tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medføre, at du taber
kontrollen oversavenog at du muligvis bliveralvorligt kvæ-
stet. Stol ikke udelukkende på det sikkerhedsudstyr, der
er monteret i kædesaven. Som bruger af en kædesav bør
du træffe forskellige foranstaltninger for at kunne arbejde
uhelds- og kvæstelsesfri.
Et tilbageslag er en følge af en forkert brug af el-værktøjet.
Det kan forhindres ved at træffe egnede sikkerhedsforan-
staltninger, der beskrives i det følgende:
 Hold fast i saven med begge hænder, så tommelfinger
og fingre omslutter kædesavens greb. Sørg for at stå
sikkert og positionér armene på en sådan måde, at du
kan modstå tilbageslagskræfter. Er egnede foranstalt-
ninger truffet, kan brugeren beherske tilbageslagskræfter-
ne. Slip aldrig kædesaven.
 Undgå en anormal legemsposition og sav ikke over
skulderhøjde. Derved undgås en utilsigtet berøring med
skinnespidsen og en bedre kontrol af kædesaven muliggø-
res i uventede situationer.
 Brug altid de af fabrikanten foreskrevede reserveskin-
ner og savkæder. Forkerte reserveskinner og savkæder
kan føre til ødelæggelse af kæden eller tilbageslag.
 Overhold fabrikantens instruktioner mht. slibning og
vedligeholdelse af savkæden. For lave dybdebegrænse-
re øger tendensen til tilbageslag.
Ekstra advarselshenvisinnger
 Det anbefales, at brugeren instrueres af en erfaren fag-
mand mht. betjening af kædesav og brug af beskyttelses-
udstyr ved hjælp af praktiske eksempler, før maskinen ta-
gesibrugførstegang.Denførsteøvelseskalbeståiatsave
træstammer på en savbuk eller et understativ.
 Dette el-værktøj er ikke egnet til at blive brugt af personer
(inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psy-
kiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende
viden, medmindre de overvåges af en sikkerhedsansvarlig
person eller modtager instruktioner fra denne person om,
hvordan el-værktøjet skal håndteres.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med el-
værktøjet.
 Børn og unge, med undtagelse af unge under opsyn fra
detfyldte16 år,medigangværendeuddannelse,måik-
ke betjene kædesaven. Det samme gælder for perso-
ner, som ikke er fortrolig i omgangen med kædesaven
eller hvis kendskab til kædesaven er utilstrækkeligt.
Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i umiddelbar
nærhed af brugsstedet. Kædesaven må ikke betjenes af
personer, der er trætte eller hvis fysiske styrke er util-
strækkelig.
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Kontrollér, at alle skærme og håndtag er monteret, når
maskineneribrug.Forsøgaldrigattageenufuldstændigt
monteret maskine eller en maskine med ikke tilladte modi-
fikationer i brug.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 91 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 91
92 | Dansk
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at save i træ som f. eks. træbjæl-
ker, brædder, grene, stammer osv. samt til at fælde træer.
Det kan anvendes til snit på langs og tværs af fiberretningen.
Dette el-værktøj er ikke egnet til savning i mineralske materi-
aler.
Leveringsomfang
Tag el-værktøjet forsigtigt ud af emballagen og kontrollér, at
efterfølgende dele er fri for mangler:
– Kædesav
– Afdækning
– Savkæde
– Sværd
– Olietankdæksel
– Kædebeskytter
– Indstillingsværktøj (AKE 30/35/40)
– Driftsvejledning
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-
takte den forhandler, hvor du har købt haveværktøjet.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Bageste håndgreb (Isolerede gribeflader)
2 Start-stop-kontakt
3 Kontaktspærre til start-stop-kontakt
4 Dæksel til oliebeholder
5 Tilbageslagsbremse-udløsning (håndbeskyttelse)
6 Forreste håndgreb (Isolerede gribeflader)
7 Styrestjerne (AKE 35 S/1835 S/40 S/35/40/45 S)
8 Kædebeskytter
9 Savkæde
10 Sværd
11 Kloanslag
12 Låseknap (AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
13 Afdækning
14 Kædespændeknap (AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
15 Forlængerledning*
16 Elstik**
17 Serienummer
18 Indstillingsværktøj (AKE 30/35/40)
19 Kædefangbolt
20 Kædehjul
21 Fastgørelsesbolt
22 Løberetnings- og skæreretningssymbol
23 Oliedyse
24 Sværd-styreskinne
25 Kædespændebolt
26 Fastgørelsesmøtrik (AKE 30/35/40)
27 Kædespændeskrue (AKE 30/35/40)
28 Visning af olieniveau
29 Ventilationsåbninger
** landespecifik
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Kædesav AKE 30 AKE 35 AKE 40
Typenummer 3 600 H34 0.. 3 600 H34 0.. 3 600 H34 0..
Nominel optagen effekt W 1600 1800 1800
Kædehastighed i tomgang m/s 9 9 9
Sværdlængde cm 30 35 40
Savkædetype 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Notbredde mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Antal noter 45 52 57
Påfyldningsmængde oliebeholder ml 200 200 200
Automatisk kædesmøring   
Styrestjerne –  
Tilbageslagsbremse   
Kloanslag   
Vægt uden netkabel ca.*** kg 3,9 4,0 4,1
Beskyttelsesklasse /II /II /II
***målt med sværd og savkæde
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 92 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 92
Dansk | 93
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Kædesav AKE 30 S AKE 35 S AKE 1835 S AKE 40 S AKE 45 S
Typenummer 3 600 H34 4.. 3 600 H34 5.. 3 600 H34 5.. 3 600 H34 6.. 3 600 H34 7..
Nominel optagen effekt W 1800 1800 1800 1800 1800
Kædehastighed i tomgang m/s 9 9 9 9 9
Sværdlængde cm 30 35 35 40 45
Savkædetype 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Notbredde mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,3 (0,051")
Antal noter 45 52 52 57 62
Påfyldningsmængde oliebeholder ml 200 200 200 200 200
Automatisk kædesmøring     
Styrestjerne –    
Tilbageslagsbremse     
Kloanslag     
Vægt uden netkabel ca.*** kg 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3
Beskyttelsesklasse /II /II /II /II /II
***målt med sværd og savkæde
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive
påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-13. 3 600 H34 0.. 3 600 H34 4..
3 600 H34 5..
3 600 H34 6..
3 600 H34 7..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
95
103
=1,2
95
103
=1,2
Samledevibrationsværdierah (vektorsumfortreretninger)ogusikkerhedK
beregnet iht. EN 60745:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
4
=1,5
4
=1,5
3 600 H34 0.. 3 600 H34 4..
3 600 H34 5..
3 600 H34 6..
3 600 H34 7..
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under „Tek-
niske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EF og 2000/14/EF med tilhørende ændringer
samt følgende standarder:
EN 60745-1, EN 60745-2-13.
EF-typeafprøvning nr. 2129874.01 CE gennem nævnt sted
Nr. 0344, KEMA Qualily B.V. Arnhem, Nederlands
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
dB(A) 105 105
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 93 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 93
94 | Dansk
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Produktkategori: 6
Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
15.10.2014
Montering
For din egen sikkerheds skyld
 Pas på! Sluk for el-værktøjet og træk stikket ud af stik-
dåsen, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde
startes. Gør det samme, hvis elledningen er beskadi-
get,hvisdererblevetskåretidenellerhvisdenharvik-
let sig sammen.
 Vær forsigtig! Berør ikke den roterende savkæde.
 Brug under ingen omstændigheder kædesaven i nær-
heden af personer, børn eller dyr. Kædesaven må hel-
ler ikke benyttes, hvis du har nydt alkohol eller hvis du
er påvirket af medikamenter eller euforiserende stof-
fer.
Elektrisk sikkerhed
Dit el-værktøj er for din egen sikkerheds skyld beskyttelses-
isoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Drifts-
spændingen er 230 V AC, 50 Hz (til ikke-EU-lange 220 V,
240 V afhængigt af type). Brug kun godkendte forlængerled-
ninger. Informationer fås på et autoriseret serviceværksted.
DenbenyttedeforlængerledningskalværeaftypenH07RN-F
eller IEC (60245 IEC 66).
Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af kædesa-
ven, skal følgende ledningstværsnit overholdes:
– 1,0 mm2
: max. længde 40 m
– 1,5 mm2
: max. længde 60 m
– 2,5 mm2
: max. længde 100 m
Detanbefales,atmanforekstraelektrisk sikkerhedanvender
et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over
30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid kontrolles, før have-
værktøjet anvendes.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PAS PÅ: For din egen sikkerheds skyld er det nødvendigt, at
stikketpåel-værktøjet16forbindesmedforlængerledningen
15 som vist. Koblingen på forlængerledningen skal være be-
skyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller være
overtrukket med gummi. Forlængerledningen skal benyttes
med en trækaflastning.
Tilslutningsledningenskalkontrolleresforbeskadigelsermed
regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, når den er i
fejlfri tilstand.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Savkæde monteres og spændes
 Tilslut først kædesaven til strømnettet, når den er helt
monteret.
 Brug altid beskyttelseshandsker, når savkæden hånd-
teres.
Montering af sværd og savkæde (se Fig. A1–A3)
(AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
– Pak alle delene forsigtigt ud.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Læg savkæden 9 ind i den omløbende not på sværdet 10.
Kontrollér, at løberetningen er korrekt; sammenlign i den-
ne forbindelse savkæden med symbolet for løberetning
22.
– Læg kædeleddene omkring kædehjulet 20 og anbring
sværdet10påensådanmåde,atfastgørelsesbolten21og
de to sværd-styreskinner 24 griber ind i det aflange hul på
sværdet10,ogatkædespændeboltene 25griberindiden
pågældende boring på sværdet 10.
Drej kædespændeknappen 14 en smule, hvis det skulle
være nødvendigt at justere kædespændebolten 25 med
sværdets boring 10.
– Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og hold sværdet i
denne position med savkæden. (se Fig. A2)
– Drej kædespændeknappen 14, til savkæden kun er
spændt en smule.
– Sæt afdækningen 13 nøjagtigt på.
– Skru låseknappen 12 på fastgørelsesbolten 21 med hån-
den. (se Fig. A3)
 Spændes låseknappen for meget, kan savkæden tabe
spænding under brug.
 Låseknappenbørkunkunneklemmesværdetensmule
fast.
Spænding af savkæden (se Fig. A1–A3 og E)
(AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
Kontrollér kædespændingen, før saven tages i brug, efter de
første snit og ca. hvert 10 minut, når saven er i brug. Især ved
nye savekæder må man regne med en øget udvidelse i star-
ten.
Savkædens levetid afhænger i stor grad af, at kæden smøres
regelmæssigt og den rigtige spænding er indstillet.
Spænd ikke savkæden, hvis den er meget varm, da den træk-
ker sig sammen, når den er afkølet, og så ligger for stramt på
sværdet.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Kontrollér, at kædeleddene ligger rigtigt i sværdets styre-
skinne 10 og på kædehjulet 20.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 94 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 94
Dansk | 95
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
– Løsn låseknappen 12så meget, at sværdet endnu holdes i
position (fjern ikke låseknap!).
– Drej kædespændeknappen 14 til højre, til den rigtige kæ-
despænding er nået. Den drejende bevægelse skubber
kædespændebolten 25 og dermed sværdet 10 fremad.
– Savkæden 9 er spændt rigtigt, når den kan løftes ca.
5–10 mm i midten. Dette gennemføres med en hånd ved
at trække savkæden op mod kædesavens egenvægt.
– Er savkæden 9 spændt for meget, drejes kædespænde-
knappen14 en smule til venstre. Kontrollérherefterkæde-
spændingen en gang til. Justér efter behov kædespændin-
gen som beskrevet.
– Skru låseknappen 12 på fastgørelsesbolten 21 med hån-
den.
 Spændes låseknappen for meget, kan savkæden tabe
spænding under brug.
 Låseknappenbørkunkunneklemmesværdetensmule
fast.
Montering af sværd og savkæde (se Fig. B)
(AKE 30/35/40)
– Pak alle delene forsigtigt ud.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Læg savkæden 9 ind i den omløbende not på sværdet 10.
Kontrollér, at løberetningen er korrekt; sammenlign i den-
ne forbindelse savkæden med symbolet for løberetning
22.
– Læg kædeleddene omkring kædehjulet 20 og anbring
sværdet10påensådanmåde,atfastgørelsesbolten21og
de to sværd-styreskinner 24 griber ind i det aflange hul på
sværdet10,ogatkædespændeboltene 25griberindiden
pågældende boring på sværdet 10.
Drej kædespændeskruen 27, hvis det skulle være nødven-
digt at justere kædespændebolten 25 med sværdets bo-
ring 10.
– Kontrollér at alle dele er placeret rigtigt og hold sværdet i
denne position med savkæden.
– Sæt afdækningen 13 nøjagtigt på.
– Spænd fastgørelsesmøtrikken 26 fast på fastgørelsesbol-
ten 21 med hånden.
Spænding af savkæden (se Fig. B og E)
(AKE 30/35/40)
Kontrollér kædespændingen, før saven tages i brug, efter de
første snit og ca. hvert 10 minut, når saven er i brug. Især ved
nye savekæder må man regne med en øget udvidelse i star-
ten.
Savkædens levetid afhænger i stor grad af, at kæden smøres
regelmæssigt og den rigtige spænding er indstillet.
Spænd ikke savkæden, hvis den er meget varm, da den træk-
ker sig sammen, når den er afkølet, og så ligger for stramt på
sværdet.
– Læg kædesaven fra på en lige flade.
– Løsn fastgørelsesmøtrikken 26 ved atdreje dentilvenstre
(ca. 1 – 2 omdrejninger).
– Kontrollér, at kædeleddene ligger rigtigt i sværdets styre-
skinne 10 og på kædehjulet 20.
– Drej kædespændeskruen 27 til højre med indstillings-
værktøjet 18, til den rigtige kædespænding er nået. Den
drejende bevægelse skubber kædespændebolten 25 og
dermed sværdet 10 fremad.
– Savkæden 9 er spændt rigtigt, når den kan løftes ca.
5–10 mm i midten. Dette gennemføres med en hånd ved
at trække savkæden op mod kædesavens egenvægt.
– Er savkæden 9 spændt for meget, drejes kædespænde-
skruen 27 en smule til venstre. Kontrollér herefter kæde-
spændingen en gang til. Justér efter behov kædespændin-
gen som beskrevet.
– Spænd fastgørelsesmøtrikken 26 med værktøjsnøglen.
Smøring af savkæde (se Fig. A, B og D)
Bemærk:Kædesaven er ikke fyldtmedsavkædeolievedleve-
ringen.Deterderforvigtigt,atkædesavenfyldesmedolie,før
den tages i brug. Kædesaven beskadiges, hvis den benyttes
uden kædesavolie eller hvis olieniveauet er under min-marke-
ringen.
Savkædenslevetidogsnitkapacitetafhængerafdenoptimale
smøring. Derfor smøres savkæden automatisk under brug
med savkædeolie via oliedysen 23.
Oliebeholderen fyldes på følgende måde:
– Stil kædesaven fra på et egnet underlag med oliebeholder-
låsen 4 opad.
– Rengør området omkring oliebeholderens lås 4 med en
klud og skru låsen fast.
– Fyld olietanken helt op (indtil maks. på olieniveauviseren)
med savkædeolie (helst biologisk nedbrydelig olie).
– Sørg for, at der ikke kommer snavs ned i oliebeholderen.
Skru oliebeholderlåsen 4 på igen.
Bemærk: Vigtigt: Små udligningskanaler findes på olietan-
kens lås for at muliggøre luftudveksling mellem olietank og
omgivelser. Sørg for, at kædesaven - når den ikke er i brug -
altid står vandret med olietankens lås 4 opad, så olie ikke kan
løbe ud.
Bemærk: Brug udelukkende kædesavsolie (helst biologisk
nedbrydeligolie)for atundgåenbeskadigelseaf kædesaven.
Brugaldriggenbrugsolieellergammelolie.Brugessådanolie,
bortfalder garantien.
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd/sluk
Hold kædesaven som beskrevet i afsnit „Arbejde med kæde-
saven“.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 95 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 95
96 | Dansk
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
El-værktøjet tages i brug ved først at aktivere kontaktspær-
ren 3 og herefter trykke på start-stop-kontakten 2 og holde
den nede.
Når el-værktøjet kører, kan tændespærren slippes.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 2.
Bemærk: Forsøg ikke at bremse kædesaven ved at betjene
den forreste håndbeskyttelse 5 (aktivering af tilbageslags-
bremsen).
Tilbageslagsbremse (se Fig. F)
Tilbageslagsbremsener en beskyttelsesmekanisme, der ud-
løsesviadenforrestehåndbeskyttelse5,hviskædesavenslår
tilbage. Savkæden stopper med det samme.
Gennemfør en funktionstesten gangimellem. Skub denforre-
ste håndbeskyttelse 5 fremad (position ) og tænd kort for
kædesaven.Savkæden måikke begyndeatbevæge sig.Tilba-
geslagsbremsen åbnes igen ved at slippe start-stop-kontak-
ten 2 og trække den forreste håndbeskyttelse 5 tilbage igen
(position ).
Arbejde med kædesaven
Før savearbejdet startes
Gennemførfølgendekontrolarbejde,førsaventagesibrugog
regelmæssigt under savearbejdet:
– Er kædesaven i funktionssikker tilstand?
– Er oliebeholderen fyldt på? Kontrollér olieniveauet, før ar-
bejdetstartesogregelmæssigtunderarbejdet.Påfyldolie,
når olieniveauet har nået underkanten i kontrolvinduet.
Beholdervoluminet rækker til ca. 15 minutter, afhængigt
af antallet af pauser og arbejdets intensivitet.
– Er savkæden spændt og slebet rigtigt? Kontrollér kæde-
spændingen regelmæssigt hver 10. minut under savear-
bejdet. Især ved nye savkæder må man regne med en øget
udvidelse i starten. Savkædens tilstand påvirker i høj grad
saveeffekten. Kun skarpe savkæder beskytter mod over-
belastning.
– Har tilbageslagsbremsen løsnet sig og er dens funktion sik-
ret?
– Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr? Brug beskyttel-
sesbriller og høreværn. Det anbefales at bruge yderligere
udstyr til beskyttelseaf hoved, hænder, ben og fødder. Eg-
net beskyttelsesudstyr reducerer kvæstelsesfaren som
følge af omkringflyvende snitmateriale og utilsigtet berø-
ring af savekæden.
Tilbageslag under savearbejdet (se Fig. F)
Ved tilbageslag forstås, når den tændte kædesav pludselig
slår op og tilbage, hvilket kan optræde, når sværdspidsen be-
rører emnet eller når kæden sidder i klemme.
I tilfælde af tilbageslag reagerer kædesaven spontant, hvilket
kan medføre, at brugeren eller personer, som opholder sig i
umiddelbar nærhed af saven, udsættes for alvorlige kvæstel-
ser.
Sidesnit, skråsnit og længdesnit skal udføres med særlig stor
opmærksomhed, da kloanslaget 11 ikke kan benyttes.
Hvordan man undgår tilbageslag under savearbejdet:
– Anbring kædesaven så fladt som muligt.
– Arbejd aldrig med savkæden, hvis den er løs, udvidet eller
meget slidt.
– Slib savkæden som foreskrevet.
– Sav aldrig over skulderhøjde.
– Sav aldrig med spidsen af sværdet.
– Hold altid fast i kædesaven med begge hænder.
– Brug altid en tilbageslagssikret Bosch-savkæde.
– Brug kloanslaget 11 som arm.
– Kontrollér kædespændingen.
Generel adfærd (se Fig. F–I)
Hold altid kædesaven fast med begge hænder, den venstre
håndpådetforrestehåndgrebogdenhøjrehåndpådetbage-
ste håndgreb. Grib altid godt fast om grebene med fingrene.
Forsøg aldrig at save med en hånd. Før altid ledningen bagud
og hold den uden for savkædens og savematerialets område;
sørg for at stå et sted, hvor ledningen ikke kan fanges i grene.
Sørg for at stå sikkert under savearbejdet. Hold kædesaven
en smule til højre, væk fra kroppen.
Savekæden skal køre for fuld hastighed, før den rammer træ-
et. Brug kloanslaget11tilat støtte kædesaven på træet.Brug
kloanslaget som arm under savearbejdet.
Nårdersavesitykke grene ellerstammer,skal kloanslagetan-
bringespåetlaverepunkt.Dettegøresvedattrækkekædesa-
ven tilbage for at løsne kloanslaget og fastgøre det et dybere
sted. Fjern ikke kædesaven fra snittet.
Trykikke kraftigt på savekæden under savearbejdet, men sav
almindeligt i emnet ved at udøve et let tryk med kloanslaget
11.
Brug aldrig kædesaven med udstrakte arme. Forsøg ikke at
save i vanskeligt tilgængelige steder eller mens du står på en
stige. Sav aldrig over skulderhøjde.
De bedste saveresultater opnås, når kædehastigheden ikke
falder som følge af overbelastning.
Pas på når savearbejdet er ved at være slut. Så snart kædesa-
ven har savet sig fri, ændres vægtkraften uventet. Pas på –
ben og fødder kan blive kvæstet.
Fjern kun kædesaven fra snittet, mens savkæden kører.
Savning i træstammer (se Fig. G og I)
Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når der saves i træ-
stammer:
Lægstammenfraogstøtdensomvistpåbilledet,såsnittetik-
ke lukker og savkæden kommer til at sidde i klemme.
Anbring korte træstykker rigtigt og klem dem fast, før savear-
bejdet startes.
Sav kun i genstande af træ. Undgå at berøre sten og søm, dis-
se kan slynges op, beskadige savkæden eller føre til alvorlige
kvæstelser af bruger eller omkringstående personer.
Berør ikke ståltrådshegn eller jorden med saven, mens kæde-
saven er i gang.
Kædesaven er ikke egnet til at save i meget tynde grene.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 96 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 96
Dansk | 97
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Udfør længdesnitsærligforsigtigt,dakloanslaget 11ikke kan
anvendes. Før kædesaven i en flad vinkel for at undgå, at sa-
ven slår tilbage.
Ved savningpåskråtterrænskalder altid savesitræstammer
eller liggende savemateriale oppefra eller fra siden.
Hold øje med træstumpe, grene, rødder osv, da du kan snub-
le.
Savning i træ, der er under spænding (se Fig. J)
 Træ, grene eller træstammer, der er under spænding,
må der kun saves i af uddannede personer. Vær meget
forsigtig, når dette arbejde udføres. Det er forbundet
med øget ulykkesrisiko.
Hvis begge ender på træstammen hviler på en genstand, sa-
ves træstammen først en tredjedel igennem oppefra (Y) og
ned og herefter helt igennem nedefra (Z) og op (samme-
steds); herved undgås splinter og en fastklemning af saven.
Savenmåikkekommeikontaktmedjordenunderdettearbej-
de.
Hvis kun den ene side af træstammen hviler på en genstand,
saves træstammen først en tredjedel igennem nedefra (Y) og
op (sammesteds) og herefter helt igennem oppefra (Z) og
ned; herved undgås splinter og en fastklemning af kædesa-
ven.
Fældning af træer (se Fig. K)
 Brug altid en beskyttelseshjelm for at beskytte hove-
det mod nedfaldende grene.
 Kædesaven må kun benyttes til at fælde træer med en
stammediameter, der er mindre end sværdets længde.
 Sikrearbejdsområdet.Sørgfor,atpersonerogdyrikke
opholder sig i det område, hvor træstammen kan falde
ned ().
 Forsøg ikke at få en fastklemt savekæde fri, mens mo-
toren kører. Anvend trækiler til at befri en fastklemt
savekæde.
Udføres tilskærings- og fældearbejdet af to eller flere perso-
ner på samme tid, skal afstanden mellem de personer, der
fælder og tilskærer, være mindst den dobbelte højde på det
træ, der fældes. Under fældningen skal man være opmærk-
som på, at andre personer ikke udsættes for fare, at de ikke
rammes af forsyningsledninger og at der ikke opstår tingska-
der. Kommeret træ iberøring meden forsyningsledning, kon-
taktes energiforsyningsselskabet med det samme.
Ved savearbejde på skråninger skal brugeren af kædesaven
opholde sig højere oppe end det træ, der skal fældes, da træ-
et sandsynligvis ruller eller glider ned ad skråningen efter
fældningen.
Før fældningen bør der være planlagt en flugtvej () og evt.
gjortfri. Flugtvejen bør føre skråtbagud vækfradenforvente-
de faldlinje.
Før træet fældes, skal der tages højde for træets naturlige
hældning,positionenafde største greneogvindretningenfor
at kunne vurdere træets faldretning.
Snavs, sten, løse barkstykker, søm, klammer og tråd skal fjer-
nes fra træet.
Kærvsnit gennemføres: Sav en kæv i en ret vinkel til træets
faldretning (X – W) med en dybde på 1/3 af træets diameter.
Gennemfør først et vandret kærvsnit forneden. Derved und-
gås det, at savkæden eller føringsskinnen kommer i klemme,
når det andet kærvsnit gennemføres.
Fældesnit gennemføres: Gennemfør fældesnittet (Y)
mindst 50 mm over det vandrette kærvsnit. Udfør et fælde-
snit parallelt med det vandrette kærvsnit. Sav kun fældesnit-
tet så dybt, at der bliver et holdestykke af stammen tilbage
(fældeliste), der virker som et hængsel. Holdestykket forhin-
drer,attræet drejersig ogfalderidenforkerteretning.Savik-
ke holdestykket over.
Nårfældesnittetnærmersigholdestykket,børtræetbegynde
at falde. Skulle det vise sig, at træet muligvis ikke falder i den
ønskederetningellerhældertilbage,hvorvedsavkædenkom-
mer i klemme, afbrydes fældesnittet; brug kiler af træ, plast
eller aluminium for at åbne snittet og omlægge træet i den øn-
skede faldlinje.
Når træet begynder at falde, fjernes kædesaven fra snittet,
hvorefter den slukkes og lægges fra, før det farlige område
forlades ad den planlagte flugtvej. Vær opmærksom på ned-
faldende grene og undgå at snuble.
Få træet til at falde ved at drive en kile (Z) ind i det vandrette
snit.
Når træet begynder at falde, forlades det farlige område ad
den planlagte flugtvej. Vær opmærksom på nedfaldende gre-
ne og undgå at snuble.
Afgrening (se Fig. L)
Ved afgrening forstås at grene fjernes fra fældede træer. Sto-
re grene, der vender nedad og som støtter træet, skal i første
omgang blive stående. Smågrene savesover ietsnit som vist
på billedet. Grene, der er under spænding, bør saves nedefra
og op for at undgå, at savkæden sætter sig i klemme.
Træstamme afkortes (se Fig. M–P)
Hervedforståsatdetfældedetrædelesiafsnit.Sørgforatstå
sikkert og at legemsvægten er fordelt jævnt på begge fødder.
Hvis det er muligt, bør stammen understøttes af grene, bjæl-
ker eller kile. Overhold de nemme instruktioner for let sav-
ning.
Når hele træstammens længde ligger jævnt, saves oppefra.
Ligger træstammen op mod en ende, saves først 1/3 af stam-
mens diameter fra undersiden, hvorefter resten saves oppe-
fra på højde med undersnittet.
Ligger træstammen op mod begge ender, saves først 1/3 af
stammens diameter fra oversiden, hvorefter 2/3 fra undersi-
den på højde med oversnittet.
Til savearbejde på skrånende terræn skal man altid stå over
træstammen. For at have helt kontrol over situationen, når
stammen „saves igennem“, reduceres trykket for enden af
snittet, uden at det faste greb løsnes fra kædesavens hånd-
greb.Sørgfor,atsavkædenikkeberørerjorden.Nårsnitteter
færdigt,skalmanvente,tilsavkædenstårheltstille,førkæde-
savenfjernes.Slukaltidforkædesavensmotor,førderskiftes
fra træ til træ.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 97 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 97
98 | Dansk
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Fejlsøgning
Efterfølgende tabel indeholder fejlsymptomer, den mulige årsag samt den korrekte afhjælpning, hvis el-værktøjet ikke fungerer
som det skal. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.
 Pas på: Sluk for el-værktøjet og træk stikket ud af stikdåsen, før fejlen søges.
Vedligeholdelse og rengøring
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Bemærk:Udførfølgendevedligeholdelsesarbejdemedregel-
mæssige mellemrum, så en lang og pålidelig brug er sikret.
Undersøg kædesaven for synlige mangler med regelmæssige
mellemrum (f. eks. løs, udhængt eller beskadiget savekæde,
løs fastgørelse og slidte eller beskadigede dele).
Kontrollératdækslerogskærmeikkeerbeskadigedeogat de
er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller
reparationer før brug.
Bemærk: Tøm ubetinget oliebeholderen for olie, før kædesa-
ven sendes.
Udskiftning/vending af savkæde og sværd
Kontrollér savkæden og sværdet iht. afsnit „Spænding af sav-
kæden“.
Styrenoten på sværdet slides med tiden. Når savkæden skal
skiftes, drejes sværdet 180° for at udligne sliddet; dette for-
længer sværdets brugsvarighed.
Kontrollér kædehjulet 20. Hvis det er slidteller beskadigetpå
grund af stor belastning, skal det skiftes på et autoriseret ser-
viceværksted.
Slibning af savkæden
Få savkæden efterslebet korrekt på et autoriseret service-
værksted for Bosch-elektroværktøj eller slib selv kæden til
din kædesav med et egnet kædeslibeværktøj. Overhold den
tilhørende slibevejledning.
Kontrol af olie-automatik
Funktionen af den automatiske kædesmøring kan kontrolle-
res ved at tænde for saven og holde savens spids mod et styk-
ke karton eller papir, der er anbragt på jorden. Berør ikke jor-
denmedkædenogholdensikkerhedsafstandpå20 cm.Hvis
der opstår et større oliespor, arbejder olieautomatikken rig-
tigt. Ses der ikke noget oliespor, selv om oliebeholderen er
fuld, læs da i afsnittett „Fejlsøgning“ eller kontakt Bosch-kun-
deservice.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Kædesav kører ikke Tilbageslagsbremse er aktiveret Træk den forreste håndbeskyttelse 5 tilbage i posi-
tion  (se Fig. F)
Stik ikke sat i Sæt stik i
Stikdåse er defekt Prøv en anden stikkontakt
Forlængerledning er beskadiget Kontroller ledningen og få den skiftet efter behov
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Kædesaven tænder og
slukker hele tiden
Forlængerledning er beskadiget Kontroller ledningen og få den skiftet efter behov
Ekstern eller intern løs forbindelse Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Start-stop-kontakt 2 defekt Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Savekæden er tør Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4 er tilstoppet Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Savkæden bremses ikke Tilbageslagsbremsen/udløbsbremsen er defekt Kontakt et autoriseret Bosch serviceværksted
Savkæden/styreskinnen
er varm
Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 4 er tilstoppet Rengør oliebeholderlåsen 4
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Kædespændingen er for høj Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Kædesaven hopper, vi-
brerer eller saver ikke
rigtigt
Kædespændingen er for lav Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Slib eller udskift savkæden
Savkæden er slidt Udskift savkæden
Savetænderne peger i den forkerte retning Monter savkæden rigtigt
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 98 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Side: 98
Svenska | 99
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
Rengørdetformedekunststofhuspåkædesavenmedenblød
børste og en ren klud. Brug hverken vand, opløsningsmiddel
eller poleringsmiddel. Fjern al snavs, især fra motorens venti-
lationsåbninger.
Fjern efter 1 – 3 timers arbejde afdækningen 13, sværdet 10
og savkæden 9 og rengør disse dele med en børste.
Brug en børste til at befri området under afdækningen 13,
kædehjulet 20 ogo sværdfastgørelsen for snavs. Rengør olie-
dysen 23 med en ren klud.
Savkæden 9 og sværdet 10 skal rengøres, før kædesaven op-
bevares i længere tid.
Opbevar kædesaven et sikkert sted, som skal være tørt og
uden for børns rækkevidde.
Stil ikke andre genstande fra på kædesaven.
Sørg for, at kædesaven altid stilles fra på en sådan måde, at
den står vandret med oliebeholderlåsen 4 opad.
Opbevares den i salgsemballagenn, skal oliebeholderen altid
være tømt.
Tilbehør
Rengøring
Savkædeolie, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 000 181
Sværd med savkæde
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Savkæde
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på kædesavens typeskilt skal al-
tid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Skydda elverktyget mot regn.
Dragenastutstickproppenföreinställ-
nings- och servicearbeten eller när
strömkabeln skadats eller kapats.
Bär skyddsglasögon och hörselskydd
när du använder elverktyget.
Bakslagsbromsen och utlöpsbromsen
stoppar sågkedjan på kort tid.
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningarochinstruktioner.Felsomuppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
VARNING
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 99 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AKE 1835 S.

Stil et spørgsmål om Bosch AKE 1835 S

Har du et spørgsmål om Bosch AKE 1835 S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AKE 1835 S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AKE 1835 S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.