Bosch AHS 50-16 manual

Få vist brugermanualen for Bosch AHS 50-16 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: AHS 50-16
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Polsk, Ukrainsk, Dansk, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Russisk, Nordmand

Indholdsfortegnelse

Side: 39
40 | Dansk
F 016 L70 775 | (25.4.12) Bosch Power Tools
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
f Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
f Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
f Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigtatvære opmærksom, se,hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
f Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
f El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værk-
tøjer.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersig ikke såhurtigt fast og ernemmere atføre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værk-
tøj
f Opladkunakku’eriladeaggregater,dereranbefaletaf
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.
OBJ_BUCH-1297-004.book Page 40 Wednesday, April 25, 2012 11:10 AM
Side: 40
Dansk | 41
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (25.4.12)
f Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-værktøjet.
Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
f Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
f Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske
kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hækkeklippere
f Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg ikke at
fjerne afskåret materiale, mens kniven kører, eller at
holde fast i materiale, som skal skæres over. Fjern kun
fastklemt afskåret materiale, når haveværktøjet er
slukket. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af hæk-
keklipperen kan føre til alvorlige personskader.
f Bær hækkeklipperen i grebet, når kniven ikke kører.
Hækkeklipperen skal altid være forsynet med en be-
skyttelsesafdækning, når den transporteres eller læg-
ges til opbevaring. Omhyggelig håndtering af haveværk-
tøjet forringer faren for kvæstelser fra kniven.
f Holdaltidkunfastideisoleredegribefladerpåel-værk-
tøjet, da skærekniven kan berøre skjulte strømlednin-
ger eller dets egen ledning. Skæreknivens kontakt med
en spændingsførende ledning kan sætte el-værktøjets me-
taldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
f Hold kablet væk fra snitområdet. Under arbejdet kan
kablet væretildækket af buskeog kvas ogklippes over ved
et tilfælde.
Ekstra advarselshenvisinnger
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer(inkl.børn)medfysiske,sensoriskeellermentale
skavanker eller af personer, der ikke råder over tilstrække-
lig erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges af en
person,dersørgerforderessikkerhed,ellerdenneperson
instruerer dem i brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de leger med værk-
tøjet.
f Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le.
f Fremmede personer eller dyr skal under arbejdet opholde
sig i en radius på mindst 3 meter væk fra arbejdsområdet.
I arbejdsområdet bærer brugeren ansvaret over for tredje-
mand.
f Tag aldrig fat i hækkeklipperens knivbjælke.
f Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst
disse instruktioner, anvende hækkeklipperen. Lokale reg-
ler kan bestemme alderen på den person, som må betjene
haveværktøjet.
f Klip aldrig hækken, mens personer, især børn eller kæle-
dyr, er i nærheden.
f Brugeren eransvarligforulykker og skader, der sker påan-
dre mennesker eller deres ejendom.
f Betjen ikke hækkeklipperen med bare fødder eller åbne
sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange bukser.
Det anbefales at bruge faste handsker, skridsikkert fodtøj
og beskyttelsesbriller. Bær ikke løstsiddende tøj eller
smykker, der kan blive fanget af dele, der er i bevægelse.
f Inspicerhækken,derskalklippes,omhyggeligtogfjernalle
tråde og andre fremmedlegemer.
f Kontrolleraltid førbrug,atknivene,knivskruerneogandre
dele på skæreværktøjet hverken er slidte eller beskadige-
de. Arbejd aldrig med beskadiget eller meget slidt skære-
værk.
f Kontroller altid tilslutningsledningen/forlængerledningen
før brug for beskadigelser og skift den efter behov. Beskyt
tilslutningsledningen/forlængerledningenmodvarme,olie
og skarpe kanter.
f Gørdigfortroligmedbetjeningenafhækkeklipperen,sådu
hurtigt kan stoppe den i nødstilfælde.
f Klip kun hækken i dagslys eller i god kunstig belysning.
f Brug aldrig hækkeklipperen, hvis beskyttelsesskærmene
er defekte eller er taget af hækkeklipperen.
f Kontroller, at alle medleverede greb og beskyttelsesskær-
me er monteret på hækkeklipperen, når den tages i brug.
Forsøg aldrig at tage en ufuldstændigt monteret hække-
klipper eller en hækkeklipper med ikke tilladte modifikati-
oner i brug.
f Hold aldrig hækkeklipperen fast i dens beskyttelsesanord-
ning.
f Sørg altid for at stå sikkert, når du arbejder med hække-
klipperen,ogholdaltidligevægten,isærhvisdustårpåtrin
eller stiger.
f Det er vigtigt, at du kender omgivelserne og de evt. farer,
der kan opstå her og som du evt. ikke hører, når du klipper
hækken.
Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
– før hækkeklipperen kontrolleres, før en blokering afhjæl-
pes eller før der arbejdes på hækkeklipperen.
– efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kontroller hæk-
keklipperenforbeskadigelserogfådenrepareret,hvisdet
er nødvendigt.
– hvis hækkeklipperen begynder at vibrere unormalt meget
(kontroller omgående).
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt,
så hækkeklipperens arbejdstilstand er sikret.
f Opbevar hækkeklipperen et tørt, højtliggende eller aflåst
sted uden for børns rækkevidde.
f Skift for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.
OBJ_BUCH-1297-004.book Page 41 Wednesday, April 25, 2012 11:10 AM
Side: 41
42 | Dansk
F 016 L70 775 | (25.4.12) Bosch Power Tools
f Forsøgikkeselvatreparerehaveværktøjet,medmindredu
har den nødvendige uddannelse.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Elektrisk sikkerhed
f Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes.
Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis
der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig
sammen.
f Nårhækkeklipperenslukkes,bevægerknivensigiend-
nuetparsekunder.Værforsigtig!Berørikkekniven,så
længe den bevæger sig.
Dithaveværktøjerfordinegensikkerhedsskyldbeskyttelses-
isoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Drifts-
spændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V,
240 V afhængigt af modellen). Brug kun godkendte forlæn-
gerledninger. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
din nærmeste autoriserede forhandler.
Den benyttede forlængerledning skal være af typen H05VV-F
eller H05RN-F.
Detanbefales,atmanforekstraelektrisk sikkerhedanvender
et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over
30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid kontrolles, før have-
værktøjet anvendes.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PASPÅ:Fordinsikkerhedsskylderdetnødvendigt,atstikket
på haveværktøjet forbindes med forlængerledningen. Koblin-
gen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænk-
vand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med
gummi. Forlængerledningenskalbenyttes med en trækaflast-
ning.
Tilslutningsledningenskalkontrolleresforbeskadigelsermed
regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, når den er i
fejlfri tilstand.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Vedligeholdelse
f Brug altid havehandsker, hvisdu håndterer ellerarbejder i
nærheden af skarpe knive.
f Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikkerheds skyld
slidte eller beskadigede dele.
f Smør altid knivbjælken med servicespray, før haveværktø-
jet lægges til opbevaring.
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt,
så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til at klippe og studse hække og
buske i almindelige haver og kolonihaver.
Tekniske data
Symbol Betydning
Brug beskyttelseshandsker
Brug beskyttelsesbriller.
Bevægelsesretning
Start
Stop
Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
Tilladt handling
Forbudt handling
Tilbehør
Hækkeklipper AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Typenummer 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Nominel optagen effekt W 420 450 450 450
Snitlængde mm 450 500 550 600
Tandåbning mm 16 16 16 16
Slagantal ubelastet min-1
3400 3400 3400 3400
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Beskyttelsesklasse /II /II /II /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.
OBJ_BUCH-1297-004.book Page 42 Wednesday, April 25, 2012 11:10 AM
Side: 42
Dansk | 43
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (25.4.12)
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 74 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usik-
kerhed K =2 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
ah <2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruk-
ser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau 97 dB(A). Proce-
durer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.
Produktkategori: 25
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Montering og drift
Fejlsøgning
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
HeadofProductCertification
PT/ETM9
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Forlængerledning anbringes 2
Tænding 2
Slukning 2
Arbejdsanvisninger 2, 3
Vedligeholdelse af kniv 4
Opbevaring og transport 4
Valg af tilbehør 5
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Hækkeklipper arbejder
ikke
Strøm er afbrudt Kontroller og tænd for strømmen
Stikkontakt er defekt Prøv en anden stikkontakt
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er be-
skadiget
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Hækkeklipper arbejder
med afbrydelser
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er be-
skadiget
Haveværktøjets indvendige ledninger er beska-
diget
Kontakt serviceforhandleren
Start-stop-kontakten er defekt Kontakt serviceforhandleren
Motor går, knive bevæger
sig ikke
Intern fejl Kontakt serviceforhandleren
OBJ_BUCH-1297-004.book Page 43 Wednesday, April 25, 2012 11:10 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AHS 50-16.

Stil et spørgsmål om Bosch AHS 50-16

Har du et spørgsmål om Bosch AHS 50-16 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AHS 50-16. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AHS 50-16 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.