Bosch AHS 48 Li manual

Få vist brugermanualen for Bosch AHS 48 Li below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: AHS 48 Li
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Ukrainsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 84
Dansk | 85
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
da
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs betjeningsvejledningen.
Brug ikke haveværktøjet, når det reg-
ner, og udsæt ikke værktøjet for regn.
Tag akkuen ud, før haveværktøjet ind-
stilles eller rengøres eller stilles fra et
sted, hvor det er uden opsyn i et vist
stykke tid.
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj
(med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden
netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes brændba-
re væsker, gasser eller støv. El-værktøj
kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejdsom-
rådet, når maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket må under ingen omstændig-
heder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk-
tøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bæ-
re el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge
el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-re-
læ reducerer risikoen for at få elektrisk
stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af el-værktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-564-006.book Page 85 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 85
86 | Dansk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller på. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert
fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller ak-
kuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
d) Gør det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk-
tøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå en anormal legemsposition. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der be-
væger sig. Dele, der er i bevægelse, kan
gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-værktøj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med
det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er
defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen
lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brækket eller be-
skadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte
el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære-
værktøjer med skarpe skærekanter sætter
sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet
til formål, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesområde, kan føre til farlige
situationer.
5) Omhyggelig omgang med og brug af akku-
værktøj
a) Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der
er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggre-
gat, der er egnet til en bestemt type bat-
terier, må ikke benyttes med andre batte-
rier – brandfare.
b) Brug kun de akku’er, der er beregnet til
el-værktøjet. Brug af andre akku’er øger
risikoen for personskader og er forbundet
med brandfare.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 86 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 86
Dansk | 87
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
c) Ikke benyttede akku’er må ikke komme i
berøring med kontorclips, mønter, nøg-
ler, søm, skruer eller andre små metal-
genstande, da disse kan kortslutte kon-
takterne. En kortslutning mellem batteri-
kontakterne øger risikoen for personska-
der i form af forbrændinger.
d) Hvis akku’en anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af akku’en. Undgå at
komme i kontakt med denne væske. Hvis
det alligevel skulle ske, skylles med
vand. Søg læge, hvis væsken kommer i
øjnene. Akku-væske kan give hudirritation
eller forbrændinger.
6) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hækkeklippere
f Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg
ikke at fjerne afskåret materiale, mens kni-
ven kører, eller at holde fast i materiale,
som skal skæres over. Fjern kun fastklemt
afskåret materiale, når haveværktøjet er
slukket. Få sekunders uopmærksomhed ved
brug af hækkeklipperen kan føre til alvorlige
personskader.
f Bær hækkeklipperen i grebet, når kniven ik-
ke kører. Hækkeklipperen skal altid være
forsynet med en beskyttelsesafdækning,
når den transporteres eller lægges til opbe-
varing. Omhyggelig håndtering af haveværk-
tøjet forringer faren for kvæstelser fra kni-
ven.
f Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader
på el-værktøjet, da skærekniven kan berøre
skjulte strømledninger. Skæreknivens kon-
takt med en spændingsførende ledning kan
sætte el-værktøjets metaldele under spæn-
ding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
f Hold kablet væk fra snitområdet. Under ar-
bejdet kan kablet være tildækket af buske og
kvas og klippes over ved et tilfælde.
f Kontrollér, at alle skærme og håndtag er
monteret, når maskinen er i brug. Forsøg al-
drig at tage en ufuldstændigt monteret ma-
skine eller en maskine med ikke tilladte mo-
difikationer i brug.
f Smør altid knivbjælken med servicespray,
før den tages i brug.
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. og-
så mod varige solstråler, brand, vand
og fugtighed). Fare for eksplosion.
f Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosion.
f Beskadiges akkuen eller bruges den for-
kert, kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft
og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dam-
pene kan irritere luftvejene.
f Er akkuen defekt, kan væske trænge ud og
befugte nærliggende genstande. Kontrollér
berørte dele. Rengør disse eller skift dem i
givet fald ud.
f Anvend kun akkuen i forbindelse med dit
Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.
f Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der
skal have den spænding, der er angivet på
dit el-værktøjs typeskilt. Bruges andre akku-
er som f.eks. efterligninger, istandsatte akku-
er eller fremmede fabrikater er der fare for
kvæstelser samt tingskader, da akkuerne kan
eksplodere.
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive
anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske,
sensoriske eller mentale skavanker eller af
personer, der ikke råder over tilstrækkelig er-
faring eller kendskab, medmindre de overvå-
ges af en person, der sørger for deres sikker-
hed, eller denne person instruerer dem i
brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de le-
ger med værktøjet.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 87 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 87
88 | Dansk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Sikkerhedsforskrifter for ladeaggrega-
ter
Ladeaggregatet må ikke udsættes for
regn eller fugtighed. Indtrængning af
vand i ladeaggregatet øger risikoen for
elektrisk stød.
f Lad ikke fremmede akkuer. Ladeaggregatet
er kun beregnet til ladning af Bosch Li-ion-ak-
kuer med de spændinger, der er angivet i de
tekniske data. Ellers er der fare for brand og
eksplosion.
f Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren
for elektrisk stød.
f Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før
brug. Anvend ikke ladeaggregatet, hvis det
er beskadiget. Forsøg ikke at åbne ladeag-
gregatet og sørg for at det repareres af kva-
lificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Beskadigede ladeag-
gregater, kabler og stik øger risikoen for elek-
trisk stød.
f Anvend ikke ladeaggregatet på let brænd-
bar undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.)
eller i brændbare omgivelser. Pas på! Lade-
aggregatet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
f Sørg for, at børn er under opsyn og sikre, at
børn ikke spiller med ladeaggregatet.
f Børn og personer med mentale eller fysiske
skavankermå kun bruge ladeaggregatet un-
der opsyn eller hvis de er blevet instrueret
i at bruge dette. En omhyggelig instruktion
forringer forkert betjening og kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og
ydelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af have-
værktøjet ud og lad denne side være foldet ud,
mens du læser betjeningsvejledningen.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til at klippe og stud-
se hække og buske i almindelige haver og kolo-
nihaver.
Leveringsomfang
Tag haveværktøjet forsigtigt ud af emballagen.
Kontrollér, at delene er fri for mangler:
– Hækkeklipper
– Knivbeskyttelse
– Driftsvejledning
Akku og ladeaggregat følger ved bestemte udfø-
relser med leveringen.
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede,
bedes du kontakte den forhandler, hvor du har
købt maskinen.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af haveværktøjet på il-
lustrationssiden.
1 Knivbjælke
2 Håndbeskyttelse til forreste håndtag
3 Forreste bøjlegreb med koblingsgreb
4 Kontaktspærre til start-stop-kontakt
5 Bageste håndtag med start-stop-kontakt
6 Akku
7 Ventilationsåbninger
8 Knivbeskyttelse
9 Ladeaggregat
10 Kontrollampe
11 Serienummer
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings-
vejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuld-
stændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 88 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 88
Dansk | 89
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Tekniske data
Akku-hækkeklipper AHS 48 LI AHS 52 LI
Typenummer 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Slagantal ubelastet min-1
1100 1100
Snitlængde mm 480 520
Snitbredde mm 15 15
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,3
Serienummer Se serienummer 11 (typeskilt) på haveværktøjet
Akku Li-Ion Li-Ion
Typenummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominel spænding V= 18 18
Kapacitet
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Antal akkuceller
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Driffsvarighed pr. akku-ladning min 50 50
Ladeaggregat AL 2215 CV AL 2215 CV
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Ladestrøm mA 1500 1500
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0– 45 0– 45
Ladetid (tom akku) min 60 60
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Beskyttelsesklasse / II / II
Ladeaggregat AL 2204 CV AL 2204 CV
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Ladestrøm mA 430 430
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0– 45 0– 45
Ladetid (tom akku) min 180 180
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Beskyttelsesklasse / II / II
OBJ_BUCH-564-006.book Page 89 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 89
90 | Dansk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 79 dB(A); lydeffektniveau
87 dB(A). Usikkerhed K =3 dB.
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60745:
Vibrationseksponering ah = 2,5 m/s2
, usikkerhed
K = 1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærvæ-
rende instruktioner, er blevet målt iht. en stan-
dardiseret måleproces i EN 60745, og kan bru-
ges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også
egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbe-
lastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer
de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis
el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med
afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan føre til en betydelig forøgelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen bør der også tages højde for de tider, i hvil-
ke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og ind-
satsværktøj, holde hænder varme, organisation
af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60745 (akku-
apparat) og EN 60335 (akku-ladeaggregater)
iht. bestemmelserne i retningslinjerne
2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
90 dB(A). Procedurer for overensstemmelses-
vurdering iht. bilag V.
Produktkategori: 25
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montering
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og fjern ak-
kuen, før det indstilles eller rengøres.
f Når hækkeklipperen slukkes, bevæger kni-
vene sig i endnu et par sekunder.
f Berør ikke knive, som bevæger sig.
Lad akkuen
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleve-
ringen. For at sikre at akkuen fungerer 100 %
oplades akkuen helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at
levetiden forkortes. En afbrydelse af opladnin-
gen beskadiger ikke akkuen.
Akku tages ud
Tryk akku-sikkerhedstasten og træk akkuen 6
bagud ud af værktøjet.
Opladning (se Fig. A)
Opladningen går i gang, så snart ladeaggrega-
tets netstik sættes i stikdåsen og akkuen heref-
ter sættes i ladeaggregatet 9.
Anbring først akkuen 6 foran på ladeaggregatet
som vist på billedet (n) og tryk herefter akkuen
6 ned bagtil (o). Akkuen tages ud i omvendt
rækkefølge.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 90 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 90
Dansk | 91
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulato-
rens ladetilstand automatisk erkendes og lades
med den mest velegnede ladestrøm, afhængigt
af akkumulatorens temperatur og spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opla-
det 100 %, når den opbevares i ladeaggregatet.
Bemærk: Opladningen er kun mulig, når akku-
ens temperatur ligger i det tilladte ladetempera-
turområde, se afsnit „Tekniske data“.
Blinklys akku-kontrollampe 10
Opladningen signaliseres ved at
akku-kontrollampen 10 blinker.
Konstant lys akku-kontrollampe 10
Lyser akku-kontrollampen 10
varigt, betyder det, at akkuen
er helt opladet eller at akku-
ens temperatur er uden for
det tilladte ladetemperaturområde og derfor ik-
ke kan lades. Så snart det tilladte temperatur-
område er nået, lades akkuen.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i
akku-kontrollampen 10, at netstikket er sat i
stikdåsen og ladeaggregatet er klart.
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det
oplades hele tiden eller en opladningscyklus føl-
ger den næste uden afbrydelser. Dette er dog
uden betydning og er ikke tegn på en teknisk de-
fekt af ladeaggregatet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsent-
ligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og
skal udskiftes.
Akkuen er udstyret med en NTC-tempera-
turovervågning, som kun tillader en opladning i
temperaturområdet mellem 0 °C og 45 °C. Der-
ved opnås en høj levetid for akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen af-
ladet, slukkes haveværktøjet med en beskyttel-
seskontakt: Skærekniven bevæger sig ikke me-
re.
Tryk efter automatisk slukning af
haveværktøjet ikke mere på start-
stop-kontakten. Akkuen kan blive beskadiget.
Drift
Ibrugtagning
Isæt akku (se Fig. A)
Skub akkuen ind i værktøjet som vist. Akkuen
skal falde mærkbart i hak.
Start (se Fig. B)
n Tryk på start-stop-kontakten 5 på det bageste
håndtag og hold den trykket ned.
o Træk startspærret 4 opad.
p Tryk på den forreste start-stop-kontakt 3.
Stop
Slip den forreste 3 eller bageste 5 start-stop-
kontakt.
Arbejdsanvisninger (se Fig. C–E)
f Vigtigt: Betjen hækkeklipperen med begge
hænder og hold afstand til din krop. Sørg
for at stå sikkert under arbejdet.
f Smør altid knivbjælken med servicespray,
før den tages i brug.
Hækkeklipperen kan klippe grene over med en
tykkelse på max. 15 mm. Grenene tilføres knive-
ne ved at bevæge hækkeklipperen jævnt fremad
på snitlinien. Det dobbeltsidede skær gør det
muligt at klippe i begge retninger eller at svinge
klipperen fra den ene side til den anden.
Klipning af hække: Først siderne og herefter top-
pen.
For at få siderne lige anbefales det at klippe ne-
defra og op i hækkens vokseretning. Hvis hæk-
ken klippes oppefra og ned, bevæger de tynde
grene sig udad, hvorved der kan opstå tynde ste-
der eller huller i hækken.
Toppen på hækken klippes ved hjælp af en hjæl-
pesnor, som spændes i den ønskede højde langs
med hækken.
Vær opmærksom på, at f.eks. tråd og lignende
ikke fanges af eller klippes over af hækkeklippe-
ren, da disse kan beskadige knivene eller drevet.
PAS PÅ
OBJ_BUCH-564-006.book Page 91 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 91
92 | Dansk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Anti-blokerings-mekanisme
Haveværktøjet råder over en patenteret egen-
skab, der fungerer på følgende måde:
Blokerer skærekniven i modstandsdygtigt mate-
riale, øges motorens belastning. Den intelligen-
te mikroelektronik identificerer denne overbe-
lastningssituation og gentager flere gange
motorskiftet for således at forhindre en bloke-
ring af skæreknivene og gennemskære materia-
let.
Dette hørbare skift varer op til 3 s.
Efter gennemskæringen arbejder haveværktøjet
videre i normal tilstand, eller skærekniven bliver
automatisk stående i åbnet tilstand, hvis den
overbelastede situation forbliver uændret
(f.eks. hvis et stykke metalhegn tilfældigt bloke-
rer haveværktøjet).
Fejlsøgning
Efterfølgende tabel indeholder fejlsymptomer, den mulige årsag samt den korrekte afhjælpning, hvis
haveværktøjet ikke fungerer som det skal. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du
kontakte serviceforhandleren.
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og tag akkuen ud, før du begynder at lede efter fejlen.
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Hækkeklipper arbej-
der ikke
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Startspær er ikke fastlåst rigtigt se „Ibrugtagning“
Hækkeklipper arbej-
der med afbrydelser
Haveværktøjets indvendige ledninger
er beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Start-stop-kontakten er defekt Kontakt serviceforhandleren
Motorens drejeretning skifter hele
tiden og står stille efter ca. 3 s.
se „Arbejdsanvisninger“ (anti-bloke-
rings-mekanisme)
Motor går, knive be-
væger sig ikke
Intern fejl Kontakt serviceforhandleren
Knive bliver varme Knive er sløve Få knivene slebet
Knive har hakker Få knivene kontrolleret
For meget friktion på grund af mang-
lende smøring
Sprøjt dem over med smøreolie
Kniven bevæger sig
ikke
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Haveværktøj defekt Kontakt serviceforhandleren
For stor vibration/
støj
Haveværktøj defekt Kontakt serviceforhandleren
For lille snitvarighed
pr. akku-opladning
For meget friktion på grund af mang-
lende smøring
Sprøjt dem over med smøreolie
Kniv skal renses Rengør kniven
Dårlig skæreteknik se „Arbejdsforskrifter“
Akkuen er ikke helt opladet Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
OBJ_BUCH-564-006.book Page 92 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 92
Dansk | 93
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Pas på: Tag akkuen ud af haveværktøjet, før
der arbejdes på det.
Bemærk: Udfør følgende vedligeholdelsesarbej-
de med regelmæssige mellemrum, så en lang og
pålidelig brug er sikret.
Undersøg haveværktøjet for synlige mangler
med regelmæssige mellemrum som f.eks. løse
fastgørelser og slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beska-
digede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt.
fornøden vedligeholdelse eller reparationer før
brug.
Skulle haveværktøjet trods omhyggelig fabrikati-
on og kontrol alligevel holde op med at fungere,
skal reparationen udføres af et autoriseret ser-
vicecenter for Bosch el-værktøj.
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets
typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og
bestilling af reservedele.
Når arbejdet er færdigt/opbevaring
f Pas på: Sluk for haveværktøjet og tag akku-
en ud. Sikre, at akkuen er fjernet, før have-
værktøjet stilles til opbevaring.
Rengør hækkeklipperen grundigt udvendigt med
en blød børste og klud. Brug ikke vand, opløs-
ningsmidler eller polermidler. Fjern al form for
snavs, især snavs i motorens ventilationsåbnin-
ger 7.
Smør altid knivbjælken med servicespray, før
haveværktøjet lægges til opbevaring.
Opbevar hækkeklipperen et sikkert, tørt sted,
uden for børns rækkevidde. Stil ikke genstande
oven på.
Akkuen bør opbevares ved en temperatur mel-
lem 0 °C og 45 °C.
Akku-kontrollampe
10 lyser hele tiden
Opladning er ikke
mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at
sætte akkuen i og tage den ud flere
gange eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
Knivene bevæger sig
langsomt eller anti-
blokerings-mekanis-
men fungerer ikke
Akkuen er afladt Oplad akkuen, se også „Forskrifter
mht. opladning“
Akku er opbevaret uden for det tillad-
te temperaturområde
Få akkuen opvarmet til stuetempera-
tur (i det tilladte akku-temperatur-
område fra 0 – 45 °C)
Akku-ladeindikator
10 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er ikke sat
(rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat
er defekt
Kontrollér netspændingen, lad evt.
ladeaggregatet blive kontrolleret af
en autoriseret servicecenter for
Bosch-el-værktøj
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-564-006.book Page 93 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Side: 93
94 | Dansk
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-garden.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Til-
dæk åbne kontakter og pak akkuen ind på en så-
dan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballa-
gen.
Vær opmærksom på, at pakker med Li-ion-akku-
er, der skal sendes, evt. skal mærkes (følg de na-
tionale forskrifter).
Bortskaffelse
Haveværktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akku-
er/batterier ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF skal affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE) og
iht. det europæiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller op-
brugte akkuer/batterier indsam-
les separat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisnin-
gerne i afsnit „Transport“,
side 94.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 94 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AHS 48 Li.

Stil et spørgsmål om Bosch AHS 48 Li

Har du et spørgsmål om Bosch AHS 48 Li men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AHS 48 Li. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AHS 48 Li så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.