Bosch AHS 45-16 manual

Få vist brugermanualen for Bosch AHS 45-16 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: AHS 45-16
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Polsk, Ukrainsk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
32 | Dansk
da
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs betjeningsvejledningen.
Brug ikke hækkeklipperen, når det regner.
Udsæt ikke hækkeklipperen for regn.
Sluk for hækkeklipperen og træk stikket ud
af stikdåsen, før værktøjet indstilles eller
rengøres, hvis ledningen er sammenfiltret,
ødelagt eller beskadiget eller hvis hækkeklip-
peren bare forlades uden opsyn i kort tid.
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisninger
og instrukser. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af advarselshenvisningerne og in-
strukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/el-
ler alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med
netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt be-
lyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
f Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgi-
velser, hvor der findes brændbare væsker, gasser
eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan an-
tænde støv eller dampe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn
holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er
i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kon-
trollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stik-
ket må under ingen omstændigheder ændres.
Brug ikke adapterstik sammen med jordforbun-
det el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kon-
takterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overfla-
der som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køle-
skabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risiko-
en for elektrisk stød.
f Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen
for elektrisk stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er bereg-
net til (f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i
ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen el-
ler rykke i ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægel-
se. Beskadigede eller indviklede ledninger øger ri-
sikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun
benyttes en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug. Brug af forlængerledning til uden-
dørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i
fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.
Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få
elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke
noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol
eller er påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved
brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige person-
skader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttel-
sesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm
eller høreværn afhængig af maskintype og anven-
delse nedsætter risikoen for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at
el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til
strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bæ-
rer det. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren
på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risi-
koen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværk-
tøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis
et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roteren-
de maskindel, er der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå
sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af ba-
lance. Dermed har du bedre muligheder for at kon-
trollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædnings-
genstande eller smykker. Hold hår, tøj og hand-
sker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i
bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smyk-
ker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og be-
nyttes korrekt. Brug af en støvopsugning kan redu-
cere støvmængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udføres. Med det passende el-værktøj ar-
bejder man bedst og mest sikkert inden for det an-
givne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.
Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er
farlig og skal repareres.
f Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes til-
behørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sik-
kerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start
af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er for-
trolige med maskinen eller ikke har gennemlæst
disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er
farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
f El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kon-
troller, om bevægelige maskindele fungerer kor-
rekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket
eller beskadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repareret, in-
den maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes
dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast
og er nemmere at føre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht.
disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholde-
ne og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af
el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fast-
satte anvendelsesområde, kan føre til farlige situa-
tioner.
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalifice-
rede fagfolk og at der kun benyttes originale re-
servedele. Dermed sikres størst mulig maskinsik-
kerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hækkeklippere
f Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg ikke
at fjerne afskåret materiale, mens kniven kører,
eller at holde fast i materiale, som skal skæres
over. Fjern kun fastklemt afskåret materiale, når
haveværktøjet er slukket. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af hækkeklipperen kan føre til al-
vorlige personskader.
f Bær hækkeklipperen i grebet, når kniven ikke kø-
rer. Hækkeklipperen skal altid være forsynet
med en beskyttelsesafdækning, når den trans-
porteres eller lægges til opbevaring. Omhyggelig
håndtering af haveværktøjet forringer faren for
kvæstelser fra kniven.
f Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader på
el-værktøjet, da skærekniven kan berøre skjulte
strømledninger eller dets egen ledning. Skære-
knivens kontakt med en spændingsførende ledning
kan sætte el-værktøjets metaldele under spæn-
ding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
f Hold kablet væk fra snitområdet. Under arbejdet
kan kablet være tildækket af buske og kvas og klip-
pes over ved et tilfælde.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 32 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Side: 32
Dansk | 33
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Ekstra advarselshenvisinnger
f Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive an-
vendt af personer (inkl. børn) med fysiske, senso-
riske eller mentale skavanker eller af personer, der
ikke råder over tilstrækkelig erfaring eller kend-
skab, medmindre de overvåges af en person, der
sørger for deres sikkerhed, eller denne person in-
struerer dem i brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de leger med
værktøjet.
f Hold altid maskinen fast med begge hænder og
sørg for at stå sikkert under arbejdet. El-værktø-
jet føres sikkert med to hænder.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt
stille.
f Fremmede personer eller dyr skal under arbejdet
opholde sig i en radius på mindst 3 meter væk fra
arbejdsområdet. I arbejdsområdet bærer brugeren
ansvaret over for tredjemand.
f Tag aldrig fat i hækkeklipperens knivbjælke.
f Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gen-
nemlæst disse instruktioner, anvende hækkeklip-
peren. Lokale regler kan bestemme alderen på den
person, som må betjene haveværktøjet.
f Klip aldrig hækken, mens personer, især børn eller
kæledyr, er i nærheden.
f Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der
sker på andre mennesker eller deres ejendom.
f Betjen ikke hækkeklipperen med bare fødder eller
åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og
lange bukser. Det anbefales at bruge faste hand-
sker, skridsikkert fodtøj og beskyttelsesbriller.
Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan
blive fanget af dele, der er i bevægelse.
f Inspicer hækken, der skal klippes, omhyggeligt og
fjern alle tråde og andre fremmedlegemer.
f Kontroller altid før brug, at knivene, knivskruerne
og andre dele på skæreværktøjet hverken er slidte
eller beskadigede. Arbejd aldrig med beskadiget
eller meget slidt skæreværk.
f Kontroller altid tilslutningsledningen/forlænger-
ledningen før brug for beskadigelser og skift den
efter behov. Beskyt tilslutningsledningen/forlæn-
gerledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
f Gør dig fortrolig med betjeningen af hækkeklippe-
ren, så du hurtigt kan stoppe den i nødstilfælde.
f Klip kun hækken i dagslys eller i god kunstig belys-
ning.
f Brug aldrig hækkeklipperen, hvis beskyttelses-
skærmene er defekte eller er taget af hækkeklippe-
ren.
f Kontroller, at alle medleverede greb og beskyttel-
sesskærme er monteret på hækkeklipperen, når
den tages i brug. Forsøg aldrig at tage en ufuld-
stændigt monteret hækkeklipper eller en hække-
klipper med ikke tilladte modifikationer i brug.
f Hold aldrig hækkeklipperen fast i dens beskyttel-
sesanordning.
f Sørg altid for at stå sikkert, når du arbejder med
hækkeklipperen, og hold altid ligevægten, især
hvis du står på trin eller stiger.
f Det er vigtigt, at du kender omgivelserne og de evt.
farer, der kan opstå her og som du evt. ikke hører,
når du klipper hækken.
f Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
– før hækkeklipperen kontrolleres, før en bloke-
ring afhjælpes eller før der arbejdes på hække-
klipperen.
– efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kon-
troller hækkeklipperen for beskadigelser og få
den repareret, hvis det er nødvendigt.
– hvis hækkeklipperen begynder at vibrere unor-
malt meget (kontroller omgående).
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder
rigtigt, så hækkeklipperens arbejdstilstand er sik-
ret.
f Opbevar hækkeklipperen et tørt, højtliggende eller
aflåst sted uden for børns rækkevidde.
f Skift for en sikkerheds skyld slidte eller beskadige-
de dele.
f Forsøg ikke selv at reparere haveværktøjet, med-
mindre du har den nødvendige uddannelse.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
Elektrisk sikkerhed
f Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket
ud, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet
startes. Gør det samme, hvis elledningen er be-
skadiget, hvis der er blevet skåret i den eller hvis
den har viklet sig sammen.
f Når hækkeklipperen slukkes, bevæger kniven sig
i endnu et par sekunder. Vær forsigtig! Berør ikke
kniven, så længe den bevæger sig.
Dit haveværktøj er for din egen sikkerheds skyld be-
skyttelsesisoleret og har ikke brug for nogen jordfor-
bindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ik-
ke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug
kun godkendte forlængerledninger. Nærmere oplys-
ninger fås ved henvendelse til din nærmeste autorise-
rede forhandler.
Den benyttede forlængerledning skal være af typen
H05VV-F eller H05RN-F.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm
på ikke over 30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid
kontrolles, før maskinen anvendes.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at
stikket på haveværktøjet forbindes med forlængerled-
ningen. Koblingen på forlængerledningen skal være
beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi
eller være overtrukket med gummi. Forlængerlednin-
gen skal benyttes med en trækaflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigel-
ser med regelmæssige mellemrum og må kun benyt-
tes, når den er i fejlfri tilstand.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autori-
seret Bosch værksted.
Vedligeholdelse
f Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller ar-
bejder i nærheden af skarpe knive.
f Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikker-
heds skyld slidte eller beskadigede dele.
f Smør altid knivbjælken med servicespray, før have-
værktøjet lægges til opbevaring.
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder
rigtigt, så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne
læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til
symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig for-
ståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sik-
ker brug af haveværktøjet.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til at klippe og studse hæk-
ke og buske i almindelige haver og kolonihaver.
Symbol Betydning
Brug beskyttelseshandsker.
Brug beskyttelsesbriller.
Bevægelsesretning
Start
Stop
Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
Tilladt handling
Forbudt handling
Tilbehør
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 33 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Side: 33
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
34 | Dansk
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 84 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A).
Usikkerhed K =2 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745:
Vibrationseksponering ah <2,5 m/s2
, usikkerhed
K =1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende in-
struktioner, er blevet målt iht. en standardiseret måle-
proces i EN 60745, og kan bruges til at sammenligne
el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurde-
ring af svingningsbelastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsent-
lige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog an-
vendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj el-
ler utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet
afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør
der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er
slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke an-
vendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af
svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod svingningers virkning som
f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj,
holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt,
der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overens-
stemmelse med følgende standarder eller normative
dokumenter: EN 60745 iht. bestemmelserne i direkti-
verne 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau 97 dB(A).
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht.
bilag V.
Produktkategori: 25
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Montering og drift
Fejlsøgning
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal al-
tid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret elek-
trisk udstyr indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Hækkeklipper AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Typenummer 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Nominel optagen effekt W 420 450 450 450
Snitlængde mm 450 500 550 600
Knivafstand mm 16 16 16 16
Slagantal ubelastet min-1
3400 3400 3400 3400
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Beskyttelsesklasse /II /II /II /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændin-
ger og i landespecifikke udførelser.
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværk-
tøjer kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Forlængerledning anbringes 2
Tænding 2
Slukning 2
Arbejdsanvisninger 2, 3
Vedligeholdelse af kniv 4
Opbevaring og transport 4
Valg af tilbehør 5
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Hækkeklipper arbejder ikke Strøm er afbrudt Kontroller og tænd for strømmen
Stikkontakt er defekt Prøv en anden stikkontakt
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis
den er beskadiget
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Hækkeklipper arbejder med afbry-
delser
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis
den er beskadiget
Haveværktøjets indvendige lednin-
ger er beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Start-stop-kontakten er defekt Kontakt serviceforhandleren
Motor går, knive bevæger sig ikke Intern fejl Kontakt serviceforhandleren
Knive bliver varme Knive er sløve Få knivene slebet
Knive har hakker Få knivene kontrolleret
For meget friktion på grund af
manglende smøring
Sprøjt dem over med smøreolie
For stor vibration/støj Haveværktøj defekt Kontakt serviceforhandleren
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 34 Friday, October 8, 2010 11:34 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AHS 45-16.

Stil et spørgsmål om Bosch AHS 45-16

Har du et spørgsmål om Bosch AHS 45-16 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AHS 45-16. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AHS 45-16 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.