Bosch 1600A001GB manual

Få vist brugermanualen for Bosch 1600A001GB below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: 1600A001GB
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Indonesisk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
Dansk | 27
Bosch Power Tools 1 609 92A 0GH | (8.7.15)
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude
apparaten en deomzetting vanderichtlijnin
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
oplaadapparaten apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikker-
hedsinstrukserog
anvisninger. I til-
fældeafmanglende
overholdelse af sikkerhedsinstrukser-
ne og anvisningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Opbevar nærværende anvisning til
senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i
stand til at vurdere alle funktioner
100 % og gennemføre dem uden ind-
skrænkninger eller har modtaget tilsva-
rende instruktioner.
Sikkerhedsinstrukser
Oplad kun lithium-ion-akkuer fra
Bosch. Akku-spændingen skal pas-
setilladerensakku-ladespænding.
Imodsatfalderderrisikoforbrandog
eksplosion.
Renhold ladeaggregatet. Snavs
øger faren for elektrisk stød.
Kontrollér ladeaggregat, kabel og
stik før brug. Anvend ikke ladeag-
gregatet, hvis det er beskadiget.
Forsøgikkeatåbneladeaggregatet
og sørg for at det repareres af kva-
lificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Be-
skadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
Brug ikke ledningen til andre for-
mål end det tiltænkte: Ladeaggre-
gatet må hverken bæres i lednin-
gen eller hænges op i den; tag fat i
selve stikket, når du trækker stik-
ket ud af stikkontakten. Hold led-
ningen væk fra høj varme, olie,
skarpe kanter eller bevægelige
værktøjsdele. Beskadigede eller
omvikledeledningerøgerrisikoenfor
at få elektrisk stød.
Anvend ikke ladeaggregatet på let
brændbar undergrund (f.eks. pa-
pir, tekstiler osv.) eller i brændba-
re omgivelser. Pas på! Ladeaggrega-
tet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
Beskadiges akkuen eller bruges
denforkert,kandersivedampeud.
Tilførfriskluftogsøglæge,hvisdu
følerdigutilpas.Dampenekanirrite-
re luftvejene.
Hold børn under opsyn ved brug,
rengøring og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at børn ikke bruger la-
deren som legetøj.
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 27 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM
Side: 27
28 | Dansk
1 609 92A 0GH | (8.7.15) Bosch Power Tools
Detteladeaggregaterikkeegnettilat
blive brugt af personer (inkl. børn)
medbegrænsedefysiske,sensoriske
eller psykiske evner eller manglende
erfaring og/eller manglende viden,
medmindre de overvåges af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modta-
ger instruktioner fra denne person
om, hvordan ladeaggregatet skal
håndteres.
Børnskalovervågesforatsikre,atde
ikke leger med ladeaggregatet.
Ladeaggregatet må kun rengøres
ogvedligeholdesafbørn,hvisdeer
under opsyn.
Tildæk ikke ladeaggregatet. Ellers
kan ladeaggregatet blive for varmt,
hvilket kan medføre, at det ikke mere
fungerer, som det skal.
Overhold desuden sikkerhedsin-
strukserne til akkuen.
Denne maskine fra beskyttelsesklas-
se I må kun tilsluttes til forskrifts-
mæssigt jordede spændingskilder.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Akku*
2 Rød akku-kontrollampe
3 Grøn akku-kontrollampe
4 Akku-udløserknap
5 Ladeskakt
6 Digital LCD visning
7 Visning af detaljer
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Beregnet anvendelse
Ladeaggregatet er beregnet til erhvervsmæssig brug.
Tekniske data
Brug
Ibrugtagning
Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets type-
skilt.
Nårakkuensættesiladeskakten,skallåsenfaldeihak.Betjen
låsen for at tage akkuen ud.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen 1 placeres i ladeskak-
ten 5.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesog ladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Bemærk: Opladningen er kun mulig, hvis akkumulatorens
temperatur er i det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit
„Tekniske data“.
Betydning af de forskellige displayelementer
Blinklys grøn akku-kontrollampe 3
Hurtigopladningen signaliseres ved, at
den grønne LED-lampe blinker.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatureridettilladteladetemperaturområde,seaf-
snit „Tekniske data“.
Ladeaggregat AL 36100 CV
Professional
Typenummer 2 607 225 X..
Indgangsspænding V 220 – 240
Udgangsspænding V 36
Ladestrøm (maks.) A 10
Tilladt temperaturområde for
opladning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. (80%) 100%
– 1,3 Ah min (11) 24
– 2,0 Ah min (16) 36
– 2,6 Ah min (16) 30
– 4,0 Ah min (19) 37
– 4,5 Ah min (22) 35
– 6,0 Ah min (29) 42
Antal akkuceller 10 – 30
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,0
Beskyttelsesklasse / I
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit ladeaggregat. Han-
delsbetegnelserne for de enkelte ladeaggregater kan variere.
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 28 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM
Side: 28
Dansk | 29
Bosch Power Tools 1 609 92A 0GH | (8.7.15)
Konstant grøn akku-kontrollampe 3
Når den grønne akku-kontrollampe 3
lyser konstant, er akkuen helt opla-
det.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelikkelig brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder etkonstant grøntlys i LED-lam-
pen, at netstikket er sat i stikdåsen og at ladeaggregatet er
klart.
Konstant lys rød akku-kontrollampe 2
Ses et konstant rødt lys i LED-lampen ,
ligger akkuens temperatur uden for hurti-
gopladningstemperaturområdet på
0 °C –45 °C.Såsnartdettilladtetempe-
raturområdeernået,koblerladeaggrega-
tet automatisk om til hurtigopladning.
Blinklys rød akku-kontrollampe 2
Hvis opladningen ikke er mulig på grund
af en anden fejl, signaliseres dette ved,
at den røde LED-lampe blinker.
Opladningenkanikkestarte ogdeterikkemuligt atopladeak-
kuen (se afsnit „Fejlsøgning“).
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Ladeaggregat
Kan du ikke løse problemet vha. fejlsøgetabellen, bedes du først kontakte din forhandler.
Vedligeholdelse og service
 Rengør ladeaggregatet en gang imellem med en blød,
ren og tør pensel.
Er ladeaggregatet defekt, skal det repareres på et autoriseret
kundeværksted for Bosch-el-værktøj.
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-professional.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Årsag Afhjælpning
Blinklys rød akku-kontrollampe 2
Opladning er ikke mulig
Akku er ikke sat (rigtigt) i Anbring akkuen korrekt på ladeaggregatet, til låsen falder i hak
Akkukontakter er snavset Rengørakkukontakter;f.eks. ved atsætteakkueni ogtage den
ud flere gange eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-ladeindikator 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er defekt Kontrollér netspændingen, lad evt. ladeaggregatet blive kon-
trolleret af en autoriseret servicecenter for Bosch-el-værktøj
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 29 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch 1600A001GB.

Stil et spørgsmål om Bosch 1600A001GB

Har du et spørgsmål om Bosch 1600A001GB men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch 1600A001GB. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch 1600A001GB så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.