Bosch 1 600 A00 3NA manual

Få vist brugermanualen for Bosch 1 600 A00 3NA below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: 1 600 A00 3NA
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
Dansk | 25
Bosch Power Tools 1 609 92A 16B | (18.2.15)
Ladeaggregatetmåikkeudsættesforregneller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Lægikkemetalgenstandepåladerenellermellemakku
og lader. Metalgenstande kan blive varme og forårsage
personskade.
 Undgå, at kreditkort og andre mangetiske medier kom-
merinærhedenafladeren.Detkanresultereidatatabpå
de berørte medier.
Beregnet anvendelse
Laderenerberegnettilopladningaflithium-ion-akkuer(18 V)
fra Bosch. Den induktive opladning sker med magnetisk in-
duktion uden kontakt.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.
1 Induktiv akku*
2 Standby-visning (grøn)
3 Visning af opladningssstatus
4 Fejlvisning (rød)
5 Ladeflade
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Overensstemmelseserklæring 0560
Vierklærersomeneansvarlig,atdetprodukt,dererbeskrevet
under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/95/EF, 1999/5/EF med tilhøren-
de ændringer samt følgende standarder:
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004 + A2:2010,
EN 62311:2008-01, Draft EN 300 330-1 V1.8.0:2014-06,
Draft EN 300 330-2 V1.6.0:2014-06,
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09,
EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08.
14
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 18.08.2014
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Opladning
Opladningen starter, så snart laderens netstik er sat i stikkon-
takten, og den induktive akku 1 eller el-værktøjet med isat
akku 1 (med akku-underside) er anbragt på ladefladen 5.
Opladningen starter først, når akkuens kapacitet er under
85 – 90 %. Det forlænger akkuens levetid.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesogladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Betydning af de forskellige displayelementer
Konstant lys ved standby-visning (grøn) 2
Det konstante lys på den grønne standby-visning
2 angiver, atnetstikketer sat i stikkontakten, og at
opladeren er klar til brug.
Ladeaggregat GAL 1830 W
Typenummer 2 607 225 8..
Akku-opladningsspænding
(automatisk spændingsregistre-
ring) V 18
Ladestrøm A 3,0
Tilladt temperaturområde for
opladning °C 0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca. (80%) 100%
– 2,0 Ah min (35) 45
– 4,0 Ah min (65) 85
Antal akkuceller 5 – 10
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,6
Beskyttelsesklasse / II
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Ladeaggregat GAL 1830 W
OBJ_DOKU-41557-004.fm Page 25 Wednesday, February 18, 2015 7:10 AM
Side: 25
26 | Dansk
1 609 92A 16B | (18.2.15) Bosch Power Tools
Blinkende ladestatusvisning 3
Lynopladningen vises ved, at den grønne
LED på ladestatusvisningenblinker 3. Hvis
den pågældende del af akkuen er opladet,
skifter den grønne blinken til et konstant
grønt lys.
Akkuenkanaltidtagesudogbruges.HvisallefemLED’erviser
et konstant grønt lys, er akkuen helt opladet.
Konstant lys ved fejlvisning (rød) 4
Det konstante lys ved den røde fejlvisning 4 er
tegnpå,atbatteritemperaturenliggerudenfordet
tilladte område, se afsnittet „Tekniske data“. Så
snart det tilladte temperaturområde er nået, skif-
ter laderen automatisk til lynladning.
Blinkende lys ved fejlvisning (rød) 4
Det blinkende lys i den røde fejlvisning 4 angiver,
at der foreligger en fejl under opladningen, se af-
snittet „Fejl – Årsager og afhjælpning“.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladning forkortesvæsentligt,er dettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Det10-cifredetypenummerpåladeaggregatetstypeskiltskal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Årsag Afhjælpning
Den røde fejlvisning 4 blinker
Opladning er ikke mulig
Akkuen er ikke (korrekt)
placeret
Placer akkuen centreret med
akku-undersiden på ladefla-
den 5
Registrering af fremmedlege-
mer
Der ligger en anden genstand
end akkuen på ladefladen
Fjern genstanden
Forkert akku anbragt Anbring en kompatibel akku
Akku defekt Skift akkuen
Standby-visningen (grøn) 2 lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i
stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen,
lad evt. ladeaggregatet blive
kontrolleret af en autoriseret
servicecenter for Bosch-
el-værktøj
OBJ_DOKU-41557-004.fm Page 26 Wednesday, February 18, 2015 7:10 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch 1 600 A00 3NA.

Stil et spørgsmål om Bosch 1 600 A00 3NA

Har du et spørgsmål om Bosch 1 600 A00 3NA men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch 1 600 A00 3NA. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch 1 600 A00 3NA så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.