Bosch 0 607 352 113 manual

Få vist brugermanualen for Bosch 0 607 352 113 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: 0 607 352 113
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 89
Dansk–1
3 609 929 977 • (04.10) T
1 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FOR TRYKLUFTMASKINER
Læs og overhold alle instruktio-
nerne. Manglende overholdelse af
efterfølgende sikkerhedsinstruktio-
ner kan medføre elektrisk stød, brandfare eller alvorlige
kvæstelser.
Disse instruktioner bør opbevares for senere
brug.
Begrebet „trykluftmaskine“ eller „maskine“, der benyt-
tes i denne tekst, refererer til de trykluftmaskiner, der
nævnes i denne betjeningsvejledning.
Arbejdsplads
Sørg for at arbejdsområdet er rent og rigtigt be-
lyst. Uorden i arbejdsområdet og dårlig belysning øger
faren for uheld.
Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgi-
velser, hvor der er brændbare væsker, gasser el-
ler støv. Når emner bearbejdes, kan maskinen slå gni-
ster, der kan antænde støv eller dampe.
Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn
holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er
i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrol-
len over maskinen.
Sikkerhed af trykluftmaskiner
Benyt trykluft fra kvalitetsklasse 5 efter DIN ISO
8573-1 og en separat serviceenhed i nærheden
af maskinen. Den tilførte luft skal være fri for frem-
medlegemer og fugtighed for at beskytte maskinen
mod beskadigelse, snavs og rustdannelse.
Kontrollér tilslutninger og forsyningsledninger.
Alle serviceenheder, koblinger og slanger skal mht.
tryk og luftmængde leve op til maskinens tekniske da-
ta. Et for lavt tryk forringer maskinens funktion, et for
højt tryk kan føre til materiel skade og kvæstelser.
Beskyt slangerne mod knæk, forsnævringer, op-
løsningsmidler og skarpe kanter. Hold slangerne
væk fra varme, olie og roterende dele. Sørg for at
en beskadiget slange erstattes med det samme.
En beskadiget trykluftslange kan medføre, at slangen
slår om sig, som kan føre til kvæstelser. Ophvirvlet støv
eller spåner kan føre til alvorlige øjenskader.
Sørg for at spændebånd altid er spændt rigtigt
fast på slangen. Ikke spændte eller beskadigede
slangebånd kan medføre, at luft slipper ukontrolleret
ud.
Personlig sikkerhed
Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør
ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt
alkohol eller er påvirket af medicin eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved
brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttel-
sesbriller på. Brug af sikkerhedstøj som f.eks. støv-
maske, skridsikkert fodtøj, hjelm eller høreværn forrin-
ger, afhængigt af typen og håndteringen af den
enkelte maskine, risikoen for kvæstelser.
Undgå utilsigtet ibrugtagning af maskinen. Kon-
trollér altid, at start-stop-kontakten står på
„Aus“ (off), før maskinen forbindes med luftfor-
syningen. Hvis du har fingeren på start-stop-kontak-
ten, når du bærer maskinen, eller slutter maskinen til
luftforsyningen, mens start-stop-kontakten står på
„Ein“ (on), kan dette føre til uheld.
Fjern indstillingsværktøj, inden maskinen tæn-
des. Hvis et stykke værktøj sidder i en roterende ma-
skindel, er der risiko for personskader.
Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis
der skulle opstå uventede situationer.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædnings-
genstande eller smykker. Hold hår, tøj og hand-
sker væk fra dele, der bevæger sig. Løstsiddende
tøj, smykker og langt hår kan blive trukket ind af dele,
der er i bevægelse.
Hvis støvudsugnings- og opfangningsanordnin-
ger kan monteres, skal du sørge for, at disse til-
sluttes og benyttes korrekt. Brug af disse anordnin-
ger reducerer farer som følge af støv.
Forsøg ikke at indånd returluften direkte. Undgå
at returluften kommer i øjnene. Returluften fra tryk-
luftmaskinen kan indeholde vand, olie, metalpartikler
eller snavs fra kompressoren. Dette kan føre til sund-
hedsskader.
Omhyggelig omgang med og brug af
trykluftmaskiner
Brug spændeanordninger eller et skruestik til at
spænde emnet fast. Maskinen kan ikke betjenes sik-
kert, hvis emnet holdes i hånden eller trykkes ind mod
kroppen.
Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder
man bedst og mest sikkert inden for det angivne ef-
fektområde.
Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En
maskine, der ikke kan startes eller stoppes, er farlig og
skal repareres.
Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstil-
linger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes
og før maskinen tages ud af brug i længere tid.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsig-
tet ibrugtagning af maskinen.
bu_3609929977_t.fm Seite 1 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 90
Dansk–2
3 609 929 977 • (04.10) T
Opbevar ubenyttede trykluftmaskiner uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke
er fortrolige med trykluftmaskinen eller der ikke
har gennemlæst denne betjeningsvejledning, be-
nytte trykluftmaskinen. Trykluftmaskiner er farlige,
hvis de benyttes af ukyndige personer.
Plej din trykluftmaskine omhyggeligt. Kontrollér
om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke
sidder fast og om delene er beskadiget, der kan
påvirke trykluftmaskinens funktion. Sørg for at
beskadigede dele repareres, før trykluftmaski-
nen tages i brug igen. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
Renhold indsatsværktøjet. Velplejede indsatsværk-
tøjer er nemmere at føre og bedre at kontrollere.
Brug trykluftmaskiner, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser, og sådan som det kræ-
ves for denne specielle værktøjstype. Tag hen-
syn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Brug af trykluftmaskinen til formål, som ligger
uden for det beregnede anvendelsesområde, kan føre
til farlige situationer.
Service
Sørg for at trykluftmaskinen kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres det, at trykluftma-
skinen bliver ved med at være sikker.
2 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FOR TRYKLUFTVINKELSLIBERE
Undgå kontakt med spændingsfø-
rende ledninger. Maskinen er ikke isole-
ret; kontakten med en spændingsføren-
de ledning kan føre til elekrisk stød.
Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde
frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt
det lokale forsyningsselskab. Kontakt med elektri-
ske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Be-
skadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion.
Brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elek-
trisk stød.
Det støv, der opstår i forbindel-
se med savning, slibning, boring
og lignende arbejde, kan være
kræftfremkaldende, fosterbeskadigende eller
ændre arveanlæggene. Nogle af stofferne i dette
støv er:
– Bly i blyholdige farver og lakker;
– krystallin kieseljord i tegl, cement og andre murer-
arbejder;
– arsen og chromat i kemisk behandlet træ.
Risikoen for at blive syg afhænger af, hvor ofte du ud-
sættes for disse stoffer. For at reducere faren bør du
kun arbejde i godt ventilerede rum med tilsvarende be-
skyttelsesudstyr (f.eks. med specielt konstruerede ån-
dedragsmasker, der også bortfiltrerer selv de mindste
støvpartikler).
Sikkerhedsinstruktioner til alt
arbejde
Sikkerhedsinstruktioner til slibning, sandpa-
pirslibning, arbejde med trådbørster, polering
og skærearbejde
Denne trykluftmaskine kan anvendes som sliber,
sandpapirsliber og skæremaskine. Læs og over-
hold alle advarsler, instruktioner, illustrationer
og data, som du modtager i forbindelse med
trykluftmaskinen. Overholder du ikke følgende in-
struktioner, kan der opstå alvorlige kvæstelser.
Denne trykluftmaskine er ikke egnet til arbejde
med trådbøster og til poleringsarbejde. Anvendel-
se af trykluftmaskinen til formål, den ikke er beregnet
til, er forbundet med farer og kvæstelser.
Anvend kun tilbehør, hvis det er beregnet til ma-
skinen og anbefalet af fabrikanten. En mulig fast-
gørelse af tilbehøret til trykluftmaskinen sikrer ikke en
sikker anvendelse.
Den tilladte hastighed for indsa-
tsværktøjet skal mindst være så
høj som den max. hastighed, der er
angivet på trykluftmaskinen. Tilbe-
hør, der drejer hurtigere end tilladt, kan
blive ødelagt.
Indsatsværktøjets udvendige diameter og tyk-
kelse skal svare til målene på din trykluftmaski-
ne. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskær-
mes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
Slibeskiver, flanger, slibe, slibebagskiver og an-
dre indsatsværktøjer skal passe nøjagtigt til sli-
bespindlen på din trykluftmaskine. Indsatsværktø-
jer, der ikke passer nøjagtigt på trykluftmaskinens
slibespindel, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og
kan medføre, at man taber kontrollen.
bu_3609929977_t.fm Seite 2 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 91
Dansk–3
3 609 929 977 • (04.10) T
Anvend ingen beskadigede indsatsværktøjer.
Kontrollér altid før brug indsatsværktøj som
f.eks. slibeskiver for afsplintninger og revner, sli-
bebagskiver for revner, slid eller stærkt slid,
trådbørster for løse eller brækkede tråde. Tabes
trykluftmaskinen eller indsatsværktøjet på jor-
den, skal du kontrollere, om den/det er beskadi-
get; anvend evt. et ubeskadiget indsatsværktøj.
Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat,
skal du holde dig selv og personer, der befinder
sig i nærheden, væk fra niveauet, hvor indsast-
værktøjet roterer, og lad trykluftmaskinen køre i
et minut ved højeste hastighed. Beskadigede ind-
satsværktøjer brækker for det meste i denne testtid.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helma-
ske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller,
afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt
af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttel-
seshandsker eller specialforklæde, der beskytter
dig mod små slibe- og materialepartikler. Øjenene
skal beskyttes mod fremmede genstande, der flyver
rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt
arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det
støv, der opstår under arbejdet. Udsættes du for høj
støj i længere tid, kan du lide høretab.
Sørg for tilstrækkelig afstand til andre personer
under arbejdet. Enhver, der betræder arbejds-
området, skal bruge personligt beskyttelsesud-
styr. Brudstykker fra emnet eller brækkede indsats-
værktøjer kan flyve væk og føre til kvæstelser også
uden for det direkte arbejdsområde.
Hold trykluftslangen væk fra roterende indsats-
værktøjer. Taber du kontrollen over maskinen, kan
trykluftslangen skæres over eller rammes, og din hånd
eller din arm kan trækkes ind i det roterende indsats-
værktøj.
Læg aldrig trykluftmaskinen til side, før indsats-
værktøjet står helt stille. Det roterende indsats-
værktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen,
hvorved du kan tabe kontrollen over trykluftmaskinen.
Lad ikke trykluftmaskinen køre, mens den bæ-
res. Dit tøj eller hår kan blive ramt ved en tilfældig kon-
takt med det roterende indsatsværktøj, hvorved ind-
satsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
Anvend ikke trykluftmaskinen i nærheden af
brændbare materialer. Gnister kan sætte ild i mate-
rialer.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
til alt arbejde
Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at en rote-
rende indsatsværktøj (slibemaskinee, slibbagskive, trådbørste
osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering
fører til et pludseligt stop af det roterende indsatsværktøj. Der-
ved accelererer en ukontrolleret trykluftmaskine mod indsats-
værktøjets drejeretning på blokeringsstedet.
Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i et emne, kan
kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive siddende,
hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag.
Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk fra betjenings-
personen, afhængigt af skivens drejeretning på blokeringsste-
det. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af trykluft-
maskinen. Det kan forhindres ved at træffe egnede forsigtig-
hedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.
Hold godt fast i trykluftmaskinen og sørg for at
både krop og arme befinder sig i en position, der
kan klare tilbageslagskræfterne. Anvend altid
ekstrahåndtaget, hvis et sådant findes, for at
have så meget kontrol som muligt over tilbage-
slagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når
maskinen kører op i hastighed. Betjeningsperso-
nen kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne
med egnede forsigtighedsforanstaltninger.
Sørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af
de roterende indsatsværktøjer. Indsatsværktøjet
kan bevæge sig hen over din hånd i forbindelse med
et tilbageslag.
Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor
trykluftmaskinen bevæger sig i forbindelse med
et tilbageslag. Tilbageslaget driver trykluftmaskinen i
modsat retning af slibeskivens bevægelse på bloke-
ringsstedet.
Arbejd særlig forsigtig i områder som f.eks. hjør-
ner, skarpe kanter osv. Forhindre at indsats-
værktøjer slår tilbage fra emnet og sætter sig
fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at
sætte sig fast, når det anvendes i hjørner, skarpe kan-
ter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører, at
man taber kontrollen eller til tilbageslag.
Anvend ikke træsavklinger eller tandede savklin-
ger. Sådant indsatsværktøj fører hyppigt til tilbageslag
eller at man taber kontrollen over trykluftmaskinen.
bu_3609929977_t.fm Seite 3 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 92
Dansk–4
3 609 929 977 • (04.10) T
Særlige sikkerhedsinstruktioner til
slibning og gennemskæring
Anvend altid beskyttelseskappen, der er bereg-
net til den anvendte type slibeskiver/slibestifter.
Beskyttelseskappen skal være anbragt på tryk-
luftmaskinen og være indstillet på en sådan må-
de, at der nås max. sikkerhed, dvs. slibeskiven/
slibestiften skal ikke pege hen imod betjenings-
personen. Kontrollér med regelmæssige mel-
lemrum, at beskyttelseskappen er i fejlfri stand
og fastgjort rigtigt til trykluftmaskinen. Beskyttel-
seskappen skal beskytte betjeningspersonen mod
brudstykker og tilfældig kontakt med slibeskiven/slibe-
stiften.
Anvend udelukkende slibeskiver/slibestifter, der
er godkendt til din slibemaskine, og den beskyt-
telseskappe, der er beregnet til disse slibeski-
ver/slibestifter. Slibeskiver/slibestifter, der ikke er
beregnet til trykluftmaskinen, kan ikke beskyttes til-
strækkeligt og er usikre.
Slibeskiver/slibestifter må kun anvendes til de
anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med side-
fladen på en skæreskive. Skæreskiver er bestemt til
materialeafslibning med kanten på skiven. Udsættes
disse slibeskiver/slibestifter for sidevendt kraftpåvirk-
ning, kan de ødelægges.
Anvend altid ubeskadigede spændeflanger i den
rigtige størrelse og form, der passer til den valgte
slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og for-
ringer således faren for brud på slibeskiven. Flanger til
skæreskiver kan være forskellige fra flanger for andre
slibeskiver.
Anvend ikke slidte slibeskiver, der passer til stør-
re trykluftmaskiner. Slibeskiver til større trykluftma-
skiner kan brække, da de ikke er egnet til de højere om-
drejningstal, som små trykluftmaskiner arbejder med.
Særlige sikkerhedsinstruktioner til
gennemskæring
Undgå at skæreskiven blokerer eller får for højt
modtryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbela-
stes skæreskiven, øges skivens belastning og der er
større tendens til, at skiven kan sætte sig i klemme eller
blokere, hvilket igen kan føre til tilbageslag eller brud
på slibeskiven/slibestiften.
Undgå området for og bag ved den roterende
skæreskive. Bevæger du skæreskiven i emnet væk
fra dig selv, kan trykluftmaskinens roterende skive
slynges direkte ind mod dig i tilfælde af et tilbageslag.
Sidder skæreskiven i klemme eller afbryder du
arbejdet, slukkes trykluftmaskinen og maskinen
holdes roligt, til skiven er stoppet. Forsøg aldrig
at trække skæreskiven ud af snittet, mens den
roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Loka-
lisér og afhjælp fejlen. Kontrollér, at slibeskiven/slibe-
stiften er ubeskadiget og fastgjort rigtigt, før arbejdet
fortsættes.
Tænd ikke for trykluftmaskinen, så længe den
befinder sig i emnet. Sørg for at skæreskiven når
op på sit fulde omdrejningstal, før du forsigtigt
fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig i klem-
me, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.
Understøt plader eller store emner for at reduce-
re risikoen for et tilbageslag som følge af en fast-
siddende skæreskive. Store plader kan bøje sig un-
der deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge
sider, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten
Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i bestående
vægge eller andre områder, hvor man ikke har
direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan
forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller
vandledninger, elektriske ledninger eller andre gen-
stande.
Særlige sikkerhedsinstruktioner til
sandpapirslibning
Anvend ikke overdimensioneret slibepapir, men
læs og overhold fabrikantens forskrifter mht. sli-
bepapirets størrelse. Slibepapirer, der rager ud over
slibebagskiven, kan føre til kvæstelser eller blokering
eller iturivning af slibepapirerne eller til tilbageslag.
bu_3609929977_t.fm Seite 4 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 93
Dansk–5
3 609 929 977 • (04.10) T
SYMBOLER
Vigtige råd: En af efterfølgende symboler kan være af betydning for din maskine. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af maski-
nen.
Symbol Navn Betydning
W
Hp
Watt
Horsepower
Ydelse
Nm
ft-lbs
Newtonmeter
foot-pounds
Energienhed, drejningsmoment
kg
lbs
Kilogram
pounds
Masse, vægt
mm
in
Millimeter
inches
Længde
min/s Minutter/sekunder Tidsrum, varighed
bar/psi bar/pounds per square inch Lufttryk
l/s
cfm
Liter pr. sekund
cubic feet/minute
Luftforbrug
°C/°F Grad Celsius/grad Fahrenheit Temperatur
dB Decibel Bestemt mål af relativ lydstyrke
Ø Diameter F.eks. skruediameter, slibeskivediameter osv.
min-1
/n0 Omdrejningstal Omdrejningstal i ubelastet tilstand
.../min Omdrejninger eller
bevægelser/minut
Omdrejninger, slag, kredsbaner osv. pr. minut
0 Position: Off Ingen hastighed, intet drejningsmoment
Venstreløb/Højreløb Omdrejningsretning
/■/
UNF/
UNC
Indvendig sekskant/
udvendig firkant/
unificeret national fingevind/
unificeret national grovgevind
Type værktøjsholder
Pil Handling udføres i pilens retning.
Advarselshenvisning Advarer brugeren mod farer.
Påbudstegn Giver gode råd om korrekt håndtering f.eks. læs
betjeningsvejledning, brug beskyttelsesbriller og
overhold maskinens ubelastede omdrejningstal.
bu_3609929977_t.fm Seite 5 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 94
Dansk–6
3 609 929 977 • (04.10) T
3 FUNKTIONSBESKRIVELSE
1 Slangenippel
2 Lyddæmper
3 Ekstra håndgreb
4 Håndbeskyttelse
5 Gummislibeskive (indsatsværktøj)
6 Slibepapir
7 Spændeflange for lige skiver
8 Tapnøgle
9 Spændeflange
10 Slibe-, gennemskære- og skrubskive
(indsatsværktøj)
11 Bæreflange
12 Skrue på beskyttelseskappe
13 Beskyttelseskappe
14 Slibespindel
15 Nøgleflade på slibespindlen
16 Spindelhals
17 Gaffelnøgle 17 mm
18 Start-stop-kontakt
(låse- eller dødmandskontakt)
19 Tilslutningsstuds på luftindgang
Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis medleve-
ret.
2
3
1
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
8
15
16
17
18
19
bu_3609929977_t.fm Seite 6 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 95
Dansk–7
3 609 929 977 • (04.10) T
Foreskrevet anvendelse
Maskinen er beregnet til at slibe, gennemskære og
skrubbe metal- og stenmaterialer. Med tilladt tilbehør
kan maskinen også anvendes til sandpapirslibning.
Statiske forskrifter
Hvis du vil udføre skæresnit i vægge med maskinen,
skal du overholde de statiske forskrifter, der gælder i
dit land, så bygningens bæredygtighed ikke forringes.
Spørg den ansvarlige statiker, arkitekt eller byggele-
delse til råds, før arbejdet påbegyndes.
EU-overensstemmelses-
erklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende standarder eller
normative dokumenter: EN 792, i henhold til bestem-
melserne i EF-direktivet 98/37/EF.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Støj-/vibrationsinformation
Tekniske data
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Måleværdier for støj beregnet iht. EN ISO 15744.
Måleværdier for vibration beregnet iht.
EN 28662 hhv. EN ISO 8662.
0
607
352
109
0
607
352
112
0
607
352
113
0
607
352
114
0
607
352
117
0
607
352
118
0
607
352
119
0
607
352
120
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau dB(A) 81 83 81 83 81 81 83 83
Lydeffektniveau dB(A) 94 96 94 96 94 94 96 96
Måleusikkerhed K = dB 3 3 3 3 3 3 3 3
Brug høreværn!
Det vægtede accelerationsniveau er typisk m/s2
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Måleusikkerhed K = m/s2
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Trykluft-vinkelsliber
Sagnummer 0 607 352 ... ... 109 ... 112 ... 113 ... 114 ... 117 ... 118 ... 119 ... 120
Omdrejningstal, ubelastet min-1
12000 7000 12000 7000 12000 12000 7000 7000
Hastighedsreguleret ● – ● – ● ● – –
Afgiven effekt W
Hp
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
Max. udvendig diameter
for slibeskiver
mm
in
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
Værktøjsholder/
Slibespindelgevind
M14
5/8"–11 UNC
●
–
●
–
●
–
●
–
–
●
–
●
–
●
–
●
Låsekontakt ● ● – – ● – ● –
Dødmandskontakt – – ● ● – ● – ●
Nominelt tryk bar/psi 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91
Tilslutningsgevind 1/4" NPT ● ● ● ● ● ● ● ●
Indvendig slangevidde mm
in
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
Luftforbrug, belastet l/s
cfm
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
bu_3609929977_t.fm Seite 7 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 96
Dansk–8
3 609 929 977 • (04.10) T
4 MONTERING
Montering af beskyttelsesanordning
Kontrollér at trykluftmaskinen ikke er tilsluttet til luftfor-
syningen, før beskyttelsesanordningerne monteres.
Anvend altid beskyttelseskappen 13 under slibe- og
gennemskæringsarbejdet. Anbring altid håndbeskyt-
telsen 4 på ekstra håndgrebet 3 til sandpapirslibning.
Disse beskyttelsesanordninger skal beskytte dig mod
brudstykker og en ikke tilsigtet kontakt med slibeski-
ven/slibestiften.
Montering af beskyttelseskappe
Løsne skruen 12 og sæt
beskyttelseskappen 13
på spindelhalsen 16.
Drej den på en sådan
måde, at den lukkede del
af beskyttelseskappen
peger hen imod dig selv
under arbejdet. Fiksér
beskyttelseskappen i
den egnede position ved
at spænde skruen 12
fast.
Ekstra håndgreb
Skru det ekstra håndgreb 3 på højre eller venstre side
af maskinens hoved, afhængigt af hvilket arbejde du
skal udføre.
Håndbeskyttelse
Til alt arbejde med gum-
mislibeskiven 5 monte-
res håndbeskyttelsen 4
sammen med det ekstra
håndgreb 3.
Aftræksføring
Med en returluftføring føres returluften gennem en re-
turluftslange væk fra din arbejdsplads; samtidigt op-
nås en optimal lyddæmpning. Desuden forbedres dine
arbejdsbetingelser, da din arbejdsplads ikke mere kan
tilsmudses med olieholdig luft og støv og spåner ikke
kan hvirvles op.
Skru lyddæmperen af på luft-
udgangen 2 og sæt slan-
geniplen 22 på i stedet for.
Løsne slangebåndet 20 på
returluftslangen 21 og fast-
gør returluftslangen på slan-
geniplen 22 med slangebån-
det ved at trække den rigtigt
på.
Tilslutning til luftforsyningen
Maskinen er beregnet til et driftstryk på 6,3 bar (91 psi).
Til en maksimal ydelse er den indvendige slangevidde
10 mm med et tilslutningsgevind på 1/4" NPT. Til opret-
holdelse af den fulde ydelse må der kun benyttes slan-
ger med en længde på maks. 4 m.
Den tilførte luft skal være fri for fremmedlegemer og
fugtighed for at beskytte maskinen mod beskadigelse,
snavs og rustdannelse.
Det er nødvendigt at benytte en trykluft-service-
enhed.
Disse sikrer en fejlfri funktion af trykluftmaskinerne.
Læs og overhold betjeningsvejledningen til serviceen-
heden.
Samtlige armaturer, forbindelsesledninger og slanger
skal kunne tåle trykket og den nødvendige luftmæng-
de.
Undgå indsnævringer af luftledningerne f.eks. som føl-
ge af masning, knækning eller trækning!
Hvis du er i tvivl, kontrolleres trykket ved luftindgangen
med et mamometer, medens maskinen er i gang.
12
13
16
3
4
22
21
20
bu_3609929977_t.fm Seite 8 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 97
Dansk–9
3 609 929 977 • (04.10) T
Tilslutning af luftforsyningen til maskinen
Skru slangeniplen 1 ind i tilslutningsstudsen på luftind-
gangen 19.
For at undgå beskadigelser på indvendigt liggende
ventildele i maskinen bør du holde imod på luftindgan-
gens tilslutningsstuds 19 med en gaffelnøgle (22 mm),
når slangeniplen 1 skrues i og ud.
Løsne slangebåndene 20 på den maks. 4 m lange
friskluftslange 23 og fastgør friskluftslangen på slan-
geniplen 1 med slangebåndet ved at trække den rigtigt
på.
Fastgør altid først friskluftslangen 23 til maski-
nen og derefter til serviceenheden.
Kræng friskluftslangen 23 hen over koblingsniplen 24
og fastgør friskluftslangen ved at spænde slangebån-
det 20.
Skru en automatisk slangekobling 25 ind i serviceen-
hedens luftudgang 26. Automatiske slangekoblinger
muliggør en hurtig forbindelse og slukker automatisk
for lufttilførslen, når der afkobles.
Sørg for at maskinen ikke tages utilsigtet i drift, når
koblingsniplen 24 stikkes ind i koblingen 25.
5 BRUG
Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstil-
linger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes
og før maskinen tages ud af brug i længere tid.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsig-
tet ibrugtagning af maskinen.
Vinkelsliberne leveres med beskyttelseskappe, bære-
og spændeflange samt indstillingsværktøj (tap- og gaf-
felnøgle), men uden indsatsværktøj.
Anvend kun indsatsværktøj til de anbefalede an-
vendelsesmuligheder (f.eks. aldrig til skæreskive til
skrubning).
Den tilladte hastighed for indsats-
værktøjet skal mindst være så høj
som den max. hastighed, der er an-
givet på trykluftmaskinen. Tilbehør,
der drejer hurtigere end tilladt, kan blive
ødelagt.
Slibe-, skære- og skrubskive
Overhold slibeskivernes dimensioner 10; f.eks. 125 x
6 x 22,2 mm svarer til en udvendig diameter på
125 mm, en tykkelse på 6 mm og en indvendig huldia-
meter på 22,2 mm. Den indvendige huldiameter skal
passe til bæreflangen 11. Brug hverken reduktions-
stykker eller adaptere.
Isætning
Når beskyttelseskap-
pen 13 er monteret (se
Montering af beskyt-
telsesanordning), sæt-
tes bæreflangen 11 på
slibespindlen 14.
Sørg for, at en ube-
skadiget O-ring er sat i
bæreflangen 11 på
centreringsbundtet.
Denne O-ring skal er-
stattes, hvis den
mangler eller er beskadiget, før en slibeskive monte-
res.
O-ringen peger hen
imod slibeskiven. Sæt
først slibe-, skære- el-
ler skrubskiven 10
med tekstsiden nedad
på slibespindlen 14.
Skru så spændeflan-
gen 9 på slibespindel-
gevindet på en sådan
måde, at den mellem-
ste fordybning på
spændeflangen pe-
ger hen imod dig. Skru spændeflangen 9 fast med
tapnøglen 8, mens du holder kontra på slibespindlens
nøglefalde 14 med gaffelnøglen 17.
Kontrollér at slibeværktøjet er monteret rigtigt
og kan dreje frit!
26
25
24 1
19
20
23
13
14
17
11
8
17
10
14
9
bu_3609929977_t.fm Seite 9 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 98
Dansk–10
3 609 929 977 • (04.10) T
Fjernelse
Vær forsigtig! Indsatsværktøj kan blive varmt,
hvis det benyttes i længere tid. Brug beskyttel-
seshandsker.
Slibe-, skære- eller
skrubskiven 10 fjernes
ved at holde slibe-
spindlen 14 fast på
nøglefladen med gaf-
felnøglen 17.
En fastsiddende spæn-
deflange 9 skrues af sli-
bespindlen med tap-
nøglen 8, mens du
holder kontra på slibe-
spindlens nøgleflade
med gaffelnøglen.
Herefter kan du træk-
ke slibe-, skære- eller
skrubskiven samt ved
vinkelslibere med M14-slibespindelgevind bæreflange
11 af slibespindlen. Ved vinkelslibere med 5/8"–11-
UNC-slibespindelgevind skal bæreflangen skrues af
slibespindlen.
Sandpapirslibning med gummislibe-
skiven
Isætning
Når håndbeskyttelsen
4 er monteret sam-
men med det ekstra
håndgreb 3 (se Mon-
tering af beskyttelses-
anordning), sættes
gummislibeskiven 5
på slibespindlen 14.
Læg herefter slibepa-
piret 6 på gummislibe-
skiven 5. Fastgør sli-
bepapiret 6 på
gummislibeskiven ved
at sætte spændeflan-
gen til lige skiver 7 på
slibespindlen 14 og
skrue det hele fast på
slibespindlen med tapnøglen 8, mens du holder kontra
på slibespindlens nøgleflade 14 med gaffelnøglen 17.
Kontrollér at spændeflangen for lige skiver 7 er skruet
helt ind i gummislibeskivens udbugtning, så den ikke
generer under slibearbejdet og slibepapiret sidder fast.
Anvend udelukkende slibepapir, der passer til
gummislibeskiven!
Fjernelse
Vær forsigtig! Indsatsværktøj kan blive varmt,
hvis det benyttes i længere tid. Brug beskyttel-
seshandsker.
Skru spændeflangen til lige skiver 7 af slibespindlen 14
med tapnøglen 8, mens du holder kontra på slibe-
spindlens nøgleflade 15 med gaffelnøglen 17.
Herefter kan du trækkes slibepapiret 6 og gummislibe-
skiven 5 af spindlen.
Ibrugtagning
Maskinen arbejder optimalt ved et overtryk på 6,3 bar
(91 psi), målt ved løbende maskines lufttilgang.
Ved et højere nominelt lufttryk drejer det isatte tilbehør
hurtigere end tilladt, det kan blive ødelagt og du kan
blive kvæstet af afsplintrende dele.
Fjern indstillingsværktøj, inden maskinen tæn-
des. Hvis et stykke værktøj sidder i en roterende ma-
skindel, er der risiko for personskader.
Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat,
skal du holde dig selv og personer, der befinder
sig i nærheden, væk fra niveauet, hvor indsast-
værktøjet roterer, og lad trykluftmaskinen køre i
et minut ved højeste hastighed. Beskadigede ind-
satsværktøjer brækker for det meste i denne testtid.
Tænd og sluk
Kan maskinen ikke gå i gang (f.eks. fordi den har væ-
ret taget ud af brug i længere tid), skal du afbryde for
luftforsyningen og dreje motoren igennem flere gange
med en gaffelnøgle 17, der anbringes på slibespind-
lens nøgleflade 15. Derved frigøres motor.
Type 0 607 352 109/... 112/... 117/... 119
Låsekontakt
Tænd:
Tryk start-stop-kontakten 18 frem-
ad.
Sluk:
Træk start-stop-kontakten 18 bag-
ud for at løsne arreteringen og sluk-
ke for maskinen.
Type 0 607 352 113/... 114/... 118/... 120
Dødmandskontakt
Tænd:
Tryk på start-stop-kontakten 18 og
hold den nede under arbejdet.
Sluk:
Slip start-stop-kontakten 18.
17
10
14
8
9
17
5
14
6
7
8
18
18
bu_3609929977_t.fm Seite 10 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 99
Dansk–11
3 609 929 977 • (04.10) T
Arbejdshenvisninger
Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstil-
linger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes
og før maskinen tages ud af brug i længere tid.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsig-
tet ibrugtagning af maskinen.
Belastninger, som opstår pludseligt, fører til et stærkt
faldende omdrejningstal eller standsning. Dette beska-
diger dog ikke motoren.
Sluk for maskinen, hvis luftforsyningen afbry-
des eller driftstrykket reduceres. Kontrollér
driftstrykket og start maskinen, når driftstryk-
ket er optimalt.
Arbejde med vinkelsliberen
Udvalget af indsatsværktøj (som f.eks. slibe-, skære-
eller skrubskiver, lamelslibeskiver og gummislibskiver
med slibepapir) retter sig efter, hvad og hvor det skal
anvendes.
De bedste sliberesultater opnås, når slibeskiven/slibe-
stiften bevæges jævnt frem og tilbage samtidigt med
at den udsættes for et let tryk.
For stærkt tryk forringer maskinens ydelse og slibestif-
ten slides hurtigere.
Din forhandler kan hjælpe dig med at vælge det egne-
de slibeværktøj.
Slibning med lamelsliveskiven
På lamelsliveskiven er slibebladene anbragt på en ski-
ve af metal eller plast på en sådan måde, at de lapper
over hinanden i kreds. Lamelslibeskiver kan også be-
nyttes til at bearbejde bølgede overflader og profiler
(konturslibning).
Lamelslibeskiver er meget stille, har en høj afslibnings-
grad og lave slibetemperaturer.
Slibning med skæreskiven
Skæreskiver anvendes til dybdeslib-
ning (gennemskæring) og har normalt
en tykkelse på 1 til 3 mm. Tyndere
skæreskiver sliber ved samme maskin-
kapacitet hurtigere end tykkere skære-
skiver, dog sætter de sig hurtigere fast
i materialet.
Kontrollér i hvilken
retning du arbej-
der og undgå om-
rådet for og bag
ved den roterende
skive.
Sørg for at skæreski-
ven når op på sin ful-
de hastighed, før
den dykkes ned i
emnet. Arbejd med
lille modtryk og und-
gå en blokering af
skæreskiven. Udfør ikke meget dybe snit; ikke dy-
bere end 20 % af slibeskivediameteren (se Tekniske
data).
Slibning med skrubskiven
Skrubskiver er egnet til grove overfla-
deslibninger. Du opnår det bedste sli-
beresultat, når skrubskiven bevæges
med jævnt tryk hen over emnet. Bear-
bejdes blødt materiale, skal skrubski-
ven føres i en flad vinkel hen over em-
net, ved hårdt materiale skal den føres i en noget
stejlere vinkel.
Anvend aldrig skæreskiver til skrubning!
Sandpapirslibning med gummislibeskiven
Slibepapir består af specielt papir eller stofunderlag og
bindemiddel, hvor slibekornet er strøet på. Udvalget af
et egnet slibepapir retter sig efter det materiale, der
skal bearbejdes. Bosch tilbyder forskellige slibepapir-
kvaliteter, der passer til gummislibepladen. Kontakt din
forhandler.
bu_3609929977_t.fm Seite 11 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Side: 100
Dansk–12
3 609 929 977 • (04.10) T
6 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
Vedligeholdelse
Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstil-
linger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes
og før maskinen tages ud af brug i længere tid.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsig-
tet ibrugtagning af maskinen.
Mål slibespindlens ubelastede omdrejningstal
med regelmæssige mellemrum. Ligger den målte
værdi mere end 10 % over den værdi, der findes
i tabellen med de Tekniske data, skal maskinen
kontrolleres af en autoriseret Bosch-forhandler.
Er det ubelastede omdrejningstal for højt, kan indsats-
værktøjet brække, er omdrejningstallet for lavt, redu-
ceres arbejdsydelsen.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kon-
trol holde op med at fungere, skal reparationen udfø-
res af et autoriseret serviceværksted for Bosch-elek-
troværktøj.
Maskinens 10-cifrede sagnummer (se typeskilt) skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reserve-
dele.
Rens sien i maskinens luftindgang med regelmæssige
mellemrum. Dette gøres ved at skrue slangeniplen 1 af
og fjene støv- og snavspartikler fra sien. Herefter mon-
teres slangeniplen fast igen.
For at undgå beskadigelser på
indvendigt liggende ventildele i
maskinen bør du holde imod på
luftindgangens tilslutningsstuds
19 med en gaffelnøgle (22 mm),
når slangeniplen 1 skrues i og ud.
Vand- og snavspartikler i trykluften fø-
rer til rustdannelse og slid af lamellerne,
ventilerne osv. Dette forhindres bedst
ved at komme et par dråber motorolie
på luftindgangen 19. Slut maskinen til
luftforsyningen igen og lad den køre i 5–
10 s, mens du opsuger det udløbende olie med en
klud. Skal maskinen ikke benyttes i længere tid,
bør du altid gennemføre denne proces.
På alle Bosch-trykluftmaskiner, der ikke hører til
CLEAN-serien (en speciel form for trykluftmotor, der
fungerer med oliefri trykluft), skal den gennem-
strømmende trykluft altid tilsættes olietåge. Den nød-
vendige trykluft-oliesmøreanordning findes i trykluft-
serviceenheden, der er koblet foran maskinen (kontakt
kompressorfabrikanten, hvis du ønsker at vide mere).
Til direkte smøring af maskinen eller tilsætning til ser-
viceenheden skal der benyttes følgende motorolie:
SAE 10 eller SAE 20.
Gear rengøres første gang efter ca. 150 driftstimer,
herefter hver 300. driftstime. Efter hver rengøring skal
det smøres med speciel gearfedt.
Special-gearfedt 225 ml. . . . . . . . . . . 3 605 430 009
Motorlamellerne skal kontrolleres af specialiseret per-
sonale og udskiftes efter behov.
Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal
udføres af kvalificeret personale. Dermed sikres
det, at maskinen bliver ved med at være sikker.
Dette arbejde udføres hurtigt og pålideligt af et Bosch-
serviceværksted.
Bortskaf smøre- og rengøringsmidler iht. gæl-
dende miljøforskrifter. Overhold gældende lov-
bestemmelser.
Tilbehør
Alle maskiner kan udstyres med slibe-, skære- og
skrubskiver samt gummislibeskiver med slibepapir.
Hvis du ønsker at vide mere om det komplette kvali-
tetstilbehørsprogram, kan du gå ind på internettet un-
der www.bosch-pt.com og
www.boschproductiontools.com eller kontakte din
forhandler.
Service
Robert Bosch GmbH bærer ansvaret for den kontrakt-
mæssige levering af denne maskine og overholder
gældende love og bestemmelser i brugslandet. Kon-
takt venligst følgende kundeservice, hvis der opstår
andre fejl:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Bortskaffelse
Maskine, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Kunststofdele er markeret for at garantere en rensor-
teret recycling.
Når din maskine er blevet for gammel
og slidt op, afleveres den til genbrugs-
centret eller en autoriseret Bosch-for-
handler.
Ret til ændringer forbeholdes
19
1
bu_3609929977_t.fm Seite 12 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch 0 607 352 113.

Stil et spørgsmål om Bosch 0 607 352 113

Har du et spørgsmål om Bosch 0 607 352 113 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch 0 607 352 113. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch 0 607 352 113 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.