Beurer BF 700 manual

Få vist brugermanualen for Beurer BF 700 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Beurer
  • Product: Vægt
  • Model/navn: BF 700
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Polsk, Russisk, Tyrkisk, Dansk, Hollandsk

Indholdsfortegnelse

Side: 49
50
Kære kunde!
Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra vores sortiment. Vores navn står for avancerede og
gennemtestede kvalitetsprodukter inden for varme, vægt, blodtryk, blodsukker, legemstemperatur, puls,
blid terapi, massage og luft.
Gennemlæs nøje denne brugsanvisning, og opbevar den til senere brug. Gør den tilgængelig for andre
brugere, og følg anvisningerne.
Med venlig hilsen
Beurer-teamet
Indhold
1. Præsentation.....................................................50
2. Forklaring af symboler.......................................51
3. Sikkerhedsanvisninger......................................51
4. Nærmere oplysninger........................................52
5. Beskrivelse af produktet....................................53
6. Ibrugtagning af vægten.....................................53
7. Ibrugtagning med app.......................................53
8. Udførelse af målinger........................................54
9. Vurdering af resultater.......................................55
10. Andre funktioner..............................................57
11. Rengøring og pleje af produktet......................57
12. Bortskaffelse...................................................57
13. Hvad gør jeg, hvis der er problemer?..............58
Leveringsomfang
• Kort vejledning
• Diagnosevægt BF 700
• 3 x 1,5 V, AAA-batterier
• Denne betjeningsvejledning
1. Præsentation
Produktets funktioner
Denne digitale vægt er beregnet til vejning og til registrering af dine personlige fitnessdata.
Den er beregnet til personlig, privat brug.
Vægten har følgende funktioner, som kan bruges af op til 8 personer:
• måling af kropsvægt,
• registrering af kroppens fedtprocent,
• kroppens vandprocent,
• muskelprocent,
• knoglemasse samt,
• hvile- og aktivitetsomsætning.
Desuden har vægten yderligere følgende funktioner:
• skift mellem kilogram „kg“, pund „lb“ og stone „st“,
• automatisk slukkefunktion,
• visning af batteriskift ved flade batterier,
• Automatisk brugergenkendelse,
• 3 brugerinitialer vises på LCD-displayet,
• Lagring af de seneste 30 målinger for 8 personer, hvis det ikke er muligt at overføre til app’en,
• der kan gemmes op til 20 ukendte målinger,
• Produktet anvender Bluetooth®
low energy-teknologi, frekvensbånd 2,402 - 2,480 GHz, sendeeffekt
maks. 6 dBm.
Systemkrav
iOS fra version 8.0, Android™ fra version 4.4 med Bluetooth®
4.0.
Liste over kompatible apparater:
DANSK
Side: 50
51
2. Forklaring af symboler
I brugsvejledningen anvendes følgende symboler.
ADVARSEL Advarsel om risiko for tilskadekomst eller fare for din sundhed.
VIGTIGT! Sikkerhedsanvisning vedrørende mulige skader på produktet/tilbehøret.
Bemærk Gør opmærksom på vigtige oplysninger.
3. Sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugsvejledning opmærksomt igennem, opbevar den til senere brug, gør den tilgængelig for
andre brugere, og følg anvisningerne.
ADVARSEL
•	
Vægten må ikke benyttes af personer med medicinske implantater (fx pacemakere), da
implantaternes funktion ellers kan forstyrres.
• Må ikke benyttes under graviditet.
•	
Træd ikke op på vægtens yderste kant i en af siderne, da dette vil medføre risiko for, at vægten
tipper!
• Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Batterierne og vægten skal opbevares utilgængelige for
børn. Hvis en person alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges læge.
• Lad ikke børn komme i nærheden af emballeringsmaterialet (risiko for kvælning).
•	
OBS! Træd aldrig op på vægten med våde fødder og træd ikke på overfladen, hvis den er fugtig –
der er fare for at glide!
Anvisning for håndtering af batterier
• Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skyl-
les med vand, og der skal søges læge.
• Slugningsrisiko! Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbeva-
res utilgængeligt for småbørn.
• Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
• Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelseshandsker på og rengøre batterirummet med en
tør klud.
• Beskyt batterier mod meget høj varme.
• Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
• Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
• Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
• Anvend kun de samme eller lignende batterier.
• Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
• Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
• Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
Generelle oplysninger
• Vægten er kun beregnet til egen brug, ikke til medicinsk eller kommerciel brug.
• Vær opmærksom på, at der kan forekomme teknisk betingede måletolerancer, da vægten ikke er
egnet til professionel, medicinsk anvendelse.
• Personvægten må belastes med maks. 180 kg (396 lb, 28 st ). Ved vægtmålingen og ved bestem-
melsen af knoglemassen vises resultaterne i trin på 100 g (0,2 lb).
• Måleresultaterne for kropsfedt-, kropsvæske- og muskelprocenten vises i trin á 0,1%.
• Kaloriebehovet angives i trin på 1 kcal.
• Ved køb af vægten er den indstillet til enhederne ”cm” og ”kg”. Når du tager app’en i brug, kan du
ændre indstillingerne for enheder.
• Stil vægten på et plant og fast underlag. En fast gulvbelægning er en forudsætning for en korrekt
måling.
• Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, store temperaturudsving og nære varmekilder
(ovne, radiatorer).
Side: 51
52
• Reparationer må kun udføres af Beurers kundeservicepersonale eller af autoriserede forhandlere.
Kontrollér dog altid først batterierne inden en evt. reklamation, og udskift dem om nødvendigt.
• Vi garanterer hermed, at dette produkt lever op til EU-direktivet RED 2014/53/EU. Kontakt den
angivne serviceadresse for at få detaljerede oplysninger – som f.eks. CE-overensstemmelseser-
klæringen.
Opbevaring og pleje
Måleværdiernes nøjagtighed og apparatets levetid afhænger af, hvordan du behandler apparatet:
VIGTIGT!
•	
Produktet bør rengøres engang imellem. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, og hold aldrig pro-
duktet under vand.
•	
Kontrollér, at der ikke kommer væske på vægten. Nedsænk aldrig vægten i vand. Skyl aldrig væg-
ten af under rindende vand.
• Undlad at stille genstande på vægten, når den benyttes.
•	
Beskyt vægten og betjeningsdelen mod stød, fugt, støv, kemikalier og stærke temperaturudsving,
og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
• Undlad at trykke hårdt eller med spidse genstande på tasterne.
• Sørg for, at vægten ikke udsættes for høje temperaturer eller kraftige elektroniske felter (f.eks.
mobiltelefoner).
4. Nærmere oplysninger
Måleprincip
Denne vægt arbejder ud fra B.I.A.-princippet - bioelektrisk impedansanalyse. I denne forbindelse muliggør
en ikke mærkbar og helt uskadelig strøm måling af legemsandele i løbet af få sekunder.
Ved hjælp af denne måling af den elektriske modstand (impedans) og ved brug af konstante faktorer
hhv. individuelle værdier (alder, højde, køn, aktivitetsgrad) kan fedtprocenten og andre værdier udregnes.
Muskelvæv og vand har en god elektrisk ledeevne og dermed en lavere modstand. Derimod har knogler
og fedtvæv en dårligere ledeevne, idet fedtcellerne og knoglerne yder stor modstand.
Vær opmærksom på, at de værdier, der måles af diagnosevægten, kun er en tilnærmelse af de faktiske,
medicinske analyseværdier. Kun speciallæger kan udføre en nøjagtig beregning af kropsfedt, kropsvæske,
muskelmasse og knoglemasse ved hjælp af medicinske metoder (f.eks. computertomografi).
Generelle tips
• Vej dig så vidt muligt på et fast tidspunkt af dagen (helst om morgenen), efter toiletbesøg, fastende og
uden tøj på, så du opnår sammenlignelige resultater.
• Vigtigt i forbindelse med målingen: Beregningen af kropsfedtet må kun ske i barfodet tilstand og kan
med fordel foretages med let fugtede fodsåler. Helt tørre eller meget hårde fodsåler kan give utilfredsstil-
lende resultater, da deres ledningsevne er for ringe.
• Stå rankt og stille under målingen.
• Vent nogle sekunder efter uvant fysisk anstrengelse.
• Vent ca. 15 minutter, efter at du er stået op, så væsken i kroppen kan fordele sig.
• Det er vigtigt, at det kun er den langsigtede trend, der tæller. Som regel er væsketab årsagen til kortva-
rige vægtafvigelser inden for få dage, men kropsvæske spiller en vigtig rolle for velværet.
Begrænsninger
Ved beregningen af kropsfedtet og de andre værdier kan der forekomme afvigende og ikke-plausible
resultater hos:
• børn under ca. 10 år,
• eliteidrætsfolk og bodybuildere,
• gravide,
• personer med feber, i dialysebehandling, med væskeophobning eller knogleskørhed,
• personer, der tager kardiovaskulær medicin (for hjerte og karsystem),
• personer, der tager karudvidende eller karindsnævrende medikamenter,
• personer med betydelige anatomiske afvigelser mht. benene i forhold til den samlede kropshøjde (bety-
deligt større eller mindre benlængde).
Side: 52
53
5. Beskrivelse af produktet
Bagside
Reset
2
1
1. Reset-knap
2. Batterirum
Display
5
6
4a
4b
3
5
3. 
Bluetooth®
-symbol for forbindelse
mellem vægt og smartphone
4a. Brugerinitialer, fx Tom
4b. Ukendt måling „   “
5. Kropsvægt
6. Kropsdata som f.eks. BMI, BF, ...
6. Ibrugtagning af vægten
Isætning af batterier
Tag batterierne ud af den beskyttende emballage, og isæt batterierne i overensstemmelse med
markeringerne. Viser vægten ingen funktion, skal batterierne fjernes helt og isættes igen.
Opstilling af vægt
Stil vægten på et plant, fast underlag. Det faste underlag er forudsætningen for en korrekt måling.
7. Ibrugtagning med app
For at kunne bestemme din kropsfedtprocent og andre kropsværdier skal du lagre de personlige bruger-
data.
Vægten har 8 brugerhukommelsespladser, hvor du og f.eks. din familie kan gemme jeres personlige
indstillinger.
Endvidere kan brugere tages i brug via andre mobile terminaler med installeret ”beurer Healthmana-
ger”-app eller ved at skifte brugerprofil i app'en (se Indstillinger i app'en).
For at bevare en aktiv Bluetooth®
-forbindelse under ibrugtagningen, skal du blive i nærheden af vægten
med din smartphone.
– Aktiver Bluetooth®
i smartphonens indstillinger.
Bemærk: Bluetooth®
-apparater, som denne vægt, er ikke synlige under de generelle indstillinger på
listen over Bluetooth®
-enheder. Bluetooth®
-apparater er kun synlige i specielle apps eller i apps fra
apparatets producent.
– Download den gratis app ”beurer HealthManager” i Apple App Store (iOS) eller Google Play
(Android).
– Start app’en, og følg instruktionerne.
– Vælg BF 700 i app’en.
– Indtast BF 700-relevante data.
Følgende indstillinger skal foretages eller indtastes i app’en ”beurer Healthmanager”:
Brugerdata Indstillingsværdier
Initialer/Navneforkortelse maks. 3 bogstaver eller tal
Kropsstørrelse 100 til 220 cm (3‘3,5“ til 7‘2,5“)
Alder 10 til 100 år
Køn mand ( ), kvinde ( )
Aktivitetsgrad 1 til 5
Side: 53
54
Aktivitetsniveauer
Når aktivitetsniveauet vælges, er det aktiviteten set på mellemlangt og langt sigt, der er afgørende.
Aktivitetsniveau Fysisk aktivitet
1 Ingen.
2 Ringe: få og lette fysiske anstrengelser (fx gåture, let havearbejde, gymnastiske
øvelser).
3 Moderat: fysiske anstrengelser, mindst 2 til 4 gange om ugen, 30 minutter pr.
gang.
4 Høj: fysiske anstrengelser, mindst 4 til 6 gange om ugen, 30 minutter pr. gang.
5 Meget høj: intensive fysiske anstrengelser, intensiv træning eller hårdt fysisk
arbejde, dagligt, mindst 1 time pr. gang.
– Gennemfør brugertilknytning, når app’en beder om det.
I forbindelse med automatisk persongenkendelse skal den første måling knyttes til dine personlige bru-
gerdata. Det gør du ved at følge app’ens anvisninger. Stil dig op på vægten med bare fødder, og stå
roligt med jævn vægtfordeling med begge ben på elektroderne.
8. Udførelse af målinger
Stil vægten på et plant, fast underlag. Det faste underlag er forudsætningen for en korrekt måling.
Vejning og diagnose
Stil dig op på vægten med bare fødder, og stå roligt med jævn vægtfordeling med begge ben på elektro-
derne.
Bemærk: Der må ikke være hudkontakt mellem begge fødder, ben, læg og lår. Ellers kan målingen
ikke gennemføres korrekt.
Bemærk: Hvis der udføres en måling med sokker, er måleresultatet ikke korrekt.
Vægten begynder vejningen med det samme. Først vises vægten.
Under målingen af de resterende parametre, vises ” ”.
Kort efter vises måleresultatet.
Hvis der er tilknyttet en bruger, vises BMI, BF, vand, muskler, knogler, BMR og AMR. Dette er tilfældet, når
initialerne vises.
Følgende vises:
1. Vægt i kg med BMI
2. Kropsfedt i % BF
3. Kropsvand i %
4. Muskelandel i %
5. Knoglemasse i kg
6. Grundomsætning i kcal (BMR)
7. Aktivitetsomsætning i kcal (AMR)
Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten, og der vises ingen initialer "   ".
Kun vejning
Stil dig nu på vægten med sko på. Stå helt stille med vægten fordelt jævnt på begge fødder. Vægten
begynder vejningen med det samme.
Vægten vises, og på LCD-displayet løber "   
" hen over displayet.
Hvis der er tilknyttet en bruger, vises BMI, BMR og AMR. Dette er tilfældet, når intitialerne vises.
Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten, og der vises ingen initialer "   ".
Bemærk: For videregående betragtninger er det kun tilladt at anvende de måleværdier, som vises
på vægten.
Side: 54
55
Sådan slukker du for vægten
Vægten slukkes derefter automatisk.
9. Vurdering af resultater
Kropsfedtprocent
Nedenstående kropsfedtværdier i % er ment som vejledning (yderligere informationer fås hos lægen!)
Mænd Kvinder
Alder Lav Normal Høj Meget høj Alder Lav Normal Høj Meget høj
10–14 <11% 11–16% 16,1–21% >21,1% 10-14 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%
15–19 <12% 12–17% 17,1–22% >22,1% 15-19 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%
20–29 <13% 13–18% 18,1–23% >23,1% 20-29 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
30–39 <14% 14–19% 19,1–24% >24,1% 30-39 <19% 19–24% 24,1–29% >29,1%
40–49 <15% 15–20% 20,1–25% >25,1% 40-49 <20% 20–25% 25,1–30% >30,1%
50–59 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1% 50-59 <21% 21–26% 26,1–31% >31,1%
60–69 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1% 60-69 <22% 22–27% 27,1–32% >32,1%
70–100 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1% 70-100 <23% 23–28% 28,1–33% >33,1%
Hos sportsfolk finder man tit en lavere værdi. Alt efter sportsgren, træningsintensitet og fysisk konstitution
kan der opnås værdier, som er endnu lavere end de angivne vejledende værdier.
Men vær opmærksom på, at ekstremt lave værdier kan være forbundet med sundhedsrisici.
Kropsvæskeprocent
Den procentvise andel af kropsvæske ligger normalt inden for følgende områder:
Mænd Kvinder
Alder Dårligt Godt Særdeles odt Alder Dårligt Godt Særdeles odt
10–100 <50% 50–65% >65% 10–100 <45% 45–60% >60%
Kropsfedt indeholder en relativt lille mængde vand. Derfor kan personer, hos hvem andelen af kropsfedt i
kropsvæsken er høj, ligge under de vejledende værdier. Hos personer, der dyrker udholdenhedssport, kan
de vejledende værdier derimod overskrides pga. lave fedtprocenter og en høj muskelprocent.
Beregningen af kropsvæske med denne vægt er ikke egnet til at drage medicinske konklusioner fx om
aldersbetingede væskeophobninger. Spørg i givet fald din læge. Det gælder altid om at tilstræbe en høj
kropsvæskeprocent.
Muskelprocent
Den procentvise muskelandel ligger normalt inden for følgende områder:
Mænd Kvinder
Alder Lav Normal Høj Alder Lav Normal Høj
10–14 <44% 44–57% >57% 10–14 <36% 36–43% >43%
15–19 <43% 43–56% >56% 15–19 <35% 35–41% >41%
20–29 <42% 42–  54% >54% 20–29 <34% 34–39% >39%
30–39 <41% 41–52% >52% 30–39 <33% 33–38% >38%
40–49 <40% 40–50% >50% 40–49 <31% 31–36% >36%
50–59 <39% 39–48% >48% 50–59 <29% 29–34% >34%
60–69 <38% 38–47% >47% 60–69 <28% 28–33% >33%
70–100 <37% 37–46% >46% 70–100 <27% 27–32% >32%
Side: 55
56
Knoglemasse
Vores knogler gennemgår i lighed med resten af vores krop naturlige opbygnings-, nedbrydningsog æld-
ningsprocesser. Knoglemassen forøges hastigt i børneårene og når maksimum ved 30–40 års alderen.
Derefter mindskes knoglemassen igen, efterhånden som man bliver ældre. Med en sund kost (især cal-
cium og D-vitamin) og regelmæssig motion kan du et stykke hen ad vejen modvirke denne nedbrydning.
Med en målrettet opbygning af musklerne kan du styrke din knoglebygnings stabilitet yderligere. Vær
opmærksom på, at denne vægt ikke viser knoglernes calciumindhold, men beregner vægten af alle knog-
lernes bestanddele (organiske stoffer, uorganiske stoffer og vand). Det er næppe muligt at påvirke knogle-
massen, men den varierer en smule inden for de påvirkende faktorer (vægt, højde, alder, køn). Der findes
ingen anerkendte retningslinjer eller anbefalinger.
OBS!
Undgå at forveksle knoglemasse med knogletæthed. Knogletætheden kan kun bestemmes gennem
en medicinsk undersøgelse (fx computertomografi, ultralyd). Derfor kan denne vægt ikke bruges til
at drage konklusioner om ændringer af knoglerne og knoglernes hårdhed (fx knogleskørhed).
BMR
Det grundlæggende stofskifte (BMR = Basal Metabolic Rate) er den mængde energi kroppen har brug for
under fuldstændig hvile for at kunne opretholde de grundlæggende funktioner (f.eks. hvis man ligger sin
seng i 24 timer). Denne værdi afhænger primært af vægt, højde og alder.
Diagnosevægten viser BMR i enheden kcal/dag, og den bliver beregnet ud fra den videnskabeligt aner-
kendte Harris-Benedict-formel.
Denne mængde energi har kroppen under alle omstændigheder brug for, og den skal tilføres til kroppen i
form af mad. Hvis du i længere tid tilfører kroppen mindre energi, kan det være sundhedsskadeligt.
AMR
Arbejdsstofskiftet (AMR = Active Metabolic Rate) er den energimængde, som kroppen i aktiv tilstand for-
bruger pr. dag. Et menneskes energiforbrug stiger med tiltagende fysisk aktivitet og bestemmes i diagno-
sevægten vha. det indtastede aktivitetsniveau (1–5).
For at holde den aktuelle vægt skal man tilføre kroppen den forbrugte energi igen i form af mad og drikke.
Hvis der over en længere periode tilføres mindre energi, end der forbruges, henter kroppen hovedsageligt
den manglende energi fra de opbyggede fedtdepoter, så vægten falder. Hvis der derimod over en længere
periode tilføres mere energi end det beregnede arbejdsstofskifte (AMR), er kroppen ikke i stand til at for-
brænde den overskydende energi, og så lagres overskuddet i kroppen som fedt, så vægten stiger.
Tidsmæssig sammenhæng mellem resultaterne
	
Vær opmærksom på, at det kun er den langsigtede trend, der har betydning. Kortsigtede vægtaf
vigelser inden for få dage skyldes som regel væsketab.
Tydningen af resultaterne sker ud fra ændringerne i den samlede vægt og i kropsfedt-, kropsvæske- og
muskelprocenterne samt ud fra den tidsperiode, disse ændringer strækker sig over. Der skal skelnes mel-
lem hurtige ændringer inden for dage, ændringer på mellemlangt sigt (inden for uger) og ændringer på
langt sigt (måneder).
Som grundregel kan gælde, at kortvarige ændringer i vægten næsten udelukkende er udtryk for ændringer
i væskeindholdet, mens ændringer på mellemlangt og langt sigt også kan angå fedt- og muskelprocenten.
• Hvis vægten kortvarigt falder, mens kropsfedtprocenten stiger eller forbliver den samme, skyldes det
blot, at du har tabt væske – fx efter træning, saunabesøg eller en slankekur, der kun tilsigter et hurtigt
vægttab.
• Hvis vægten stiger på mellemlangt sigt, mens kropsfedtprocenten falder eller forbliver den samme, er
det derimod muligt, at du har opbygget værdifuld muskelmasse.
• Hvis vægten og kropsfedtprocenten falder samtidigt, virker din slankekur – du taber fedtmasse.
• Ideelt understøtter du din slankekur med fysisk aktivitet, fitness- eller styrketræning. Dermed kan du øge
din muskelprocent på mellemlangt sigt.
• Kropsfedt, kropsvæske og muskelprocenter må ikke adderes (muskelvæv indeholder også bestanddele
af kropsvæske).
Side: 56
57
10. Andre funktioner
Brugertilknytning
En brugertilknytning af maks. 8 oprettede brugere af vægten er mulig ved ren vægtmåling (med sko) og
ved diagnosemåling (barfodet).
For hver ny måling knytter vægten målingen til den bruger, hvis seneste lagrede måleværdi ligger inden for
+/- 2 kg og – hvis det var muligt at udføre en diagnosemåling – +/- 2% BF.
Ukendte målinger
Hvis der ikke kan knyttes målinger til nogen bruger, gemmer vægten disse måleværdier som ukendte
målinger. Displayet viser "---" ved initialerne. Der kan gemmes maks. 20 ukendte målinger på vægten.
Med app'en kan du knytte ukendte målinger direkte til brugeren.
Lagring af tilknyttede måleværdier på vægten
Hvis app'en er åben, og der er en aktiv Bluetooth®
-forbindelse til vægten, sendes friske tilknyttede målinger
straks til app'en. Værdierne gemmes i så fald ikke på vægten.
Hvis app'en ikke er åben, gemmes friske tilknyttede målinger på vægten. Der kan gemmes maks. 30
målinger på vægten pr. bruger. De gemte måleværdier overføres automatisk til app'en, når du åbner
app'en inden for Bluetooth®
-rækkevidde.
Datasynkroniseringen sker inden for ca. 10 sekunder. Det er muligt at foretage en automatisk overførsel,
når vægten er slukket.
Sletning af vægtdata
Hvis du vil slette alle målinger og gamle brugerdata på vægten fuldstændigt, skal du tænde vægten og
trykke på Reset-tasten i ca. 3 sekunder.
På displayet vises " " i nogle sekunder.
Dette er nødvendigt, hvis du f.eks. vil slette brugere af vægten, som er oprettet forkert, eller hvis nogle
brugere ikke længere bruger vægten.
Derefter skal du gennemføre kapitel 7 (brugertilknytning).
Udskiftning af batterier
Din vægt er udstyret med et "symbol for batteriskift". Hvis vægten anvendes med for svage batterier, viser
displayet "Lo", og vægten slukker automatisk. Batterierne skal i så fald udskiftes (3 x 1,5 V AAA).
Bemærk:
• Brug altid batterier af samme type, mærke og kapacitet, når der skiftes batteri.
• Brug ikke genopladelige batterier.
• Brug batterier, der ikke indeholder tungmetaller.
11. Rengøring og pleje af produktet
Produktet bør rengøres engang imellem.
Brug en fugtig klud til rengøringen. Ved behov kan du komme lidt opvaskemiddel på kluden.
VIGTIGT!
• Brug aldrig skrappe opløsnings- eller rengøringsmidler!
• Sænk aldrig produktet ned under vand!
• Undlad at rengøre produktet i opvaskemaskinen!
12. Bortskaffelse
De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes
på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Ifølge loven er de forpligtet til at bortskaffe batteri-
erne.
Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:
Pb = batteriet indeholder bly,
Cd = batteriet indeholder cadmium,
Hg = batteriet indeholder kviksølv.
Side: 57
58
Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er
udtjent. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted.
Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har
andre spørgsmål.
13. Hvad gør jeg, hvis der er problemer?
Hvis vægten registrerer en fejl under vejningen, vises følgende:
Displayvisning Årsag Afhjælpning
„   " Ukendt måling, da det ikke er
muligt at tilknytte brugere uden
for grænsen, eller da det ikke
er muligt at foretage en entydig
tilknytning.
Tilknyt ukendt måling i app’en, eller gentag
brugertilknytning.
„   
" løber hen over
displayet.
Fedtprocenten ligger udenfor
det målbare område (mindre
end 3% eller større end 65%).
Gentag målingen med bare fødder eller gør
eventuelt fodsålerne lidt fugtige.
Den maksimale bæreevne på
180 kg blev overskredet.
Belast kun vægten indtil 180 kg.
eller forkert vægt
vises.
Intet plant, fast underlag. Sæt vægten på et plant, solidt underlag.
eller forkert vægt
vises.
Du står uroligt. Stå så stille som muligt.
Forkert vægt vises. Vægten har forkert nulpunkt. Vent, indtil vægten slukker igen. Aktiver
vægten, afvent „0.0 kg", og gentag derefter
målingen.
Ingen Bluetooth®
-
forbindelse
( -symbolet vises ikke).
Apparatet er uden for
rækkevidde.
Mindste rækkevidde i et uhindret område
er ca. 25 m. Vægge og lofter forringer
rækkevidden.
Andre radiobølger kan forstyrre overførslen.
Stil derfor ikke vægten i nærheden af
apparater som f.eks. WLAN-router,
mikrobølgeovn, induktionskogeplader etc.
Brugerhukommelsen er fuld.
Der gemmes ikke længere
målinger.
Åbn app'en. Dataene overføres automatisk.
Dette kan tage op til ét minut.
Batterierne i vægten er tomme. Udskift vægtens batterier.
Der
tages
forbehold
for
fejl
og
ænringer

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Beurer BF 700.

Stil et spørgsmål om Beurer BF 700

Har du et spørgsmål om Beurer BF 700 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Beurer BF 700. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Beurer BF 700 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.