Transformer Book T100TA

Asus Transformer Book T100TA manual

Transformer Book T100TA

Manual til Asus Transformer Book T100TA på Dansk. Denne PDF-vejledning har 100 sider.

Table of contents

Side: 1
 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”). ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com
Side: 2
Notebook PC E-Manual  Indholdsfortegnelse Om denne manual.....................................................................................................6 Konventioner,brugt i denne manual........................................................................7 Ikoner...................................................................................................................................7 Typografi.............................................................................................................................7 Sikkerhedsforskrifter.................................................................................................8 Sådan bruger du din Notebook PC...........................................................................8 Sådan passer du på Notebook PC'en.......................................................................9 Ansvarlig bortskaffelse..................................................................................................10 Kapitel 1:Hardware-installation Set oppefra...................................................................................................................12 Tablettens funktioner ....................................................................................................14 Funktioner på mobildocken........................................................................................19 Kapitel 2:SådanbrugerdudinNotebookPC Kom i gang....................................................................................................................22 Sådan sættes din tablet i den mobile dock............................................................22 Sådan oplader du Notebook PC'en...........................................................................23 Tænd for din notebook-pc...........................................................................................26 Håndbevægelser til tabletten og pegefeltet....................................................27 Sådan bruger du tabletten...........................................................................................27 Sådan bruges berøringspladen..................................................................................30 Brug af tastatur............................................................................................................38 Funktionstaster.................................................................................................................38 Windows® taster..............................................................................................................39 Tastatur som tal-tastatur...............................................................................................39 Sådan tages din tablet ud af docken...................................................................40 Kapitel 3:Sådan arbejder du medWindows® 8.1 Start for første gang...................................................................................................42 Windows® 8.1 låseskærm.........................................................................................42 Windows® UI................................................................................................................43 Startskærm.........................................................................................................................43 Windows®-apps...............................................................................................................43
Side: 3
 Notebook PC E-Manual Hotspots..............................................................................................................................44 Start-knappen...................................................................................................................47 Tilpasning af startskærmen.........................................................................................49 Sådan arbejder du med Windows-apps.............................................................50 Sådan starter du apps....................................................................................................50 Tilpasse apps.....................................................................................................................50 Få adgang til Apps-skærmen......................................................................................53 Charms bar.........................................................................................................................55 Snap-funktionen..............................................................................................................58 Andre tastaturgenveje..............................................................................................60 Tilslutning til trådløse netværk..............................................................................62 Wi-Fi-tilslutning................................................................................................................62 Bluetooth ...........................................................................................................................63 Flyfunktion.........................................................................................................................65 Sådan slukker du for Notebook PC'en ...............................................................66 Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre.....................................................67 Kapitel 4:Fejlfinding på din notebook-pc Fejlfinding.....................................................................................................................70 Refresh your PC (Opdater din PC)..............................................................................70 Reset your PC (Nulstil din PC)......................................................................................71 Advanced options (Avancerede indstillinger).......................................................72 Tips og ofte stillede spørgsmål Nyttige tips til din notebook-pc............................................................................76 Ofte stillede spørgsmål om hardware.................................................................77 Ofte stillede spørgsmål om software..................................................................80 Tillæg Overholdelse indbygget modem..............................................................................84 Oversigt...............................................................................................................................84 Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet....................................................85 Ikke-stemme udstyr .......................................................................................................85 Federal communications commission erklæring.................................................87 FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement..................................88
Side: 4
Notebook PC E-Manual  Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC).............................89 CE mærkning advarsel...................................................................................................89 Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner................................................90 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig.............................................90 UL sikkerhedsnoter.........................................................................................................92 Krav til strømsikkerhed..................................................................................................93 TV Tuner meddelelser....................................................................................................93 REACH..................................................................................................................................93 Macrovision Corporation produktnote...................................................................93 Forebyggelse af høretab...............................................................................................93 Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier).............94 CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med indbygget modem)...........95 ENERGY STAR overholdende produkt......................................................................97 Miljømærke - den europæiske union ......................................................................97 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring .....................................................................................................................98 ASUS Genbrug / Returservice.....................................................................................98
Side: 5
 Notebook PC E-Manual Om denne manual Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din Notebook PC. Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af Notebook PC'en. Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8.1 Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Windows® 8.1 på din Notebook PC. Kapitel 4: ������������������������������ Fejlfinding på din notebook-pc Dette kapitel beskriver, hvordan du kan løse eventuelle problemer, du kan støde på når du bruger din notebook-pc. Tips og ofte stillede spørgsmål Dette afsnit indeholder anbefalede tips, ofte stillede spørgsmål om hardware og software som kan hjælpe dig med vedligeholdelse og løsning af almindelige problemer du muligvis kan opleve med din notebook-pc. Tillæg Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende Notebook PC'en.
Side: 6
Notebook PC E-Manual  Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din notebook pc. Ikoner Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc. = Brug berøringsskærmen = brug berøringspladen. = brug tastaturet. Typografi Fed = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv = ���������������������������������������������������������� Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.
Side: 7
 Notebook PC E-Manual Sikkerhedsforskrifter Sådan bruger du din Notebook PC Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F). Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen. For at forhindre generende varme eller skade som følge af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød eller nær nogen del af din krop. Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder. Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer, som kan reducere luftventilationen. Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave. Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.
Side: 8
Notebook PC E-Manual  Sådan passer du på Notebook PC'en Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud. Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Notebook PC'en. Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en. Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske og elektriske felter. Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i nærheden af væsker, regn eller fugt. Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser. Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.
Side: 9
10 Notebook PC E-Manual Ansvarlig bortskaffelse Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.
Side: 10
Notebook PC E-Manual 13 Tablet Dinnotebook-pcleveresmedentablet,hvilketgørdenmeremobil. Tabletten har også sine egne funktioner til arbejde og spil, som betjenes med din fingre. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om brug af tabletten, bedes du venligst se afsnittene Tablettens funktioner og Håndbevægelser til tabletten og pegefeltet i denne vejledning. Mobildock Når mobildocken forbindes til din tablet kan begge bruges some en pc. Mobildocken giver dig flere indtastningsmuligheder på din berøringsskærm via dens pegefelt og tastatur. VIGTIGT! For at lære mere om hvordan din tablet sættes i og tages ud af mobildocken, bedes du venligst se afsnittene Sådan sættes din tablet i mobildockenog Sådan tages din tablet ud af docken i denne vejledning.
Side: 11
Notebook PC E-Manual 15 Frontkamera Det indbyggede 1,2 megapixel kamera på forsiden giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din notebook-pc. Kameraindikator Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes. Omgivende lyssensor Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold. Berøringsskærmen Berøringsskærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer og andre multimediefiler på Notebook pc'en. Skærmen giver dig mulighed for, at betjene din notebook-pc ved brug af forskellige fingerbevægelser. BEMÆRK:Foratlæremereomhvordanberøringsskærmenbetjenes med håndbevægelser, bedes du venligst se afsnittet Sådan bruger du tabletten i denne vejledning. Åbning til microSD-kort Berøringsskærmen er også udstyret med et indbygget kortlæser- stik, som understøtter microSD-, microSDHC- og microSDXC- kort. Højttaler De indbyggede højttalere giver dig mulighed for, at lytte til lyd direkte på din notebook-pc. Lydfunktionerne på denne notebook-pc er styret af software.
Side: 12
16 Notebook PC E-Manual Micro USB 2.0 port Brug micro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 porten til at oplade batteriet og til at strømforsyne din notebook-pc. Micro HDMI-port Denne port er til et micro HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. Kombinationsstik til hovedtelefonudgang / mikrofonindgang Med dette stik kan du forbinde Notebook PC'en til højtalere med forstærker og hovedtelefoner. Du kan også bruge dette produkt til, at forbinde din notebook pc til en ekstern mikrofon. Mikrofon Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser. Batteriopladningsindikator Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus. Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger: Farve Hvid Fuldt opladet. Orange Opladefunktion. FRA: Din notebook-pc er ikke sluttet til en strømkilde.
Side: 13
Notebook PC E-Manual 17 Tænd/sluk-knap Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din notebook-pc, sætte den til at slumre og for at vække den igen. Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, holder du tænd/sluk- knappen nede i mindst 10 sek., indtil Notebook PC'en slukker. VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data. Lydstyrkeknap Tryk på denne knap for, at skrue op og ned for lyden. Windows®-knap Tryk på denne knap for, at gå tilbage til startskærmen. Hvis du allerede er på startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.
Side: 14
18 Notebook PC E-Manual Set nedefra Dock port Slut din mobildock til denne port, som både understøtter et tastatur, et pegefelt samt andet USB-udstyr. Huller til hængsel Sørg for at hullerne til hængslet passer med disse huller, og sæt herefter din tablet ned i mobildocken.
Side: 15
Notebook PC E-Manual 19 Funktioner på mobildocken BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land.� Set oppefra Tastatur Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner. BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land. Hængsler Hængslerne giver dig mulighed for fastgøre din tablet til mobildocken.
Side: 16
20 Notebook PC E-Manual Venstre side Dock-stik Sæt din tablet i din mobildock, og sørg for at dock-porten passer med dette stik. Hængsel Dette hængsel støtter din tablet, mens den sidder i mobildocken. Det holder også tabletten på plads, selvom om du justere tablettens vinkel. Udløserknap Tryk på denne knap, når du ønsker at tage tabletten ud af mobildocken. Touchpad Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en almindelig mus. BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan bruges berøringspladen i denne manual. USB 3.0 port Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.
Side: 17
22 Notebook PC E-Manual Kom i gang Sådan sættes din tablet i den mobile dock VIGTIGT! • Sørg for at sætte tabletten helt ned i mobildocken. • Sørg altid for at løfte hele udstyret på bunden, når tabletten sidder i mobildocken.
Side: 18
Notebook PC E-Manual 23 Sådan oplader du Notebook PC'en Oplad Notebook PC'en i 8 timer, før du bruger den i batteridrift første gang. Sådan oplader du din notebook-pc: A. Slut micro USB-kablet til strømadapteren. B. Slut micro USB-stikket til micro USB 2.0 porten på din tablet. C. Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt. VIGTIGT! Strømforsyningen varierer afhængig af model Du må kun bruge den strømadapter, som følger med din notebook-pc.
Side: 19
24 Notebook PC E-Manual VIGTIGT! • Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af den tilgængelige SKU. • Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du tænder for den første gang. ���������������������������� Vi anbefaler du slutter din notebook-pc til en jordforbundet stikkontakt. • Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din notebook-pc. • For at afbryde din notebook-pc fra strømforsyningen, skal du trække stikket ud af stikkontakten. BEMÆRK: Oplysninger om strømadapter: • Indgangsspænding: 100–240V AC • Indgangsfrekvens: 50–60Hz • Rating udgangsstrøm: 2A (10W); 3A (15W) • Rating udgangsspænding: 19V DC
Side: 20
Notebook PC E-Manual 25 ADVARSEL! Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare pc. • Batteriet inde i apparatet må kun tages ud af autoriserede teknikere fra ASUS. • Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad. • For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne. • Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier. • Må ikke brændes. • Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc. • Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det. • Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. • Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. • Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn.
Side: 21
Notebook PC E-Manual 27 Håndbevægelser til tabletten og pegefeltet Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og få adgang til indstillingerne på Notebook PC'en. Du kan på følgende billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berøringsskærm og på berøringspladen. Sådan bruger du tabletten Før fingeren fra venstre kant Før fingeren fra højre kant Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps. Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.
Side: 22
28 Notebook PC E-Manual Zoom ud Zoom ind Saml dine to fingre på berøringspanelet. Spred dine to fingre på berøringspanelet. Tryk/dobbelttryk Tryk og hold • Tryk på en app for at starte den. • I skrivebordstilstand dobbelttrykker du på et program for at starte det. • For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted. • For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den.
Side: 23
Notebook PC E-Manual 29 Før fingeren fra øverste kant Før fingeren • ���������������� Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Customize. • �������������������������� Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu. Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre. Stryg opad Stryg nedad Stryg opad på startskærmen, for at åbne Apps-skærmen. Stryg nedad på Apps-skærmen, for at vende tilbage til startskærmen.
Side: 24
30 Notebook PC E-Manual Sådan flyttes markøren Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte markøren på skærmen. Sådan bruges berøringspladen Kør horisontalt Kør vertikalt Kør diagonalt
Side: 25
Notebook PC E-Manual 31 Bevægelser med en finger Tryk/dobbelttryk • I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den. • På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det. Træk-og-slip Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en.
Side: 26
32 Notebook PC E-Manual Venstreklik Højreklik • Klik på en app på Startskærmen for at starte den. • Dobbeltklik på et program i Skrivebordstilstand for at starte det. • Klik på en app på Startskærmen for at vælge den og starte indstillingslinjen. Du kan også trykke på denne knap for at starte linjen Customize. • Brug denne knap i skrivebordstilstand for at åbne højreklikmenuen. BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en.
Side: 27
34 Notebook PC E-Manual Bevægelser med to fingre Tryk Drej Tryk med to fingre på touchpad'en for at simulere højreklik- funktionen. ForatdrejeetbilledeiWindows®Photo Viewer,skalduplacerertofingrepå touchpad'en,ogdrejenfingermed ellermoduret,mensdenandenfinger holdesstille. Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre (venstre/ højre) Før to fingre, for at rulle op og ned. Før to fingre, for at gå til venstre og højre.
Side: 28
Notebook PC E-Manual 35 Zoom ud Zoom ind Før to fingre sammen på touchpad'en. Spred to fingre på touchpad'en. Træk-og-slip Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted.
Side: 29
36 Notebook PC E-Manual Tre-fingerbevægelser Før op Svirp til venstre/højre Før tre fingre opad for at vise alle kørende programmer. Svirp tre fingre til venstre eller højre for at se kørende apps, når enheden er på skrivebordet eller på startskærmen. Før ned Før tre fingre nedad for at vise Skrivebordstilstand. VIGTIGT! Som standard, er de tre-fingerbevægelser ikke aktiveret på din bærbare pc. Du kan se hvordan du aktiverer disse bevægelser i afsnittet Sådan aktiveres tre-fingerbevægelserne.
Side: 30
Notebook PC E-Manual 37 eller 1. Starter skrivebordet. 2. Tryk på > nederst til højre på proceslinjen, for at starte appen ASUS Smart Gesture. 3. Marker følgende punkter i vinduet Three Fingers: - Naviger side -  Vis og navigere i kørende apps - Vis skrivebordet 4. Tryk på Apply (Anvend), efterfulgt af OK. Aktivering af tre-fingerbevægelser Du kan aktiverer tre-fingerbevægelserne på din notebook-pc på følgende måde, enten ved brug af berøringsskærmen eller pegefeltet.
Side: 31
38 Notebook PC E-Manual Funktionstaster Funktionstasterne på Notebook PC'ens tastatur kan udføre følgende kommandoer�: Brug af tastatur Sætter din notebook pc til at sleep mode (slumre) Slår Wi-Fi til og fra. Skruer ned for lysstyrken på skærmen Skruer op for lysstyrken på skærmen Aktiverer indstillingerne for den anden skærm. Bemærk: sørg for, at den anden skærm er forbundet til din notebook pc. Aktiverer og deaktiverer touchpad'en. Slår højttaleren til og fra. Skruer ned for lyden. Skruer op for lyden.
Side: 32
40 Notebook PC E-Manual Sådan tages din tablet ud af docken Tryk på udløserknappen på mobildocken for at låse tabletten fri, og træk den herefter ud. VIGTIGT! Hvis din mobildock har en intern harddisk, skal du sørge for at afbryde forbindelsen til den inden du tager dit tablet ud af docken. For at gøre dette, skal du trykke > på proceslinjen, og tryk derefter på disken, for at afbryde forbindelsen til den.
Side: 33
42 Notebook PC E-Manual Start for første gang Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i Windows® 8.1 operativsystemet. Sådan startes Notebook PC'en den første gang: 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle minutter til opsætningsskærmen vises. 2. Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på Notebook PC'en. I de efterfølgende indstillinger skal du vælge dit land eller område, app-sprog, tastaturlayout og tidszone, og tryk til sidst på Next (Næste). 3. Læs licensvilkårene, og tryk derefter på I Accept (Acceptér). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundindstillinger: • Tilpasning • Tilslut • Indstillinger • Din konto 5. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger, vises Windows®8.1 tutorial. Se den for at få mere at vide om funktionerne i Windows®8.1. Windows® 8.1 låseskærm Windows® 8.1 låseskærmen kan fremkomme, når Notebook PC'en starter Windows® 8.1 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på låseskærmen eller en tast på Notebook PC'ens tastatur.
Side: 34
Notebook PC E-Manual 43 Windows® UI Windows® 8.1 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan bruge mens du arbejder på din notebook pc. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Windows®-apps Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de kan startes.
Side: 35
Notebook PC E-Manual 45 Hotspot Handling øverst venstre hjørne Hold musemarkøren over øverste venstre hjørne og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en. Hvis du startede mere end en app, kan du rulle ned for at vise alle åbne apps. nederst venstre hjørne Fra en kørende apps skærm: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows- tasten� �������������������������������� på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra startskærmen: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til appen.
Side: 36
46 Notebook PC E-Manual Hotspot Handling øverste kant Hold musemarkøren over øverste kant, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app'en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app, eller når vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows® apps. øverste og nederste højre hjørne Hold musemarkøren over øverste eller nederste højre hjørne for at starte Charms bar (Symbollinjen).
Side: 37
Notebook PC E-Manual 47 Start-knappen I Windows 8.1 findes knappen Start, der bruges til at skifte mellem de to seneste apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen, på skrivebordet, samt i alle andre apps, der er åben på skærmen. Startknappen på startskærmen BEMÆRK: • Farven på startknappen afhænger af dine skærmindstillinger på din startskærm. • Det er kun muligt at bruge startknappen på startskærmen med pegefeltet på din mobildock. For at se startknappen, skal du holde musemarkøren over det nederste venstre hjørne på startskærmen, eller på en åben app.
Side: 38
48 Notebook PC E-Manual Startknappen på skrivebordet Indholdsmenuen Hvis Start-knappen holdes nede, vises indholdsmenuen som en kasse fyldt med hurtig-adgang til nogle af programmerne i Windows® 8.1. I menuen på din notebook-pc finder man også følgende nedlukningsmuligheder. Log af, dvale, luk ned, genstart.
Side: 39
Notebook PC E-Manual 49 Tilpasning af startskærmen I Windows® 8.1 kan du også tilpasse startskærmen, så du kan starte direkte på skrivebordet, og arrangere dine apps på skærmen. Sådan tilpasses indstillingerne for startsskærmen: 1. Starter skrivebordet 2. For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen. 3. Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede valg under Navigation og startskærmen. 4. Tryk på Apply (Anvend) for, at gemme og afslutte.
Side: 40
50 Notebook PC E-Manual Sådan arbejder du med Windows-apps Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook pc, til at starte, tilpasse og lukke dine apps. Sådan starter du apps Flytte apps Tilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde: Tryk på en app for at starte den. Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den. Tryk tre gange på , og brug herefter piltasterne til at se appsene. Tryk på for at åbne en app. Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position. Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det ønskede sted.
Side: 41
52 Notebook PC E-Manual Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et hånd- ikon. 2. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den. I det åbne app-vindue, skal du trykke på� . Sådan lukker du apps
Side: 42
54 Notebook PC E-Manual Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller pegefeltet. 1. Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at åbne Customize (tilpasningslinjen). 2. Tryk på for at fastgøre den valgte app til Startskærmen. 1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at føje til startskærmen. 2. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger. 3. Tryk på -ikonet.
Side: 43
Notebook PC E-Manual 55 Charms bar Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din notebook pc. Symbollinjen
Side: 44
56 Notebook PC E-Manual Sådan starter du symbollinjen BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang. Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet til at åbne for amuletterne. Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charms bar (Symbollinjen). Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen. Tryk på�
Side: 45
Notebook PC E-Manual 57 Search (Søg) Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din notebook pc Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail. Start (i gang) Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pc- indstillinger på din notebook pc. Inde i Charms bar
Side: 46
58 Notebook PC E-Manual Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst 1.366 x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen. Snap-linje
Side: 47
Notebook PC E-Manual 59 Sådan bruges Snap Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc til at åbne og bruge Snap. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snap- linjen vises. 3. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på , og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre. 3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde. �
Side: 48
60 Notebook PC E-Manual Andre tastaturgenveje Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows® 8.1. \ Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter vinduet This PC (Denne pc) fra skrivebordet Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimer det åbne vindue
Side: 49
Notebook PC E-Manual 61 Start skærmen Project (Fremvis) Åbner Everywhere (Overalt) under amuletten Search (Søg) Åbner vinduet Run (Kør) Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed) Åbner Settings (Indstillinger) under amuletten Search (Søg) Åbner menuen i startknappen Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen Zoom ud af skærmen Åbner Narrator Settings (Indstillinger for Oplæser)
Side: 50
62 Notebook PC E-Manual Tilslutning til trådløse netværk Wi-Fi-tilslutning Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværk med Wi-Fi-forbindelsen på din notebook pc. VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual. Sådan aktiverer du Wi-Fi Du kan slå wi-fi til på din notebook-pc på følgende måde, enten ved brug af berøringsskærmen eller pegefeltet. eller 1. ���� Åbn Charms bar. 2. �������� Tryk på� ������ og på� . 3. ������������������������������������������������� Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige Wi-Fi-forbindelser. 4. Tryk på Connect (Forbind) for at starte netværksforbindelsen. BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen. 5. Hvis du ønsker at dele ting mellem din notebook- pc and andre trådløse systemer, skal du vælge Yes (Ja). Tryk på No (Nej), hvis du ikke ønsker at slå delefunktionen til.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus Transformer Book T100TA men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus Transformer Book T100TA. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus Transformer Book T100TA så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus Transformer Book T100TA

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus Transformer Book T100TA below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Asus
  • Product: Bærbare computere
  • Model/navn: Transformer Book T100TA
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Hollandsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, -, Dansk, Indonesisk, Tysk