M51AC

Asus M51AC manual

M51AC

Manual til Asus M51AC på Dansk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
ASUS Essentio Desktop PC M51AC Brugervejledning
Side: 2
 Dansk Dansk DA7951 Første udgave Marts 2013 Ophavsret © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI. Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
Side: 3
 Dansk Dansk Bemærk.......................................................................................................... 5 Sikkerhedsinformation.................................................................................... 8 Konventioner brugt i denne vejledning........................................................... 9 Yderligere oplysninger.................................................................................... 9 Pakkeindhold................................................................................................ 10 Kapitel 1 Kom i gang Velkommen!...................................................................................................11 Lær din computer at kende............................................................................11 Installation af computeren. ............................................................................ 16 TÆND for computeren. ................................................................................. 19 Kapitel 2 Brug af Windows® 8 Når der startes første gang........................................................................... 21 Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows®...................................... 22 Sådan arbejder du med Windows® apps...................................................... 25 Andre genveje på tastaturet. ......................................................................... 30 Nedlukning af din stationær pc..................................................................... 31 Sådan du din pc til at slumre........................................................................ 31 Åbning til BIOS-opsætningen....................................................................... 32 Kapitel 3 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed...................................................................... 33 Tilslutning af mikrofon og højtalere............................................................... 34 Tilslutning af multiple, eksterne skærme...................................................... 37 Tilslutning af HDTV....................................................................................... 39 Kapitel 4 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc. ........................................ 41 Brug af hukommelseskortlæseren................................................................ 42 Sådan bruges det optiske drev..................................................................... 43 Brug af tastaturet (på udvalgte modeller)..................................................... 44 Indhold
Side: 4
 Dansk Dansk Kapitel 5 Tilslutning til internettet Ledningsført forbindelse............................................................................... 45 Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller).................................................. 50 Kapitel 6 Brug af hjælperedskaber ASUS AI Suite II-pakken............................................................................... 53 ASUS Smart kølesystem (tilbehør)............................................................... 60 Genopretning af systemet. ............................................................................ 62 Kapitel 7 Fejlfinding Fejlfinding..................................................................................................... 65 Indhold
Side: 5
 Dansk Dansk Bemærk ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsservice ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer bunder i vores bestræbelser for at holde en høj standard med hensyn til miljøbeskyttelse. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder løsninger til en ansvarlig genindvinding af vores produkter, batterier og andre komponenter samt emballager. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for nærmere detaljer om genindvinding i de forskellige lande. REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm . Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser: • Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og • Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: • Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. • Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. • Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. For at sikre opfyldelse af FFC reglerne, skal der bruges beskyttede kabler ved tilslutningen af skærmen til grafikkortene. Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr. Advarsel vedrørende lithium-ion batteri PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.
Side: 6
 Dansk Dansk IC: Overensstemmelseserklæring for Canada Denne enhed er i overensstemmelse med ICES-003 Klasse B specifikationerne i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med RSS 201 punktet i Industry Canada. Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensen, undtagen RSS- standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Disse enheder må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) disse enheder skal accepterer enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan uønsket betjening. Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radio- interferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003. VCCI: Japansk overensstemmelseserklæring VCCI-erklæring til klasse B udstyr KC: Koreansk advarselserklæring
Side: 7
 Dansk Dansk Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningsudstyr CE : EU-overensstemmelseserklæring Dette udstyr er i overensstemmelse med kravene for fjernbetjeningsudstyr 1999/519/EC fra d. 1. juli 1999 vedrørende begrænsning på offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter (0-300 GHz). Denne trådløse enhed er i overensstemmelse med R&TTE direktivet. Brug at trådløse radioer Denne enhed må kun bruges indendørs, når man bruger frekvensbåndet fra 5,15 til 5,25 GHz. Udsættelse for radiofrekvensenergi Wi-Fi-teknologiens udstrålende udgangseffekt er under FCC-grænserne for radiofrekvenseksponering. Men det anbefales dog, at man bruger det trådløse udstyr på sådan en måde, at risikoen for kontakt med mennesker under normal drift minimeres. FCC-overensstemmelse vedrørende trådløs Bluetooth forbindelser Antennen, der bruges på denne sender, må ikke stilles sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender i henhold til betingelserne i FCC-Grant. Erklæring fra Industry Canada vedr. Bluetooth Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. BSMI: Erklæring vedr. trådløs brug i Taiwan Erklæring vedr. brug af fjernbetjeningsudstyr i Japan KC (fjernbetjeningsudstyr)
Side: 8
 Dansk Dansk Sikkerhedsinformation Frakobl AC-strømmen og perifere enheder inden rengøring. Tør desktop Pc'en af med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Brug den IKKE i snavsede støvede omgivelser. Brug den IKKE, hvis der er en gasudstrøming. • Anbring IKKE ting ovenpå desktop Pc'en og stik ikke ting ind i den. • Udsæt IKKE for stærkt magnetiske og elektriske felter. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Batteri-sikkerhedsadvarsel: Kast IKKE batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0˚C og 35˚C. • Tildæk IKKE desktop Pc'ens ventilationsåbninger, idet der i så fald kan ske overophedning sted. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. • Søg professional hjælp, inden der bruges adapter og forlængerledning. Disse enheder kan forstyrre jordforbindelsen. • Kontroller, at din strømforsyning er indstillet på den korrekte spænding i dit område. Hvis du ikke er sikker med hensyn til spændingen i den anvendte stikkontakt, skal du kontakte det lokale el-selskab. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
Side: 9
 Dansk Dansk Konventioner brugt i denne vejledning For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen. FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job. FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job. Yderligere oplysninger Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se følgende kilder: ASUS websteder ASUS webstederne verden over indeholder opdateret information vedrørende ASUS hardware- og software-produkter. Gå til ASUS webstedet www.asus.com. ASUS lokal teknisk hjælp Besøg ASUS webstedet http://support.asus.com/contact for kontaktoplysninger til lokal, teknisk hjælpeingeniør. � • Brugsvejledningen kan findes i følgende mappe på skrivebordet på din pc: • C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Side: 10
10 Dansk Pakkeindhold • Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. • Ovenstående illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige modellerne imellem. ASUS Essentio Desktop PC Tastatur x1 Mus x1 El-ledning x 1 DVD/SDVD/RDVD x1 (ekstraudstyr) Installation Guide Installationsvejledning x 1 Garantibevis x 1 Antenne������������������� x 1 (ekstraudstyr) Antenne������������������� x 2 (ekstraudstyr)
Side: 11
Dansk ASUS M51AC 11 Kapitel 1 Kom i gang Lær din computer at kende Forpanel Illustrationer er kun til reference. Portene og deres anbringelse samt kabinettets farve er forskellig fra model til model. Velkommen! Tak, fordi du har anskaffet dig en ASUS Essentio M51AC desktop Pc! ASUS Essentio M51AC desktop Pc'en byder på avanceret ydelse, pålidelighed og brugerrettede hjælpeprogrammmer. Alle disse værdier er indeholdt i et fantastisk futuristisk og stilfuldt kabinet. Læs ASUS garantibeviset inden installationen af ASUS desktop Pc'en.
Side: 12
12 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon� . Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler�� . Understøttet af ASUS Audio Wizard. Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren� . Etui til kortlæser Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. Bås til optisk drev (tom). Muliggør installation af et yderligere optisk drev i denne bås� . CompactFlash® / Microdrive™ kortindstik. Anbring et CompactFlash® / Microdrive™ kort i dette indstik� . Secure Digital™ / MultiMediaCard indstik. Anbring et Secure Digital™ / MultiMediaCard kort i dette indstik� . Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ kortindstik. Anbring et Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ kort i dette indstik� .
Side: 13
Dansk ASUS M51AC 13 Dansk Bagpanel Strømstik. Forbind el-ledningen til dette stik� . VURDERING: 115V/220-230V, 7A/4A. 60/50Hz. Strømknap�������������������������� (kun udvalgte modeller)�� .� Kontakt til at TÆNDE/SLUKKE for strømmen til computeren� . USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . DisplayPort. Denne port er beregnet til at tilslutte en skærm eller et hjemmebiografsystem. DVI-D port. Denne port er beregnet til enhver DVI-D kompatibel enhed og er HDCP overholdende og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.
Side: 14
14 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Lyd 2-, 4-, 6- eller 8-kanals konfiguration Port Hovedtelefoner 2-kanal 4-kanal 6-kanal 8-kanal Lyseblå Linie-ind Linie-ind Linie-ind Linie-ind Limegrøn Linje ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Lyserød Mik. ind Mik. ind Mik. ind Mik. ind Orange – – Center/Subwoofer Center/Subwoofer Sort – Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Grå – – – Sidehøjtaler ud USB 3.0 porte, Understøtter ASUS USB 3.0 Boost UASP funktionen. Den nederste port understøtter USB BIOS Flashback� . • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. Sidehøjtaler udport (grå). Denne port forbinder til sidehøjtalerne i en 8-kanals lydkonfiguration� . Baghøjtaler udport (sort). Denne port forbinder til baghøjtalerne i en 4-, 6- og 8-kanals lydkonfiguration� . Center/Subwoofer port (orange). Denne port forbinder til center/subwoofer højtalerne� . Mikrofonport (lyserød). Denne port forbinder til en mikrofon� . Linje ud (limegrøn). Denne port forbinder til hovedtelefoner eller højtaler. I en 4-, 6- eller 8-kanals konfiguration fungerer denne port som fronthøjtaler-ud� . Linje ind port (lyseblå). Denne port forbinder til en båndoptager, cd, dvd og andre lydkilder� . Se nedenstående lydkonfigurations-oversigt vedrørende lydportenes funktion i en 2-, 4- ,6- eller 8-kanals konfiguration� .
Side: 15
Dansk ASUS M51AC 15 Dansk Aktivitet/Link LED Hastighed LED Status Beskrivelse Status Beskrivelse SLUKKET Ikke noget link SLUKKET 10Mbps forbindelse ORANGE Linked ORANGE 100Mbps forbindelse BLINKER Dataaktivitet GRØN 1Gbps forbindelse LAN port - LED indikationer LAN port HASTIGHED LED AKT/LINK LED Ekspanstionsstikklamme. Fjern ekspansionsstikklammen, når der installeres et ekspansionskort� . ASUS WLAN kort (kun udvalgte modeller). Med det optionelle WLAN kort kan computeren forbinde til et trådløst netværk� . ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller). Skærmudgangsportene på dette optionelle ASUS grafikkort kan være forskellige modellerne imellem� . LAN (RJ-45) port. Denne port muliggør Gigabit forbindelse til et lokalt områdenetværk (LAN) via en netværksstikdåse� . USB 3.0 porte, Understøtter ASUS USB 3.0 Boost UASP funktionen. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet�� .� • USB 3.0 porte understøtter kun Windows® 7 og nyere versioner. UASP standarden understøtter kun Windows® 8. • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. VGA port. Denne port er til VGA kompatible enheder såsom en VGA skærm� . Optisk S/PDIF_OUT port. Denne port forbinder en ekstern lydudgangsenhed via et optisk S/PDIF kabel�� .
Side: 16
16 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Installation af computeren Dette afsnit hjælper dig med at forbinde hovedharware-enhederne såsom den eksterne skærm, tastatur, mus og el-ledning til computeren. Tilslutning af ekstern skærm Brug af ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller) Forbind skærmen til skærmudgangsporten på det diskrete ASUS grafikkort. Sådan forbindes en ekstern skærm med ASUS grafikkortet: 1. Forbind en skærm til en skærmudgangsport på ASUS grafikkortet. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt. Skærmudgangsportene på ASUS grafikkortet kan være forskellige modellerne imellem. PS/2 tastatur / mus kombinationsport �������� (lilla)� . Denne port bruges til et PS/2 tastatur eller til en mus� . HDMI port. Denne port er til et HDMI (High-Definition Multimedia Interface) stik, overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold� . Ventilationsåbninger. Disse bruges til luftventilation� . Bloker IKKE kabinettets ventilationsåbninger. Sørg altid for passende ventilation til computeren.
Side: 17
Dansk ASUS M51AC 17 Dansk • Hvis din computer er leveret med et ASUS grafikkort, er grafikkortet indstillet som den primære skærmenhed i BIOS. Forbind derfor skærmen til en skærmdudgangsport på grafikkortet. • For at forbinde eksterne skærme til computeren, se Tilslutning af multiple, eksterne skærme i afsnit 3 i denne brugervejledning for yderligere oplysninger. Brug af onboard skærmudgangsportene Forbind skærmen til onboard skærmudgangsporten. Sådan forbindes en ekstern skærm ved hjælp af onboard skærmudgangsportene: 1. Forbind en VGA skærm til VGA porten eller en DVI-D skærm til DVI-D porten eller en HDMI skærm til HDMI porten på bagsiden af computeren. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt.
Side: 18
18 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Tilslutning af et USB tastatur og en USB mus Forbind et USB tastatur og en USB mus til USB portene på bagsiden af computeren. Tilslutning af el-ledning Forbind el-ledningens ene ende til strømstikket på bagsiden af computeren og den anden ende til en stikkontakt. ` Forbind dit USB tastatur og USB mus til USB 2.0 portene.
Side: 19
Dansk ASUS M51AC 19 Dansk TÆND for computeren Sådan TÆNDER du for computeren: 1. TÆND for computeren. 2. ����������������������� Tryk på strømkontakten. 3. ����������������������������������������������������������������������������� Tænd på stikkontakten, og tryk herefter på tænd/sluk-knappen på din computer. TÆND for computeren Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder for computeren, efter at den er installeret. Strømknap 4. Vent, indtil styresystemet indlæser automatisk. For oplysninger om hvordan du lukker din pc ned, bedes du venligst se afsnittet Nedlukning af din pc i kapitel.
Side: 20
20 Kapitel 1: Kom i gang Dansk
Side: 21
Dansk ASUS M51AC 21 Kapitel 2 Brug af Windows® 8 Når der startes første gang Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af Windows® 8 styresystemets basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer Windows) skærmen ses. 2. �������������������������������������������������� Læs licensbetingelserne grundigt.����������������� Sæt et kryds ved I accept the license terms for using Windows (jeg accepterer licensbetingelserne for brug af Windows), og klik på Accept (accepter). 3. Følg instruktionerne på skærmen, for at konfigurere følgende punkter: • Personalize (personaliser) • Settings (indstillinger) 4. Når du er færdig med, at konfigurere punkterne, vises der en kort undervisningsvideo om Windows® 8. Se denne video, for at lære mere om funktionerne i Windows® 8. For yderligere oplysninger om Windows® 8, bedes du venligst se næste afsnit.
Side: 22
22 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Dansk Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows® Brugergrænsefladen, Windows® , er et flisebaseret skærmlayout, der bruges i Windows® 8. Det indeholder følgende funktioner du kan bruge, mens du arbejder på din stationær pc. Startskærmen Startskærmen kommer frem når du logger på din brugerkonto. Den hjælper med at organisere dine programmer og applikationer på et sted. Du kan trykke på Windows tasten i alle applikationerne, for at starte startskærmen. Apps i Windows® Disse er apps, der er fastgjorte til startskærmen, og de er vist i et fliseformat, så de er nemme at få adgang til. •  Det kræver, at du har en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels eller højere, for at kunne køre Windows® App. Nogle app kræver, at du skal logge på din Microsoft konto, før du kan starte dem. Brugerkonto Zoom ind/ud knapper til din apps Apps i Windows®
Side: 23
Dansk ASUS M51AC 23 Dansk Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og åbne til indstillingerne på din pc. Funktionerne i disse hotspots kan åbnes med din mus. Hotspots i en åben app Hotspots på startskærmen Se venligst næste side vedrørende Hotspot-funktioner.
Side: 24
24 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Dansk Hotspot Handling Øverste venstre hjørne Hold musemarkøren over, og klik på nylige apps- miniaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende app. Flyt musemarkøren nedad, for at se alle åbne apps. Nedre venstre hjørne Fra skærmen i en åben app: Hold musemarkøren over, og klik på startskærmens miniaturebillede, for at gå tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows tasten på dit tastatur, for at gå tilbage til startskærmen. Fra startskærmen: Hold musemarkøren over, og klik på nylige apps- miniaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende app. For oven Hold musemarkøren over indtil den ændre sig til en hånd. Træk og slip appen til dens nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion virker kun på en åben app, og når du ønsker at bruge Snap-funktionen. For Yderligere oplysninger, bedes du venligst se Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows® apps. Øvre og nedre højre hjørne Hold musemarkøren over, for at åbne Symbollinje.
Side: 25
Dansk ASUS M51AC 25 Dansk Sådan arbejder du med ������� Windows® apps. Brug dit pc-tastatur eller mus til, at åbne og tilpasse dine apps. Sådan åbner du dine apps • Hold din musemarkør over en app, og højreklik en gang for at åbne den. • Tryk to gange på <Tab>, og brug herefter piltasterne til at kikke igennem app’en. Tryk på <Enter> for, at starte den valgte app. Sådan tilpasser du dine apps I startskærmen kan du flytte, frigøre og ændre størrelsen på dine apps på følgende måde. • For at flytte en app, skal du trække og slippe den på dens nye placering. Sådan ændrer du størrelsen på dine apps Højreklik på app’en for, at åbne dens indstillingslinje, og klik på Smaller (mindre). Sådan frigør du dine apps For at frigøre en app fra startskærmen, skal du højreklikke på app’en og åbne dens indstillingslinje, og klik herefter på Unpin from Start (frigør fra Start). Sådan lukker du dine apps • Flyt din musemarkør op foroven på den åbne app, og vent indtil den ændre sig til en hånd. • Træk og slip app’en forneden på skærmen for, at lukke den. • Hvis du er i skærmen på den åbne app, skal du trykke på <Alt> + <F4>.
Side: 26
26 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Dansk Adgang til All Apps-skærmen (alle apps) I All Apps-skærmen (alle apps), har du mulighed for at konfigurere indstillingerne for en app, og du kan fastgøre en app til startskærmen eller til proceslinjen på skrivebordet på din pc. Sådan åbner du All Apps-skærmen (alle apps) Højreklik på startskærmen, eller tryk på + <Z>, og klik på All Apps-ikonet. Sådan fastgør du en app til skærmen 1. Åbn All Apps-skærmen (alle apps). 2. I All Apps-skærmen, skal du højreklikke på en app, for at åbne dens indstillingslinje. 3. I indstillingslinjen skal du klike på Pin to Start (fastgør til Start).
Side: 27
Dansk ASUS M51AC 27 Dansk Symbollinje Symbollinje er en værktøjslinje, som du kan åbne på højre side af skærmen. Den indeholder forskellige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver hurtig adgang til tilpasning af dine indstillinger på skrivebordet på din pc. Sådan åbner du Symbollinje Når du først åbner Symbollinje, vises den som en linje med tomme hvide ikoner. Billedet overfor viser hvordan Symbollinje ser ud, når du først åbner den. Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Symbollinje. • Flyt din musemarkør til det øvre eller nedre højre hjørne på skærmen. • Tryk på ������ + <C�� >. Symbollinje
Side: 28
28 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Dansk Inde i Symbollinje Search (søg) Dette værktøjs giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer eller programmer på din pc. Share (del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværkssider og e-mail. Start Dette værktøj gendanner skærmen til startskærmen. I startskærmen kan du også bruge denne funktion til, at gå tilbage til nylige åbne apps. Enheder Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med andre enheder, der er forbundet til din pc, såsom en ekstern skærm eller printer. Settings (indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne pc-indstillingerne på din pc.
Side: 29
Dansk ASUS M51AC 29 Dansk Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side-om-side, hvilket giver dig mulighed for at skifte mellem dem. Du skal have en skærmopløsning på mindst 1366 x 768 pixels, for at kunne bruge Snap- funktionen. Snap-linjen Brug af Snap Sådan bruger du Snap: 1. Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Snap på skærmen. Hvis du bruger din mus a) Klik på en app, for at åbne den. b) Hold musemarkøren op foroven på skærmen. c) Når markøren ændre sig til en hånd, skal du trække og slippe app’en til højre eller venstre side af skærmen. Hvis du bruger tastaturet • Åbn en app, og tryk herefter på + < . > for, at åbne Snap-linjen. Den første app placeres automatisk i det mindre skærmområde. 2. Åbn en anden app. Den anden app vises automatisk i det større skærmområde. 3. For at skifte mellem de to apps, skal du trykke på + <J>.
Side: 30
30 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Dansk Andre genveje på tastaturet På tastaturet kan du også bruge følgende genvejstaster, til at åbne applikationer og navigere rundt i Windows® 8. Skifter mellem startskærmen, og den seneste åbnede app. + <D> Åbner skrivebordet. + <E> Åbner computer-vinduet på skrivebordet. + <F> Åbner filsøgningsvinduet. + <H> Åbner delingsvinduet. + <I> Åbner indstillingsvinduet. + <K> Åbner enhedsvinduet. + <L> Slår skærmlåsen til. + <M> Minimerer Internet Explorer-vinduet. + <P> Åbner det andet skærmvindue. + <Q> Åbner applikationssøgningsvinduet. + <R> Åbner kør-vinduet. + <U> Åbner nem-adgangscenteret. + <W> Åbner indstillingssøgningsvinduet. + <X> Åbner en menuboks med Windows-værktøjer.
Side: 31
Dansk ASUS M51AC 31 Dansk + <+> Åbner forstørrelsesglasset og zoomer ind på din skærm. + <-> Zoomer ud af skærmen. + <,> Giver dig mulighed for, at se skrivebordet. + <Enter> Åbner Oplæser-indstillingerne. + <Prt Sc> Slår print-skærm-funktionen til. Nedlukning af din stationær pc Sådan lukker du din stationær pc ned: Du kan lukke din stationære pc ned på en af følgende måder: • Åbn Symbollinje, og klik på Settings (indstillinger) > Power (strøm) > Shut down (luk ned) for at lukke din pc ned på normal vis. • I login-skærmen, skal du klikke på Power (strøm) > Shutdown (luk ned). • Hvis din pc holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fire (4) sekunder, indtil din pc slukker. Sådan du din pc til at slumre For at sætte din pc til at slumre, skal du trykke en gang på tænd/sluk-knappen.
Side: 32
32 Kapitel 2: Brug af Windows® 8 Dansk Åbning til BIOS-opsætningen BIOS (Basic Input and Output System) gemmer hardwareindstillinger, som skal bruges til at starte systemet på din pc. Under normalt forhold vil standard BIOS-indstillinger sørger for, at din pc fungerer optimalt. Undgå, at ændre i standard BIOS-indstillingerne, med mindre det er i følgende situationer: • En fejlmeddelelse kommer frem på skærmen når systemet starter, og beder dig om at åbne BIOS-opsætningen. • Du har installeret en ny systemkomponent, som kræver yderligere indstillinger eller opdateringer i BIOS. Står BIOS-indstillingerne forkert, kan det medføre et ustabilt system eller fejl under opstart. Vi anbefaler stærkt, at du kun ændre i BIOS-indstillinger når du får hjælp af en kvalificeret servicemedarbejder. Hurtig adgang til din BIOS Opstartstiden i Windows® 8 er forholdsvis hurtig, så vi har udviklet to måder hvorpå du hurtigt kan få adgang til din BIOS- • Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst fire sekunder, så du lukker din pc ned, og tryk herefter på tænd/sluk-knappen igen, for at tænde for din pc igen, og tryk herefter på <Del> under POST. • Når din pc er slukket, skal du trække strømkablet ud af den. Sæt strømkablet i igen, og tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde for din pc. Tryk på <Del> under POST.� POST (Power-On Self Test) er en række softwarestyrede diagnosetests, som kører når du tænder for din pc.
Side: 33
Dansk ASUS M51AC 33 Kapitel 3 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed Denne desktop Pc har USB 2.0/1.1 og USB 3.0 porte på både for- og bagpanelet. USB portene gør det muligt at forbinde USB enheder såsom lagerenheder. Sådan tilsluttes en USB lagerenhed: • Forbind USB lagereheden til computeren. Fjern IKKE USB lagerenheden under dataoverførslen. I modsat fald kan der opstå datatab, ligesom USB lagerenheden kan blive beskadiget. Forpanel Bagpanel Du kan forbinde dine USB-lagerenheder til USB 3.0 - portene. Sådan fjernes en USB lagerenhed: 1. I startskærmen skal du trykke på Desktop for, at åbne skrivebordet. 2. Klik på i proceslinjen, og klik på Skub ud [navn på USB-drev]. 3. ���������������� Når meddelelsen Safe to Remove Hardware (Sikkert at fjerne hardware) dukker op, fjern USB lagerenheden fra computeren.
Side: 34
34 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af mikrofon og højtalere Denne desktop Pc leveres med mikrofon- og højtalerporte på både for- og bagpanel. Lyd I/O portene på bagpanelet muliggør tilslutning af 2-kanals-, 4-kanals-, 6-kanals- og 8-kanals- stereohøjtalere. Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofon Tilslutning af 2-kanals højtalere LYDINDGANGE
Side: 35
Dansk ASUS M51AC 35 Dansk Tilslutning af 4-kanals højtalere Tilslutning af 6-kanals højtalere LYDINDGANGE LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE LYDINDGANGE Center/ Subwoofer
Side: 36
36 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af 8-kanals højtalere LYDINDGANGE Bagpanel Forside Center/ Subwoofer LYDINDGANGE Side
Side: 37
Dansk ASUS M51AC 37 Dansk Tilslutning af multiple, eksterne skærme Desktop Pc'en leveres med VGA, HDMI eller DVI porte og muliggør tilslutning af multiple, eksterne skærme. Installation af multiple skærme Når der bruges multiple skærme, kan du indstille skærmtilstande. Du kan bruge den yderligere skærm som kopi af din hovedskærm eller som en udvidelse for at forstørre din Windows desktop. Sådan installeres multiple skærme: 1. Sluk for computeren. 2. Forbind de to skærme til computeren og forbind el-ledningerne til skærmene. Se afsnittet Installation af computeren i Kapitel 1 for yderligere oplysninger om, hvordan en skærm forbindes til computeren. Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du forbinde skærmene til grafikkortets udgangsport. For nogle grafikkorts vedkommende har kun skærmen, som er indstillet til at være den primære skærm, et billede under POST. Dobbeltskærm-funktionen virker kun med Windows.
Side: 38
38 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk 3. Tænd for computeren. 4. Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på følgende måder: � I startskærmen a) Åbn All Apps (alle apps) skærmen, og fastgør kontrolpanelet til startskærmen. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Sådan fastgør du en app i startskæmen i afsnittet Sådan arbejder du med Windows® Apps. b) I kontrolpanelet, skal du klikke på Adjust screen resolution (juster skærmopløsning) under Appearance and Personalization (Udseende og personlige indstillinger). På skrivebordet a) Åbn skrivebordet fra startskærmen. b) Højreklik et sted på skrivebordet. Når pop-op menuen ses, klik på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger). 5. ���������������������� Vælg skærmtilstand på Multiple displays: (Multiple skærme:) rullegardinlisten. •  Kopier disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm som en kopi af hovedskærmen. •  Udvid disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm som en udvidelesskærm. Det øger desktop-pladsen. •  Vis kun desktop på 1 / 2: Vælg denne mulighed, hvis du kun vil se desktoppen på skærm 1 eller skærm 2. 6. �������� Klik på Apply (Anvend) eller OK. Klik derefter på Keep Changes (Gem ændringer) i bekræftelsesmeddelelsen.
Side: 39
Dansk ASUS M51AC 39 Dansk Tilslutning af HDTV Tilslut et højdefinitions tv (HDTV) til computerens HDMI port. • Der skal bruges et HDMI kabel til at forbinde HDTV og computeren. HDMI kablet skal anskaffes separat. • Det bedste billede opnås med et HDMI kabel mindre end 15m langt.
Side: 40
40 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk
Side: 41
Dansk ASUS M51AC 41 Kapitel 4 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc Når du bruger din desktop-Pc, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskade, når du bruger og har fuld glæde af din desktop-Pc. Eye level to the top of the monitor screen Foot rest 90˚ angles Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling: • Anbring computerstolen på en sådan måde, at din albuer er lidt højere oppe end tastaturet. På denne måde opnår du en god skrivestilling. • Indstil stolehøjden, så dine knæ er lidt højere oppe end dine hofter for at aflaste det bageste af lårene. Brug om nødvendigt en fodskammel eller lignende til at løfte til knæhøjde. • Indstil stolens ryglæn, så det nederste af rygraden understøttes og i en let bagudvendt vinkel. • Sid opret med knæene, albuerne og hofterne i en vinkel på cirka 90°, når du arbejder ved Pc'en. • Anbring skærmen direkte foran dig, og indstil det øverste af skærmen, så dine øjne er vendt let nedad. • Hold musen tæt på tastaturet, og anvend om nødvendigt en håndledspude til at understøtte eller nedsætte trykke på håndleddet, når du skriver. • Arbejd med desktop-Pc'en på et behageligt oplyst sted. Hold den væk fra skarpt lys fra f.eks. vinduer og fra direkte sollys. • Hold små pauser under arbejdet med desktop-Pc'en. Øjeniveau svarende til det øverse af skærmen Fodhviler
Side: 42
42 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Dansk Dansk 3. Når du er færdig, højreklik på hukommelseskort drevikonen på Computer skærmen, klik på Eject (Udskyd) og fjern derefter kortet. Fjern aldrig kort, mens de læses eller umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering eller sletning af data på kortet, idet der kan opstå datatab. For at forhindre datatab, brug "Safely Remove Hardware and Eject Media" ("Fjern hardware og udskyd medier") i Windows statusfeltet, inden hukommelseskortet fjernes. Brug af hukommelseskortlæseren Digitale kameraer og andet digitalt billeddannelsesudstyr bruger hukommelseskort til lagring af billed- og mediefiler. Den indbyggede hukommelseskortlæser på systemets forpanel tillader dig at læse og skrive på en lang række forskellige hukommelseskort-drev. Sådan bruges hukommelseskortet: 1. Anbring hukommelseskortet i kortindstikket. 2. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. • Hvis du ikke har aktiveret AutoPlay på din computer, skal du holde musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder), og dobbeltklik herefter på hukommelseskort-ikonet, for at få adgang til dataene på det. • Hvert kortindstik har sin egen drevikon, som ses på Computer skærmen. • Et hukommelseskort er kodet, så det kun passer i én retning. Skad ikke kortet ved at tvinge det ind i et indstik. • Du kan anbringe et medie i et eller flere kortindstik og bruge hvert medie uafhængigt af et andet. Kom kun ét hukommelseskort ad gangen i et indstik. Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen.
Side: 43
Dansk ASUS M51AC 43 Dansk Sådan bruges det optiske drev Anbringelse af optisk disk Sådan isættes en optisk disk: 1. Med tændt system, tryk på knappen på lågen til diskbakken for at åbne denne. 2. Anbring disken i det optiske drev med etiksiden opad. 3. Skub til bakken for at lukke den. 4. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. Fjernelse af optisk disk Sådan fjernes en optisk disk: 1. Med aktiveret system, udskyd bakken på en af følgende måder: • Tryk på udskydningsknappen på drevbakkens dæksel. • Højreklik på cd/dvd-drev ikonen på Computer skærmen og klik derefter på Eject (Udskyd). Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen. 2. Fjern disken fra diskbakken. Hvis du ikke har aktiveret AutoPlay på din computer, skal du holde musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (Stifinder), og dobbeltklik herefter på cd/dvd-drevikonet for, at få adgang til dataene på det. 2 3 1
Side: 44
44 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Dansk Brug af tastaturet (på udvalgte modeller) Tastaturerne er forskellige fra model til model. Illustrationerne i dette afsnit er kun til reference. Knapper Beskrivelse Slår lyden til og fra. Reducerer lydstyrken. Øger lydstyrken. ASUS KB34211 Kabling moderne �������� tastatur ASUS PK1100 tastatur
Side: 45
Dansk ASUS M51AC 45 Kapitel 5 Tilslutning til internettet Tilslutning via DSL/kabelmodem Sådan tilsluttes via DSL/kabelmodem: 1. Installer DSL/kabelmodemmet. Ledningsført forbindelse Forbind computeren til et DSL/kabelmodem eller et lokalt områdenetværk (LAN) med et RJ-45 kabel. 2. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til et DSL/kabelmodem. Se dokumentationen, som fulgte med DSL/kabelmodemmet. 3. Tænd for DSL/kabelmodemmet og computeren. 4. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. • For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE- netværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection (konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse). • ��������������������������������������������������������������������������� Kontakt din internetudbyder (ISP) for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen. Modem RJ-45 cable
Side: 46
46 Kapitel 5: Tilslutning til internettet Dansk Dansk Tilslutning via et lokalt områdenetværk (LAN) Sådan tilsluttes via et LAN: 1. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til LAN. 2. Tænd for computeren. 3. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. • For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE- netværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection (konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse). • ��������������������������������������������������������������������������� Kontakt din netværksadministrator for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen� . RJ-45 cable LAN
Side: 47
Dansk ASUS M51AC 47 Dansk Konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE-netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE-forbindelse eller en IP-netværksforbindelse: 1. I startskærmen skal du trykke på Desktop for, at åbne skrivebordet. 2. Højreklik på netværkslinjen i proceslinjen i Windows® , og klik på Åbn Netværks- og delingscenter. 3. I Åbn Netværks- og delingscenter-skærmen, skal du klikke på Rediger indstillinger for netværkskort. 4. Højreklik på din LAN, og vælg Egenskaber. 5. Vælg Internet-protokol version4 (TCP/IPv4), og klik derefter på Egenskaber.
Side: 48
48 Kapitel 5: Tilslutning til internettet Dansk Dansk 6. Klik på Hent automatisk en IP-adresse og klik på OK. Fortsæt trin for trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelser. 8. Vælg Opret forbindelse til internettet og klik på Næste. 7. Gå tilbage til Åbn Netværks- og delingscenter og klik derefter på Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk.
Side: 49
Dansk ASUS M51AC 49 Dansk 9. Vælg (Bredbånd (PPPoE) og klik på Næste. 10. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på Opret forbindelse. 11. Klik på Luk for at afslutte konfigurationen. 12. Klik på netværksikonen på proceslinjen, og klik på forbindelsen, som du netop oprettede. 13. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Opret forbindelse for at forbinde til internettet. Konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en statisk IP-netværksforbindelse: 1. Gentag trin 1-4 i det tidligere afsnit Konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE- netværksforbindelse. 2 Klik i markeringsfeltet ud for Brug følgende IP-adresse. 3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og gateway fra din internetudbyder. 4. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse. 5. Klik på OK, når dette er gjort.
Side: 50
50 Kapitel 5: Tilslutning til internettet Dansk Dansk Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) Forbind computeren til internettet via en trådløs forbindelse. For at kunne oprette en trådløs forbindelse, skal du forbinde til et trådløst adgangspunkt (AP). Wireless AP Modem • For at øge det trådløse radiosignals område og følsomhed, skal du forbinde de eksterne antenner til antennestikkene på ASUS WLAN kortet. • Den bedste trådløse ydelse opnås ved at anbringe antennerne ovenpå computeren. • De eksterne antenner er ekstraudstyr.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus M51AC men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus M51AC. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus M51AC så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus M51AC

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus M51AC below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Asus
  • Product: Skriveborde
  • Model/navn: M51AC
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Italiensk, Fransk, Hollandsk, Ukrainsk, Portugisisk, Tysk, Kinesisk, Japansk, Russisk, Bulgarsk, Spansk, Finsk, Rumænsk, Dansk, Nordmand, Græsk, Ungarer, Tjekkisk, Slovakisk