M31AD

Asus M31AD manual

M31AD

Manual til Asus M31AD på Dansk. Denne PDF-vejledning har 85 sider.

Side: 1
ASUS Desktop PC M31AD, M51AD og K30AD Brugervejledning M51AD M31AD K30AD
Side: 2
 Dansk Dansk DA8828 Første udgave November 2013 Ophavsret © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI. Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
Side: 3
 Dansk Dansk Bemærk.......................................................................................................... 5 Sikkerhedsinformation.................................................................................... 8 Konventioner brugt i denne vejledning........................................................... 9 Yderligere oplysninger.................................................................................... 9 Pakkeindhold................................................................................................ 10 Kapitel 1: Kom i gang Velkommen!...................................................................................................11 Lær din computer at kende............................................................................11 Installation af computeren. ............................................................................ 19 TÆND for computeren. ................................................................................. 22 Kapitel 2: Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed...................................................................... 23 Tilslutning af mikrofon og højtalere............................................................... 24 Tilslutning af multiple, eksterne skærme...................................................... 28 Tilslutning af HDTV....................................................................................... 29 Kapitel 3: Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc. ........................................ 31 Brug af hukommelseskortlæseren................................................................ 32 Sådan bruges det optiske drev..................................................................... 33 Kapitel 4: Tilslutning til internettet Ledningsført forbindelse............................................................................... 35 Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller).................................................. 37 Kapitel 5: Fejlfinding Fejlfinding..................................................................................................... 39 Indhold
Side: 4
 Dansk Dansk Tillæg: Windows® 7 / Windows® 8.1 Brugervejledning Kapitel 1: Brug af Windows® 7 Når der startes første gang........................................................................... 49 Brug af Windows® 7 desktop........................................................................ 50 Styring af filer og mapper. ............................................................................. 52 Genopretning af systemet. ............................................................................ 54 Beskyttelse af computeren........................................................................... 55 Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte.......................................................... 56 Kapitel 2: Brug af Windows® 8.1 Start for første gang...................................................................................... 57 Windows® 8.1 låseskærm............................................................................ 57 Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows® ....................................... 58 Sådan arbejder du med Windows® apps...................................................... 61 Andre genveje på tastaturet. ......................................................................... 66 Nedlukning af din stationær pc..................................................................... 67 Sådan du din pc til at slumre........................................................................ 67 Åbning til BIOS-opsætningen....................................................................... 68 Kapitel 3: Andre funktioner i Windows® 7 / Windows® 8.1 Fjernelse af en USB-lagerenhed ................................................................. 69 Konfiguration af skærmopløsningen............................................................. 70 Konfiguration af internetforbindelsen............................................................ 71 Genopretning af systemet. ............................................................................ 80 ASUS kontaktinformation ASUS kontaktinformation. ............................................................................. 85
Side: 5
 Dansk Dansk Bemærk ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsservice ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer bunder i vores bestræbelser for at holde en høj standard med hensyn til miljøbeskyttelse. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder løsninger til en ansvarlig genindvinding af vores produkter, batterier og andre komponenter samt emballager. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for nærmere detaljer om genindvinding i de forskellige lande. REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm . Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser: • Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og • Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: • Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. • Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. • Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. For at sikre opfyldelse af FFC reglerne, skal der bruges beskyttede kabler ved tilslutningen af skærmen til grafikkortene. Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr. Advarsel vedrørende lithium-ion batteri PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.
Side: 6
 Dansk Dansk IC: Overensstemmelseserklæring for Canada Denne enhed er i overensstemmelse med ICES-003 Klasse B specifikationerne i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med RSS 201 punktet i Industry Canada. Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensen, undtagen RSS- standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Disse enheder må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) disse enheder skal accepterer enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan uønsket betjening. Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radio- interferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003. VCCI: Japansk overensstemmelseserklæring VCCI-erklæring til klasse B udstyr KC: Koreansk advarselserklæring Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion MISE EN GARDE: Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
Side: 7
 Dansk Dansk Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningsudstyr CE : EU-overensstemmelseserklæring Dette udstyr er i overensstemmelse med kravene for fjernbetjeningsudstyr 1999/519/EC fra d. 1. juli 1999 vedrørende begrænsning på offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter (0-300 GHz). Denne trådløse enhed er i overensstemmelse med R&TTE direktivet. Brug at trådløse radioer Denne enhed må kun bruges indendørs, når man bruger frekvensbåndet fra 5,15 til 5,25 GHz. Udsættelse for radiofrekvensenergi Wi-Fi-teknologiens udstrålende udgangseffekt er under FCC-grænserne for radiofrekvenseksponering. Men det anbefales dog, at man bruger det trådløse udstyr på sådan en måde, at risikoen for kontakt med mennesker under normal drift minimeres. FCC-overensstemmelse vedrørende trådløs Bluetooth forbindelser Antennen, der bruges på denne sender, må ikke stilles sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender i henhold til betingelserne i FCC-Grant. Erklæring fra Industry Canada vedr. Bluetooth Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. BSMI: Erklæring vedr. trådløs brug i Taiwan Erklæring vedr. brug af fjernbetjeningsudstyr i Japan KC (fjernbetjeningsudstyr)
Side: 8
 Dansk Dansk Sikkerhedsinformation Frakobl AC-strømmen og perifere enheder inden rengøring. Tør desktop Pc'en af med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Brug den IKKE i snavsede støvede omgivelser. Brug den IKKE, hvis der er en gasudstrøming. • Anbring IKKE ting ovenpå desktop Pc'en og stik ikke ting ind i den. • Udsæt IKKE for stærkt magnetiske og elektriske felter. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Batteri-sikkerhedsadvarsel: Kast IKKE batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0˚C og 35˚C. • Tildæk IKKE desktop Pc'ens ventilationsåbninger, idet der i så fald kan ske overophedning sted. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. • Søg professional hjælp, inden der bruges adapter og forlængerledning. Disse enheder kan forstyrre jordforbindelsen. • Kontroller, at din strømforsyning er indstillet på den korrekte spænding i dit område. Hvis du ikke er sikker med hensyn til spændingen i den anvendte stikkontakt, skal du kontakte det lokale el-selskab. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
Side: 9
 Dansk Dansk Konventioner brugt i denne vejledning For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen. FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job. FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job. Yderligere oplysninger Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se følgende kilder: ASUS websteder ASUS webstederne verden over indeholder opdateret information vedrørende ASUS hardware- og software-produkter. Gå til ASUS webstedet www.asus.com. ASUS lokal teknisk hjælp Besøg ASUS webstedet http://support.asus.com/contact for kontaktoplysninger til lokal, teknisk hjælpeingeniør. � • Brugsvejledningen kan findes i følgende mappe på skrivebordet på din pc: • C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Side: 10
10 Dansk Pakkeindhold • Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. • Ovenstående illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige modellerne imellem. ASUS Desktop PC Tastatur x1 Mus x1 Dipolantenne x1 (ekstraudstyr) / ������������ Antenne����� x 1 (ekstraudstyr) El-ledning x 1 Installation Guide DVD/SDVD/RDVD x1 (ekstraudstyr) Installationsvejledning x 1 Garantibevis x 1
Side: 11
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 11 Kapitel 1 Kom i gang Lær din computer at kende Forpanel Illustrationer er kun til reference. Portene og deres anbringelse samt kabinettets farve er forskellig fra model til model. Velkommen! Tak, fordi du har anskaffet dig en ASUS ���������������������������������� M31AD / M51AD / K30AD������������� desktop Pc! ASUS ������������������������������������������������������������������������������� M31AD / M51AD / K30AD���������������������������������������������������������� desktop Pc'en byder på avanceret ydelse, pålidelighed og brugerrettede hjælpeprogrammmer. Alle disse værdier er indeholdt i et fantastisk futuristisk og stilfuldt kabinet. Læs ASUS garantibeviset inden installationen af ASUS desktop Pc'en. M31AD
Side: 12
12 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon� . Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler�� . Understøttet af ASUS Audio Wizard. Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. Udskydningsknap til optisk drev. Tryk på denne knap for at udskyde bakken til det optiske drev� . Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren� . MMC (MultiMediaCard)/XD (xD-Picture)/SD (Secure Digital™)/SDHC (High Capacity Secure Digital™)/Kortindgang MS/PRO (Memory Stick Pro™). Sæt et understøttede kort i kortindgangen.
Side: 13
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 13 Dansk USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon� . Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler�� . Understøttet af ASUS Audio Wizard. Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren� . M51AD
Side: 14
14 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Etui til kortlæser. Åbn denne hætte for at få adgang til kortlæserstikkene. Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. Bås til optisk drev (tom). Muliggør installation af et yderligere optisk drev i denne bås� . CompactFlash® / Microdrive™ kortindstik. Anbring et CompactFlash® / Microdrive™ kort i dette indstik� . Secure Digital™ / MultiMediaCard indstik. Anbring et Secure Digital™ / MultiMediaCard kort i dette indstik� . Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ card slot. ��������������������������� Anbring et ���������������� Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ ��������������������� kort i dette indstik� .
Side: 15
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 15 Dansk K30AD MMC (MultiMediaCard)/XD (xD-Picture)/SD (Secure Digital™)/SDHC (High Capacity Secure Digital™)/Kortindgang MS/PRO (Memory Stick Pro™). Sæt et understøttede kort i kortindgangen. USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon� . Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler�� . Understøttet af ASUS Audio Wizard. Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren� . Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret.
Side: 16
16 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Bagpanel M31AD / M51AD / K30AD Strømknap. Brug denne knap til at vælge den korrekte tilslutningsspænding i henhold til strømforsyningen i dit område. Hvis spændingen i dit område er 100-127V, skal du stille knappen på 115V. Hvis spændingen i dit område er 200 - 240V, skal du stille knappen på 230V.� Hvis knappen stilles på 115V i et område med 230V, eller på 230V i et område med 115V bliver systemet alvorligt beskadiget. Strømstik. Forbind el-ledningen til dette stik� . Din pc har følgende mærkeeffekt, afhængig af de lokale bestemmelser: • M31AD: • 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz • 220~230Vac, 3.5A, 50Hz • M51AD: • 115Vac / 220~230Vac, 7.0A/4.0A, 60Hz/50Hz • 220~230Vac, 3.5A, 50Hz • K30AD: • 110-120V~ / 220-240V~, 8A/4A, 50-60Hz (kun for brugere i Nordamerika) • 220V~, 3A, 50Hz (kun for brugere i Europa)
Side: 17
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 17 Dansk Lyd 2.1-, 4.1-, 5.1- eller 7.1-kanals konfiguration Port Hovedtelefoner 2.1-kanal 4.1-kanal 5.1-kanal 7.1-kanal Lyseblå Linie-ind Linie-ind Linie-ind Linie-ind Limegrøn Linje ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Lyserød Mik. ind Mik. ind Mik. ind Mik. ind Orange – – Center/Subwoofer Center/Subwoofer Sort – Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Grå – – – Sidehøjtaler ud Strømknap. Brug denne knap til at vælge den korrekte tilslutningsspænding i henhold til strømforsyningen i dit område. Hvis spændingen i dit område er 100-127V, skal du stille knappen på 115V. Hvis spændingen i dit område er 200 - 240V, skal du stille knappen på 230V.� Hvis knappen stilles på 115V i et område med 230V, eller på 230V i et område med 115V bliver systemet alvorligt beskadiget. Strømstik. Forbind el-ledningen til dette stik� . Din pc har følgende mærkeeffekt, afhængig af de lokale bestemmelser: • M31AD: • 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz • 220~230Vac, 3.5A, 50Hz • M51AD: • 115Vac / 220~230Vac, 7.0A/4.0A, 60Hz/50Hz • 220~230Vac, 3.5A, 50Hz • K30AD: • 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz • 220Vac, 3A, 50Hz USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet� . HDMI port. Denne port er til et HDMI (High-Definition Multimedia Interface) stik, overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold� . VGA port. Denne port er til VGA kompatible enheder såsom en VGA skærm� .
Side: 18
18 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk ASUS WLAN kort (kun udvalgte modeller). Med det optionelle WLAN kort kan computeren forbinde til et trådløst netværk� . Ekspanstionsstikklamme. Fjern ekspansionsstikklammen, når der installeres et ekspansionskort� . ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller). Skærmudgangsportene på dette optionelle ASUS grafikkort kan være forskellige modellerne imellem� . LAN (RJ-45) port. Denne port muliggør Gigabit forbindelse til et lokalt områdenetværk (LAN) via en netværksstikdåse� . Ventilationsåbninger. Disse bruges til luftventilation� . Bloker IKKE kabinettets ventilationsåbninger. Sørg altid for passende ventilation til computeren. Aktivitet/Link LED Hastighed LED Status Beskrivelse Status Beskrivelse SLUKKET Ikke noget link SLUKKET 10Mbps forbindelse ORANGE Linked ORANGE 100Mbps forbindelse BLINKER Dataaktivitet GRØN 1Gbps forbindelse LAN port - LED indikationer LAN port HASTIGHED LED AKT/LINK LED
Side: 19
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 19 Dansk Installation af computeren Dette afsnit hjælper dig med at forbinde hovedharware-enhederne såsom den eksterne skærm, tastatur, mus og el-ledning til computeren. Tilslutning af ekstern skærm Brug af ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller) Forbind skærmen til skærmudgangsporten på det diskrete ASUS grafikkort. Sådan forbindes en ekstern skærm med ASUS grafikkortet: 1. Forbind en skærm til en skærmudgangsport på ASUS grafikkortet. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt. Skærmudgangsportene på ASUS grafikkortet kan være forskellige modellerne imellem.
Side: 20
20 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk • Hvis din computer er leveret med et ASUS grafikkort, er grafikkortet indstillet som den primære skærmenhed i BIOS. Forbind derfor skærmen til en skærmdudgangsport på grafikkortet. • For at forbinde eksterne skærme til computeren, se Tilslutning af multiple, eksterne skærme i afsnit 2 i denne brugervejledning for yderligere oplysninger. Brug af onboard skærmudgangsportene Forbind skærmen til onboard skærmudgangsporten. Sådan forbindes en ekstern skærm ved hjælp af onboard skærmudgangsportene: 1. Forbind en VGA skærm til VGA porten eller en DVI-D skærm til DVI-D porten eller en HDMI skærm til HDMI porten på bagsiden af computeren. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt.
Side: 21
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 21 Dansk Tilslutning af et USB tastatur og en USB mus Forbind et USB tastatur og en USB mus til USB portene på bagsiden af computeren. Tilslutning af el-ledning Forbind el-ledningens ene ende til strømstikket på bagsiden af computeren og den anden ende til en stikkontakt. Forbind dit USB tastatur og USB mus til USB 2.0 portene. `
Side: 22
22 Kapitel 1: Kom i gang Dansk TÆND for computeren Sådan TÆNDER du for computeren: 1. Tryk på strømkontakten. 2. ����������������������������������������������������������������������������� Tænd på stikkontakten, og tryk herefter på tænd/sluk-knappen på din computer. TÆND for computeren Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder for computeren, efter at den er installeret. 3. Vent, indtil styresystemet indlæser automatisk. Du kan se hvordan man lukker computeren ned i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual. Strømknap M31AD M51AD Strømknap Strømknap K30AD
Side: 23
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 23 Kapitel 2 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed Denne desktop Pc har USB 2.0/1.1 og USB 3.0 porte på både for- og bagpanelet. USB portene gør det muligt at forbinde USB enheder såsom lagerenheder. Sådan tilsluttes en USB lagerenhed: • Forbind USB lagereheden til computeren. Forpanel M31AD M51AD K30AD
Side: 24
24 Kapitel 2: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af mikrofon og højtalere Denne desktop Pc leveres med mikrofon- og højtalerporte på både for- og bagpanel. Lyd I/O portene på bagpanelet muliggør tilslutning af 2.1-kanals-, 4.1-kanals-, 5.1-kanals- og 7.1- kanals- stereohøjtalere. Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofon M31AD Bagpanel M31AD / M51AD / K30AD For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Sådan fjernes en USB-lagringsenhed i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual.
Side: 25
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 25 Dansk M51AD K30AD
Side: 26
26 Kapitel 2: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af 4.1-kanals højtalere LYDINDGANGE LYDINDGANGE Bagpanel Forside Tilslutning af 2.1-kanals højtalere LYDINDGANGE
Side: 27
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 27 Dansk Tilslutning af 5.1-kanals højtalere LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE LYDINDGANGE Center/ Subwoofer Tilslutning af 7.1-kanals højtalere LYDINDGANGE Bagpanel Forside Center/ Subwoofer LYDINDGANGE Side
Side: 28
28 Kapitel 2: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af multiple, eksterne skærme Desktop Pc'en leveres med VGA, HDMI eller DVI porte og muliggør tilslutning af multiple, eksterne skærme. Installation af multiple skærme Når der bruges multiple skærme, kan du indstille skærmtilstande. Du kan bruge den yderligere skærm som kopi af din hovedskærm eller som en udvidelse for at forstørre din Windows desktop. Sådan installeres multiple skærme: 1. Sluk for computeren. 2. Forbind de to skærme til computeren og forbind el-ledningerne til skærmene. Se afsnittet Installation af computeren i Kapitel 1 for yderligere oplysninger om, hvordan en skærm forbindes til computeren. Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du forbinde skærmene til grafikkortets udgangsport. For nogle grafikkorts vedkommende har kun skærmen, som er indstillet til at være den primære skærm, et billede under POST. Dobbeltskærm-funktionen virker kun med Windows.
Side: 29
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 29 Dansk 3. Tænd for computeren. 4. Konfiguration af Screen Resolution (skærmopløsningen). For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Konfiguration af skærmopløsningen i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual. Tilslutning af HDTV Tilslut et højdefinitions tv (HDTV) til computerens HDMI port. • Der skal bruges et HDMI kabel til at forbinde HDTV og computeren. HDMI kablet skal anskaffes separat. • Det bedste billede opnås med et HDMI kabel mindre end 15m langt.
Side: 30
30 Kapitel 2: Tilslutning af enheder til computeren Dansk
Side: 31
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 31 Kapitel 3 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc Når du bruger din desktop-Pc, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskade, når du bruger og har fuld glæde af din desktop-Pc. Eye level to the top of the monitor screen Foot rest 90˚ angles Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling: • Anbring computerstolen på en sådan måde, at din albuer er lidt højere oppe end tastaturet. På denne måde opnår du en god skrivestilling. • Indstil stolehøjden, så dine knæ er lidt højere oppe end dine hofter for at aflaste det bageste af lårene. Brug om nødvendigt en fodskammel eller lignende til at løfte til knæhøjde. • Indstil stolens ryglæn, så det nederste af rygraden understøttes og i en let bagudvendt vinkel. • Sid opret med knæene, albuerne og hofterne i en vinkel på cirka 90°, når du arbejder ved Pc'en. • Anbring skærmen direkte foran dig, og indstil det øverste af skærmen, så dine øjne er vendt let nedad. • Hold musen tæt på tastaturet, og anvend om nødvendigt en håndledspude til at understøtte eller nedsætte trykke på håndleddet, når du skriver. • Arbejd med desktop-Pc'en på et behageligt oplyst sted. Hold den væk fra skarpt lys fra f.eks. vinduer og fra direkte sollys. • Hold små pauser under arbejdet med desktop-Pc'en. Øjeniveau svarende til det øverse af skærmen Fodhviler
Side: 32
32 Kapitel 3: Sådan bruger du din computer Dansk Dansk 3. Når du er færdig, højreklik på hukommelseskort drevikonen på Computer skærmen, klik på Eject (Udskyd) og fjern derefter kortet. Fjern aldrig kort, mens de læses eller umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering eller sletning af data på kortet, idet der kan opstå datatab. For at forhindre datatab, brug "Safely Remove Hardware and Eject Media" ("Fjern hardware og udskyd medier") i Windows statusfeltet, inden hukommelseskortet fjernes. Brug af hukommelseskortlæseren Digitale kameraer og andet digitalt billeddannelsesudstyr bruger hukommelseskort til lagring af billed- og mediefiler. Den indbyggede hukommelseskortlæser på systemets forpanel tillader dig at læse og skrive på en lang række forskellige hukommelseskort-drev. Sådan bruges hukommelseskortet: 1. Anbring hukommelseskortet i kortindstikket. 2. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. • Et hukommelseskort er kodet, så det kun passer i én retning. Skad ikke kortet ved at tvinge det ind i et indstik. • Du kan anbringe et medie i et eller flere kortindstik og bruge hvert medie uafhængigt af et andet. Kom kun ét hukommelseskort ad gangen i et indstik. I Windows® 8.1, ������������������������������������������������������������������ Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen. • I Windows® 7, �������������������������������������������������������������� Hvis AutoPlay IKKE er aktiveret på computeren, klik på Windows® 7 Start knappen på opgavebjælken, klik på Computer og dobbeltklik derefter på hukommelseskort ikonen for at tilgå dataene på den • I Windows® 8.1, ������������������������������������������������������������������� Hvis du ikke har aktiveret AutoPlay på din computer, skal du holde musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder), og dobbeltklik herefter på hukommelseskort-ikonet, for at få adgang til dataene på det� . • Hvert kortindstik har sin egen drevikon, som ses på Computer skærmen.
Side: 33
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 33 Dansk Sådan bruges det optiske drev Anbringelse af optisk disk Sådan isættes en optisk disk: 1. Med tændt system, tryk på knappen på lågen til diskbakken for at åbne denne. 2. Anbring disken i det optiske drev med etiksiden opad. 3. Skub til bakken for at lukke den. 4. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. Fjernelse af optisk disk Sådan fjernes en optisk disk: 1. Med aktiveret system, udskyd bakken på en af følgende måder: • Tryk på udskydningsknappen på drevbakkens dæksel. • Højreklik på cd/dvd-drev ikonen på Computer skærmen og klik derefter på Eject (Udskyd). For at åbne Computer skærmen i Windows® 8.1 skal du holde musen over det nederste højre hjørne på Windows® skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I pop-op-menuen skal du klikke på stifinderen, og åbn herefter Computer skærmen. 2. Fjern disken fra diskbakken. 2 3 1 Hvis du IKKE har automatisk afspilning slået til på din computer, kan du åbne cd'en på følgende måde: • I Windows® 7 skal du klikke på Start > Computer, og dobbeltklik herefter på ikonet for cd/dvd-drevet. • I Windows® 8.1 skal du holde musen over det nederste højre hjørne på Windows® skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I pop-op- menuen skal du klikke på stifinder, og dobbeltklik herefter på ikonet for cd/dvd- drevet.
Side: 34
34 Kapitel 3: Sådan bruger du din computer Dansk
Side: 35
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 35 Kapitel 4 Tilslutning til internettet Tilslutning via DSL/kabelmodem Sådan tilsluttes via DSL/kabelmodem: 1. Installer DSL/kabelmodemmet. Ledningsført forbindelse Forbind computeren til et DSL/kabelmodem eller et lokalt områdenetværk (LAN) med et RJ-45 kabel. 2. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til et DSL/kabelmodem. Se dokumentationen, som fulgte med DSL/kabelmodemmet. 3. Tænd for DSL/kabelmodemmet og computeren. 4. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. • ��������������������������������������������������������������������������� Kontakt din netværksadministrator for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen� . • ����������������������������������������������������������� For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Konfiguration af internetforbindelsen i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual. Modem RJ-45 cable
Side: 36
36 Kapitel 4: Tilslutning til internettet Dansk Dansk Tilslutning via et lokalt områdenetværk (LAN) Sådan tilsluttes via et LAN: 1. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til LAN. 2. Tænd for computeren. 3. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. • ��������������������������������������������������������������������������� Kontakt din netværksadministrator for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen� . • ����������������������������������������������������������� For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Konfiguration af internetforbindelsen i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual. RJ-45 cable LAN
Side: 37
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 37 Dansk Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) Forbind computeren til internettet via en trådløs forbindelse. For at kunne oprette en trådløs forbindelse, skal du forbinde til et trådløst adgangspunkt (AP). • For at øge det trådløse radiosignals område og følsomhed, skal du forbinde de eksterne antenner til antennestikkene på ASUS WLAN kortet. • Den bedste trådløse ydelse opnås ved at anbringe antennerne ovenpå computeren. • De eksterne antenner er ekstraudstyr� . • ����������������������������������������������������������� For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Konfiguration af internetforbindelsen i brugsvejledningen til Windows® 7 / Windows® 8.1, som kan findes i denne manual. Wireless AP Modem
Side: 38
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 39 Kapitel 5 Fejlfinding Fejlfinding Dette kapitel omhandler nogle problemer, der kan opstå, og deres mulige løsning. ? Jeg kan ikke tænde for computeren, og strømdioden (LED) på forpanelet lyser ikke • Tjek, om computeren er korrekt forbundet. • Tjek, om stikkontakten virker. • Tjek, om strømforsyningsenheden er aktiveret. Se afsnittet TÆND/SLUK for computeren i kapitel 1. ? Min computer hænger. • Gør følgende for at lukke programmer, der ikke reagerer: 1. Tryk simultant på <Alt> + <Ctrl> + <Delete> knapperne på tastaturet og klik derefter på Task Manager (Joblisten). 2. Du skal gøre følgende afhængig af hvilket operativsystem du bruger: I Windows® 7: a) �������� Klik på Applications (Programmer) fanebladet. b) �������������������������������������������������������� Vælg programmet, som ikke reagerer, og klik derefter på End Task (Afslut job). I Windows® 8.1: ��� I Task Manager (Joblisten) under Processes (Processer) fanebladet, skal du vælge programmet der ikke reagerer, og klik herefter på End Task (Afslut job). • Hvis tastaturet ikke reagerer. Tryk og hold på strømknappen ovenpå kabinettet indtil computeren lukker ned. Tryk derefter på strømknappen for at tænde. ? Jeg kan ikke forbinde til et trådløst netværk med ASUS WLAN kort (kun udvalgte modeller). • Kontroller, at du indtaster den rigtige netværks-sikkerhedskode for netværket, som du gerne vil forbinde til. • ��������������������������������������������������������������������������� For at opnå den bedste ydelse, forbind de eksterne antenner (ekstraudstyr) til antennestikkene på ASUS WLAN kortet og anbring antennerne ovenpå computeren.
Side: 39
40 Kapitel 5: Fejlfinding Dansk Dansk ? Pil-knapperne på taltastaturet virker ikke. Tjek, om Number Lock LED er slukket. Når Number Lock LED lyser, kan taltasterne kun bruges til indlæsning af tal. Hvis du ønsker at bruge pilknapperne på taltastaturet, tryk på Number Lock knappen for at slukke LED. ? Ikke noget billede på skærmen. • Tjek, om skærmen er tændt. • Kontroller, at skærmen er korrekt forbundet til computerens videoudgangsport. • Hvis computeren leveres med et diskret grafikkort, skal du sikre, at du forbinder skærmen til en videoudgangsport på det diskrete grafikkort. • Tjek, om nogle af pindene i skærmvideostikket er bøjet. Hvis der er bøjede pinde, skal kablet udskiftes. • Tjek, om skærmen er korrekt forbundet til en strømkilde. • Se dokumentationen, som fulgte med skærmen, for yderligere fejlfindingsoplysninger. ? Når jeg bruger flere skærme, er der kun billede på én af skærmene. • Kontroller, at der er tændt for begge skærme. • Under POST har kun skærmen forbundet til VGA porten billede. Dobbeltskærm-funktionen virker kun med Windows. • Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du sikre, at du forbinder skærmene til grafikkortets udgangsport. • Tjek om de multiple skærmindstillinger er korrekte. ? Min computer kan ikke finde min USB lagerenhed. • Første gang, der forbindes en USB lagerenhed til computeren, installerer Windows automatisk en driver til den. Vent lidt og gå derefter til "Denne computer" for at tjekke, om USB lagerenheden er fundet. • Forbind USB lagerenheden til en anden computer for at teste, om USB lagerenheden er i stykker eller fejlfungerer.
Side: 40
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 41 Dansk ? Jeg vil gerne genoprette ændringer i computerens systemindstillinger uden at påvirke mine personlige filer og data. I Windows® 7: ����������� Med Windows® "System Restore" funktionen kan du genoprette ændringer i computerens systemindstillinger uden at påvirke dine personlige data såsom dokumenter og billeder. For yderligere oplysninger, se afsnittet Genopretning af systemet i Kapitel 2. I Windows® 8.1: ��������� I Windows® 8 kan du bruge gendannelsesmuligheden Refresh everything without affecting your files (Opdater alt uden at påvirke dine filer), for enten at gendanne eller fortryde ændringer i dit computersystem, uden at det påvirker dine personlige data, såsom dokumenter eller billeder. For at bruge gendannelsesmuligheden, skal du klikke på Settings (Indstillinger) > Change PC Settings (Ændr pc-indstillinger) > General (Generelt) i Symbollinje, og vælg Refresh everything without affecting your files (Opdater alt uden at påvirke dine filer), og klik på Get Started (Gå i gang). ? HDTV billedet er strukket. • ������������������������������������������������������������� Det skyldes, at skærmen og HDTV har forskellige opløsninger. Indstil skærmopløsningen, så den passer til HDTV. Sådan ændres skærmopløsningen: I Windows® 7: ����������������������������������� 1. Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på følgende måder: • Klik på > Control Panel (Kontrolpanel) > Appearance and Personalization (Udseende og tilpasning) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger). • Højreklik hvor som helst på Windows desktoppen. Når pop-op menuen ses, klik på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger). ��������������������������������������������������������������������� 2. Indstil opløsningen. Se dokumentationen, som fulgte med dit HDTV vedrørende opløsningen. 3. Klik på Apply (Anvend) eller OK for at fortsætte. Klik derefter på Keep Changes (Gem ændringer) i bekræftelsesmeddelelsen. I Windows® 8.1: �������������������������������� Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på følgende måder: I startskærmen a) Åbn All Apps (alle apps) skærmen, og fastgør kontrolpanelet til startskærmen. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Sådan fastgør du en app i startskæmen i afsnittet Sådan arbejder du med Windows® Apps. b) I kontrolpanelet, skal du klikke på Adjust screen resolution (juster skærmopløsning) under Appearance and Personalization (Udseende og personlige indstillinger). På skrivebordet a) Åbn skrivebordet fra startskærmen. b) Højreklik et sted på skrivebordet. Når pop-op menuen ses, klik på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger).
Side: 41
42 Kapitel 5: Fejlfinding Dansk Dansk ? Mine højtalere er tavse. • Kontroller, at du har forbundet højtalerne til linje-ud porten (limegrøn) på for- eller bagpanelet. • Kontroller, at højtalerne er forbundet til en strømkilde og tændt. • Indstil højtalernes lydstyrke. • Kontroller, at computerens systemlyde ikke er "tavse". • Hvis de er tavse, ses lydstyrkeikonen som . Aktiver systemlydene ved at klikke på i Windows statusfeltet og klik derefter på . • Hvis de ikke er tavse, klik på og indstil lydstyrken ved hjælp og skyderen. • Forbind højtalerne til en anden computer for at teste, om de fungerer, som de skal. ? Dvd'en kan ikke læse en disk. • Tjek, om disken er anbragt med etiketsiden opad. • Tjek, om disken er centreret i bakken. Dette gælder især diske med ikke-standard størrelse og form. • Tjek, om disken er ridset eller på anden måde skadet. ? Dvd-udskydningsknappen virker ikke. 1. ��������� I Windows® 7, skal du klikke på > Computer. ��������� I Windows® 8.1, ��������������������������������������������������������� hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen. 2. ������������� Højreklik på og klik derefter på Eject (Udskyd) i menuen.
Side: 42
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 43 Dansk Strøm Problem Mulig årsag Aktivitet Ingen strøm (Strømindikatoren er slukket) Spændingen er forkert • Hvis din computer er udstyret med en strømjusteringsknap, skal du indstille den i henhold til strømforsyningen i dit område. • Justér indstillingen af volt. Kontroller, at stikket på elledningen er trukket ud af stikkontakten. Computeren tænder ikke. Tryk på tænd-sluk-knappen foran for at sikre, at computeren tændes. Elledningen til computeren er ikke ordentligt tilsluttet. • Kontroller, at elledningen er ordentligt tilsluttet. • Brug en anden tilsvarende elledning. Problemer med strømforsyningen (PSU) Kontakt dit ASUS servicecenter vedrørende installation af endnu en PSU på din computer.
Side: 43
44 Kapitel 5: Fejlfinding Dansk Dansk Skærm Problem Mulig årsag Aktivitet Der vises intet billede, når computeren tændes (sort skærm) Signalkablet er ikke tilsluttet korrekt til VGA- porten på computeren. • Forbind signalkablet til den korrekte skærmport (på VGA eller en diskret VGA-port). • Hvis der anvendes et diskret VGA- kort, skal signalkablet forbindes til den diskrete VGA-port. Problemer med signalkablet Prøv at koble det til en anden skærm. Lokalnetværk (LAN) Problem Mulig årsag Aktivitet Der fås ingen internetforbindelse LAN-kablet er ikke tilsluttet. Forbind LAN-kablet til computeren. Problemer med LAN- kablet Kontroller, at LAN-lampen er tændt. Hvis det ikke er tilfældet, så prøv et andet LAN-kabel. Hvis det stadig ikke hjælper, så kontakt ASUS servicecenter. Computeren er ikke ordentligt forbundet med en router eller hub. Kontroller, at computeren er ordentligt forbundet med en router eller hub. Netværksindstillinger Kontakt internetudbyderen med hensyn til de korrekte LAN- indstillinger. Problemer forårsaget af antivirusprogram Luk antivirusprogrammet. Driverproblemer Geninstallér LAN-driveren
Side: 44
Dansk ASUS M31AD, M51AD og K30AD 45 Dansk Lyd Problem Mulig årsag Aktivitet Ingen lyd Højttaleren eller hovedtelefonen er tilsluttet den forkerte port. • Se brugervejledningen til computeren for at finde den rigtige port. • Kobl højttaleren fra og til computeren. Højttaler eller hovedtelefon virker ikke. Prøv at benytte en anden højttaler eller hovedtelefon. Lydportene foran og bagpå virker ikke. Prøv både lydportene foran og bagpå. Hvis én af portene ikke virker, så kontroller, om porten er indstillet til flerkanals brug. Driverproblemer Geninstallér lyddriveren Systemet Problem Mulig årsag Aktivitet Systemhastigheden er for langsom Der kører for mange programmer på én gang. Luk nogle af programmerne. Computervirusangreb • Anvend et antivirusprogram til at skanne for vira og reparere computeren med. • Geninstallér operativsystemet. Systemet hænger eller fryser fast. Problemer med harddisken • Send den beskadigede harddisk til service hos ASUS-servicecentret. Problemer med hukommelsesmodul • Erstat med kompatible hukommelsesmoduler. • Fjern de ekstra hukommelsesmoduler, som er installeret, og prøv derefter igen. • Kontakt ASUS servicecenter for hjælp. Der er ikke tilstrækkelig luftventilation til computeren. Flyt computeren hen et sted, hvor der er bedre udskiftning af luften. Der er installeret ukompatible programmer. Geninstallér operativsystemet og kompatible programmer.
Side: 45
46 Kapitel 5: Fejlfinding Dansk CPU Problem Mulig årsag Aktivitet For støjende lige efter, at computeren er startet. Computeren startes. Det er normalt. Ventilatoren kører på fuld hastighed, når computeren tændes. Ventilatoren reducerer hastigheden, når operativsystemet startes. Der er ændret på BIOS- indstillingerne. Gendan BIOS til standardindstillingerne. Gammel BIOS-version Opdater BIOS til den nyeste version. Hent den nyeste BIOS-versioner fra ASUS-netstedet med teknisk støtte på adressen http://support.asus. com. Computeren er for støjende, når den anvendes. CPU-ventilatoren er skiftet ud. Kontroller, at der anvendes en kompatibel CPU-ventilator eller en, som ASUS anbefaler. Der er ikke tilstrækkelig luftventilation til computeren. Flyt computeren hen et sted, hvor der er bedre udskiftning af luften. Systemtemperaturen er for høj. • Opdater BIOS. • Hvis du er i stand til selv at geninstallere bundkortet, så prøv at gøre rent indvendigt i kabinettet. • Kontakt et ASUS servicecenter for hjælp. Hvis problemet fortsætter, så læs garantikortet til den stationære pc og kontakt ASUS- servicecentret. Besøg ASUS netstedet på adressen http://support.asus.com for at finde oplysninger om servicecentret.
Side: 46
47 ASUS Desktop PC Windows® 7 / Windows® 8.1 Brugervejledning DA8828 Første udgave November 2013 Ophavsret © ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Tillæg Windows® 7 / Windows® 8.1 Brugervejledning
Side: 47
ASUS Desktop PC 49 Kapitel 1 Brug af Windows® 7 Når der startes første gang Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af Windows® 7 styresystemets basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer Windows) skærmen ses. 2. Vælg sprog i rullegardinmenuen. Klik på Next (Næste). 3. På rullelisten, vælg Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid og valuta) og Keyboard layout (Tastatur-udformning). Klik på Next (Næste). 4. Indtast unikke navne for user name (brugernavn) og computer name (Computernavn). Klik på Next (Næste). 5. Indtast de nødvendige oplysninger til installation af adgangskode og klik på Next (Næste). Du kan også klikke på Next (Næste) for at springe dette trin over og uden at indlæse nogen oplysninger. 6. Læs licensbetingelserne grundigt. Afmærk I accept the license terms (Jeg accepterer licensbetingelserne) og klik på Next (Næste). 7. Vælg Use recommended settings (Brug anbefalede indstillinger) eller Install important updates only (Installer kun vigtige opdateringer) for at foretage sikkerhedsindstillingerne på computeren. For at springe dette trin over, vælg Ask me later (Spørg mig senere). 8. Tjek dato- og tidsindstillinger. Klik på Next (Næste). Systemet indlæser de nye indstillinger og genstarter. Du kan nu begynde at bruge computeren. Hvis du ønsker at installere en adgangskode til din konto, se afsnittet Installation af brugerkonto og adgangskode i dette kapitel.
Side: 48
50 Kapitel 1: Brug af Windows® 7 Dansk Dansk Brug af Windows® 7 desktop Klik på Start ikonen > Help and Support (Hjælp og Støtte) for at få yderligere oplysninger om Windows® 7. Brug af menuen Start Menuen Start giver adgang til programmer, hjælpeprogrammer og andre nyttige ting på computeren. Den giver dig også yderligere oplysninger om Windows 7 via dens Help and Support (Hjælp og støtte) funktion. Start af punkter på menuen Start Sådan startes punkter på menuen Start: 1. På Windows® jobbjælke, klik på Start ikonen . 2. I menuen Start, vælg punktet, som du gerne vil starte. Du kan anbringe programmer, som du ønsker konstant vist på menuen Start. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel. Brug af Kom-i-Gang punktet Getting Started (Kom i gang) punktet i menuen Start indeholder oplysninger om basale handlinger såsom personalisering af Windows® , tilføjelse af nye brugere og overførsel af filer for at gøre dig bekendt med Windows® 7. Sådan bruges Kom-i-Gang punktet: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Vælg Getting Started (Sådan kommer du i gang). Listen med job til rådighed ses. 3. Vælg jobbet, du ønsker at udføre. Brug af jobbjælken På jobbjælken kan du starte og styre programmer og punkter installeret på computeren. Start af program fra jobbjælken Sådan startes et program fra jobbjælken: • På Windows® opgavebjælken, klik på en ikon for at starte den. Klik på ikonen igen for at skjule programmet. Du kan fastsætte programmer, som du ønsker konstant vist på jobbjælken. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel.
Side: 49
Dansk ASUS Desktop PC 51 Dansk Anbringelse af punkter på jumplisten Når du højreklikker på en ikon på jobbjælken, giver en jumpliste dig hurtig adgang til programmers eller punkter led. Du kan anbringe punkter på jumplisten såsom foretrukne websteder, ofte besøgte mapper og drev og nyligt afspillede mediefiler. Sådan anbringes punkter på jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at anbringe, og vælg Pin to this list (Anbring på denne liste). Fjernelse af punkter fra jumplisten Sådan fjernes punkter fra jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at fjerne fra jumplisten, og vælg Unpin from this list (Fjern fra denne liste). Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken Sådan anbringes programmer på menuen Start eller på jobbjælken: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Højreklik på punktet, som du ønsker at abringe i menuen Start eller på jobbjælken. 3. Vælg Pin to Taskbar (Anbring på jobbjælke) eller Pin to Start menu (Anbring i menuen Start). Du kan også højreklikke på ikonen for et igangværende program på jobbjælken og derefter vælge Pin this program to taskbar (Anbring dette program på jobbjælken). Fjernelse af programmer fra menuen Start Sådan fjernes programmer fra menuen Start: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. I menuen Start, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter Remove from this list (Fjern fra denne liste). Fjernelse af programmer fra jobbjælken Sådan fjernes programmer fra jobbjælken: 1. På jobbjælken, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne fra jobbjælken, og vælg Unpin this program from taskbar (Fjern dette program fra jobbjælken).
Side: 50
52 Kapitel 1: Brug af Windows® 7 Dansk Dansk Brug af statusfeltet Som standard viser statusfeltet disse tre ikoner: Action Center meddelelse Klik på denne ikon for at se alle advarselsmeddelelser og starte Windows® Action Center. Netværksforbindelse Denne ikon viser tilslutningssignalet og den ledningsførte eller trådløse netværksforbindelses signalstyrke. Lydstyrke Klik på denne ikon for at indstille lydstyrken. Visning af advarselsmeddelelse Sådan vises en advarselsmeddelelse: • Klik på meddelelsesikonen og klik derefter på meddelelsen for at åbne den. For yderligere oplysninger, se afsnittet Brug af Windows® Action Center i dette kapitel. Tilpasning af ikoner og meddelelser Du kan vælge mellem at vise og skjule ikoner og meddelelser på jobbjælken eller i statusfeltet. Sådan tilpasses ikoner og meddelelser: 1. I statusfeltet, klik på pil-ikonen . 2. Klik på Customize (Tilpas). 3. På rullegardinlisten, vælg adfærden for de ikoner, som du gerne vil tilpasse. Styring af filer og mapper Brug af Windows® Explorer Med Windows® Explorer kan du se, styre og organisere dine filer og mapper. Start af Windows® Explorer Sådan startes Windows Explorer: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Klik på Computer for at starte Windows Explorer.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus M31AD men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus M31AD. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus M31AD så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus M31AD

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus M31AD below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Skriveborde
 • Model/navn: M31AD
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Italiensk, Polsk, Fransk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Hollandsk, Finsk, Kinesisk, Spansk, Russisk, Bulgarsk, Tyrkisk, Svensk, Rumænsk, Græsk, Japansk, Indonesisk, Tjekkisk, Slovakisk, Ungarer, Tysk, Ukrainsk