CM6431

Asus CM6431 manual

CM6431

Manual til Asus CM6431 på Engelsk. Denne PDF-vejledning har 342 sider.

Table of contents

Side: 1
ASUS Essentio Desktop PC CM6331, CM6431, og CM6731 CM6431 CM6331 CM6731 Brugervejledning
Side: 2
70 Dansk Dansk DA7144 Første udgave Marts 2012 Ophavsret © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI. Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
Side: 3
71 Dansk Dansk Indhold Bemærk........................................................................................................ 73 Sikkerhedsinformation.................................................................................. 75 Konventioner brugt i denne vejledning......................................................... 76 Yderligere oplysninger.................................................................................. 76 Pakkeindhold................................................................................................ 77 Kapitel 1: Kom i gang Velkommen!.................................................................................................. 79 Lær din computer at kende........................................................................... 79 Installation af computeren. ............................................................................ 84 TÆND/SLUK for computeren....................................................................... 87 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 Når der startes første gang........................................................................... 89 Brug af Windows® 7 desktop........................................................................ 90 Styring af filer og mapper. ............................................................................. 92 Genopretning af systemet. ............................................................................ 94 Beskyttelse af computeren........................................................................... 95 Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte.......................................................... 96 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed...................................................................... 97 Tilslutning af mikrofon og højtalere............................................................... 98 Tilslutning af multiple, eksterne skærme.................................................... 101 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc. ...................................... 103 Brug af hukommelseskortlæseren.............................................................. 104 Sådan bruges det optiske drev................................................................... 105 Brug af multimedietastaturet (på udvalgte modeller).................................. 106 Kapitel 5: Tilslutning til internettet Ledningsført forbindelse............................................................................. 109 Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller).................................................111 Kapitel 6: Brug af hjælperedskaber ASUS AI Suite II-pakken..............................................................................113
Side: 4
72 Dansk Dansk Indhold ASUS AI Manager. .......................................................................................119 Ai Charger. .................................................................................................. 121 ASUS Webstorage. ..................................................................................... 122 ASUS Easy Update (nem opdatering)........................................................ 124 Nero 9 ....................................................................................................... 125 Genopretning af systemet. .......................................................................... 126 Kapitel 7: Fejlfinding Fejlfinding................................................................................................... 129
Side: 5
73 Dansk Dansk Bemærk REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://green.asus.com/english/REACH.htm . Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser: • Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og • Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: • Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. • Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. • Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. For at sikre opfyldelse af FFC reglerne, skal der bruges beskyttede kabler ved tilslutningen af skærmen til grafikkortene. Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr.
Side: 6
74 Dansk Dansk Tilbagetagningsservice ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer bunder i vores bestræbelser for at holde en høj standard med hensyn til miljøbeskyttelse. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder løsninger til en ansvarlig genindvinding af vores produkter, batterier og andre komponenter samt emballager. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for nærmere detaljer om genindvinding i de forskellige lande. RF eksponeringsadvarsel Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radio- interferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003. Produkterklæring fra Macrovision Corporation Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet teknologi, som er beskyttet at bestemte USA-patenter og andre intellektuelle ejendomsretter, ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af denne ophavsretbeskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation beregnet til hjemme- og andet begrænset brug. ”Reverse engineering” eller demontering er forbudt. Advarsel vedrørende lithium-ion batteri . PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.
Side: 7
75 Dansk Dansk Sikkerhedsinformation Frakobl AC-strømmen og perifere enheder inden rengøring. Tør desktop Pc'en af med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Brug den IKKE i snavsede støvede omgivelser. Brug den IKKE, hvis der er en gasudstrøming. • Anbring IKKE ting ovenpå desktop Pc'en og stik ikke ting ind i den. • Udsæt IKKE for stærkt magnetiske og elektriske felter. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Batteri-sikkerhedsadvarsel: Kast IKKE batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0˚C og 35˚C. • Tildæk IKKE desktop Pc'ens ventilationsåbninger, idet der i så fald kan ske overophedning sted. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. • Søg professional hjælp, inden der bruges adapter og forlængerledning. Disse enheder kan forstyrre jordforbindelsen. • Kontroller, at din strømforsyning er indstillet på den korrekte spænding i dit område. Hvis du ikke er sikker med hensyn til spændingen i den anvendte stikkontakt, skal du kontakte det lokale el-selskab. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
Side: 8
76 Dansk Dansk Konventioner brugt i denne vejledning For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen. FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job. FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job. Yderligere oplysninger Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se følgende kilder: ASUS websteder ASUS webstederne verden over indeholder opdateret information vedrørende ASUS hardware- og software-produkter. Gå til ASUS webstedet www.asus.com. ASUS lokal teknisk hjælp Besøg ASUS webstedet http://support.asus.com/contact for kontaktoplysninger til lokal, teknisk hjælpeingeniør.
Side: 9
77 Dansk Dansk Pakkeindhold • Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. • Ovenstående illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige modellerne imellem. C ASUS Essentio Desktop PC Tastatur x 1 Mus x 1 Installation Guide El-ledning x 1 Installationsvejledning x 1 Garantibevis x 1 Nero 9 brænder software- dvd x 1 support-dvd (ekstraudstyr) x1 genoprettelses-dvd (ekstraudstyr) x1 Antenne (ekstra) x 1
Side: 10
78 Dansk
Side: 11
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 79 Kapitel 1 Kom i gang Lær din computer at kende Forpanel Illustrationer er kun til reference. Portene og deres anbringelse samt kabinettets farve er forskellig fra model til model. Velkommen! Tak, fordi du har anskaffet dig en ASUS Essentio desktop Pc! ASUS Essentio desktop Pc'en byder på avanceret ydelse, pålidelighed og brugerrettede hjælpeprogrammmer. Alle disse værdier er indeholdt i et fantastisk futuristisk og stilfuldt kabinet. Læs ASUS garantibeviset inden installationen af ASUS desktop Pc'en. ASUS ESSENTIO SERIES OPTICAL DRIVE 1 5 2 3 4 7 6 CM6731
Side: 12
80 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk 1. ��������������� USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 2. �������������� Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon. 3. ������������������������� Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler. 4. ���������������������������������� Udskydningsknap til optisk drev. Tryk på denne knap for at udskyde bakken til det optiske drev. 5. ����� �������������������� ���������������� ����������������������� ������ MMC (MultiMediaCard)/XD (xD-Picture)/SD (Secure Digital™)/SDHC (High Capacity Secure Digital™)/Kortindgang MS/PRO (Memory Stick Pro™). Sæt et understøttede kort i kortindgangen. 6. ����������� Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren. 7. ��������������������� Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. CM6331 1 2 3 5 4 6 7 1. ��������������� USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 2. �������������� Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon. 3. ������������������������� Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler. 4. ����������� Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren. 5. ����������������������������������� Udskydningsknap til optisk drev. Tryk på denne knap for at udskyde bakken til det optiske drev.
Side: 13
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 81 Dansk 6. ��������������������� Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. 7. ����� �������������������� ���������������� ����������������������� ������ MMC (MultiMediaCard)/XD (xD-Picture)/SD (Secure Digital™)/SDHC (High Capacity Secure Digital™)/Kortindgang MS/PRO (Memory Stick Pro™). Sæt et understøttede kort i kortindgangen. CM6431 1 2 3 4 5 6 7 1. ��������������� USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 2. �������������� Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon. 3. ������������������������� Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler. 4. ���������������������������������� Udskydningsknap til optisk drev. Tryk på denne knap for at udskyde bakken til det optiske drev. 5.������������ ����������� Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren. 6. ��������������������� Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås. 7. MMC (MultiMediaCard)/XD (xD-Picture)/SD (Secure Digital™)/SDHC (High Capacity Secure Digital™)/Kortindgang MS/PRO (Memory Stick Pro™). Sæt et understøttede kort i kortindgangen.
Side: 14
82 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Bagpanel DVI HDMI 1 3 4 5 8 9 15 13 6 14 11 12 10 8 2 7 1. ��������������������� Spændingsomskifter. Skift for at vælge den relevante system indgangsspænding. 2. ������������ Strømstik. Forbind el-ledningen til dette stik. 3. � ��������������������� Ventilationsåbninger. Disse bruges til luftventilation. Bloker IKKE kabinettets ventilationsåbninger. Sørg altid for passende ventilation til computeren. 4. �������������������������������������� ������������� PS/2 tastatur / mus kombinationsport (lilla/Grøn). Denne port bruges til et PS/2 tastatur eller til en mus. 5. ��������������� USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 6. ����������� DVI-D port. Denne port er beregnet til enhver DVI-D kompatibel enhed og er HDCP overholdende og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. CM6331, CM6431, CM6731
Side: 15
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 83 Dansk 7. ��������� VGA port. Denne port er til VGA kompatible enheder såsom en VGA skærm. 8. ��������������� USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 9. ����� �������� ����� LAN (RJ-45) port. Denne port muliggør Gigabit forbindelse til et lokalt områdenetværk (LAN) via en netværksstikdåse. LAN port - LED indikationer Aktivitet/Link LED Hastighed LED Status Beskrivelse Status Beskrivelse SLUKKET Ikke noget link SLUKKET 10Mbps forbindelse ORANGE Linked ORANGE 100Mbps forbindelse BLINKER Dataaktivitet GRØN 1Gbps forbindelse LAN port HASTIGHED LED AKT/LINK LED Se nedenstående lydkonfigurations-oversigt vedrørende lydportenes funktion i en 2-, 4- ,6- eller 8-kanals konfiguration. 10. Linje ind port (lyseblå). Denne port forbinder til en båndoptager, cd, dvd og andre lydkilder.� 11. ��������� ����������� Linje ud (limegrøn). Denne port forbinder til hovedtelefoner eller højtaler. I en 4-, 6- eller 8-kanals konfiguration fungerer denne port som fronthøjtaler-ud. 12. ������������� ���������� Mikrofonport (lyserød). Denne port forbinder til en mikrofon. 13. ������������������ ������������������������ ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller). Skærmudgangsportene på dette optionelle ASUS grafikkort kan være forskellige modellerne imellem. 14. ��������������� ������������������������ ASUS WLAN kort (kun udvalgte modeller). Med det optionelle WLAN kort kan computeren forbinde til et trådløst netværk. 15. ������������������������� Ekspanstionsstikklamme. Fjern ekspansionsstikklammen, når der installeres et ekspansionskort. Lyd 2-, 4-, 6- eller 8-kanals konfiguration Port Hovedtelefoner. 2-kanal 4-kanal 6-kanal 8-kanal Lyseblå ���������� (Bagpanel) Linie-ind Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Limegrøn����������� (Bagpanel) Linje ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Lyserød����������� (Bagpanel) Mik. ind Mik. ind Bas-center Bas-center Limegrøn ���������� (��������� Forpanel� ) - - - Sidehøjtaler ud Sådan justerer du en 8-kanals lydudgang: Brug et kabinet med HD lydmodul på dets frontpanel, som understøtter en 8-kanals lydudgang.
Side: 16
84 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Installation af computeren Dette afsnit hjælper dig med at forbinde hovedharware-enhederne såsom den eksterne skærm, tastatur, mus og el-ledning til computeren. Tilslutning af ekstern skærm Brug af ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller) Forbind skærmen til skærmudgangsporten på det diskrete ASUS grafikkort. Sådan forbindes en ekstern skærm med ASUS grafikkortet: 1. Forbind en skærm til en skærmudgangsport på ASUS grafikkortet. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt. Skærmudgangsportene på ASUS grafikkortet kan være forskellige modellerne imellem. DVI HDMI DVI HDMI
Side: 17
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 85 Dansk • Hvis din computer er leveret med et ASUS grafikkort, er grafikkortet indstillet som den primære skærmenhed i BIOS. Forbind derfor skærmen til en skærmdudgangsport på grafikkortet. • For at forbinde eksterne skærme til computeren, se Tilslutning af multiple, eksterne skærme i afsnit 3 i denne brugervejledning for yderligere oplysninger. Brug af onboard skærmudgangsportene Forbind skærmen til onboard skærmudgangsporten. Sådan forbindes en ekstern skærm ved hjælp af onboard skærmudgangsportene: 1. Forbind en VGA skærm til VGA porten eller en DVI-D skærm til DVI-D porten eller en HDMI skærm til HDMI porten på bagsiden af computeren. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt.
Side: 18
86 Kapitel 1: Kom i gang Dansk Dansk Tilslutning af et USB tastatur og en USB mus Forbind et USB tastatur og en USB mus til USB portene på bagsiden af computeren. Tilslutning af el-ledning Forbind el-ledningens ene ende til strømstikket på bagsiden af computeren og den anden ende til en stikkontakt. DVI HDMI C DVI HDMI
Side: 19
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 87 Dansk TÆND/SLUK for computeren Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder/slukker for computeren, efter at den er installeret. TÆND for computeren Sådan TÆNDER du for computeren: 1. TÆND for computeren. 2. ������������������������ Tryk på strømkontakten. 3. ������������������������������ Tryk på computerens strømknap. SLUK for computeren Sådan SLUKKER du for computeren: 1. Luk alle igangværene programmer. 2. Klik på på Windows® desktoppen. 3. Klik på for at lukke styresystemet ned. 4. Vent, indtil styresystemet indlæser automatisk. Strømknap ASUS ESSENTIO SERIES OPTICAL DRIVE CM6331 Strømknap CM6731 CM6431 Strømknap
Side: 20
88 Kapitel 1: Kom i gang Dansk
Side: 21
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 89 Kapitel 2 Brug af Windows® 7 Når der startes første gang Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af Windows® 7 styresystemets basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer Windows) skærmen ses. 2. Vælg sprog i rullegardinmenuen. Klik på Next (Næste). 3. På rullelisten, vælg Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid og valuta) og Keyboard layout (Tastatur-udformning). Klik på Next (Næste). 4. Indtast unikke navne for user name (brugernavn) og computer name (Computernavn). Klik på Next (Næste). 5. Indtast de nødvendige oplysninger til installation af adgangskode og klik på Next (Næste). Du kan også klikke på Next (Næste) for at springe dette trin over og uden at indlæse nogen oplysninger. 6. Læs licensbetingelserne grundigt. Afmærk I accept the license terms (Jeg accepterer licensbetingelserne) og klik på Next (Næste). 7. Vælg Use recommended settings (Brug anbefalede indstillinger) eller Install important updates only (Installer kun vigtige opdateringer) for at foretage sikkerhedsindstillingerne på computeren. For at springe dette trin over, vælg Ask me later (Spørg mig senere). 8. Tjek dato- og tidsindstillinger. Klik på Next (Næste). Systemet indlæser de nye indstillinger og genstarter. Du kan nu begynde at bruge computeren. Hvis du ønsker at installere en adgangskode til din konto, se afsnittet Installation af brugerkonto og adgangskode i dette kapitel.
Side: 22
90 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 Dansk Dansk Brug af Windows® 7 desktop Klik på Start ikonen > Help and Support (Hjælp og Støtte) for at få yderligere oplysninger om Windows® 7. Brug af menuen Start Menuen Start giver adgang til programmer, hjælpeprogrammer og andre nyttige ting på computeren. Den giver dig også yderligere oplysninger om Windows 7 via dens Help and Support (Hjælp og støtte) funktion. Start af punkter på menuen Start Sådan startes punkter på menuen Start: 1. På Windows® jobbjælke, klik på Start ikonen . 2. I menuen Start, vælg punktet, som du gerne vil starte. Du kan anbringe programmer, som du ønsker konstant vist på menuen Start. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel. Brug af Kom-i-Gang punktet Getting Started (Kom i gang) punktet i menuen Start indeholder oplysninger om basale handlinger såsom personalisering af Windows® , tilføjelse af nye brugere og overførsel af filer for at gøre dig bekendt med Windows® 7. Sådan bruges Kom-i-Gang punktet: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Vælg Getting Started (Sådan kommer du i gang). Listen med job til rådighed ses. 3. Vælg jobbet, du ønsker at udføre. Brug af jobbjælken På jobbjælken kan du starte og styre programmer og punkter installeret på computeren. Start af program fra jobbjælken Sådan startes et program fra jobbjælken: • På Windows® opgavebjælken, klik på en ikon for at starte den. Klik på ikonen igen for at skjule programmet. Du kan fastsætte programmer, som du ønsker konstant vist på jobbjælken. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel.
Side: 23
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 91 Dansk Anbringelse af punkter på jumplisten Når du højreklikker på en ikon på jobbjælken, giver en jumpliste dig hurtig adgang til programmers eller punkter led. Du kan anbringe punkter på jumplisten såsom foretrukne websteder, ofte besøgte mapper og drev og nyligt afspillede mediefiler. Sådan anbringes punkter på jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at anbringe, og vælg Pin to this list (Anbring på denne liste). Fjernelse af punkter fra jumplisten Sådan fjernes punkter fra jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at fjerne fra jumplisten, og vælg Unpin from this list (Fjern fra denne liste). Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken Sådan anbringes programmer på menuen Start eller på jobbjælken: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Højreklik på punktet, som du ønsker at abringe i menuen Start eller på jobbjælken. 3. Vælg Pin to Taskbar (Anbring på jobbjælke) eller Pin to Start menu (Anbring i menuen Start). Du kan også højreklikke på ikonen for et igangværende program på jobbjælken og derefter vælge Pin this program to taskbar (Anbring dette program på jobbjælken). Fjernelse af programmer fra menuen Start Sådan fjernes programmer fra menuen Start: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. I menuen Start, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter Remove from this list (Fjern fra denne liste). Fjernelse af programmer fra jobbjælken Sådan fjernes programmer fra jobbjælken: 1. På jobbjælken, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne fra jobbjælken, og vælg Unpin this program from taskbar (Fjern dette program fra jobbjælken).
Side: 24
92 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 Dansk Dansk Brug af statusfeltet Som standard viser statusfeltet disse tre ikoner: Action Center meddelelse Klik på denne ikon for at se alle advarselsmeddelelser og starte Windows® Action Center. Netværksforbindelse Denne ikon viser tilslutningssignalet og den ledningsførte eller trådløse netværksforbindelses signalstyrke. Lydstyrke Klik på denne ikon for at indstille lydstyrken. Visning af advarselsmeddelelse Sådan vises en advarselsmeddelelse: • Klik på meddelelsesikonen og klik derefter på meddelelsen for at åbne den. For yderligere oplysninger, se afsnittet Brug af Windows® Action Center i dette kapitel. Tilpasning af ikoner og meddelelser Du kan vælge mellem at vise og skjule ikoner og meddelelser på jobbjælken eller i statusfeltet. Sådan tilpasses ikoner og meddelelser: 1. I statusfeltet, klik på pil-ikonen . 2. Klik på Customize (Tilpas). 3. På rullegardinlisten, vælg adfærden for de ikoner, som du gerne vil tilpasse. Styring af filer og mapper Brug af Windows® Explorer Med Windows® Explorer kan du se, styre og organisere dine filer og mapper. Start af Windows® Explorer Sådan startes Windows Explorer: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Klik på Computer for at starte Windows Explorer.
Side: 25
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 93 Dansk Udforskning af filer og mapper Sådan udforskes filer og mapper: 1. Start Windows Explorer. 2. I navigations- eller visningsruden, browse for at lokalisere dine data. 3. På brødkrummestien, klik på pilen for at se drevet og mappens indhold. Tilpasning af visning af fil/mappe Sådan tilpasses visning af fil/mappe: 1. Start Windows Explorer. 2. I navigationsruden, vælg dine datas lokalisering. 3. På jobbjælken, klik på Visning-ikonen . 4. I menuen Visning, flyt skydeknappen for at vælge, hvordan du vil se filen/mappen. Du kan også højreklikke hvor som helst i Visning ruden, klikke på View (Vis) og vælge den ønskede visningstype. Sortering af filer Sådan sorteres dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. I Arrange by (Sorter efter) feltet, klik for at se rullegardinlisten. 3. Vælg din foretrukne sorteringsmåde. Sortering af filerne Sådan sorteres dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. Højreklik hvor som helst i visningsruden. 3. I menuen, der fremkommer, vælg Sort by (Sorter efter) og vælg derefter den ønskede sorteringsmåde. Gruppering af filerne Sådan grupperes dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. Højreklik hvor som helst i visningsruden. 3. I menuen, der fremkommer, vælg Group by (Grupper efter) og vælg derefter den ønskede grupperingsmåde.
Side: 26
94 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 Dansk Dansk Tilføjelse af ny mappe Sådan tilføjes en ny mappe: 1. Start Windows Explorer. 2. På jobbjælken, klik på New folder (Ny mappe). 3. Indtast et navn for den nye mappe. Du kan også højreklikke hvor som helst i visningsruden og klikke på New (Ny) > Folder (Mappe). Backup (sikkerhedskopiering) af filerne Installation af backup Sådan installeres backup: 1. Klik på > All Programs (Alle programmer) > Maintenance (Vedligeholdelse) > Backup and Restore (Backup og genopret). 2. Klik på Set up backup (Installer backup). Klik på Next (Næste). 3. Vælg din backup-destination. Klik på Next (Næste). 4. Vælg Let Windows choose (recommended) (Lad Windows vælg (anbefales)) eller Let me choose as your backup mode (Lad mig vælge backupmåde). Genopretning af systemet "Windows® System Restore" funktionen skaber et genopretningspunkt, hvor computerens systemindstillinger lagres på en bestemt tid og dato. På denne måde kan du genoprette computerens systemindstillinger, uden at dine personlige data påvirkes. Sådan genoprettes systemet: 1. Luk alle igangværene programmer. 2. Tryk på > All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > System Tools (Systemværktøjer) > System Restore (Systemgenopretning). 3. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen. Hvis du vælger Let Windows choose (Lad Windows vælg), vil Windows ikke udføre backup af dine programmer, FAT formatterede filer, papirkurvfiler eller midlertidige filer, der er 1GB eller mere. 5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen.
Side: 27
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 95 Dansk Beskyttelse af computeren Brug af Windows® 7 Action Center Windows® 7 Action Center forsyner dig med advarselsmeddelelser, sikkerhedsoplysninger, oplysninger vedrørende vedligeholdelse og muligheden for automatisk at finde fejl og løse nogle almindelige computerproblemer. Du kan tilpasse meddelelserne. For yderligere oplysninger, se det tidligere afsnit Tilpasning af ikoner og meddelelser i dette kapitel. Start af Windows® 7 Action Center Sådan startes Windows® 7 Action Center: 1. Start Windows 7 Action Center ved at klikke på meddelelsesikonen og klik derefter på Open Action Center (Åbn Action Center). 2. I Windows 7 Action Center, klik på jobbet, som du gerne vil udføre. Brug af Windows® Update Med Windows Update kan du tjekke og installere de seneste opdateringer for at forbedre computerens sikkerhed og ydelse. Start af Windows® Update Sådan startes Windows® Update 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Vælg All Programs (Alle programmer) > Windows Update. 3. På Windows Update skærmen, klik på jobbet, som du gerne vil udføre. Installation af brugerkonto og adgangskode Der kan oprettes brugerkonti og adgangskoder for personer, som skal bruge computeren. Oprettelse af brugerkonto Sådan oprettes en brugerkonto: 1. På Windows® jobbjælken, klik på > Getting Started (Kom i gang) > Add new users (Tilføj nye brugere). 2. Vælg Manage another account (Styr anden konto). 3. Vælg Create a new account (Opret en ny konto). 4. Indtast navnet på den nye bruger. 5. Vælg enten Standard user (Standardbruger) eller Administrator som brugertype. 6. Når dette er gjort, skal du klikke på Create Account (Opret konto).
Side: 28
96 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 Dansk Installation af brugeradgangskode Sådan oprettes en brugeradgangskode: 1. Vælg brugeren, for hvem du vil installere en adgangskode. 2. Vælg Create a password (Opret en adgangskode). 3. Indtast en adgangskode og bekræft den. Indtast adgangskode-antydningen. 4. Når dette er gjort, skal du klikke på Create password (Opret adgangskode). Aktivering af anti-virus software "Trend Micro Internet Security" er forinstalleret på computeren. Det er et tredjeparts anti-virus software, som beskytter computeren mod virusangreb. Det anskaffes separat. Der er en 30-dages prøvetid, efter at det er aktiveret. Sådan aktiveres "Trend Micro Internet Security": 1. Kør "Trend Micro Internet Security" programmet. 2. Læs licensbetingelserne grundigt. Klik på Agree & Activate (Samtykke og aktivere). 3. Indtast din e-mail-adresse og vælg dit sted. Klik på Next (Næste). 4. Klik på Finish (Afslut) for at afslutte aktiveringen. Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte Windows® Hjælp og Støtte giver dig vejledning og svar vedrørende brug af programmer på Windows® 7 platformen. For at starte Windows® Hjælp og Støtte, gå til > Help and Support (Hjælp og støtte). Kontroller, at du er forbundet til internettet for at kunne få den seneste Windows® online hjælp.
Side: 29
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 97 Kapitel 3 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed Denne stationære pc har USB 2.0/1.1-porte både på front- og bagpanelerne og USB3.0- porte på bagpanelet. USB-portene gør det muligt at tilslutte USB-udstyr, såsom eksterne lagringsenheder. Sådan tilsluttes en USB lagerenhed: • Forbind USB lagereheden til computeren. Sådan fjernes en USB lagerenhed: 1. Klik på i computerens statusfelt og klik derefter på Eject USB2.0 FlashDisk (Udskyd USB2.0 FlashDisk). 2. Når meddelelsen Safe to Remove Hardware (Sikkert at fjerne hardware) dukker op, fjern USB lagerenheden fra computeren. Forpanel Bagpanel Fjern IKKE USB lagerenheden under dataoverførslen. I modsat fald kan der opstå datatab, ligesom USB lagerenheden kan blive beskadiget. DVI HDMI
Side: 30
98 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af mikrofon og højtalere Denne desktop Pc leveres med mikrofon- og højtalerporte på både for- og bagpanel. Lyd I/O portene på bagpanelet muliggør tilslutning af 2-kanals-, 4-kanals-, 6-kanals- og 8-kanals- stereohøjtalere. Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofon Tilslutning af 2-kanals højtalere LINE OUT LYDINDGANGE
Side: 31
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 99 Dansk Tilslutning af 4-kanals højtalere Tilslutning af 6-kanals højtalere LINE OUT LINE OUT LYDINDGANGE LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE LYDINDGANGE Center/ Subwoofer
Side: 32
100 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk Dansk Tilslutning af 8-kanals højtalere LINE OUT LYDINDGANGE Bagpanel Forside Center/ Subwoofer LYDINDGANGE Side
Side: 33
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 101 Dansk Tilslutning af multiple, eksterne skærme Desktop Pc'en leveres med VGA, HDMI eller DVI porte og muliggør tilslutning af multiple, eksterne skærme. Installation af multiple skærme Når der bruges multiple skærme, kan du indstille skærmtilstande. Du kan bruge den yderligere skærm som kopi af din hovedskærm eller som en udvidelse for at forstørre din Windows desktop. Sådan installeres multiple skærme: 1. Sluk for computeren. 2. Forbind de to skærme til computeren og forbind el-ledningerne til skærmene. Se afsnittet Installation af computeren i Kapitel 1 for yderligere oplysninger om, hvordan en skærm forbindes til computeren. Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du forbinde skærmene til grafikkortets udgangsport. For nogle grafikkorts vedkommende har kun skærmen, som er indstillet til at være den primære skærm, et billede under POST. Dobbeltskærm-funktionen virker kun med Windows.
Side: 34
102 Kapitel 3: Tilslutning af enheder til computeren Dansk 5. Vælg skærmtilstand på Multiple displays: (Multiple skærme:) rullegardinlisten. • Kopier disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm som en kopi af hovedskærmen. • Udvid disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm som en udvidelesskærm. Det øger desktop-pladsen. • Vis kun desktop på 1 / 2: Vælg denne mulighed, hvis du kun vil se desktoppen på skærm 1 eller skærm 2. • Fjern denne skærm: Vælg denne mulighed for at fjerne den valgte skærm. 6. Klik på Apply (Anvend) eller OK. Klik derefter på Keep Changes (Gem ændringer) i bekræftelsesmeddelelsen. 3. Tænd for computeren. 4. Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på følgende måder: • Klik på > Control Panel (Kontrolpanel) > Appearance and Personalization (Udseende og tilpasning) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger). • Højreklik hvor som helst på Windows desktoppen. Når pop-op menuen ses, klik på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr skærmindstillinger).
Side: 35
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 103 Kapitel 4 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc Når du bruger din desktop-Pc, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskade, når du bruger og har fuld glæde af din desktop-Pc. Eye level to the top of the monitor screen Foot rest 90˚ angles Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling: • Anbring computerstolen på en sådan måde, at din albuer er lidt højere oppe end tastaturet. På denne måde opnår du en god skrivestilling. • Indstil stolehøjden, så dine knæ er lidt højere oppe end dine hofter for at aflaste det bageste af lårene. Brug om nødvendigt en fodskammel eller lignende til at løfte til knæhøjde. • Indstil stolens ryglæn, så det nederste af rygraden understøttes og i en let bagudvendt vinkel. • Sid opret med knæene, albuerne og hofterne i en vinkel på cirka 90°, når du arbejder ved Pc'en. • Anbring skærmen direkte foran dig, og indstil det øverste af skærmen, så dine øjne er vendt let nedad. • Hold musen tæt på tastaturet, og anvend om nødvendigt en håndledspude til at understøtte eller nedsætte trykke på håndleddet, når du skriver. • Arbejd med desktop-Pc'en på et behageligt oplyst sted. Hold den væk fra skarpt lys fra f.eks. vinduer og fra direkte sollys. • Hold små pauser under arbejdet med desktop-Pc'en. Øjeniveau svarende til det øverse af skærmen Fodhviler
Side: 36
104 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Dansk Dansk 3. Når du er færdig, højreklik på hukommelseskort drevikonen på Computer skærmen, klik på Eject (Udskyd) og fjern derefter kortet. Fjern aldrig kort, mens de læses eller umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering eller sletning af data på kortet, idet der kan opstå datatab. For at forhindre datatab, brug "Safely Remove Hardware and Eject Media" ("Fjern hardware og udskyd medier") i Windows statusfeltet, inden hukommelseskortet fjernes. Brug af hukommelseskortlæseren Digitale kameraer og andet digitalt billeddannelsesudstyr bruger hukommelseskort til lagring af billed- og mediefiler. Den indbyggede hukommelseskortlæser på systemets forpanel tillader dig at læse og skrive på en lang række forskellige hukommelseskort-drev. Sådan bruges hukommelseskortet: 1. Anbring hukommelseskortet i kortindstikket. 2. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. • Hvis AutoPlay IKKE er aktiveret på computeren, klik på Windows® 7 Start knappen på opgavebjælken, klik på Computer og dobbeltklik derefter på hukommelseskort ikonen for at tilgå dataene på den. • Hvert kortindstik har sin egen drevikon, som ses på Computer skærmen. • Hukommelseskort læserens LED lyser og blinker, når data læses fra eller skrives til hukommelseskortet. • Et hukommelseskort er kodet, så det kun passer i én retning. Skad ikke kortet ved at tvinge det ind i et indstik. • Du kan anbringe et medie i et eller flere kortindstik og bruge hvert medie uafhængigt af et andet. Kom kun ét hukommelseskort ad gangen i et indstik. 1
Side: 37
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 105 Dansk Sådan bruges det optiske drev Anbringelse af optisk disk Sådan isættes en optisk disk: 1. Med tændt system, tryk på knappen på lågen til diskbakken for at åbne denne. 2. Anbring disken i det optiske drev med etiksiden opad. 3. Skub til bakken for at lukke den. 4. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. Fjernelse af optisk disk Sådan fjernes en optisk disk: 1. Med aktiveret system, udskyd bakken på en af følgende måder: • Tryk på udskydningsknappen på drevbakkens dæksel. • Højreklik på cd/dvd-drev ikonen på Computer skærmen og klik derefter på Eject (Udskyd). 2. Fjern disken fra diskbakken. Hvis AutoPlay IKKE er aktiveret på computeren, klik på Windows® 7 Start knappen på opgavebjælken, klik på Computer og dobbeltklik derefter på cd/dvd-drev ikonen for at tilgå dataene på den. 1 2 3
Side: 38
106 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Dansk Dansk Brug af multimedietastaturet . (på udvalgte modeller) Tastaturerne er forskellige fra model til model. Illustrationerne i dette afsnit er kun til reference. ASUS ���������������������� PRIMAX/KB2621��������� tastatur Knapper Beskrivelse 1. Reducerer lydstyrken. 2. Slår lyden til og fra. 3. Øger lydstyrken. 4. Går til det foregående spor på en medieafspiller. 5. Afspiller eller pauserer en medieafspiller. 6. Går til det næste spor på en medieafspiller.� 4 1 De særlige funktionsknapper fungerer kun med Windows® Vista / Windows® 7 styresystemer.
Side: 39
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 107 Dansk Knapper Beskrivelse 1. Slår lyden til og fra. 2. Reducerer lydstyrken. 3. Øger lydstyrken. ASUS KB34211 Kabling moderne �������� tastatur 1 2 3 De særlige funktionsknapper fungerer kun med Windows® Vista / Windows® 7 styresystemer. ASUS PK1100 tastatur med ledning
Side: 40
108 Kapitel 4: Sådan bruger du din computer Dansk
Side: 41
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 109 DVI HDMI Modem RJ-45 cable DVI HDMI Kapitel 5 Tilslutning til internettet Tilslutning via DSL/kabelmodem Sådan tilsluttes via DSL/kabelmodem: 1. Installer DSL/kabelmodemmet. Ledningsført forbindelse Forbind computeren til et DSL/kabelmodem eller et lokalt områdenetværk (LAN) med et RJ-45 kabel. 2. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til et DSL/kabelmodem. Se dokumentationen, som fulgte med DSL/kabelmodemmet. 3. Tænd for DSL/kabelmodemmet og computeren. 4. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. Kontakt din internetudbyder (ISP) for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen. Modem RJ-45 kabel
Side: 42
110 Kapitel 5: Tilslutning til internettet Dansk Dansk DVI HDMI RJ-45 cable LAN DVI HDMI Tilslutning via et lokalt områdenetværk (LAN) Sådan tilsluttes via et LAN: 1. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den anden ende til LAN. 2. Tænd for computeren. 3. Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger. Kontakt din netværksadministrator for hjælp med hensyn til installation af internetforbindelsen. RJ-45 kabel
Side: 43
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 111 Dansk DVI HDMI Wireless AP Modem DVI HDMI Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) Forbind computeren til internettet via en trådløs forbindelse. • For at øge det trådløse radiosignals område og følsomhed, skal du forbinde de eksterne antenner til antennestikkene på ASUS WLAN kortet. • De eksterne antenner er ekstraudstyr. For at kunne oprette en trådløs forbindelse, skal du forbinde til et trådløst adgangspunkt (AP). Sådan tilsluttes til et trådløst netværk: 1. Klik på netværksikonen i statusfeltet for at se de trådløse netværk til rådighed. 2. Vælg det trådløse netværk, du gerne vil forbinde til, og klik derefter på Connect (Tilslut). 3. Det kan være nødvendigt at indtaste netværk-sikkerhedskoden for et sikret, trådløst netværk. Klik derefter på OK. 4. Vent, mens computeren forbinder til det trådløse netværk. 5. Den trådløse forbindelse er oprettet. Tilslutningens status vises og netværksikonen viser den tilsluttede status. Trådløs AP
Side: 44
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 113 Kapitel 6 Brug af hjælperedskaber Support-dvd’en og genoprettelses-dvd’en medfølger ikke nødvendigvis i emballagen. Funktionen med genoprettelsespartition kan anvendes til at oprette support-dvd’en og genoprettelses-dvd’en. Se nærmere under Recovering your system (Genoprettelses af systemet) i dette afsnit. ASUS AI Suite II-pakken ASUS AI Suite II-pakken er en universel brugergrænseflade, som integrerer flere ASUS-hjælpeprogrammer og giver brugerne mulighed for at starte og anvende disse hjælpeprogrammer samtidigt. Sådan installeres AI Suite II-pakken Sådan installeres AI Suite II-pakken: 1. Læg dvd’en med teknisk støtte i det optiske drev. Fanen med installation af drivere fremkommer, hvis computeren tillader automatisk afspilning. 2. Klik på fanen Utilities (hjælpeprogrammer), og klik derefter på ASUS AI Suite II. 3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen. Klik for at vælge et hjælpeprogram Klik for at overvåge sensor- erne eller CPU-frekvensen Klik for at opdatere BIOS til bundkortet Klik for at vise syste- moplysningerne Klik for at tilpasse indstillingerne til bru- gergrænsefladen Sådan anvendes AI Suite II-pakken AI Suite II starter automatisk, når Windows® startes. Ikonet AI Suite II fremkommer i Windows® meddelelsesområdet. Klik på ikonet for at åbne hovedmenulinjen til AI Suite II. Klik på hver knap for at vælge og starte et hjælpeprogram, overvåge systemet, opdatere BIOS til bundkortet, vise systemoplysningerne og tilpasse indstillingerne til AI Suite II.
Side: 45
114 Kapitel 6: Brug af hjælperedskaber Dansk Dansk EPU EPU er et energisparende værktøj, som imødekommer forskellige computerbehov. Hjælpe- programmer giver flere tilstande, som kan vælges til at spare på strømmen på systemet. Ved at vælge tilstanden Auto fås systemet til at skifte tilstand automatisk alt efter den aktuelle systemstatus. Hver tilstand kan tilpasses ved at konfigurere indstillinger som CPU-frekvens, GPU-frekvens, vCore-spænding samt ventilatorstyring. Sådan startes EPU Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, startes EPU ved at klikke på Tool (Værktøj) > EPU på hovedmenulinjen til AI Suite II. Værktøj Sektionen Tool (Værktøj) omfatter panelerne EPU, Probe II og Sensor Record. *Skifter mellem at vise den samlede og den aktuelle CO2-besparelse Viser systemegenskaberne for hvert enkel tilstand Viser følgende besked, hvis der ikke er fundet noget VGA- strømbesparende komponent. Avancerede indstillinger til hver enkelt tilstand Flere systembetjeningstil- stande Viser den aktuelle tilstand De oplyste punkter angiv- er, at det strømbesparende komponent er aktiveret Viser den besparede mængde CO2 Viser den aktuelle CPU-strøm *• Vælg From EPU Installation (Fra EPU-installation) for at vise den besparede CO2, siden EPU’en blev installeret. *• Vælg From the Last Reset (Fra sidste nulstilling) for at vise den samlede besparede CO2, siden der blev trykket på knappen Slet .
Side: 46
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 115 Dansk Indlæser den gemte kon- figuration Anvender ændringerne Indlæser standardtær- skelværdierne for hver enkelt føler Gemmer kon- figurationen Probe II Probe II er et hjælpeprogram, som overvåger computerens vitale komponenter, registrerer og giver besked om ethvert problem med disse komponenter. Probe II aflæser bl.a. ventilatorom- drejningerne, CPU-temperaturen og systemspændingerne. Med dette hjælpeprogram kan du være forsikret om, at computeren altid er i en god kørselstilstand. Sådan startes Probe II Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, startes Probe II ved at klikke på Tool (Værk- tøj) > Probe II på hovedmenulinjen til AI Suite II. Sådan konfigureres Probe II Klik på fanerne Voltage/Temperature/Fan Speed (Spænding/temperatur/ventilatorhas- tighed) for at aktivere følerne eller indstille tærskelværdierne på dem. Fanen Preference (Foretrukne) gør det muligt at tilpasse tidsintervallet på føleradvarsler, eller ændre tempera- turenheden.
Side: 47
116 Kapitel 6: Brug af hjælperedskaber Dansk Dansk Sensor Recorder Sensor Recorder (Føleroptageren) gør det muligt at overvåge ændringer i systemspændin- gen, temperaturen og ventilatorhastigheden så vel som at foretage optegnelser af ændring- erne. Sådan startes Sensor Recorder Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, klikkes der på Tool (Værktøj) > Sensor Recorder på hovedmenulinjen til AI Suite II for at starte PC Probe. Sådan konfigureres Sensor Recorder Klik på fanerne Voltage/Temperature/Fan Speed (Spænding/temperatur/ventilatorhas- tighed) for at vælge de følere, der skal overvåges. Fanen History Record (Historikopte- gelse) gør det muligt at registrere ændringerne på de følere, som er aktiveret. Vælg de følere, der skal over- våges Klik for at zoome Y-aksen ind og ud Klik for at zoome X- aksen ind og ud Klik for at returnere til standardtilstan- den Træk for at vise status under en bestemt periode
Side: 48
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 117 Dansk Opdatering Sektionen Update (Opdatering) gør det muligt at opdatere BIOS til bundkortet og BIOS-boot- logoet med opdateringsfaciliteterne, som ASUS har designet. ASUS Update ASUS Update er et hjælpeprogram, der gør det muligt at styre, gemme og opdatere BIOS til bundkortet i Windows®-miljø. Hjælpeprogrammet ASUS Update gør det muligt at opdatere BIOS direkte fra internettet, hente den nyeste BIOS-fil fra internettet, opdatere BIOS fra en opdateret BIOS-fil, gemme den nuværende BIOS-fil eller vise oplysningerne om BIOS-ver- sionen. Sådan opdateres BIOS via internettet Sådan opdateres BIOS via internettet: 1. Vælg Update BIOS from Internet (Opdater BIOS fra internettet) fra skærmbilledet ASUS Update, og klik derefter på Next (Næste). 2. Den det nærmeste ASUS ftp-netsted for at undgå for meget netværkstrafik. Hvis funktionerne med BIOS-nedgradering og BIOS-sikkerhedskopiering skal være mulige, skal der være en markering i afkrydsningsfeltet ud for de to punkter på skærmbilledet. 3. Vælg den BIOS-version, der skal hentes. Klik på Next (Næste). Når der ikke er registreret nogen opdateret version, vises det som i skærmbilledets højre side. 4. Det er muligt at bestemme, om BIOS-bootlogoet skal ændres, dvs. det billede, som vises på skærmen under selvtest, der udføres, når computeren startes. Klik Yes (Ja), hvis bootlogoet skal ændres, eller No (Nej) for at fortsætte. 5. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opdateringen. Monitor (Skærm) Sektionen Monitor (Skærm) omfatter panelerne Sensor og CPU-frekvens. Sensor (Føler) Panelet Sensor viser den aktuelle værdi for en systemføler, såsom ventilatoromdrejning, CPU-temperatur og spændinger. Klik på Monitor (Skærm) > Sensor (Føler) på hoved- menulinjen til AI Suite II for at starte panelet Sensor. CPU Frequency (CPU-frekvens) Panelet CPU Frequency (CPU-frekvens) viser den aktuelle CPU-frekvens og CPU-be- lastning. Klik på Monitor (Skærm) > CPU Frequency (CPU-frekvens) på hovedmenulin- jen til AI Suite II for at åbne panelet CPU Frequency (CPU-frekvens).
Side: 49
118 Kapitel 6: Brug af hjælperedskaber Dansk Dansk Sådan opdateres BIOS via a BIOS-fil Sådan opdateres BIOS via a BIOS-fil: 1. Vælg Update BIOS from file (Opdater BIOS fra fil) fra skærmbilledet ASUS Update, og klik derefter på Next (Næste). 2. Find BIOS-filen i det åbne vindue, klik på Open (Åbn) og derefter på Next (Næste). 3. Bestem selv, om BIOS-bootlogoet skal ændres. Klik Yes (Ja), hvis bootlogoet skal ændres, eller No (Nej) for at fortsætte. 4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opdateringen. System Information (Systemoplysninger) Sektionen Systemoplysninger viser oplysningerne om bundkortet, CPU’en og hukommel- sesstik. • Klik på fanen MB for at se detaljerne om bundkortets producent, produktbetegnelse, version og BIOS. • Klik på fanen CPU for at se detaljerne om processoren og cachelagre. • Klik på fanen SPD, og vælg derefter hukommelsesstik for at vise detaljerne om det hukommelsesmodul, som er installeret i det tilsvarende udvidelsesstik. Settings (Indstillinger) Sektionen Indstillinger gør det muligt at tilpasse indstillingerne i hovedmenulinjen og brugergrænsefladen. • Applikationsprogrammet gør det muligt at vælge den applikation, der skal aktiveres. • Bjælken gør det muligt at ændre på bjælkeindstillingerne. • Brugergrænsefladen gør det muligt at tilpasse brugergrænsefladens kontrast, lysstyrke, mætning, nuance og gamma.
Side: 50
Dansk ASUS CM6331, CM6431, og CM6731 119 Dansk ASUS AI Manager ASUS AI Manager er et redskab, som giver dig hurtig og let adgang til jævnligt benyttede programmer. Installation af AI Manager Sådan installeres AI Manager: 1. Anbring hjælpe-dvd’en i det optiske drev. Hvis Autorun er aktiveret, ses guiden til driverinstallation. Hvis Autorun ikke er aktiveret, skal du dobbeltklikke på setup.exe filen i ASUS AI Manager mappen på hjælpe-dvd'en. 2. Klik på Utilities (Hjælperedskaber)-fanen og derefter på ASUS AI Manager. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Start af AI Manager For at starte AI Manager på Windows® desktoppen, skal du klikke på Start > All Programs (Alle programmer) > ASUS > AI Manager > AI Manager 1.xx.xx. AI Manager kvikbjælken ses på desktoppen. Når programmet er startet, ses AI Manager ikonen på Windows® jobbjælken. Højreklik på denne ikon for at skifte mellem kvikbjælken og hovedvinduet og for at starte AI Manager fra kvikbjælken eller fra jobjælken. AI Manager kvikbjælke AI Manager’s kvikbjælke sparer desktopplads og gør det muligt for dig let at starte ASUS redskaberne og se systeminformation. Klik på en af hovedfanerne, Foretrukne, Hjælp eller Information, for se menuens indhold. Hovedfane Foretrukne hjælp Information Afslut-knap Skift til Hovedvindue Føj til ToolBar (Værktøjsbjælke) Klik på Maksimer/genopret for at skifte mellem fuldt vindue og kvikbjælke. Klik på Minimer for at beholde AI Manager på jobbjælken. Klik på Luk for at forlade AI Manager. Hovedfane Hovedmenuen indeholder fem hjælperedskaber: AI Disk , AI Security (AI sikkerhed), AI Boosting og AI Probe. Klik på pilen på hovedmenu-ikonen for at bladre igennem hovedmenuens hjælpeprogrammer.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus CM6431 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus CM6431. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus CM6431 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus CM6431

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus CM6431 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Skriveborde
 • Model/navn: CM6431
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Tysk, Kroatisk, Italiensk, Slovenske, Hollandsk, Kinesisk, Japansk, Russisk, Ukrainsk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Spansk, Portugisisk, Rumænsk, Polsk, Slovakisk, Ungarer, Bulgarsk, Tyrkisk