BT1AH

Asus BT1AH manual

BT1AH

Manual til Asus BT1AH på Dansk. Denne PDF-vejledning har 96 sider.

Table of contents

Side: 1
ASUS Desktop PC Brugervejledning BT1AH (SD250)
Side: 2
 DANSK DANSK DA8515 Første udgave August 2013 Ophavsret © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI. Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
Side: 3
 DANSK DANSK Indhold Bemærk.......................................................................................................... 5 Sikkerhedsinformation.................................................................................... 8 Konventioner brugt i denne vejledning........................................................... 9 Yderligere oplysninger.................................................................................... 9 Pakkeindhold................................................................................................ 10 Kapitel 1 Kom i gang Velkommen!...................................................................................................11 Lær din computer at kende............................................................................11 Installation af computeren. ............................................................................ 16 TÆND/SLUK for computeren....................................................................... 18 Kapitel 2 Brug af Windows® 7 Når der startes første gang........................................................................... 19 Brug af Windows® 7 desktop........................................................................ 20 Styring af filer og mapper. ............................................................................. 22 Genopretning af systemet. ............................................................................ 24 Beskyttelse af computeren........................................................................... 25 Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte.......................................................... 26 Kapitel 3 Brug af Windows® 8 Når der startes første gang........................................................................... 27 Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows® ....................................... 28 Sådan arbejder du med Windows® apps...................................................... 31 Andre genveje på tastaturet. ......................................................................... 36 Nedlukning af din stationær pc..................................................................... 37 Sådan du din pc til at slumre........................................................................ 37 Åbning til BIOS-opsætningen....................................................................... 38 Ændring af dit operativsystem til Windows® 8 Pro........................................ 39 Bemærkninger til nedgradering af Microsoft Windows® 8. ............................ 40 Kapitel 4 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed...................................................................... 41 Brug af hukommelseskortlæseren................................................................ 43 Tilslutning af mikrofon og højtalere............................................................... 44
Side: 4
 DANSK DANSK Indhold Kapitel 5 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc. ........................................ 47 Sådan bruges det optiske drev..................................................................... 48 Sådan konfigureres USB portene ved brug af BIOS.................................... 49 Konfiguration af sikkerhedsindstillingerne på din harddisk ved brug af BIOS................................................................................................. 50 Kapitel 6 Tilslutning til internettet Ledningsført forbindelse............................................................................... 51 Kapitel 7 Brug af hjælperedskaber ASUS AI Suite II-pakken............................................................................... 59 ASUS WebStorage....................................................................................... 66 ASUS Easy Update (nem opdatering).......................................................... 78 ASUS Secure Delete.................................................................................... 79 ASUS Business Suite................................................................................... 81 Nero Essentials. ............................................................................................ 83 Genopretning af systemet. ............................................................................ 84 Kapitel 8 Fejlfinding Fejlfinding..................................................................................................... 87 ASUS kontaktinformation. ............................................................................. 95
Side: 5
 DANSK DANSK Bemærk Tilbagetagningsservice ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer bunder i vores bestræbelser for at holde en høj standard med hensyn til miljøbeskyttelse. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder løsninger til en ansvarlig genindvinding af vores produkter, batterier og andre komponenter samt emballager. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for nærmere detaljer om genindvinding i de forskellige lande. REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm . Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser: • Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og • Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: • Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. • Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. • Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. For at sikre opfyldelse af FFC reglerne, skal der bruges beskyttede kabler ved tilslutningen af skærmen til grafikkortene. Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr. Advarsel vedrørende lithium-batterier PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.
Side: 6
 DANSK DANSK IC: Overensstemmelseserklæring for Canada Denne enhed er i overensstemmelse med ICES-003 Klasse B specifikationerne i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med RSS 201 punktet i Industry Canada. Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensen, undtagen RSS- standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Disse enheder må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) disse enheder skal accepterer enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan uønsket betjening. Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radio- interferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003. VCCI: Japansk overensstemmelseserklæring VCCI-erklæring til klasse B udstyr KC: Koreansk advarselserklæring
Side: 7
 DANSK DANSK Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningsudstyr CE : EU-overensstemmelseserklæring Dette udstyr er i overensstemmelse med kravene for fjernbetjeningsudstyr 1999/519/EC fra d. 1. juli 1999 vedrørende begrænsning på offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter (0-300 GHz). Denne trådløse enhed er i overensstemmelse med R&TTE direktivet. Brug at trådløse radioer Denne enhed må kun bruges indendørs, når man bruger frekvensbåndet fra 5,15 til 5,25 GHz. Udsættelse for radiofrekvensenergi Wi-Fi-teknologiens udstrålende udgangseffekt er under FCC-grænserne for radiofrekvenseksponering. Men det anbefales dog, at man bruger det trådløse udstyr på sådan en måde, at risikoen for kontakt med mennesker under normal drift minimeres. FCC-overensstemmelse vedrørende trådløs Bluetooth forbindelser Antennen, der bruges på denne sender, må ikke stilles sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender i henhold til betingelserne i FCC-Grant. Erklæring fra Industry Canada vedr. Bluetooth Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. BSMI: Erklæring vedr. trådløs brug i Taiwan Erklæring vedr. brug af fjernbetjeningsudstyr i Japan KC (fjernbetjeningsudstyr)
Side: 8
 DANSK DANSK Sikkerhedsinformation Frakobl AC-strømmen og perifere enheder inden rengøring. Tør desktop Pc'en af med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Brug den IKKE i snavsede støvede omgivelser. Brug den IKKE, hvis der er en gasudstrøming. • Anbring IKKE ting ovenpå desktop Pc'en og stik ikke ting ind i den. • Udsæt IKKE for stærkt magnetiske og elektriske felter. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Batteri-sikkerhedsadvarsel: Kast IKKE batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem �������������������������� 0˚C (32̊F)���������������� og ������������ 35˚C (95̊F)� . • Tildæk IKKE desktop Pc'ens ventilationsåbninger, idet der i så fald kan ske overophedning sted. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. • Søg professional hjælp, inden der bruges adapter og forlængerledning. Disse enheder kan forstyrre jordforbindelsen. • Kontroller, at din strømforsyning er indstillet på den korrekte spænding i dit område. Hvis du ikke er sikker med hensyn til spændingen i den anvendte stikkontakt, skal du kontakte det lokale el-selskab. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren. Farlige bevægelige dele.Sørg for at computeren er slukket helt, inden der laves ændringer på dens hardware. Ventilatorkomponenter må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale. Advarsel vedrørende farlige bevægelige dele ADVARSEL: Holde fingrene og andre kropsdele væk fra alle bevægelige dele.
Side: 9
 DANSK DANSK Konventioner brugt i denne vejledning For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen. FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job. FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job. Yderligere oplysninger Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se følgende kilder: ASUS websteder ASUS webstederne verden over indeholder opdateret information vedrørende ASUS hardware- og software-produkter. Gå til ASUS webstedet www.asus.com. ASUS lokal teknisk hjælp Besøg ASUS webstedet http://support.asus.com/contact for kontaktoplysninger til lokal, teknisk hjælpeingeniør. � • Brugsvejledningen kan findes i følgende mappe på skrivebordet på din pc: • C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual
Side: 10
10 DANSK Pakkeindhold • Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. • Ovenstående illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige modellerne imellem. ASUS Desktop PC Tastatur x 1 Mus x 1 Strømadapter x1 El-ledning x 1 support-dvd x1 genoprettelses-dvd (ekstraudstyr) x1 Stativ x1 Installationsvejledning��� x1 Garantibevis x 1 Musemåtte x1 Antenne (����������������� ekstraudstyr����� ) x 1 Quick Start Guide ASUS Desktop PC
Side: 11
DANSK ASUS BT1AH 11 Kapitel 1 Kom i gang Lær din computer at kende Illustrationer er kun til reference. Portene og deres anbringelse samt kabinettets farve er forskellig fra model til model. Velkommen! Tak, fordi du har anskaffet dig en ASUS Desktop PC! ASUS Desktop PC'en byder på avanceret ydelse, pålidelighed og brugerrettede hjælpeprogrammmer. Alle disse værdier er indeholdt i et fantastisk futuristisk og stilfuldt kabinet. Læs ASUS garantibeviset inden installationen af ASUS desktop Pc'en.
Side: 12
12 Kapitel 1: Kom i gang DANSK DANSK Forpanel 1. ����������� Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren. 2. �������������� USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. 3. �������������� Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon. 4. ������������������������� Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler. 5. HDD lysdiode. Denne lysdiode begynder at lyse når harddisken er i brug. 6. Bås til et tyndt optisk diskdrev. Bås til et tyndt optisk diskdrev, som er beregnet til tynde dvd-rom/cd-rw/dvd-rw-hardiske. 7. �������������������������������� Udskydningsknap til optisk drev. Tryk på denne knap for at udskyde bakken til det optiske drev. 8. Stik til SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC. Understøttede hukommelseskort sætte i dette stik. 3 7 4 6 2 1 5 2 8
Side: 13
DANSK ASUS BT1AH 13 DANSK Bagpanel 1. Hang til hængelås. Denne hang til en hængelås gør at din pc kan låses fast med en almindelig hængelås. 2. DisplayPort. Denne port er beregnet til at tilslutte en skærm eller et hjemmebiografsystem. 3. COM port (tilbehør). Denne COM1 port er beregnet til pege-enheder og andre serie- enheder. 4. VGA port. Denne port er til VGA kompatible enheder såsom en VGA skærm. 5. Stik til Kensington® lås. Stikket til Kensington® låsen gør at din pc kan låses fast med et låsekabel der er kompatibel med Kensington® . 6. ������������������ LAN (RJ-45) port. Denne port muliggør Gigabit forbindelse til et lokalt områdenetværk (LAN) via en netværksstikdåse. ��������������������������� LAN port - LED indikationer 7. Parallel-port (tilbehør). Denne port er beregnet til tilslutning af en parallel printer, scanner og andre enheder. Aktivitet/Link LED Hastighed LED Status Beskrivelse Status Beskrivelse SLUKKET Ikke noget link SLUKKET 10Mbps forbindelse ORANGE Linked ORANGE 100Mbps forbindelse BLINKER Dataaktivitet GRØN 1Gbps forbindelse LAN port HASTIGHED LED AKT/LINK LED 15 16 17 12 11 13 14 9 10 8 1 2 4 3 5 6 7 18
Side: 14
14 Kapitel 1: Kom i gang DANSK DANSK 11. Strømstik. Strømforsyningen sluttes til dette stik. 12. HDMI port. Denne port er til et HDMI (High-Definition Multimedia Interface) stik, overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. 13. DVI-I port. Denne port er beregnet til enhver DVI-I kompatibel enhed og er HDCP overholdende og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. 14. USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 15. �������������� USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. • Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens Windows® operativsystemet installeres! • Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun anvendes i Windows® -miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret. • Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret. 16. USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet. 17. PS/2 tastatur / mus kombinationsport (lilla / grøn). Denne port bruges til et PS/2 tastatur eller til en mus. 18. Stik til trådløs antenne (ekstraudstyr). Stikket bruges til at tilslutte den medfølgende, trådløse antenne for at forbedre modtagelsen af trådløst signal. 8. ����������������������� Mikrofonport (lyserød). Denne port forbinder til en mikrofon.� 9. �������������������� Linje ud (limegrøn). Denne port forbinder til hovedtelefoner eller højtaler. I en 4.1-, 5.1- eller 7.1-kanals konfiguration fungerer denne port som fronthøjtaler-ud. 10. �������������������������� Linje ind port (lyseblå). Denne port forbinder til en båndoptager, cd, dvd og andre lydkilder. Farlige bevægelige dele.Sørg for at computeren er slukket helt, inden der laves ændringer på dens hardware. Ventilatorkomponenter må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale. Lyd 2.1-, 4.1-, 5.1- eller 7.1-kanals konfiguration Port Hovedtelefoner 2.1-kanal 4.1-kanal 5.1-kanal 7.1-kanal Lyseblå ���������� (Bagpanel) Linie-ind Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Baghøjtaler ud Limegrøn����������� (Bagpanel) Linje ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Fronthøjtaler ud Lyserød����������� (Bagpanel) Mik. ind Mik. ind Bas-center Bas-center Limegrøn - - - Sidehøjtaler ud
Side: 15
DANSK ASUS BT1AH 15 DANSK Stativ Computeren kan stilles vandret på siden eller lodret ved brug af stativet. Sørg altid for at bruge stativet, hvis computeren skal stå lodret. Fastgør kabinettet til stativet med de to medfølgende skruer. Stativet er beregnet til at forhindre kabinettet i at vælte, så ventilationsåbningerne ikke blokeres. Hvis computeren stilles lodret uden et stativ, kan den overophede.
Side: 16
16 Kapitel 1: Kom i gang DANSK DANSK Installation af computeren Dette afsnit hjælper dig med at forbinde hovedharware-enhederne såsom den eksterne skærm, tastatur, mus og el-ledning til computeren. Brug af onboard skærmudgangsportene Forbind skærmen til onboard skærmudgangsporten. Sådan forbindes en ekstern skærm ved hjælp af onboard skærmudgangsportene: 1. Forbind en VGA skærm til VGA porten eller en DVI-D skærm til DVI-D porten eller en HDMI skærm til HDMI porten på bagsiden af computeren. 2. Forbind skærmen til en stikkontakt. Tilslutning af et USB tastatur og en USB mus Forbind et USB tastatur og en USB mus til USB portene på bagsiden af computeren. `
Side: 17
DANSK ASUS BT1AH 17 DANSK Tilslutning af strømadapteren • Du må kun bruge den adapter, der fulgte med din computer. Hvis du bruger andre adaptere, kan det ødelægge computeren. • Strømadapterens specifikationer: • Indgang: 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A • Udgang: +19VDC, 6.32A Sådan tilsluttes strømadapteren og strømkablet til computeren: 1. Slut strømkablet til strømadapteren. 2. Slut strømadapteren til en 100V~ 240V strømforsyning. 3. Slut strømstikket til på bagsiden af computeren.
Side: 18
18 Kapitel 1: Kom i gang DANSK TÆND/SLUK for computeren Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder/slukker for computeren, efter at den er installeret. TÆND for computeren Sådan TÆNDER du for computeren: 1. TÆND for computeren. 2. ������������������������������ Tryk på computerens strømknap. 3. Vent, indtil styresystemet indlæser automatisk. SLUK for computeren Sådan slukker du for din computer i Windows® 7: 1. Luk alle igangværene programmer. 2. Klik på på Windows® desktoppen. 3. Klik på for at lukke styresystemet ned. For oplysninger om hvordan du slukker din stationær pc i Windows® 8, bedes du venligst se afsnittet Sådan slukker du for din stationære pc i kapitel 3. Strømknap
Side: 19
DANSK ASUS BT1AH 19 Kapitel 2 Brug af Windows® 7 Når der startes første gang Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af Windows® 7 styresystemets basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer Windows) skærmen ses. 2. Vælg sprog i rullegardinmenuen. Klik på Next (Næste). 3. På rullelisten, vælg Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid og valuta) og Keyboard layout (Tastatur-udformning). Klik på Next (Næste). 4. Indtast unikke navne for user name (brugernavn) og computer name (Computernavn). Klik på Next (Næste). 5. Indtast de nødvendige oplysninger til installation af adgangskode og klik på Next (Næste). Du kan også klikke på Next (Næste) for at springe dette trin over og uden at indlæse nogen oplysninger. 6. Læs licensbetingelserne grundigt. Afmærk I accept the license terms (Jeg accepterer licensbetingelserne) og klik på Next (Næste). 7. Vælg Use recommended settings (Brug anbefalede indstillinger) eller Install important updates only (Installer kun vigtige opdateringer) for at foretage sikkerhedsindstillingerne på computeren. For at springe dette trin over, vælg Ask me later (Spørg mig senere). 8. Tjek dato- og tidsindstillinger. Klik på Next (Næste). Systemet indlæser de nye indstillinger og genstarter. Du kan nu begynde at bruge computeren. Hvis du ønsker at installere en adgangskode til din konto, se afsnittet Installation af brugerkonto og adgangskode i dette kapitel.
Side: 20
20 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 DANSK DANSK Brug af Windows® 7 desktop Klik på Start ikonen > Help and Support (Hjælp og Støtte) for at få yderligere oplysninger om Windows® 7. Brug af menuen Start Menuen Start giver adgang til programmer, hjælpeprogrammer og andre nyttige ting på computeren. Den giver dig også yderligere oplysninger om Windows 7 via dens Help and Support (Hjælp og støtte) funktion. Start af punkter på menuen Start Sådan startes punkter på menuen Start: 1. På Windows® jobbjælke, klik på Start ikonen . 2. I menuen Start, vælg punktet, som du gerne vil starte. Du kan anbringe programmer, som du ønsker konstant vist på menuen Start. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel. Brug af Kom-i-Gang punktet Getting Started (Kom i gang) punktet i menuen Start indeholder oplysninger om basale handlinger såsom personalisering af Windows® , tilføjelse af nye brugere og overførsel af filer for at gøre dig bekendt med Windows® 7. Sådan bruges Kom-i-Gang punktet: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Vælg Getting Started (Sådan kommer du i gang). Listen med job til rådighed ses. 3. Vælg jobbet, du ønsker at udføre. Brug af jobbjælken På jobbjælken kan du starte og styre programmer og punkter installeret på computeren. Start af program fra jobbjælken Sådan startes et program fra jobbjælken: • På Windows® opgavebjælken, klik på en ikon for at starte den. Klik på ikonen igen for at skjule programmet. Du kan fastsætte programmer, som du ønsker konstant vist på jobbjælken. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken i dette kapitel.
Side: 21
DANSK ASUS BT1AH 21 DANSK Anbringelse af punkter på jumplisten Når du højreklikker på en ikon på jobbjælken, giver en jumpliste dig hurtig adgang til programmers eller punkter led. Du kan anbringe punkter på jumplisten såsom foretrukne websteder, ofte besøgte mapper og drev og nyligt afspillede mediefiler. Sådan anbringes punkter på jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at anbringe, og vælg Pin to this list (Anbring på denne liste). Fjernelse af punkter fra jumplisten Sådan fjernes punkter fra jumplisten: 1. På jobbjælken, højreklik på en ikon. 2. På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at fjerne fra jumplisten, og vælg Unpin from this list (Fjern fra denne liste). Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken Sådan anbringes programmer på menuen Start eller på jobbjælken: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Højreklik på punktet, som du ønsker at abringe i menuen Start eller på jobbjælken. 3. Vælg Pin to Taskbar (Anbring på jobbjælke) eller Pin to Start menu (Anbring i menuen Start). Du kan også højreklikke på ikonen for et igangværende program på jobbjælken og derefter vælge Pin this program to taskbar (Anbring dette program på jobbjælken). Fjernelse af programmer fra menuen Start Sådan fjernes programmer fra menuen Start: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. I menuen Start, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter Remove from this list (Fjern fra denne liste). Fjernelse af programmer fra jobbjælken Sådan fjernes programmer fra jobbjælken: 1. På jobbjælken, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne fra jobbjælken, og vælg Unpin this program from taskbar (Fjern dette program fra jobbjælken).
Side: 22
22 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 DANSK DANSK Brug af statusfeltet Som standard viser statusfeltet disse tre ikoner: Action Center meddelelse Klik på denne ikon for at se alle advarselsmeddelelser og starte Windows® Action Center. Netværksforbindelse Denne ikon viser tilslutningssignalet og den ledningsførte eller trådløse netværksforbindelses signalstyrke. Lydstyrke Klik på denne ikon for at indstille lydstyrken. Visning af advarselsmeddelelse Sådan vises en advarselsmeddelelse: • Klik på meddelelsesikonen og klik derefter på meddelelsen for at åbne den. For yderligere oplysninger, se afsnittet Brug af Windows® Action Center i dette kapitel. Tilpasning af ikoner og meddelelser Du kan vælge mellem at vise og skjule ikoner og meddelelser på jobbjælken eller i statusfeltet. Sådan tilpasses ikoner og meddelelser: 1. I statusfeltet, klik på pil-ikonen . 2. Klik på Customize (Tilpas). 3. På rullegardinlisten, vælg adfærden for de ikoner, som du gerne vil tilpasse. Styring af filer og mapper Brug af Windows® Explorer Med Windows® Explorer kan du se, styre og organisere dine filer og mapper. Start af Windows® Explorer Sådan startes Windows Explorer: 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Klik på Computer for at starte Windows Explorer.
Side: 23
DANSK ASUS BT1AH 23 DANSK Udforskning af filer og mapper Sådan udforskes filer og mapper: 1. Start Windows Explorer. 2. I navigations- eller visningsruden, browse for at lokalisere dine data. 3. På brødkrummestien, klik på pilen for at se drevet og mappens indhold. Tilpasning af visning af fil/mappe Sådan tilpasses visning af fil/mappe: 1. Start Windows Explorer. 2. I navigationsruden, vælg dine datas lokalisering. 3. På jobbjælken, klik på Visning-ikonen . 4. I menuen Visning, flyt skydeknappen for at vælge, hvordan du vil se filen/mappen. Du kan også højreklikke hvor som helst i Visning ruden, klikke på View (Vis) og vælge den ønskede visningstype. Sortering af filer Sådan sorteres dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. I Arrange by (Sorter efter) feltet, klik for at se rullegardinlisten. 3. Vælg din foretrukne sorteringsmåde. Sortering af filerne Sådan sorteres dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. Højreklik hvor som helst i visningsruden. 3. I menuen, der fremkommer, vælg Sort by (Sorter efter) og vælg derefter den ønskede sorteringsmåde. Gruppering af filerne Sådan grupperes dine filer: 1. Start Windows Explorer. 2. Højreklik hvor som helst i visningsruden. 3. I menuen, der fremkommer, vælg Group by (Grupper efter) og vælg derefter den ønskede grupperingsmåde.
Side: 24
24 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 DANSK DANSK Tilføjelse af ny mappe Sådan tilføjes en ny mappe: 1. Start Windows Explorer. 2. På jobbjælken, klik på New folder (Ny mappe). 3. Indtast et navn for den nye mappe. Du kan også højreklikke hvor som helst i visningsruden og klikke på New (Ny) > Folder (Mappe). Backup (sikkerhedskopiering) af filerne Installation af backup Sådan installeres backup: 1. Klik på > All Programs (Alle programmer) > Maintenance (Vedligeholdelse) > Backup and Restore (Backup og genopret). 2. Klik på Set up backup (Installer backup). Klik på Next (Næste). 3. Vælg din backup-destination. Klik på Next (Næste). 4. Vælg Let Windows choose (recommended) (Lad Windows vælg (anbefales)) eller Let me choose as your backup mode (Lad mig vælge backupmåde). Genopretning af systemet "Windows® System Restore" funktionen skaber et genopretningspunkt, hvor computerens systemindstillinger lagres på en bestemt tid og dato. På denne måde kan du genoprette computerens systemindstillinger, uden at dine personlige data påvirkes. Sådan genoprettes systemet: 1. Luk alle igangværene programmer. 2. Tryk på > All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > System Tools (Systemværktøjer) > System Restore (Systemgenopretning). 3. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen. Hvis du vælger Let Windows choose (Lad Windows vælg), vil Windows ikke udføre backup af dine programmer, FAT formatterede filer, papirkurvfiler eller midlertidige filer, der er 1GB eller mere. 5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen.
Side: 25
DANSK ASUS BT1AH 25 DANSK Beskyttelse af computeren Brug af Windows® 7 Action Center Windows® 7 Action Center forsyner dig med advarselsmeddelelser, sikkerhedsoplysninger, oplysninger vedrørende vedligeholdelse og muligheden for automatisk at finde fejl og løse nogle almindelige computerproblemer. Du kan tilpasse meddelelserne. For yderligere oplysninger, se det tidligere afsnit Tilpasning af ikoner og meddelelser i dette kapitel. Start af Windows® 7 Action Center Sådan startes Windows® 7 Action Center: 1. Start Windows 7 Action Center ved at klikke på meddelelsesikonen og klik derefter på Open Action Center (Åbn Action Center). 2. I Windows 7 Action Center, klik på jobbet, som du gerne vil udføre. Brug af Windows® Update Med Windows Update kan du tjekke og installere de seneste opdateringer for at forbedre computerens sikkerhed og ydelse. Start af Windows® Update Sådan startes Windows® Update 1. På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen for at starte menuen Start. 2. Vælg All Programs (Alle programmer) > Windows Update. 3. På Windows Update skærmen, klik på jobbet, som du gerne vil udføre. Installation af brugerkonto og adgangskode Der kan oprettes brugerkonti og adgangskoder for personer, som skal bruge computeren. Oprettelse af brugerkonto Sådan oprettes en brugerkonto: 1. På Windows® jobbjælken, klik på > Getting Started (Kom i gang) > Add new users (Tilføj nye brugere). 2. Vælg Manage another account (Styr anden konto). 3. Vælg Create a new account (Opret en ny konto). 4. Indtast navnet på den nye bruger. 5. Vælg enten Standard user (Standardbruger) eller Administrator som brugertype. 6. Når dette er gjort, skal du klikke på Create Account (Opret konto).
Side: 26
26 Kapitel 2: Brug af Windows® 7 DANSK Installation af brugeradgangskode Sådan oprettes en brugeradgangskode: 1. Vælg brugeren, for hvem du vil installere en adgangskode. 2. Vælg Create a password (Opret en adgangskode). 3. Indtast en adgangskode og bekræft den. Indtast adgangskode-antydningen. 4. Når dette er gjort, skal du klikke på Create password (Opret adgangskode). Aktivering af anti-virus software "Trend Micro Internet Security" er forinstalleret på computeren. Det er et tredjeparts anti-virus software, som beskytter computeren mod virusangreb. Det anskaffes separat. Der er en 30-dages prøvetid, efter at det er aktiveret. Sådan aktiveres "Trend Micro Internet Security": 1. Kør "Trend Micro Internet Security" programmet. 2. Læs licensbetingelserne grundigt. Klik på Agree & Activate (Samtykke og aktivere). 3. Indtast din e-mail-adresse og vælg dit sted. Klik på Next (Næste). 4. Klik på Finish (Afslut) for at afslutte aktiveringen. Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte Windows® Hjælp og Støtte giver dig vejledning og svar vedrørende brug af programmer på Windows® 7 platformen. For at starte Windows® Hjælp og Støtte, gå til > Help and Support (Hjælp og støtte). Kontroller, at du er forbundet til internettet for at kunne få den seneste Windows® online hjælp.
Side: 27
DANSK ASUS BT1AH 27 Kapitel 3 Brug af Windows® 8 Når der startes første gang Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af Windows® 8 styresystemets basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer Windows) skærmen ses. 2. �������������������������������������������������� Læs licensbetingelserne grundigt.����������������� Sæt et kryds ved I accept the license terms for using Windows (jeg accepterer licensbetingelserne for brug af Windows), og klik på Accept (accepter). 3. Følg instruktionerne på skærmen, for at konfigurere følgende punkter: • Personalize (personaliser) • Settings (indstillinger) 4. Når du er færdig med, at konfigurere punkterne, vises der en kort undervisningsvideo om Windows® 8. Se denne video, for at lære mere om funktionerne i Windows® 8. For yderligere oplysninger om Windows® 8, bedes du venligst se næste afsnit.
Side: 28
28 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows® Brugergrænsefladen, Windows® , er et flisebaseret skærmlayout, der bruges i Windows® 8. Det indeholder følgende funktioner du kan bruge, mens du arbejder på din stationær pc. Startskærmen Startskærmen kommer frem når du logger på din brugerkonto. Den hjælper med at organisere dine programmer og applikationer på et sted. Du kan trykke på Windows tasten i alle applikationerne, for at starte startskærmen. Apps i Windows® Disse er apps, der er fastgjorte til startskærmen, og de er vist i et fliseformat, så de er nemme at få adgang til.  Det kræver, at du har en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels eller højere, for at kunne køre Windows® App. Nogle app kræver, at du skal logge på din Microsoft konto, før du kan starte dem. Brugerkonto Zoom ind/ud knapper til din apps Live fliser
Side: 29
DANSK ASUS BT1AH 29 DANSK Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og åbne til indstillingerne på din pc. Funktionerne i disse hotspots kan åbnes med din mus. Hotspots i en åben app Hotspots på startskærmen Se venligst næste side vedrørende Hotspot-funktioner.
Side: 30
30 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Hotspot Handling Øverste venstre hjørne Hold musemarkøren over, og klik på nylige apps- miniaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende app. Flyt musemarkøren nedad, for at se alle åbne apps. Nedre venstre hjørne Fra skærmen i en åben app: Hold musemarkøren over, og klik på startskærmens miniaturebillede, for at gå tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows tasten på dit tastatur, for at gå tilbage til startskærmen. Fra startskærmen: Hold musemarkøren over, og klik på nylige apps- miniaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende app. For oven Hold musemarkøren over indtil den ændre sig til en hånd. Træk og slip appen til dens nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion virker kun på en åben app, og når du ønsker at bruge Snap-funktionen. For Yderligere oplysninger, bedes du venligst se Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows® apps. Øvre og nedre højre hjørne Hold musemarkøren over, for at åbne Symbollinje.
Side: 31
DANSK ASUS BT1AH 31 DANSK Sådan arbejder du med ������� Windows® apps. Brug dit pc-tastatur eller mus til, at åbne og tilpasse dine apps. Sådan åbner du dine apps • Hold din musemarkør over en app, og højreklik en gang for at åbne den. • Tryk to gange på <Tab>, og brug herefter piltasterne til at kikke igennem app’en. Tryk på <Enter> for, at starte den valgte app. Sådan tilpasser du dine apps I startskærmen kan du flytte, frigøre og ændre størrelsen på dine apps på følgende måde. • For at flytte en app, skal du trække og slippe den på dens nye placering. Sådan ændrer du størrelsen på dine apps Højreklik på app’en for, at åbne dens indstillingslinje, og klik på Smaller (mindre). Sådan frigør du dine apps For at frigøre en app fra startskærmen, skal du højreklikke på app’en og åbne dens indstillingslinje, og klik herefter på Unpin from Start (frigør fra Start). Sådan lukker du dine apps • Flyt din musemarkør op foroven på den åbne app, og vent indtil den ændre sig til en hånd. • Træk og slip app’en forneden på skærmen for, at lukke den. • Hvis du er i skærmen på den åbne app, skal du trykke på <Alt> + <F4>.
Side: 32
32 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Adgang til All Apps-skærmen (alle apps) I All Apps-skærmen (alle apps), har du mulighed for at konfigurere indstillingerne for en app, og du kan fastgøre en app til startskærmen eller til proceslinjen på skrivebordet på din pc. Sådan åbner du All Apps-skærmen (alle apps) Højreklik på startskærmen, eller tryk på + <Z>, og klik på All Apps-ikonet. Sådan fastgør du en app til skærmen 1. Åbn All Apps-skærmen (alle apps). 2. I All Apps-skærmen, skal du højreklikke på en app, for at åbne dens indstillingslinje. 3. I indstillingslinjen skal du klike på Pin to Start (fastgør til Start).
Side: 33
DANSK ASUS BT1AH 33 DANSK Symbollinje Symbollinje er en værktøjslinje, som du kan åbne på højre side af skærmen. Den indeholder forskellige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver hurtig adgang til tilpasning af dine indstillinger på skrivebordet på din pc. Sådan åbner du Symbollinje Når du først åbner Symbollinje, vises den som en linje med tomme hvide ikoner. Billedet overfor viser hvordan Symbollinje ser ud, når du først åbner den. Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Symbollinje. • Flyt din musemarkør til det øvre eller nedre højre hjørne på skærmen. • Tryk på ������ + <C�� >. Symbollinje
Side: 34
34 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Inde i Symbollinje Search (søg) Dette værktøjs giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer eller programmer på din pc. Share (del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværkssider og e-mail. Start Dette værktøj gendanner skærmen til startskærmen. I startskærmen kan du også bruge denne funktion til, at gå tilbage til nylige åbne apps. Enheder Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med andre enheder, der er forbundet til din pc, såsom en ekstern skærm eller printer. Settings (indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne pc-indstillingerne på din pc.
Side: 35
DANSK ASUS BT1AH 35 DANSK Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side-om-side, hvilket giver dig mulighed for at skifte mellem dem. Du skal have en skærmopløsning på mindst 1366 x 768 pixels, for at kunne bruge Snap- funktionen. Snap-linjen Brug af Snap Sådan bruger du Snap: 1. Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Snap på skærmen. Hvis du bruger din mus a) Klik på en app, for at åbne den. b) Hold musemarkøren op foroven på skærmen. c) Når markøren ændre sig til en hånd, skal du trække og slippe app’en til højre eller venstre side af skærmen. Hvis du bruger tastaturet • Åbn en app, og tryk herefter på + < . > for, at åbne Snap-linjen. Den første app placeres automatisk i det mindre skærmområde. 2. Åbn en anden app. Den anden app vises automatisk i det større skærmområde. 3. For at skifte mellem de to apps, skal du trykke på + <J>.
Side: 36
36 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Andre genveje på tastaturet På tastaturet kan du også bruge følgende genvejstaster, til at åbne applikationer og navigere rundt i Windows® 8. Skifter mellem startskærmen, og den seneste åbnede app. + <D> Åbner skrivebordet. + <E> Åbner computer-vinduet på skrivebordet. + <F> Åbner filsøgningsvinduet. + <H> Åbner delingsvinduet. + <I> Åbner indstillingsvinduet. + <K> Åbner enhedsvinduet. + <L> Slår skærmlåsen til. + <M> Minimerer Internet Explorer-vinduet. + <P> Åbner det andet skærmvindue. + <Q> Åbner applikationssøgningsvinduet. + <R> Åbner kør-vinduet. + <U> Åbner nem-adgangscenteret. + <W> Åbner indstillingssøgningsvinduet. + <X> Åbner en menuboks med Windows-værktøjer.
Side: 37
DANSK ASUS BT1AH 37 DANSK + <+> Åbner forstørrelsesglasset og zoomer ind på din skærm. + <-> Zoomer ud af skærmen. + <,> Giver dig mulighed for, at se skrivebordet. + <Enter> Åbner Oplæser-indstillingerne. + <Prt Sc> Slår print-skærm-funktionen til. Nedlukning af din stationær pc Sådan lukker du din stationær pc ned: Du kan lukke din stationære pc ned på en af følgende måder: • Åbn Symbollinje, og klik på Settings (indstillinger) > Power (strøm) > Shut down (luk ned) for at lukke din pc ned på normal vis. • I login-skærmen, skal du klikke på Power (strøm) > Shutdown (luk ned). • Hvis din pc holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fire (4) sekunder, indtil din pc slukker. Sådan du din pc til at slumre For at sætte din pc til at slumre, skal du trykke en gang på tænd/sluk-knappen.
Side: 38
38 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK DANSK Åbning til BIOS-opsætningen BIOS (Basic Input and Output System) gemmer hardwareindstillinger, som skal bruges til at starte systemet på din pc. Under normalt forhold vil standard BIOS-indstillinger sørger for, at din pc fungerer optimalt. Undgå, at ændre i standard BIOS-indstillingerne, med mindre det er i følgende situationer: • En fejlmeddelelse kommer frem på skærmen når systemet starter, og beder dig om at åbne BIOS-opsætningen. • Du har installeret en ny systemkomponent, som kræver yderligere indstillinger eller opdateringer i BIOS. Står BIOS-indstillingerne forkert, kan det medføre et ustabilt system eller fejl under opstart. Vi anbefaler stærkt, at du kun ændre i BIOS-indstillinger når du får hjælp af en kvalificeret servicemedarbejder. Hurtig adgang til din BIOS Opstartstiden i Windows® 8 er forholdsvis hurtig, så vi har udviklet to måder hvorpå du hurtigt kan få adgang til din BIOS- • Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst fire sekunder, så du lukker din pc ned, og tryk herefter på tænd/sluk-knappen igen, for at tænde for din pc igen, og tryk herefter på <Del> under POST. • Når din pc er slukket, skal du trække strømkablet ud af den. Sæt strømkablet i igen, og tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde for din pc. Tryk på <Del> under POST.� POST (Power-On Self Test) er en række softwarestyrede diagnosetests, som kører når du tænder for din pc.
Side: 39
DANSK ASUS BT1AH 39 DANSK Ændring af dit operativsystem til Windows® 8 Pro 1. Sæt gendannelses-cd’en til Windows® 8 Pro i cd-drevet. 2. Tryk på <F8> og vælg UEFI: [navn på opstarts-dvd]. 3. Tryk på en vilkårlig tast for at opstarte fra disken. 4. Læs omhyggeligt licensaftalen til genoprettelsesprogrammet fra ASUS. Vælg Accept (Accepter) for at fortsætte. 5. Vælg hvilket layout dit tastatur har for at gå videre til næste trin. 6. Vælg Troubleshoot (Fejlfinding) > Reset your Desktop PC (Nulstil din stationære pc) > Next (Næste). 7. I vinduet “Reset your pc window”, skal du vælge Yes, repartition the drives (Ja, genpartioner drevene) > Fully clean the drive (Slet alt på drevet) > Reset (Nulstil). Vent, til installationen er fuldført. 8. Følg herefter vejledningerne på skærmen for at konfigurere de grundlæggende indstillinger på din pc. Når du har konfiguration disse grundlæggende elementer, vises startskærmen i Windows® 8. • Gendannelsesfunktionen med F9 er ikke mulig i nedgraderede versioner af Windows® 8. Se afsnittet Fjern alt og geninstallation af Windows) for at få yderligere oplysninger om gendannelser i Windows® 8. Hvis dit operativsystem ikke virker, skal du bruge den medfølgende gendannelses-dvd til at geninstallere dit system. • Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data inden du gendanner systemet helt, så du ikke mister vigtige filer. BEMÆRK: Du kan downloade denne meddelelse på flere sprog på ASUS’ supportside på http://support.asus.com
Side: 40
40 Kapitel 3: Brug af Windows® 8 DANSK Bemærkninger til nedgradering af Microsoft Windows® 8 • Systemet er installeret med Windows® 7 Professional software og leveres også med en licens og medie til Windows® 8 Professional software.Du kan kun bruge én version af Windows på en gang.Hvis du ønsker at skifte mellem versioner, skal du afinstallere en version og installere den anden version. • For at nedgradere til Windows® 7 på dette system, skal BIOS-indstillingerne på dette system ændres så det opstarter i en ældre BIOS tilstand.Hvis BIOS-indstillingen ikke ændres til den oprindelige UEFI-opstart før installation, er det muligt at installere Windows® 8, men følgende Windows® 8 funktioner vil ikke kunne bruges, da de skal bruge UEFI-opstart: • Sikker opstart • Problemfri opstart •  Oplåsning af netværk låse til Bitlocker på systemer med et TPM-modul (Trusted Platform Module). • Understøtter eDrive • Din stationære pc leveres med en forudinstalleret version af Windows® 7 operativsystemet. Hvis du opgradere til Windows® 8, slettes alle systemdataene i Windows® 7. • Hvis der ikke fulgte en gendannelses-dvd til Windows® 7 med din pc, skal du sørge for at oprette et USB-gendannelsesdrev til Windows® 7 før du installerer Windows® 8.
Side: 41
DANSK ASUS BT1AH 41 Kapitel 4 Tilslutning af enheder til computeren Tilslutning af USB lagerenhed Denne desktop Pc har USB 2.0/1.1 og USB 3.0 porte på både for- og bagpanelet. USB portene gør det muligt at forbinde USB enheder såsom lagerenheder. Sådan tilsluttes en USB lagerenhed: • Forbind USB lagereheden til computeren. Forpanel
Side: 42
42 Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren DANSK DANSK Bagpanel Fjern IKKE USB lagerenheden under dataoverførslen. I modsat fald kan der opstå datatab, ligesom USB lagerenheden kan blive beskadiget. Sådan fjerner du en USB lagerenhed i Windows® 8: 1. I startskærmen skal du trykke på Desktop for, at åbne skrivebordet. 2. Klik på i proceslinjen, og klik på Skub ud [navn på USB-drev]. 3. ���������������� Når meddelelsen Safe to Remove Hardware (Sikkert at fjerne hardware) dukker op, fjern USB lagerenheden fra computeren. Sådan fjerner du en USB lagerenhed i Windows® 7: 1. Klik på i meddelelsesområdet i Windows på din computer, og klik herefter på Eject USB2.0 FlashDisk (skub USB 2.0 flashdisk ud) eller Eject USB3.0 FlashDisk (skub USB 3.0 flashdisk ud), hvis du bruger et USB 3.0 flashdrev, eller USB 3.0 kompatible enheder. 2. ���������������� Når meddelelsen Safe to Remove Hardware (Sikkert at fjerne hardware) dukker op, fjern USB lagerenheden fra computeren.
Side: 43
DANSK ASUS BT1AH 43 DANSK 3. Når du er færdig, højreklik på hukommelseskort drevikonen på Computer skærmen, klik på Eject (Udskyd) og fjern derefter kortet. Fjern aldrig kort, mens de læses eller umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering eller sletning af data på kortet, idet der kan opstå datatab. For at forhindre datatab, brug "Safely Remove Hardware and Eject Media" ("Fjern hardware og udskyd medier") i Windows statusfeltet, inden hukommelseskortet fjernes. Brug af hukommelseskortlæseren Digitale kameraer og andet digitalt billeddannelsesudstyr bruger hukommelseskort til lagring af billed- og mediefiler. Den indbyggede hukommelseskortlæser på systemets forpanel tillader dig at læse og skrive på en lang række forskellige hukommelseskort-drev. Sådan bruges hukommelseskortet: 1. Anbring hukommelseskortet i kortindstikket. 2. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. • Hvis AutoPlay IKKE er aktiveret på computeren, klik på Windows® 7 Start knappen på opgavebjælken, klik på Computer og dobbeltklik derefter på hukommelseskort ikonen for at tilgå dataene på den. • Hvert kortindstik har sin egen drevikon, som ses på Computer skærmen. • Hukommelseskort læserens LED lyser og blinker, når data læses fra eller skrives til hukommelseskortet. • Et hukommelseskort er kodet, så det kun passer i én retning. Skad ikke kortet ved at tvinge det ind i et indstik. • Du kan anbringe et medie i et eller flere kortindstik og bruge hvert medie uafhængigt af et andet. Kom kun ét hukommelseskort ad gangen i et indstik. Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows® , og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen.
Side: 44
44 Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren DANSK DANSK Tilslutning af mikrofon og højtalere Denne desktop Pc leveres med mikrofon- og højtalerporte på både for- og bagpanel. Lyd I/O portene på bagpanelet muliggør tilslutning af 2.1-kanals-, 4.1-kanals-, 5.1-kanals- og 7.1- kanals- stereohøjtalere. Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofon Tilslutning af 2.1-kanals højtalere LINE OUT LYDINDGANGE
Side: 45
DANSK ASUS BT1AH 45 DANSK LINE OUT LINE OUT Tilslutning af 4.1-kanals højtalere Tilslutning af 5.1-kanals højtalere LYDINDGANGE LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE Bagpanel Forside LYDINDGANGE LYDINDGANGE Center/ Subwoofer
Side: 46
46 Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren DANSK LINE OUT Tilslutning af 7.1-kanals højtalere LYDINDGANGE Bagpanel Forside Center/ Subwoofer LYDINDGANGE Side
Side: 47
DANSK ASUS BT1AH 47 Kapitel 5 Sådan bruger du din computer Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc Når du bruger din desktop-Pc, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskade, når du bruger og har fuld glæde af din desktop-Pc. Eye level to the top of the monitor screen Foot rest 90˚ angles Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling: • Anbring computerstolen på en sådan måde, at din albuer er lidt højere oppe end tastaturet. På denne måde opnår du en god skrivestilling. • Indstil stolehøjden, så dine knæ er lidt højere oppe end dine hofter for at aflaste det bageste af lårene. Brug om nødvendigt en fodskammel eller lignende til at løfte til knæhøjde. • Indstil stolens ryglæn, så det nederste af rygraden understøttes og i en let bagudvendt vinkel. • Sid opret med knæene, albuerne og hofterne i en vinkel på cirka 90°, når du arbejder ved Pc'en. • Anbring skærmen direkte foran dig, og indstil det øverste af skærmen, så dine øjne er vendt let nedad. • Hold musen tæt på tastaturet, og anvend om nødvendigt en håndledspude til at understøtte eller nedsætte trykke på håndleddet, når du skriver. • Arbejd med desktop-Pc'en på et behageligt oplyst sted. Hold den væk fra skarpt lys fra f.eks. vinduer og fra direkte sollys. • Hold små pauser under arbejdet med desktop-Pc'en. Øjeniveau svarende til det øverse af skærmen Fodhviler
Side: 48
48 Kapitel 5: Sådan bruger du din computer DANSK DANSK Sådan bruges det optiske drev Anbringelse af optisk disk Sådan isættes en optisk disk: 1. Med tændt system, tryk på knappen på lågen til diskbakken for at åbne denne. 2. Læg disken på det optiske drev med etiketsiden udad, hvis computeren står lodret, og med etiketten opad hvis den står vandret. 3. Skub til bakken for at lukke den. 4. Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer. Fjernelse af optisk disk Sådan fjernes en optisk disk: 1. Med aktiveret system, udskyd bakken på en af følgende måder: • Tryk på udskydningsknappen på drevbakkens dæksel. • Højreklik på cd/dvd-drev ikonen på Computer skærmen og klik derefter på Eject (Udskyd). For at åbne Computer skærmen i Windows® 8 skal du holde musen over det nederste højre hjørne på Windows® skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I pop-op-menuen skal du klikke på stifinderen, og åbn herefter Computer skærmen. 2. Fjern disken fra diskbakken. Hvis du IKKE har automatisk afspilning slået til på din computer, kan du åbne cd'en på følgende måde: •  I Windows® 7 skal du klikke på Start > Computer, og dobbeltklik herefter på ikonet for cd/dvd-drevet. •  I Windows® 8 skal du holde musen over det nederste højre hjørne på Windows® skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I pop-op- menuen skal du klikke på stifinder, og dobbeltklik herefter på ikonet for cd/dvd- drevet. 3 1 2
Side: 49
DANSK ASUS BT1AH 49 DANSK Sådan konfigureres USB portene ved brug af BIOS I BIOS opsætningen har du mulighed for at aktivere og deaktivere USB 2.0 og USB 3.0 portene foran og bagpå computeren. Sådan deaktiveres/aktiveres USB 2.0 og 3.0 portene foran og bagpå computeren: 1. Tryk på <Delete> (slet) under opstarten for at åbne BIOS opsætningsmenuen. 2. I BIOS opsætningsmenuen skal du klikke på Advanced (avanceret) > USB Configuration (USB konfiguration) > USB Single Port Control (Styring af enkelt USB-port). 3. Vælg USB porten som du ønsker at aktivere eller deaktivere. 4. Tryk på <Enter> for at aktivere eller deaktivere den valgte USB port. 5. Klik på Exit (afslut) og vælg Save Changes & Reset (gem ændringer & nulstil) for at gemme ændringerne. Se venligst kapitel 1 for at se hvor USB portene er placeret.
Side: 50
50 Kapitel 5: Sådan bruger du din computer DANSK Konfiguration af sikkerhedsindstillingerne på din harddisk ved brug af BIOS Det er muligt at oprette en adgangskode i BIOS-opsætningen, så du kan beskytte din harddisk. Sådan opretter du en adgangskode til din harddisk via BIOS-opsætningen: 1. Tryk på <Delete> (slet) under opstarten for at åbne BIOS opsætningsmenuen. 2. I BIOS-opsætningsskærmen, skal du klikke på Exit (afslut) > Advanced Mode (avanceret). I Advanced-skærmen, skal du klikke på Main > HDDx: [navn på harddisk] for at åbne adgangskode-skærmen. 3. Vælg Set User Password (vælg brugeradgangskode) og tryk på <Enter>. 4. Indtast en adgangskode i Create New Password (opret ny adgangskode) feltet, og tryk på <Enter>. 5. Bekræft adgangskoden når du bliver anmodet om det. 6. Klik på Exit (afslut) og vælg Save Changes & Reset (gem ændringer & nulstil) for at gemme ændringerne. Husk din adgangskode, som du skal bruge til at få adgang til operativsystemet. Sådan ændrer du adgangskoden til din harddisk via BIOS-opsætningen: 1. Følg trin 1 og 2 i tidligere afsnit, for at åbne adgangskodeskærmen. 2. Vælg Set User Password (vælg brugeradgangskode) og tryk på <Enter>. 3. Indtast din aktuelle adgangskode i Enter Current Password (indtast aktuelle adgangskode) feltet, indtast din aktuelle adgangskode, og tryk herefter på <Enter>. 4. Indtast en ny adgangskode i Create New Password (opret ny adgangskode) feltet, og tryk på <Enter>. 5. Bekræft adgangskoden når du bliver anmodet om det. 6. Klik på Exit (afslut) og vælg Save Changes & Reset (gem ændringer & nulstil) for at gemme ændringerne. For at slette adgangskoden, skal du følge samme trin som når du ændre adgangskoden, men tryk i stedet på <Enter>, når du bliver anmodet om at oprette/bekræfte adgangskoden. Når du har slette adgangskoden, viser Set User Password (opret brugeradgangskode) foroven på skærmen Not Installed (ikke installeret).

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus BT1AH men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus BT1AH. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus BT1AH så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus BT1AH

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus BT1AH below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Asus
  • Product: Skriveborde
  • Model/navn: BT1AH
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Russisk, Bulgarsk, Italiensk, Polsk, Fransk, Tysk, Finsk, Dansk, Nordmand, Svensk