AEG X91384MI0 manual

Få vist brugermanualen for AEG X91384MI0 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: X91384MI0
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Ungarer, Ukrainsk, Russisk

Indholdsfortegnelse

Side: 42
43
DANISH
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere
– funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG’s webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-
apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør,
der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på:
www.aeg.com/shop
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model ____________________________
PRODUKTNR. (PNC) _
_______________
Serienummer ______________________
Side: 43
44
RÅD OG ANVISNINGER
•	 Denne brugervejledning gælder for flere
versioner af apparatet. Der fremstilles
muligvis enkelte dele af tilbehøret, der
ikke vedrører jeres apparat.
•	 Producenten kan ikke holdes ansvarlig
for eventuelle skader, der skyldes
ukorrekt eller forkert installation.
•	 Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand
mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm (nogle modeller
kan installeres lavere, jævnfør afsnittene
vedrørende ydre mål og installation).
•	 Kontrollér, at lysnetspændingen er
den samme som den spænding, der er
angivet mærkepladen, der sidder på inde
i emhætten.
•	 For Klasse I apparater skal det også
kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
•	 Emhætten kobles til aftrækskanalen ved
hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til
kanalen skal være så kort som mulig.
•	 Emhætten må ikke tilsluttes en kanal,
der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(oliefyr, brændeovne etc.).
•	 Hvis emhætten skal anvendes i
forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal
det sikres, at lufttilgangen til rummet er
tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår
tilbage. Køkkenet skal have en åbning,
der har direkte forbindelse til det fri, så der
er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft.
Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse,
når det maksimale undertryk i rummet ikke
overstiger 0,04 mBar.
•	 Hvis forsyningskablet er defekt, skal det
erstattes af fabrikanten eller af det tekniske
servicecenter for at forebygge enhver risiko.
ANVENDELSE
•	 Emhætten er udelukkende beregnet til
at fjerne em og lugte i køkkener i private
husholdninger.
•	 Emhætten må kun anvendes til det
formål, hvortil den er konstrueret.
•	 Der må ikke forekomme høj åben ild
under emhætten, mens den anvendes.
•	 Justér brænderen, så flammerne er rettet
direkte mod bunden af panden/gryden –
de må ikke nå ud over kanten af bunden.
•	 Frituregryder skal under brug holdes
under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
•	 Emhætten må ikke anvendes af børn og
personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
•	 Apparatet er ikke beregnet til at skulle
anvendes af mindre børn eller svækkede
personer uden opsyn.
•	 Undlad at flambere retter under
emhætten; der opstår ellers brandfare.
•	 Dette apparat må ikke anvendes af
personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige
evner, eller personer uden erfaring eller
tilstrækkeligt kendskab, med mindre
de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige
for deres sikkerhed.
•	 Børn skal overvåges for at undgå, at de
leger med apparatet.
•	 ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive
meget varme, hvis de anvendes med
kogeapparater.”
VEDLIGEHOLDELSE
•	 Inden apparatet skal vedligeholdes eller
rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
•	 Rengør og/eller udskift filtrene iht. det
angivne tidinterval (Brandbare).
-
- 4 måneder for aktive kulfiltre.
-
- 2 måneder for fedtfiltre af metal.
-
- Eventuelle kontrollamper.
Side: 44
45
DANISH
•	 Rengør emhætten ved hjælp af en
fugtig klud og et neutralt flydende
rengøringsmiddel.
BETJENING
A B C D F
E
A: Tænding/slukning af emhætte.
Lyset tændes (50 % styrke), og alle
funktioner aktiveres, hvis der trykkes
på tasten, mens emhætten er slukket.
Emhætten slukkes, og alle funktioner
inaktiveres (slukning af motor + lys), hvis der
trykkes på tasten, mens emhætten er tændt.
B: Styring af motorens
hastighed: 0-V1-V2-V3-V4-P.
Motoren starter ved den ønskede hastighed,
når der trykkes på feltet.P = Intensiv
hastighed; denne hastighed er tidsindstillet
til 5 minutter. Herefter vender systemet
tilbage til den hastighed, der var indstillet
forudgående. Hvis der trykkes på feltet,
mens motoren er slukket, skifter den til
hastighed V1. Når der trykkes på feltet med
den ønskede hastighed, øges lysstyrken i
feltet (100 % styrke) i forhold til de øvrige
funktioner (50 % styrke).
C: Delay-funktion.
Når der trykkes på tasten, aktiveres Delay,
automatisk slukning af motoren og lyset
med en forsinkelse på 10 minutter. Kan kun
aktiveres, mens motoren er tændt ved en ikke
intensiv hastighed, og sensoren er slukket.
Aktivering/Inaktivering af modtageren for
fjernstyring.
Når der trykkes på tasten i 4 sekunder
(slukning af motor + lys), og der ikke er udløst
andre alarmer, blinker kontrollampen i:
4 sekunder for at angive aktiveringen af
fjernstyringen.
2 sekunder for at angive inaktiveringen af
fjernstyringen.
D:Sensor.
I denne funktion fungerer emhætten
automatisk i maks. 5 timer. Herefter slukker
funktionen motoren. Emhætten ændrer
motorens hastighed på baggrund af
oplysninger fra sensoren.Tasterne B og C
virker ikke, og funktionen inaktiveres ved tryk
på tasten eller ved at slukke emhætten.
E: Styring af lysstyrke:
0-L1-L2-L3-LMax.
Lyset tændes med den ønskede styrke, når
der trykkes på feltet. Når der trykkes på feltet
for den ønskede lysstyrke, øges lysstyrken
yderligere i dette felt (100 % styrke) i forhold
til de øvrige funktioner (50 % styrke).
F: Reset af filtreForetager Reset
af alarmen for mætning af filtret,
når der trykkes på tasten, mens
motoren er slukket.
Efter 100 driftstimer lyser kontrollampen
fast for at gøre opmærksom på mætning af
metalfiltrene.
Efter 200 driftstimer blinker kontrollampen for
at gøre opmærksom på mætning af filtrene
med aktivt kul.
Aktivering/Inaktivering af alarmer for
mætning af filtrene med aktivt kul.
Når der trykkes på tasten i 4 sekunder
(slukning af motor + lys), og der ikke er udløst
andre alarmer, blinker kontrollampen i:
4 sekunder for at angive aktiveringen af
alarmerne for filtrene med aktivt kul.
2 sekunder for at angive inaktiveringen af
alarmerne for filtrene med aktivt kul.
Betjeningsanordningerne er aktive ca.
4 sekunder efter tilslutning af strøm
til emhætten. I dette tidsrum blinker
kontrollampen “0” i motortasten. Når
emhætten er slukket, vises ingen funktioner,
og kun betjeningspanelets klare del er synlig.
De øvrige dele af betjeningspanelet tændes
(50 % styrke), når der trykkes på tasten A.
Betjeningsanordningerne aktiveres, når der
trykkes på den valgte funktion, og lysstyrken
i den pågældende funktion øges yderligere
(100 % styrke) i forhold til emhættens øvrige
funktioner (50 % styrke). Hvis der ikke
trykkes på en betjeningsanordning inden for
10 sekunder, er det kun de valgte funktioner,
der forbliver tændt (100 % styrke). De
øvrige funktioner slukkes (50 % styrke).
Emhætten slukkes (slukning af motor +
lys), hvis der ikke er blevet trykket på en
betjeningsanordning efter 7 timer.
Side: 45
46
Det er herefter muligt at genstarte emhætten
ved et enkelt tryk. Ved at trykke endnu en
gang er det muligt at vælge den ønskede
funktion. Det er muligt at aktivere en af
emhættens funktioner (hastighed og lys)
ved ikke blot at trykke på betjeningspanelet,
men også ved at lade fingeren hvile på
panelet og herefter bladre til den ønskede
funktion uden at løfte fingeren. Hvis motoren
og lyset slukkes ved at indstille dem til
“0”, forbliver lyset i alle kontrollamperne i
betjeningsanordningerne tændt med 50
% styrke. Hvis der ikke trykkes på nogen
betjeningsanordninger inden for de næste
10 sekunder, slukkes alle kontrollamper
med undtagelse af kontrollamperne “0”, som
forbliver tændt i yderligere 15 minutter.
EMHÆTTEINDSTILLINGER I
FUNKTION MED SENSOR
I funktionen med sensor har den anvendte
kogepladetype betydning. Der findes to
muligheder:
elektrisk kogeplade;
gasblus;
Den elektriske kogeplade er valgt som
standard. Benyt følgende fremgangsmåde
for at ændre:
•	 Sluk emhætten ved hjælp af tasten for
tænding/slukning af emhætten.
•	 Hold tasten for Sensor trykket ind i 8
sekunder, indtil kontrollampen blinker:
-
- 4 blink betyder, at den elektriske
kogeplade er valgt;
-
- 2 blink betyder, at gasblusset er valgt.
•	 Frakobl forsyningen i 10 sekunder, og
tilslut den på ny.
Kalibreringen finder sted, hver gang
kogepladetypen ændres.
Kalibrering: Kalibreringen af sensoren
aktiveres, hver gang der sluttes strøm til
emhætten, eller kogepladetypen ændres.
Under kalibreringen må emhætten ikke
benyttes til tilberedning eller udsættes
for kraftige lugte, f.eks. opløsnings- eller
rengøringsmidler.
Processens varighed:
•	 13 minutter ved valg af elektrisk
kogeplade;
•	 1 minut ved valg af gasblus.
Denne fase signaleres ved at kontrollampen
i tasten for Sensor blinker, hvis der er
trykket på tasten. Tænd ikke motoren, mens
kalibreringen er i gang.
Advarsel: Sprøjt ikke rengøringsmidlerne
direkte på risten. Aftør blot risten med en
klud, der er fugtet med rengøringsmiddel.
Brug ikke sprit- eller silikoneholdige
produkter til rengøring af risten.
BELYSNING
Advarsel: Dette apparat er udstyret med en
hvid lysdiode (klasse 1M) jf. standarden EN
60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001; maks.
udsendt optisk effekt v. 439 nm: 7 µW.
Betragt ikke lysdioden med brug af optisk
udstyr (kikkert, forstørrelsesglas osv.).
•	 Udskiftning skal ske hos det tekniske
servicecenter. Bestilling kan ske hos det
tekniske servicecenter.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG X91384MI0.

Stil et spørgsmål om AEG X91384MI0

Har du et spørgsmål om AEG X91384MI0 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG X91384MI0. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG X91384MI0 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.