AEG X91384MD0 manual

Få vist brugermanualen for AEG X91384MD0 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: X91384MD0
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 54
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i man-
ge år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere
– funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for,
til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder,
du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
Side: 55
DK - RÅD OG TIP 56
DK - RÅD OG TIP - Denne brugsanvisning gælder for flere modeller. Det er muligt, at der beskrives enkelte dele, der ikke vedrører dette apparat. Producenten fra-
lægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller installation i strid med de tekniske normer. Der skal af sikkerhedsgrunde mindst være en afstand
på 650 mm mellem kogepladen og emhætten. Kontrollér, om netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten. Ved apparater af Klasse 1a sørg for, at
boligens elanlæg har en velfungerende jordforbindelse. Forbind emhætten til luftudsugningen med en rørforbindelse, hvis diameter er lig med eller større end 120 mm.
Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som mulig. Emhætten må ikke forbindes med ledningsforbindelser til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen
(kedler, pejse, osv.). Hvis der i samme rum, hvor enheden anvendes, er opstillet apparater, der ikke fungerer med el (som for eksempel gasapparater), skal der sørges for
tilstrækkelig udluftning i omgivelserne. Hvis køkkenet ikke allerede er forsynet dermed, skal der laves en åbning til de udendørs omgivelser for at sikre indstrømning af ren
luft. Emhætten er kun beregnet til husholdningsbrug, i særdeleshed til at fjerne lugt i køkkenet. Emhætten må aldrig anvendes til andre formål. Pas på, at der ikke er åbne
eller kraftige flammer under emhætten, mens den er i funktion. Indstil altid flammen således, at den ikke er synlig ud over grydernes bund. Kontrollér friturestegemaski-
nerne, mens de steger: Der er fare for, at der går ild i den hede olie. Undlad at tilberede flamberede retter under emhætten; brandfare. Dette apparatet må ikke anvendes
af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske og sindsmæssige evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person
overvåger og vejleder dem i brug af apparatet og derved opretholder sikkerheden. Der skal holdes øje med børnene, for at sørge for, at de ikke leger med apparatet. Før
der foretages hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal man frakoble emhætten ved at trække stikket ud eller slukke på hovedafbryderen. Vedligeholdelsen af filtrene
skal foretages grundigt og med de opførte mellemrum (brandfare). Fedtfiltrene Z kan også vaskes i opvaskemaskine, de skal renses ca. hver anden måned, dog oftere ved
særlig intensiv anvendelse – Lugtfiltret med aktivt kul W kan ikke vaskes eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver 4. måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse.
Emhættens overflader kan renses med en fugtig klud og et mildt, flydende rengøringsmiddel. Symbolet på produktet eller på pakningen betyder, at produktet ikke
skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald; det skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette
produkt bortskaffes forkert. For udførlige oplysninger om genanvendelse af dette produkt ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning
eller den forretning, hvor du har købt produktet.
Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en 2-pols afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst 3 mm.
Giv agt: Fjern beskyttelsesfilmen (hvid og gennemsigtig), før emhætten installeres.
Side: 56
Tast Funktion Specifikationer
A Tænding/slukning af
emhætte
Lyset tændes (50 % styrke), og alle funktioner aktiveres, hvis der trykkes på tasten,
mens emhætten er slukket.Emhætten slukkes, og alle funktioner inaktiveres (slukning af
motor + lys), hvis der trykkes på tasten, mens emhætten er tændt.
B Styring af motorens
hastighed:0-V1-V2-
V3-V4-P
Motoren starter ved den ønskede hastighed, når der trykkes på feltet.P = Intensiv
hastighed; denne hastighed er tidsindstillet til 5 minutter. Herefter vender systemet
tilbage til den hastighed, der var indstillet forudgående. Hvis der trykkes på feltet,
mens motoren er slukket, skifter den til hastighed V1. Når der trykkes på feltet med
den ønskede hastighed, øges lysstyrken i feltet (100 % styrke) i forhold til de øvrige
funktioner (50 % styrke).
C Delay-funktion Når der trykkes på tasten, aktiveres Delay, automatisk slukning af motoren og lyset med
en forsinkelse på 10 minutter. Kan kun aktiveres, mens motoren er tændt ved en ikke
intensiv hastighed, og sensoren er slukket.
Aktivering/Inaktivering
af modtageren for
fjernstyring.
Når der trykkes på tasten i 4 sekunder (slukning af motor + lys), og der ikke er udløst
andre alarmer, blinker kontrollampen i:4 sekunder for at angive aktiveringen af fjernst-
yringen.2 sekunder for at angive inaktiveringen af fjernstyringen.
D Sensor I denne funktion fungerer emhætten automatisk i maks. 5 timer. Herefter slukker
funktionen motoren. Emhætten ændrer motorens hastighed på baggrund af oplysninger
fra sensoren.Tasterne B og C virker ikke, og funktionen inaktiveres ved tryk på tasten
eller ved at slukke emhætten.
E Styring af lysstyrke:0-
L1-L2-L3-LMax
Lyset tændes med den ønskede styrke, når der trykkes på feltet. Når der trykkes på
feltet for den ønskede lysstyrke, øges lysstyrken yderligere i dette felt (100 % styrke) i
forhold til de øvrige funktioner (50 % styrke).
F Reset af filtreForetager
Reset af alarmen for
mætning af filtret, når
der trykkes på tasten,
mens motoren er
slukket.
Efter 100 driftstimer lyser kontrollampen fast for at gøre opmærksom på mætning af
metalfiltrene.
Efter 200 driftstimer blinker kontrollampen for at gøre opmærksom på mætning af
filtrene med aktivt kul.
Aktivering/Inaktivering
af alarmer for mætning
af filtrene med aktivt
kul.
Når der trykkes på tasten i 4 sekunder (slukning af motor + lys), og der ikke er udløst
andre alarmer, blinker kontrollampen i:4 sekunder for at angive aktiveringen af alarmer-
ne for filtrene med aktivt kul.2 sekunder for at angive inaktiveringen af alarmerne for
filtrene med aktivt kul.
ANVENDELSE
A B C D E F
Betjeningsanordningerne er aktive ca. 4 sekunder efter tilslutning af strøm til emhætten. I dette tidsrum blinker kontrollampen "0" i mo-
tortasten. Når emhætten er slukket, vises ingen funktioner, og kun betjeningspanelets klare del er synlig. De øvrige dele af betjeningspa-
nelet tændes (50 % styrke), når der trykkes på tasten A. Betjeningsanordningerne aktiveres, når der trykkes på den valgte funktion, og
lysstyrken i den pågældende funktion øges yderligere (100 % styrke) i forhold til emhættens øvrige funktioner (50 % styrke). Hvis der ikke
trykkes på en betjeningsanordning inden for 10 sekunder, er det kun de valgte funktioner, der forbliver tændt (100 % styrke). De øvrige
funktioner slukkes (50 % styrke). Emhætten slukkes (slukning af motor + lys), hvis der ikke er blevet trykket på en betjeningsanordning
efter 7 timer. Det er herefter muligt at genstarte emhætten ved et enkelt tryk. Ved at trykke endnu en gang er det muligt at vælge den
ønskede funktion. Det er muligt at aktivere en af emhættens funktioner (hastighed og lys) ved ikke blot at trykke på betjeningspanelet,
men også ved at lade fingeren hvile på panelet og herefter bladre til den ønskede funktion uden at løfte fingeren. Hvis motoren og lyset
slukkes ved at indstille dem til “0”, forbliver lyset i alle kontrollamperne i betjeningsanordningerne tændt med 50 % styrke. Hvis der ikke
trykkes på nogen betjeningsanordninger inden for de næste 10 sekunder, slukkes alle kontrollamper med undtagelse af kontrollamperne
“0”, som forbliver tændt i yderligere 15 minutter.
DK - ANVENDELSE
57
Side: 57
EMHÆTTEINDSTILLINGER I FUNKTION MED
SENSOR
I funktionen med sensor har den an-
vendte kogepladetype betydning. Der
findes to muligheder:
• elektrisk kogeplade;
• gasblus.
Den elektriske kogeplade er valgt som
standard. Benyt følgende fremgangsmåde
for at ændre:
• Sluk emhætten ved hjælp af tasten
for tænding/slukning af emhætten.
• Hold tasten for Sensor trykket ind i 8
sekunder, indtil kontrollampen blinker:
• 4 blink betyder, at den elektriske 	
kogeplade er valgt.
• 2 blink betyder, at gasblusset er 	
valgt.
• Frakobl forsyningen i 10 sekunder, og
tilslut den på ny.
Kalibreringen finder sted, hver gang
kogepladetypen ændres.
Kalibrering: Kalibreringen af senso-
ren aktiveres, hver gang der sluttes
strøm til emhætten, eller kogepladet-
ypen ændres. Under kalibreringen må
emhætten ikke benyttes til tilberedning
eller udsættes for kraftige lugte, f.eks.
opløsnings- eller rengøringsmidler.
Processens varighed:
• 13 minutter ved valg af elektrisk
kogeplade;
• 1 minut ved valg af gasblus.
Denne fase signaleres ved at kontrollam-
pen i tasten for Sensor blinker, hvis der
er trykket på tasten. Tænd ikke motoren,
mens kalibreringen er i gang.
BELYSNING
Advarsel: Dette apparat er udstyret med en hvid
lysdiode (klasse 1M) jf. standarden EN 60825-
1:1994 + A1:2002 + A2:2001; maks. udsendt
optisk effekt v. 439 nm: 7 µW. Betragt ikke
lysdioden med brug af optisk udstyr (kikkert,
forstørrelsesglas osv.).
• Udskiftning skal ske hos det tekniske servi-
cecenter. Bestilling kan ske hos det tekniske
servicecenter.
Advarsel: Sprøjt ikke rengøringsmidlerne direkte
på risten. Aftør blot risten med en klud, der er
fugtet med rengøringsmiddel. Brug ikke sprit-
eller silikoneholdige produkter til rengøring af
risten.
DK - EMHÆTTEINDSTILLINGER I FUNKTION MED SENSOR
 / BELYSNING 58

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG X91384MD0.

Stil et spørgsmål om AEG X91384MD0

Har du et spørgsmål om AEG X91384MD0 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG X91384MD0. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG X91384MD0 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.